Uluslararası Kuruluşlar

Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler kuruluşları arasında yalnızca ILO üçlü bir yapıya sahiptir.

(İşçi-İşveren-Hükümet=Üçlü Yapı)

«Bunların her biri eşit söz hakkına sahiptir.»

İşveren ve işçi temsilcileri ekonominin “sosyal tarafları” hükümet; politika ve programlarışekillendiren taraftır.

BM İLİŞKİLİ VE YARDIMCI KURULUŞLAR

a. Unesco (BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü)
b. Unicef (BM Çocuk Fonu)
c. Dünya Bankası (WB)
d. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
e. Dünya Ticaret Örgütü (WTO)
f. Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)
g. Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO)
h. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği(UNHCR)
ı. BM Kalkınma Programı (UNDP)
j. BM Çevre Programı (UNEP)
k. IMF (Uluslararası Para Fonu)

WHO ==> Dünya Sağlık Örgütü ==> World Health Organization

Birleşmiş Milletlerin bir örgütü olarak 1948 yılında insanlığa daha iyi sağlık hizmeti verilmesi için kurulmuştur. Amacı ve çalışma alanları salgın hastalıklarla savaş, tıbbi araştırmalar, teknik destek, sağlıkçıların ve tıbbi teknikerlerin yetiştirilmesi, ana ve çocuk sağlığı programlarının iyileştirilmesi, aile planlaması, aşı programlarının düzenlenmesi, beslenme ile ilgili düzenlemelerin yapılması, temiz su kaynaklarının korunması ve hijyeni sağlamak, uluslararası sağlık standardının korunması ve doğal felaketlerde zarar görmüş insanlara yardımdır.

Türkiye’nin Üyelik Durumu:
Türkiye, 9 Haziran 1949 tarih ve 5062 sayılı Kanunla DSÖ Anayasasını onaylayarak, Örgüte resmen üye olmuştur.

WHO GÖREVLERİ:

 • Sağlık alanında uluslararası nitelik taşıyan çalışmalarda yönetici ve koordinatör makam sıfatıyla hareket etmek.
 • BM, İhtisas Kuruluşları, sağlık idareleri, meslek grupları ve keza uygun görülecek diğer örgütlerle fiili bir işbirliği kurmak ve sürdürmek.
 • Hükümetlere, istek üzerine, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için yardım yapmak.
 • Uygun teknik yardım yapmak ve acil durumlarda, hükümetlerin istekleri ya da kabulleri ile gereken yardımı yapmak.
 • BM’in isteği üzerine, manda altındaki ülkeler halkı gibi özelliği olan topluluklara sağlık hizmetleri götürmek ve acil yardımlar yapmak ya da bunların sağlanmasına yardım etmek.
 • Epidemiyoloji ve istatistik hizmetleri de dahil olmak üzere gerekli görülecek idari ve teknik hizmetleri kurmak ve sürdürmek.
 • Epidemik, pandemik vb. hastalıkların ortadan kaldırılması yolundaki çalışmaları teşvik etmek ve geliştirmek.
 • Gerektiğinde diğer İhtisas Kuruluşları ile işbirliği yaparak kazalardan doğan zararları önleyebilecek önlemlerin alınmasını teşvik etmek.
 • Gerektiğinde diğer İhtisas Kuruluşları ile işbirliği yaparak, beslenme, mesken, eğlence, ekonomik ve çalışma koşullarının ve çevre sağlığı ile ilgili diğer bütün unsurların iyileştirilmesini kolaylaştırmak.
 • Sağlığın geliştirilmesine katkıda bulunan bilim ve meslek grupları arasında işbirliğini kolaylaştırmak.
 • Uluslararası sağlık sorunlarına ilişkin sözleşmeler, anlaşmalar ve tüzükler teklif etmek, tavsiyelerde bulunmak ve bunlardan dolayı Örgüt’e düşebilecek ve amacına uygun görevleri yerine getirmek.
 • Ana ve çocuk sağlığı ve refahı lehindeki hareketleri geliştirmek, ana ve çocuğun tam bir değişme halinde bulunan bir çevre ile uyumlu halde yaşamaya olan aabiliyetlerini arttırmak.
 • Ruh sağlığı alanında özellikle insanlar arasında uyumlu ilişkilerin kurulmasına ilişkin her türlü faaliyetleri kolaylaştırmak.
 • Sağlık alanında araştırmaları teşvik ve rehberlik etmek.
 • Sağlık, tıp ve yardımcı personelin öğretim ve yetiştirilme normlarının iyileştirilmesini kolaylaştırmak.
 • Gerekirse diğer ihtisas kuruluşları ile işbirliği yaparak kamu sağlığı, hastane hizmetleriyle sosyal güvenlik de dahil koruyucu ve tedavi edici tıbbi bakıma ilişkin idari ve sosyal teknikleri incelemek ve tanıtmak.
 • Sağlık alanında her türlü bilgi sağlamak, tavsiyelerde bulunmak ve yardımlar yapmak.
 • Sağlık bakımından aydınlatılmış bir kamuoyu oluşumuna yardım etmek.
 • Hastalıkların, ölüm nedenlerinin kamu sağlığı uygulama metodlarının uluslararası nomanklatürlerini tayin etmek ve ihtiyaca göre yeniden gözden geçirmek.
 • Teşhis yöntemlerini gerektiği kadar standart hale getirmek.
 • Yiyeceklere, biyolojik, farmasötik ve benzeri ürünlere ilişkin uluslararası normlar geliştirmek, kurmak ve bunların kabulünü teşvik etmek.
 • Genel olarak Örgüt’ün amacına ulaşmak için gereken her önlemi almak.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilmiş olan Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 1. maddesine göre; bu Sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, 18 yaşına kadar her insan çocuk sayılır.

Uluslararası İş Sağlığı Komisyonu (ICOH) İş Sağlığı Profesyonelleri İçin Uluslararası Etik Kurallarını hazırlamıştır.

Avrupa Birliği

AB’nin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı alanındaki hukuki araçları birincil mevzuat ve ikinci mevzuat şeklinde iki başlık altında incelenebilir.

Birincil mevzuat, AB’nin dayandığı temel ilke ve kurallar> tanımlar ve esas olarak kurucu antlaşmalardan ve bu
antlaşmaları değiştiren antlaşmalardan oluşur.

ikincil mevzuat ise Topluluk kurumlarının görevlerini Topluluk Antlaşması’ nın hükümlerine uygun olarak yürütmek için yaptıkları ve tüzük, direktif, karar, tavsiye ve görüş olarak sıralanabilecek düzenlemelerden oluşur.

TÜZÜK :

Üyeler için bağlayıcı olan ve doğrudan uygulanan bir düzenlemedir. Belirlenen ilke ve kurallara, ulusal mevzuata yansıtılmadan uyulması istendiğinde çıkarılır. İş sağlığı ve güvenliği alanında, kurumsal düzenlemelerle ilgili az sayıda çıkarılmıştır.

DİREKTİF:

İş sağlığı ve güvenliğinde sık kullanılan, bağlayıcı araçtır. Her üye, direktifteki ilke ve kuralları belirtilen sürede mevzuatında tamamlanan uygun yöntem ve
araçları kullanarak iç hukukuna yansıtmakla yükümlüdür.

TAVSİYE VE GÖRÜŞLER

mevzuattan sayılmayan, bağlayıcı olmayan ama politika hazırlanırken yol gösteren araçlardır.

AB iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı dikey ve yatay anlamda yeniden yapılanmıştır.
İş sağlığı ve güvenliği direktifleri olarak tanımlanan bu düzenlemelerde,
• İşçilerin sağlık ve güvenliğini korumak için uyulacak temel ilke ve kurallar (Çerçeve Direktif),

• İşçilerin, sağlık ve güvenliğini bir işkolunda veya işte (riskli işkolları, işler ve faaliyetler) ya da bir tehlike veya riskten (risk etmenleri ve etmen grupları) korumak için uyulacak asgari gerekler,

• Demografik özellikleri veya iş ilişkileri nedeniyle risk grubu oluşturan işçilerin (gebe,emziren, yeni doğum yapmış işçiler, gençler, belirli süreli ve geçici istihdam ilişkisiyle çalışan işçiler, kendi hesabına çalışanlar) sağlık ve güvenliğini korumak için uyulacak asgari gerekler,

• İşçileri, tehlike ve risklerden korumak için kullanılan teçhizat (uyarı işaretleri, kişisel koruyucu teçhizat) ile ilgili asgari gerekler belirlenmiştir.

AB İş yeri ve İş Teçhizatı Hakkındaki Direktifler

• İşyerlerindeki Asgari Sağlık ve Güvenlik Gerekleri Hakkında Direktif (89/654/EEC),

• İşçilerin işte iş Teçhizatı Kullanmalarında Asgari Sağlık ve Güvenlik Gerekleri Hakkında Direktif (89/655/EEC),

• İşçilerin İşyerinde Kişisel Koruyucu Donanım Kullanmalarında Asgari Sağlık ve Güvenlik Gerekleri Hakkında Direktif (89/656/EEC),

• İşte Sağlık ve/veya Güvenlik İşaretleri Kullanırlarken Uyulacak Asgari Gerekler Hakkında Direktif (92/58/EEC),

• Üye Ülkelerde Patlama Potansiyeli Olan Ortamlarda Kullanılacak Koruyucu Araç ve Sistemler ile ilgili Mevzuat Hazırlanması Hakkında Direktif (94/9/EC).

AB İşkolları ve Özellikli İşler Hakkındaki Direktifler

• İşçilerde Özellikle Sırt incinmesi Riski Yaratan Ağır Yük Kaldırma ve Taşıma İşlerinde Asgari Sağlık ve Güvenlik Gerekleri Hakkında Direktif (90/269/EEC),

• Ekranlı Araçlarla Yapılan Çalışmalarda Asgari Sağlık ve Güvenlik Gerekleri Hakkında Direktif (90/270/EEC),

• Teknelerde Tıbbi Müdahalenin iyileştirilmesinde Asgari Sağlık ve Güvenlik Gerekleri Hakkında Direktif (92/29/EEC),

• Geçici ve Seyyar inşaat şantiyelerinde Uyulacak Asgari Sağlık ve Güvenlik Gerekleri Hakkında Direktif (92/57/EEC),

• Sondajla Maden Çıkarma Sanayilerinde işçilerin Sağlık ve Güvenliğinin Daha iyi Korunması> için Uyulacak Asgari Gerekler Hakkında Direkti(92/91/EEC),

• Yeraltından ve Yerüstünden Maden Çıkarma Sanayilerindeki işçilerin Sağlık ve Güvenliğinin Daha iyi Korunması için Uyulacak Asgari Gerekler Hakkında Direktif (92/104/EEC),

• Balıkçı Teknelerindeki İşlerde Asgari Sağlık ve Güvenlik Gerekleri Hakkında Direktif (93/103/EEC).

AB İş sağlığı ve güvenliği alanında kararların alınması ve asgari gerekleri belirleyen direktiflerin çıkarılmasında nitelikli çoğunluk yönteminin belirlenmesi, direktifler üzerinde uzlaşmayı kolaylaştırması, Topluluğun karar alma gücünü ve hızını arttırılmıştır.

AB Risk Gruplarının Korunması Hakkındaki Direktifler

• Belirli Süreli veya Geçici İş ilişkisi ile Çalışan İşçilerin Sağlık ve Güvenliğini İyileştirmek için Alınacak Önlemleri Tamamlayan Direktif (91/383/EEC),

• Gebe, Yeni Doğurmuş veya Emziren İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesini Destekleyen Önlemler Hakkında Direktif (92/85/EEC),

• Gençlerin İşte Korunması Hakkında Direktif (94/33/EC). Kendi Hesabına Çalışan İşçilerin Sağlık ve Güvenliğinin Daha İyi Korunması> Hakkında
Tavsiye (2003/134/EC)

 

İŞDE ÇALIŞANLARIN SAĞLIK VE GÜVENLİKLERİNİ İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK TEDBİRLER ALINMASINA İLİŞKİN 12 HAZİRAN 1989 TARİH VE 89/391/EEC SAYILI KONSEY DİREKTİFİ

AMAÇ

Bu Direktifin amacı, işte işçilerin sağlık ve güvenliklerinin iyileştirilmesi için önlemler almaktır. Bu nedenle; mesleki tehlikelerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, kaza ve tehlike faktörleri, bilgilendirme, danışma, yönetim katılma, işçi ve temsilcilerinin eğitimi konusunda genel prensipleri içerir.

KAPSAM

1-Bu Direktif tüm ekonomik sektörlere Kamu ve özel (sanayi, tarım, ticari, idari, hizmet, eğitim, kültür, boş zamanı değerlendirme vs.) uygulanacaktır.

2-Bu Direktif kendine has özellikleri olan silahlı kuvvetlerde, polis teşkilatında, sivil savunmada uygulanmayacaktır.

Bu durumlarda, işçilerin sağlığı ve güvenliği bu Direktifin amaçlarının ışığında sağlanmalıdır.

Madde 3-

Bu Direktifin amacı için aşağıdaki terimler şöyle tanımlanmıştır:

(a) Çalışan (worker): Bir işveren tarafından istihdam edilen kişi. Stajyer ve çıraklar dahil, ev işlerinde çalışanlar hariç.

(b) İşveren (employer): Çalışanlarla istihdam ilişkisi olan ve bir kuruluşun veya işyerinin sorumluluğunu taşıyan gerçek veya tüzel kişi.

(c) İşçi sağlığı ve güvenliğinden sorumlu işçi temsilcisi: Ulusal yasalara uygun olarak seçimle gelmiş veya tayinle atanmış sağlık ve güvenlikle ilgili problemlerde işçileri temsil eden kişi.

(d) Önlem: Mesleki tehlikeleri azaltmak veya önlemek için işin her safhasında alınan veya planlanan tüm tedbirler.

 

BENZER YAZILAR
YORUMLAR
KPSS
İşyeri Hekimliği ve İş güvenliği
SEÇME SINAVI

18 mayıs 2019

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
 • Sarımsak Tansiyonu Düşürür Mü ?

  Sarımsak Tansiyonu Düşürür Mü ?  Sarımsağın birçok faydası olduğu bilinmektedir. Bunlardan bir tanesi de yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olmasıdı... Devamını Oku

KPSS
DERS DOKÜMANLARI
KATEGORİLER