logo

1.
1948 yılında yayınlanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde "Herkesin, çalışma, mesleğini seçme, adil ve uygun koşullarda çalışma hakkı bulunmaktadır." denmektedir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi hangisinin bünyesinde yayınlanmıştır?

Doğru Cevap: "A" BM
Soru Açıklaması
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun Aralık
1948'de, BM Genel Kurulu'nun Paris'te yapılan 183. oturumunda kabul edilen 30 maddelik bildiridir.
2.
IAEA, ILO, WHO kısaltmaları ile bilinen uluslararası kuruluşların açık şekilde
yazılışları sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı- Uluslararası Çalışma Örgütü- Dünya Sağlık Örgütü
Soru Açıklaması
IAEA Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı

ILO Uluslararası Çalışma Örgütü
WHO Dünya Sağlık Örgütü
3.
Söz konusu antlaşmaya taraf olan devletler, herkesin adil ve uygun çalışma koşullarına sahip olmasını ve bu koşulların özellikle «İş Sağlığı ve Güvenliği» gereklerini karşılıyor olması hususunu tanımaktadır. İfadesi hangisinde yer almıştır?
Doğru Cevap: "A" BM Ekonomik-Sosyal-Kültürel Haklar Antlaşması
Soru Açıklaması
BM Ekonomik-Sosyal-Kültürel Haklar Antlaşması-1976

Söz konusu antlaşmaya taraf olan devletler, herkesin adil ve uygun çalışma koşullarına sahip olmasını ve bu koşulların özellikle «İş Sağlığı ve Güvenliği» gereklerini karşılıyor olması hususunu tanımaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği, bu taahhütleri karşılayacak olan kilit faaliyettir.
4.
Her işçinin, sağlığını, güvenliğini ve saygınlığını gözeten çalışma koşullarına sahip olma hakkı vardır." hükmünün yer aldığı belge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı
Soru Açıklaması
Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı'nın 31. maddesine göre; her işçinin, sağlığını, güvenliğini ve saygınlığını gözeten çalışma koşullarına sahip olma hakkı vardır.
5.
I- Sağlığın korunması hakkı
II- Kadın çalışanların korunma hakkı
III- Çocukların ve gençlerin korunması hakkı
IV- Adil çalışma koşulları hakkı


Hangileri Avrupa sosyal şartlarında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "A" l, II, III ve IV
Soru Açıklaması
Avrupa Sosyal Şartı - 1961
1. Adil çalışma koşulları hakkı,
2. Çalışmada sağlık ve güvenlik hakkı,
3. Çocukların ve gençlerin korunması hakkı,
4. Kadın çalışanların korunma hakkı,
5. Bazı zayıf kesimler için çalışma ortamı dışında özel koruma,
6. Zihinsel ve bedensel açıdan getirilen koruma,
7. Sağlığın korunması hakkı,
8. Sosyal ve tıbbi yardım görme hakkı,
6.
ILO 1919 yılında, Birinci Dünya Savaşı’na son veren Versay anlaşması kapsamında, evrensel ve kalıcı bir barışın ancak sosyal adalet temelinde inşa edilebileceği inancından hareketle kurulmuştur. ILO'nun dört stratejik hedefi bulunmaktadır. Hangisi bu hedeflerden değildir?
Doğru Cevap: "E" İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi için çalışmalar yapılması
Soru Açıklaması
ILO'nun dört stratejik hedefi bulunmaktadır:


1. Çalışma yaşamında standartların, temel ilkelerin ve hakların yaygınlaştırılması ve yaşama
geçirilmesi
2. Kadınların ve erkeklerin insana yakışır işlerde çalışıp insana yakışır kazanç
sağlayabilmeleri için gerekli fırsatların artırılması
3. Herkes için sosyal korumanın kapsamının genişletilmesi ve etkililiğinin artırılması
4. Üç taraflılığın ve sosyal diyaloğun güçlendirilmesi
7.
Philadelphia'da 26. toplantısını yapan Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası Çalışma Örgütünün amaç ve hedefleri ve üyelerinin siyasetlerinden esinlenmiş ilkeler Philadelphia Bildirgesi olarak yayınlanmıştır.
Hangisi bu bildirgede yer almaz?
Doğru Cevap: "C" İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi için çalışmalar yapılmalıdır.
Soru Açıklaması
Konferans, Örgüt’ün dayandığı temel ilkeleri bir kez daha doğrular ve şunları özellikle bildirir;


1. Emek bir mal değildir
2. Dernek kurma ve ifade özgürlüğü desteklenen bir ilerlemenin vazgeçilmez şartıdır;
3. Yoksulluk, bulunduğu yerlerde, herkesin refahına yönelik bir tehlike oluşturur;
4. İhtiyaca karşı mücadele, her ulusun kendi ülkesi içerisinde tükenmez bir güçle ve kamu
yararının sağlanması amacıyla işçi ve işveren temsilcilerinin Hükümet temsilcileri ile eşit
şartları içinde katılımlarıyla yapacakları serbest tartışmalara ve alacakları demokratik
kararlara hakim olarak sürekli ve ortak bir uluslararası gayretle yürütülecektir.
8.
Birleşmiş Milletler kuruluşları arasında yalnızca ILO üçlü bir yapıya sahiptir. Bu yapı hangisinde doğru verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" İşçi-İşveren-Hükümet
Soru Açıklaması
Birleşmiş Milletler kuruluşları arasında yalnızca ILO üçlü bir yapıya sahiptir.


(İşçi-İşveren-Hükümet=Üçlü Yapı)


«Bunların her biri eşit söz hakkına sahiptir.»
İşveren ve işçi temsilcileri ekonominin "sosyal tarafları"


hükümet ; politika ve programları şekillendiren taraftır.
9.
Birleşmiş Milletlerin bir örgütü olarak 1948 yılında insanlığa daha iyi sağlık hizmeti verilmesi için kurulmuştur. Amacı ve çalışma alanları salgın hastalıklarla savaş, tıbbi araştırmalar, teknik destek, sağlıkçıların ve tıbbi teknikerlerin yetiştirilmesi, ana ve çocuk sağlığı programlarının iyileştirilmesi, aile planlaması, aşı programlarının düzenlenmesi, beslenme ile ilgili düzenlemelerin yapılması, temiz su kaynaklarının korunması ve hijyeni
sağlamak, uluslararası sağlık standardının korunması ve doğal felaketlerde zarar görmüş insanlara yardımdır.
Yukarıda tanımı yapılan uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" WHO
Soru Açıklaması
WHO anayasasında yer alan temel amacı "Tüm insanların mümkün olan en yüksek sağlık
düzeyine ulaşmaları" olup, Örgüt bu amacı gerçekleştirmek üzere uluslararası sağlık
çalışmalarının yönetimi ve eşgüdümünü sağlamaktadır.
10.
Türkiye Dünya Sağlık Örgütü (WHO)'ne zaman resmen üye olmuştur?
Doğru Cevap: "C" 1949
Soru Açıklaması
Türkiye'nin Üyelik Durumu:
Türkiye, 9 Haziran 1949 tarih ve 5062 sayılı Kanunla DSÖ Anayasasını onaylayarak. Örgüte
resmen üye olmuştur.
logo

11.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) için yazılanlardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından temsil edilir.
Soru Açıklaması
Uluslararası Çalışma Konferansı: Uluslararası çalışma standartları ve ILO'nun genel politikaları her yıl toplanan Uluslararası Çalışma Konferansı tarafından belirlenir.

Sıkça emeğin uluslararası parlamentosu olarak atıfta bulunulan Konferans aynı zamanda belli başlı toplumsal ve çalışma yaşamına ilişkin konuların tartışıldığı bir forum durumundadır.


ILO Yönetim Kurulu : Yönetim kurulu ILO'nun icra organı olup yılda üç kez Cenevre'de toplanır.
Kurul ILO politikalarına ilişkin kararlar alır, onaylanmak üzere Konferansa sunulacak programı ve bütçeyi hazırlar.
ILO, hükümet, işveren ve işçi temsilcilerinin yer aldıkları üç taraflı tek BM kuruluşudur.
12.
1919 yılında kurulmuş olan, Türkiye’nin 1932 yılında üye olduğu, insan haklarının, sosyal adaletin ve çalışma haklarının iyileştirilmesi için çalışan Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?


Doğru Cevap: "B" ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü)
Soru Açıklaması
ILO 1919 yılında kurulmuş olup, Türkiye'nin 1932 yılında üye olmuştur.
13.
İlke ve kuralların belirlenmesinde temel araçtır. Uluslararası antlaşma niteliğindedir, ulusal politikaya yol gösterir ve onaylayan ülkeyi bağlar. Tanımlanan ILO'nun temel araçlarından hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sözleşme
Soru Açıklaması
ILO sözleşme : İlke ve kuralların belirlenmesinde temel araçtır. Uluslararası antlaşma
niteliğindedir, ulusal politikaya yol gösterir ve onaylayan ülkeyi bağlar.
14.
Sözleşmeyle eşzamanlı çıkarılan, onaylanması» gerekmeyen, bağlayıcı olmayan, ilke ve kuralların nasıl uygulanacağını açıklayan sözleşmeyi tamamlayan bir araçtır.
Tanımlanan ILO'nun temel araçlarından hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Tavsiye kararı
Soru Açıklaması
ILO tavsiye kararı: Sözleşmeyle eşzamanlı çıkarılan, onaylanması» gerekmeyen, bağlayıcı
olmayan, ilke ve kuralların nasıl uygulanacağını açıklayan sözleşmeyi tamamlayan bir araçtır.
15.
ILO'nun sözleşme ve tavsiye kararlarıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Türkiye teknik sözleşmelerin tümünü kabul etmiştir.
Soru Açıklaması
Türkiye
Temel Sözleşmeler: 8'inin tamamı
Yönetişim Sözleşmeleri (Öncelikli): 4'ünden 3'ü
Teknik Sözleşmeler: 177 Sözleşmeden 48'sı onayladı
16.
“Çalışma Şartlarını ve Çevreyi İyileştirme Programı (PIACT) çevresinde; Türkiye ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Özel Fon İdaresi (UNDP) ve ILO temsilcileri arasında 1968 tarihinde imzalanan “İşçi Sağlığı ve Güvenliği Özel Fon Projesi Ön Uygulama Anlaşması" onaylanarak, 26 Mart 1969 tarihinde “.........." kurulmuştur." ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma Ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı (İSGÜM)
Soru Açıklaması
Tanımlanan kurum İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma Ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı (İSGÜM)'dür.
17.
Aşağıdakilerden hangisi, Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) görevleri arasında
değildir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
WHO GÖREVLERİ:

Sağlık alanında uluslararası nitelik taşıyan çalışmalarda yönetici ve koordinatör
makam sıfatıyla hareket etmek.
BM, İhtisas Kuruluşları, sağlık idareleri, meslek grupları ve keza uygun görülecek diğer örgütlerle fiili bir işbirliği kurmak ve sürdürmek.
Hükümetlere, istek üzerine, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için yardım yapmak.
Uygun teknik yardım yapmak ve acil durumlarda, hükümetlerin istekleri ya da kabulleri ile gereken yardımı yapmak.
BM'in isteği üzerine, manda altındaki ülkeler halkı gibi özelliği olan topluluklara sağlık hizmetleri götürmek ve acil yardımlar yapmak ya da bunların sağlanmasına yardım etmek.
Epidemiyoloji ve istatistik hizmetleri de dahil olmak üzere gerekli görülecek idari ve teknik hizmetleri kurmak ve sürdürmek.
Epidemik, andemik vb. hastalıkların ortadan kaldırılması yolundaki çalışmaları teşvik etmek ve geliştirmek.


Gerektiğinde diğer İhtisas Kuruluşları ile işbirliği yaparak kazalardan doğan zararları önleyebilecek önlemlerin alınmasını teşvik etmek.
Gerektiğinde diğer İhtisas Kuruluşları ile işbirliği yaparak, beslenme, mesken, eğlence, ekonomikve çalışma koşullarının ve çevre sağlığı ile ilgili diğer bütün unsurların iyileştirilmesini kolaylaştırmak.
Sağlığın geliştirilmesine katkıda bulunan bilim ve meslek grupları arasında işbirliğini kolaylaştırmak.
Uluslararası sağlık sorunlarına ilişkin sözleşmeler, anlaşmalar ve tüzükler teklif etmek, tavsiyelerde bulunmak ve bunlardan dolayı Örgüt'e düşebilecek ve amacına uygun görevleri yerine getirmek.
Ana ve çocuk sağlığı ve refahı lehindeki hareketleri geliştirmek, ana ve çocuğun tam bir değişme halinde bulunan bir çevre ile uyumlu halde yaşamaya olan kaabiliyetlerini arttırmak.
Ruh sağlığı alanında özellikle insanlar arasında uyumlu ilişkilerin kurulmasına ilişkin her türlü faaliyetleri kolaylaştırmak.
Sağlık alanında araştırmaları teşvik ve rehberlik etmek.
Sağlık, tıp ve yardımcı personelin öğretim ve yetiştirilme normlarının iyileştirilmesini kolaylaştırmak.
Gerekirse diğer ihtisas kuruluşları ile işbirliği yaparak kamu sağlığı, hastane hizmetleriyle sosyal güvenlik de dahil koruyucu ve tedavi edici tıbbi bakıma ilişkin idari ve sosyal teknikleri incelemek ve tanıtmak.
Sağlık alanında her türlü bilgi sağlamak, tavsiyelerde bulunmak ve yardımlar yapmak.
Sağlık bakımından aydınlatılmış bir kamuoyu oluşumuna yardım etmek.
Hastalıkların, ölüm nedenlerinin kamu sağlığı uygulama metodlarının uluslararası
nomanklatürlerini tayin etmek ve ihtiyaca göre yeniden gözden geçirmek.
Teşhis yöntemlerini gerektiği kadar standart hale getirmek.
Yiyeceklere, biyolojik, farmasötik ve benzeri ürünlere ilişkin uluslararası normlar geliştirmek,
kurmak ve bunların kabulünü teşvik etmek.
Genel olarak Örgüt'ün amacına ulaşmak için gereken her önlemi almak.
18.
I-81 sayılı İş Teftişi Sözleşmesi
II- 167 No'lu İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi
III- 161 No'lu Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme
Hangileri Türkiye tarafından da kabul edilerek imzalanmış olan ILO sözleşmelerindendir?

Doğru Cevap: "A" I, II ve III
Soru Açıklaması
Türkiye'nin Onayladığı ILO Sözleşmeleri Listesi
2 No’lu İşsizlik Sözleşmesi
11 No’lu Örgütlenme Özgürlüğü (Tarım) Sözleşmesi
14 No’lu Haftalık Dinlenme (Sanayi) Sözleşmesi
15 No’lu Asgari Yaş (Trimciler ve Ateşçiler) Sözleşmesi
26 No’lu Asgari Ücret Belirleme Yöntemi Sözleşmesi
29 No’lu Zorla Çalıştırma Sözleşmesi
34 No’lu Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi


42 No’lu İşçinin Tazmini (Meslek Hastalıkları) Sözleşmesi (Revize)
45 No'lu Yeraltı İşleri (Kadınlar) Sözleşmesi
53 No'lu Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar Ve Gemi Zabitlerinin Meslekî Yeterliliklerinin
Asgari İcaplarına İlişkin Sözleşme
55 No'lu Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün
Sorumluluğuna İlişkin Sözleşme
58 No’lu Asgari Yaş (Deniz) Sözleşmesi (Revize)
59 No’lu Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesi (Revize)
68 No'lu Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin Sözleşme
69 No'lu Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin Sözleşme
73 No'lu Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin Sözleşme
77 No’lu Gençlerin Tıbbi Muayenesi (Sanayi) Sözleşmesi
80 No’lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi
81 No’lu İş Teftişi Sözleşmesi
87 No’lu Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi
88 No’lu İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Sözleşmesi
92 No'lu Mürettebatin Gemide Barınmasına İlişkin Sözleşme
94 No’lu Çalışma Şartları (Kamu Sözleşmeleri) Sözleşmesi
95 No’lu Ücretlerin Korunması Sözleşmesi
96 No’lu Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi (Revize)
98 No’lu Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi
99 No’lu Asgari Ücret Tespit Mekanizması (Tarım) Sözleşmesi
100 No’lu Eşit Ücret Sözleşmesi
102 No’lu Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi
105 No’lu Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi
108 No'lu Gemiadamları Ulusal Kimlik Katlarına İlişkin Sözleşme
111 No’lu Ayırımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi
115 No’lu Radyasyondan Korunma Sözleşmesi
116 No’lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi
118 No’lu Muamele Eşitliği (Sosyal Güvenlik) Sözleşmesi
119 No’lu Makinaların Korunma Tertibatı ile Teçhizi Sözleşmesi
122 No’lu İstihdam Politikası Sözleşmesi
123 No’lu Asgari Yaş (Yeraltı İşleri) Sözleşmesi
127 No’lu Azami Ağırlık Sözleşmesi
133 No'lu Mürettebatın Gemide Barındırılmasına İlişkin Sözleşme (İlave Hükümler)
134 No'lu İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin Sözleşme
135 No’lu İşçi Temsilcileri Sözleşmesi
138 No’lu Asgari Yaş Sözleşmesi
142 No’lu İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sözleşmesi
144 No’lu Üçlü Danışma (Uluslararası Çalışma Standartları) Sözleşmesi
146 No'lu Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin Sözleşme
151 No’lu Çalışma İlişkileri (Kamu Hizmeti) Sözleşmesi
152 No'lu Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sözleşme
153 No'lu Karayolları Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin Sözleşme
155 No'lu İş Sağliği ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme
158 No’lu Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi
159 No’lu Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam (Sakatlar) Sözleşmesi
161 No'lu Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme
164 No'lu Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin Sözleşme
166 No'lu Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin Sözleşme


167 No'lu İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi, 1988
176 No'lu Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi, 1995
182 No'lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin
Acil Eylem Sözleşmesi
187 No'lu İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi
19.
Hangisi temel ILO sözleşmelerinden değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Doğru Cevap: "E" No. 45 Yeraltı İşleri (Kadınlar) Sözleşmesi
Soru Açıklaması
TEMEL ILO SÖZLEŞMELERİ
No.29 Zorla Çalıştırma Sözleşmesi (1930)
Sözleşme zorla ya da zorunlu çalıştırmanın her tür biçimine son verilmesini öngörmektedir. Ancak, askerlik hizmeti, mahkumların belirli bir denetime göre çalıştırılmaları, bu arada savaş, yangın ve deprem gibi olağanüstü durumlarda gerek duyulan çalıştırma biçimleri için istisna tanınmaktadır.


No.87 Örgütlenme Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunması Sözleşmesi (1948)
Bütün işçi ve işverenlerin, önceden izin almaksızın ve serbestçe kendi örgütlerini kurma ve bu örgütlene katılma haklarını güvence altına almakta ve bu örgütlerin resmi görevlilerin müdahalelerinden bağımsız serbestçe işlev görebilmelerini sağlayacak güvenceler getirmektedir.


No.98 Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı Sözleşmesi (1949)
Sendika ayrımcılığı gözetilmesine, farklı kesimlerin örgütlerinin birbirlerinin çalışmalarına müdahale etmelerine karşı ve toplu sözleşme düzeninin geliştirilmesine yönelik önlemler getirmektedir.


No.100 Eşit Ücret Sözleşmesi (1951)
Erkek ve kadınların, eşit işlerde eşit ücret ve sosyal haklara sahip olmalarını öngörmektedir.


No.105 Zorla Çalıştırmanın Yasaklanması Sözleşmesi (1957)
Zorla ya da zorunlu çalıştırmanın herhangi bir biçiminin siyasal zorlama ve eğitme, siyasal ya da ideolojik görüşlerin açıklanması nedeniyle cezalandırma, işgücünü harekete geçirme, çalışma disiplinini sağlama, ayrımcılık ve grevi katılanları cezalandırma aracı olarak kullanılmasını yasaklamaktadır.


No.111 Ayrımcılık (İstihdam ve Meslek) Sözleşmesi (1958)
İş verme, eğitim ve çalışma koşullarının düzenlenmesinde ırk, renk, cinsiyet,din, siyasal görüş, ulusal kimlik ve sosyal köken temelinde ayrımcılık yapılmasının ulusal politikalarla önlenmesi, fırsat ve uygulama alanında eşitliği geliştirme çağrısında bulunmaktadır.


No.138 Asgari Yaş Sözleşmesi (1973)
İşe kabulde asgari yaşın zorunlu temel eğitimin tamamlandığı yaştan daha düşük olamayacağını öngörerek çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır.


No.182 Çocuk İşçiliğinin En kötü Biçimleri Sözleşmesi (1999)
Çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin acilen ve etkili biçimde ortadan kaldırılmasını sağlayacak önlemlerin alınmasını öngörmektedir.
20.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" "Türkiye, 187 sayılı Iş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi’ni kabul etmemiştir.
Soru Açıklaması
1932 yılında üye olan Türkiye 187 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve
Sözleşmesi'ni ve 155 sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına ilişkin sözleşmeyi onaylamıştır.


"Türkiye’de ILO’nun politika ve programlarını ve uluslararası çalışma standartlarını tanıtmak ve uygulanmasını sağlamak ILO Ankara ofisinin görevleri arasında yer alır.

Türkiye
temel Sözleşmeler: 8'inin tamamı
Yönetişim Sözleşmeleri (Öncelikli): Tünden 3'ü
Teknik Sözleşmeler: 177 Sözleşmeden 48’sı onaylamıştır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.