logo

1.
Aşağıdakilerden hangisi ILO 155 sayılı Sözleşme'nin ulusal politika ilkeleri kapsamında belirtilen ulusal politikanın amaçlarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Ulusal ve uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi'nin geliştirilmesi
Soru Açıklaması

ILO 155 E GÖRE ULUSAL POLİTİKA İLKELERİ


Madde 4
Her üye, ulusal koşullar ve uygulamaya göre ve en fazla temsil kabiliyetine sahip işçi ve işveren kuruluşlarına danışarak iş güvenliği, iş sağlığı ve çalışma ortamına ilişkin tutarlı bir ulusal politika
geliştirecek, uygulayacak ve periyodik olarak gözden geçirecektir.


Bu politikanın amacı, işle bağlantılı olan veya işin yürütümü sırasında ortaya çıkan kaza ve yaralanmaları, çalışma ortamında bulunan tehlike nedenlerini mümkün olduğu ölçüde asgariye
indirerek önlemek olacaktır.


Madde 5
Sözleşmenin 4 üncü maddesinde atıfta bulunulan politika, iş sağlığı ve güvenliği ve çalışma ortamını etkiledikleri ölçüde, aşağıdaki esas eylem alanlarını dikkate alacaktır: İşin maddi unsurlarının (işyerleri, çalışma ortamı, araçlar, makine ve teçhizat, kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddeler ve etkenler, çalışma yöntemlerinin) tasarımı, test edilmesi, seçimi, ikamesi, montajı, düzenlenmesi, kullanımı ve bakımı;
işin maddi unsurları ile işi yapan veya nezaret eden kişiler arasındaki ilişkiler ve makine teçhizat, çalışma süresi, işin düzenlenmesi ve iş usullerinin işçilerin fiziksel ve zihinsel kapasitelerine uyarlanması;
Yeterli sağlık ve güvenlik düzeyine ulaşılması amacıyla bütün çalışanların ileri düzeyde eğitimini,
kalifiyesini ve motivasyonunu kapsayan eğitimi;
Çalışma grubu ve işletme düzeylerinde ve ulusal düzeyi de kapsayan uygun diğer bütün
düzeylerde haberleşme ve işbirliği;
Sözleşmenin 4 üncü maddesinde atıfta bulunulan politikaya uygun olan eylemlerinde, işçilerin ve
temsilcilerinin disiplin cezalarına karşı korunması;


Madde 6
Sözleşmenin 4 üncü maddesinde atıfta bulunulan politikanın geliştirilmesi, kamu makamlarının,
işverenlerin, işçilerin ve diğer kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği ve çalışma ortamına ilişkin görev
ve sorumlulukları, ulusal şartları ve uygulamaların tamamlayıcı karakterleri göz önüne alınarak
belirtilecektir.


Madde 7
İş sağlığı ve güvenliği ve çalışma ortamı ile ilgili durum; sorunların tespiti, bunların çözümü için
etkin metotların geliştirilmesi, öncelikler ve sonuçların değerlendirilmesi amacıyla, ya top yekun,
ya da belirli alanlar itibariyle belirli aralıklarla gözden geçirilecektir.


2.
I- 89/391/EEC, Avrupa Birliğinin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki temel
çerçeve direktifidir.
II- İş sağlığı hizmetlerine ilişkin ILO Sözleşmesinin numarası 155'dir.
III- İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin ILO Sözleşmesinin numarası 161’dir.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Yalnız I
Soru Açıklaması
89/391/EEC, Avrupa Birliğinin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki temel çerçeve
155 No'lu İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme
161 No'lu Sağlık Hizmetlerine ilişkin Sözleşme
3.
155 No'lu İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşmeye göre ulusal düzeyde eylem ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Yasama sistemi, mevzuat ihlallerine karşı yeterli cezalar öngörecektir.
Soru Açıklaması

ULUSAL DÜZEYDE EYLEM


Madde 8
Her üye, yasa veya yönetmelik çıkarmak suretiyle veya ulusal şartlarına ve uygulamasına uygun diğer bir yöntemle, ilgili işçi ve işverenlerin temsilcisi olan kuruluşlara danışarak. Sözleşmenin 4'üncü maddesine etkinlik kazandırmak için gerekli önlemleri alacaktır. .


Madde 9
İş sağlığı ve güvenliği ve çalışma ortamına ilişkin ilgili mevzuatın uygulanması uygun ve yeterli bir denetim sistemi ile güvence altına alınacaktır.
Yürütme sistemi, mevzuat ihlallerine karşı yeterli cezalar öngörecektir..


Madde 10
Yasal yükümlülüklere uymalarına yardım amacıyla, işverenler ve işçiler için yol gösterici tedbirler
alınacaktır.


Madde 11
Sözleşmenin 4 üncü maddesinde atıfta bulunulan politikaya etkinlik kazandırmak amacıyla, yetkili makam veya makamlar aşağıdaki işlevlerin aşamalı bir şekilde yerine getirilmesini
sağlayacaklardır:


Yetkili makamlar tarafından tayin edilen usullerinin uygulanmasının belirlenmesinde olduğu gibi,
tehlikelerin niteliği ve derecesinin gerektirdiği yerlerde işyerlerinin tasarımı, inşası ve
düzenlenmesi ve bunların faaliyetlerinin başlaması, onları etkileyen önemli değişiklikler ve
amaçları doğrultusunda değişimler, işte kullanılan teknik donanımın güvenliği konularının
belirlenmesi;
Maruz kalınması yetkili makam veya makamların kontrolü veya iznine bağlanacak veya yasaklanacak, sınırlandırılacak maddelerin, etkenlerin ve çalışma usullerinin belirlenmesi; birden fazla madde veya etkenlere aynı anda maruz kalınmasından ortaya çıkan sağlık tehlikelerinin göz önüne alınması;


İş kazaları ve meslek hastalıklarının, işverenlerce,uygun olduğu durumlarda, sigorta şirketlerince
veya doğrudan ilgili diğer kişilerce bildirilmesi usullerinin oluşturulması ve uygulanması, iş kazaları ve meslek hastalıkları istatistiklerinin yıllık olarak hazırlanması;


İş kazaları ile meslek hastalıkları ve diğer sağlığa aykırı durumların iş sırasında veya işle ilgili olarak ortaya çıktığı ve ciddiyet arz ettiği hallerde soruşturma yapılması;


Sözleşmenin 4. Maddesinde atıfta bulunulan politika uyarınca alınılan önlemler ve işin icrası sırasında veya işle ilgili olarak ortaya çıkan diğer sağlığa aykırı durumlar dahil, iş kazaları, meslek hastalıkları veya diğer sağlık sorunları ile ilgili bilgilerin yıllık yayımı;


Ulusal şartlar ve imkanlar göz önüne alınarak, işçilerin sağlığına verdikleri risklerle ilgili olarak,
kimyasal, fiziksel ve biyolojik etkenlerin incelenmesi sisteminin oluşturulması veya genişletilmesi;


Madde 12
İşte kullanılacak makine, teçhizat ve maddeleri tasarlayan, üreten, ithal eden sağlayan veya
transfer edenlerin aşağıdaki hususları sağlamaları konusunda, ulusal hukuk ve uygulamaya
uygun olarak önlemler alınacaktır.


Makine, teçhizat ve maddelerin, doğru bir şekilde kullanıldığında, kullananların sağlığı ve
güvenliği için tehlike içermediğine kanaat getirmeleri;


Makine ve teçhizatın doğru bir şekilde montajı ve kullanımı,maddelerin doğru kullanımı, makine
ve teçhizatın arz ettiği tehlikeler ve kimyasal maddeler ve fiziksel ve biyolojik etkenler ve ürünlerin tehlikeli özellikleri ile bu tehlikelerin nasıl bertaraf edileceğine dair bilgileri içeren talimatları hazırlamaları;


Bu Maddenin (a) ve (b) paragraflarına uygun gerekli teknik ve bilimsel bilginin izlenmesi yada
çalışma ve araştırmaların üstlenilmesi;


Madde 13
Sağlığı ve hayatı için ciddi ve yakında vaki olmasından korktuğu tehlike nedeniyle, haklı bir gerekçeyle, işinden uzaklaşan bir işçi, işinden uzaklaşması nedeniyle olabilecek uygunsuz sonuçlara karşı ulusal koşullar ve uygulama uygun bir şekilde korunacaktır.


Madde 14
Ulusal koşullar ve uygulamaya uygun bir şekilde, iş sağlığı ve güvenliği ve çalışma ortamına ilişkin sorunlara yönelik yüksek teknik, tıbbi ve mesleki eğitimini de kapsayan, tüm çalışanların eğitim ihtiyacını karşılayacak şekilde tüm seviyelerde eğitim ve öğretimin geliştirilmesi için önlemler alınacaktır.


Madde 15
Sözleşmenin 4 üncü maddesinde atıfta bulunulan politika ve uygulama önlemlerinin tutarlılığını
sağlamak amacıyla, her Üye, mümkün olan en erken safhada, en fazla temsil yeteneğine haiz işçi
ve işveren kuruluşları veya uygun diğer kurumlara danıştıktan sonra, bu Sözleşmenin II. veya III.
Bölümlerini uygulamakla görevli çeşitli makamlar ve kurumlar arasında gerekli koordinasyonun
sağlanması için ulusal şart ve uygulamaya uygun düzenlemeleri yapacaktır.

Şartların gerektirdiği ve ulusal koşullar ve uygulamanın izin verdiği hallerde bu düzenlemeler
merkezi bir kurumun kurulmasını da içerecektir.
4.
ILO düzenlemeleri işlevsel olarak üç grupta sınıflandırılabilir.
I- İş sağlığı ve güvenliğinin temel ilkeleri ve kuralları
II- Özgün risklerden korunma ilkeleri ve kuralları
III- Özgün iş kollarındaki korunma ilkeleri ve kuralları

Hangileri bu kapsamdadır?
Doğru Cevap: "A" I, II ve III
Soru Açıklaması
ILO düzenlemeleri işlevsel olarak üç grupta sınıflandırılabilir.
1. İş sağlığı ve güvenliğinin temel ilkeleri ve kuralları
2. Özgün risklerden korunma ilkeleri ve kuralları
3. Özgün iş kollarındaki korunma ilkeleri ve kuralları
5.
Aşağıdakilerden hangisi ILO'nun özgün risklerden korunma ilkeleri ve kurallarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Madenlerde Sağlık ve Güvenlik Sözleşmesi ve Tavsiye Kararı
Soru Açıklaması
ILO ÖZGÜN RİSKLERDEN KORUNMA İLKELERİ VE KURALLARI

1. Radyasyondan Korunma Sözleşmesi (No.115) ve Tavsiye Kararı (No.114)
2. Mesleki Kanserler Sözleşmesi (No.139) ve Tavsiye Kararı (No.147)
3. Çalışma Çevresi (Hava Kirliliği, Gürültü ve Titreşim) Sözleşmesi (No.148) ve Tavsiye Karar>
(No.156)
4. Asbest Sözleşmesi (No.162) ve Tavsiye Kararı (No.172)
5. Kimyasallar Sözleşmesi (No.170) ve Tavsiye Karar> (No.177)
6. Büyük Sanayi Kazalarının Önlenmesi Sözleşmesi (No.174) ve Tavsiye Kararı (No.181)
6.
Aşağıdakilerden hangisi ILO'nun özgün iş kollarındaki korunma ilkeleri ve kurallarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Çalışma Çevresi (Hava Kirliliği, Gürültü ve Titreşim) Sözleşmesi ve Tavsiye Kararı
Soru Açıklaması
ÖZGÜN İŞ KOLLARINDAKİ KORUNMA İLKELERİ VE KURALLARI

1. Hijyen (Ticaret ve Büro) Sözleşmesi ve Tavsiye Kararı (No.120)
2. Yapı işlerinde Sağlık ve Güvenlik Sözleşmesi (No.167) ve Tavsiye Kararı (No.175)
3. Madenlerde Sağlık ve Güvenlik Sözleşmesi (No.176) ve Tavsiye Kararı (No.183)
4. Tarımda Sağlık ve Güvenlik Sözleşmesi (No.184) ve Tavsiye Kararı (No.192)
7.
"İş Sağlığı Profesyonelleri İçin Uluslararası Etik Kurallar" aşağıdaki hangi kuruluş tarafından hazırlanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Uluslararası İş Sağlığı Komisyonu (ICOH)
Soru Açıklaması
Uluslararası İş Sağlığı Komisyonu (ICOH) İş Sağlığı Profesyonelleri İçin Uluslararası Etik Kurallarını
hazırlamıştır.
8.
Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 161 sayılı İş Sağlığı Hizmetleri Sözleşmesi'ne göre, iş sağlığı hizmetleri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" İşyerinde ve mümkün olduğu durumlarda tek bir işletmeye hizmet verecek şekilde örgütlenmelidir.
Soru Açıklaması

ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜNÜN (ILO) 161 SAYILI İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ GÖREVLER


Madde 5
Her işverenin istihdam ettiği işçilerin sağlık ve güvenliği için sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla
ve işçilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda katılımının gerekliliği göz önüne alınarak, iş sağlığı
hizmetleri, işletmedeki iş risklerine uygun ve yeterli olacak şekilde aşağıdaki görevleri
kapsayacaktır.

İşyerlerinde sağlığa zararlı risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesi;

Sağlık üniteleri, kantinler, yatakhaneler ve işveren tarafından bu tür hizmetlerin sunulduğu yerler
dahil olmak üzere, işçinin sağlığını etkileyebilecek çalışma ortamında ve iş uygulamalarındaki
faktörlerin gözetimi;

İşyerlerinin tasarımı, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı ve seçimi ve çalışma sırasında
kullanılan maddeler dahil olmak üzere işin planlanması ve organizasyonu konusunda tavsiyede
bulunma,

Yeni teçhizatın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi iş uygulamalarının
iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesine katılım,

İş sağlığı, güvenliği, hijyen ve ergonomi, kişisel ve müşterek koruyucu donanım konularında
tavsiyede bulunma,

İş ile ilişkisi bakımından, işçilerin sağlığının gözetimi,

işin işçiye uygunluğunun geliştirilmesi.

Mesleki rehabilitasyon önlemlerine katkıda bulunma,

İş sağlığı, hijyen ve ergonomi alanlarında bilgi, eğitim ve öğretim sağlamada işbirliği;

ilk yardım ve acil durum tedavi hizmetlerini örgütleme;

İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizine katılma;
9.
Aşağıda yer alanlardan hangisi Türkiye'nin de onayladığı Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 182 No'lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi'nin kapsamı dışındadır?
Doğru Cevap: "A" Çocuklara çıraklık yaptırma
Soru Açıklaması


Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 182 No'lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi


Bu Sözleşmenin amaçları bakımından "en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliği" ifadesi çocukların alım-satımı ve ticareti, borç karşılığı veya bağımlı olarak çalıştırılması ve askeri çatışmalarda çocukların zorla ya da zorunlu tutularak kullanılmasını da içerecek şekilde zorla ya da mecburî çalıştırılmaları gibi kölelik ve kölelik benzeri uygulamaların tüm biçimlerini;

çocuğun fahişelikte, pornografik yayınların üretiminde veya pornografik gösterilerde kullanılmasını, bunlar için tedarikini ya da sunumunu;

çocuğun özellikle ilgili uluslararası anlaşmalarda belirtilen uyuşturucu maddelerin üretimi ve
ticareti gibi yasal olmayan faaliyetlerde kullanılmasını, bunlar için tedarikini ya da sunumunu;

doğası veya gerçekleştirildiği koşullar itibariyle çocukların sağlık, güvenlik veya ahlaki gelişimleri
açısından zararlı olan işi kapsar.
10.
AB'nin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı alanındaki hukuki araçları birincil mevzuat ve ikinci mevzuat şeklinde iki başlık altında incelenebilir. Birincil mevzuat, AB'nin dayandığı temel ilke ve kurallar» tanımlar ve esas olarak kurucu antlaşmalardan ve bu antlaşmaları değiştiren antlaşmalardan oluşur,
ikincil mevzuat ise Topluluk kurumlarının görevlerini Topluluk Antlaşması' nın hükümlerine uygun olarak yürütmek için yaptıkları ve tüzük, direktif, karar, tavsiye ve görüş olarak sıralanabilecek düzenlemelerden oluşur. Üyeler için bağlayıcı olan ve doğrudan uygulanan bir düzenlemedir. Belirlenen
ilke ve kurallara, ulusal mevzuata yansıtılmadan uyulması istendiğinde çıkarılır. İş sağlığı ve güvenliği alanında, kurumsal düzenlemelerle ilgili az sayıda çıkarılmıştır. Tanımlanan hangi ikincil mevzuattır?
Doğru Cevap: "B" Tüzük
Soru Açıklaması
TÜZÜK : Üyeler için bağlayıcı olan ve doğrudan uygulanan bir düzenlemedir. Belirlenen ilke ve
kurallara, ulusal mevzuata yansıtılmadan uyulması istendiğinde çıkarılır, iş sağlığı ve güvenliği
alanında, kurumsal düzenlemelerle ilgili az sayıda çıkarılmıştır.
logo

11.
İş sağlığı ve güvenliğinde sık kullanılan, bağlayıcı araçtır. Her üye, direktifteki ilke ve kuralları belirtilen sürede mevzuatında tamamlanan uygun yöntem ve araçları kullanarak iç hukukuna yansıtmakla yükümlüdür. Tanımlanan AB'de hangi ikincil mevzuattır?
Doğru Cevap: "E" Direktif
Soru Açıklaması
DİREKTİF: iş sağlığı ve güvenliğinde sık kullanılan, bağlayıcı araçtır. Her üye, direktifteki ilke
kuralları belirtilen sürede mevzuatında tamamlanan uygun yöntem ve araçları kullanarak
hukukuna yansıtmakla yükümlüdür.
12.
Mevzuattan sayılmayan, bağlayıcı olmayan ama politika hazırlanırken yol gösteren araçlardır. Tanımlanan AB'de hangi ikincil mevzuattır?
Doğru Cevap: "A" Tavsiye ve görüş
Soru Açıklaması
TAVSİYE VE GÖRÜŞLER, mevzuattan sayılmayan, bağlayıcı olmayan ama politika hazırlanırken
yol gösteren araçlardır.
13.
Kimyasalların sınıflandırılmasında kimyasalların özelliklerinin ve sebep olabilecekleri fiziksel ve sağlık zararlarının esas alınmasını, taşıma esnasında da Birleşmiş Milletlerin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili tavsiye kararma uyulmasını öngören ILO sözleşmesinin sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 170
Soru Açıklaması
ILO tarafından 1990 yılında kabul edilen Kimyasalların Kullanımında Güvenlik Hakkında 170 sayılı
Sözleşme kimyasalların sınıflandırılmasında kimyasalların özelliklerinin ve sebep olabilecekleri
fiziksel ve sağlık zararlarının esas alınmasını, taşıma esnasında da Birleşmiş Milletlerin tehlikeli
maddelerin taşınması ile ilgili tavsiye kararına uyulmasını öngörmektedir.
14.
Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kimyasalların özelliklerini göz önünde bulundurularak sınıflandırılmasını önerdiği tavsiye kararıdır?
Doğru Cevap: "C" 177 sayılı ILO Tavsiye Kararı
Soru Açıklaması

177 sayılı ILO Tavsiye Kararında kimyasalların;


* Vücudun herhangi bir kısmında meydana getirecekleri akut ve kronik sağlık sorununa neden
olabilecek toksik özellikleri,
* Parlama, patlama, oksitleme, tehlikeli reaksiyon verme gibi özellikleri de içerecek şekilde
fiziksel ve kimyasal karakteristikleri,
* Aşındırıcı ve tahriş edici özellikleri,
* Alerjik ve hassasiyet oluşturma Özellikleri,
* Kanserojen etkileri,
* Teratojenik ve mutajenik etkileri,
* Üreme sistemine etkileri, gibi özellikleri göz önünde bulundurularak sınıflandırılması
önerilmektedir.
15.
Aşağıdakilerden hangisi ILO'nun kimyasal sınıflandırmasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Çevreye zarar veren
Soru Açıklaması
ILO, tehlikeli kimyasalları

parlayıcı, patlayıcı, oksitleyici, reaktif, zehirli, aşındırıcı, tahriş edici,
hassasiyet oluşturucu, kanserojen, mutajen ve üremeyi etkileyen

kimyasallar olarak sınıflandırmaktadır. Çevreye zarar verenler, sıkıştırılmış gazlar, radyoaktif maddeler, enfeksiyona neden olanlar ve diğerleri bu sınıflandırma içinde yer almamaktadır.
16.
Tarihimizdeki ilk düzenlemeler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" 1945'deki 4472 sayılı İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ile Analık Sigortası Kanunu Türkiye'nin ilk iş kanunudur.
Soru Açıklaması
1936'daki 3008 sayı ile Türkiye'nin ilk İş Kanunu yürürlüğe konmuştur.
17.
ILO 45 No'lu Yeraltı İşleri (Kadınlar) Sözleşmesi'ne göre kaç yaşını doldurmuş kadın çalışanlar maden ocaklarında çalıştırılabilirler?
Doğru Cevap: "E" Asla çalıştırılmazlar.
Soru Açıklaması
Kadın cinsinden hiç bir şahıs, yaşı ne olursa olsun maden ocaklarında yeraltı işlerinde çalıştırılamaz.
18.
Aşağıdakilerden hangisi ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) Anayasasında belirlenen hedeflerin dışındadır?
Doğru Cevap: "A" Sağlık konusunda eğitimlerin yaygınlaştırılması
Soru Açıklaması

İLO'nun HEDEFLERİ:


İstihdam ve işsizliğin önlenmesi
Maksimum çalışma saatlerinin düzenlenmesi
Uygun asgari ücret
İşçilerin genel ve mesleki hastalıklara ve iş kazalarına karşı korunması
Çocukların .gençlerin ve kadınların korunması
Yaşlılıkta ve maluliyette koruma
Eşit işe eşit ücret
Örgütlenme özgürlüğü
Teknik ve mesleki eğitimin düzenlenmesi, sürekli eğitim
Sendikal özgürlük ilkesinin sağlanması
19.
ILO'nun 128 nolu Maksimum Ağırlık Önerisi Tavsiye Kararına (Tek İşçinin Taşıyabileceği En Çok Ağırlıkla İlgili Tavsiye Kararına) göre yetişkin bir erkek çalışan için maksimum izin verilen elle taşıma ağırlığı hangisidir?
Doğru Cevap: "E" 55
Soru Açıklaması
ILO'nun 128 nolu Maksimum Ağırlık Önerisi Tavsiye kararına göre yetişkin bir erkek çalışan için
maksimum izin verilen elle taşıma ağırlığı 55 kg'dır.
20.
İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin ILO Sözleşmesi'nin numarası nedir?
Doğru Cevap: "D" 155
Soru Açıklaması
155 No'lu İş Sağliği ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına ilişkin Sözleşme
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.