ULUSAL & ULUSLARARASI KURULUŞLAR-SÖZLEŞMELER

 

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu’nun Aralık 1948’de, BM Genel Kurulu’nun Paris’te yapılan 183. oturumunda kabul edilen 30 maddelik bildiridir.

BM Ekonomik-Sosyal-Kültürel Haklar Antlaşması-1976

Söz konusu antlaşmaya taraf olan devletler, herkesin adil ve uygun çalışma koşullarına sahip olmasını ve bu koşulların özellikle «İş Sağlığı ve Güvenliği» gereklerini karşılıyor olması hususunu tanımaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği, bu taahhütleri karşılayacak olan kilit faaliyettir.

Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nın 31. maddesine göre; her işçinin, sağlığını, güvenliğini ve saygınlığını gözeten çalışma koşullarına sahip olma hakkı vardır.

Avrupa Sosyal Şartı – 1961

1. Adil çalışma koşulları hakkı,
2. Çalışmada sağlık ve güvenlik hakkı,
3. Çocukların ve gençlerin korunması hakkı,
4. Kadın çalışanların korunma hakkı,
5. Bazı zayıf kesimler için çalışma ortamı dışında özel koruma,
6. Zihinsel ve bedensel açıdan getirilen koruma,
7. Sağlığın korunması hakkı,
8. Sosyal ve tıbbi yardım görme hakkı,

ILO (International Labour Organization) (Uluslararası Çalışma Örgütü)

ILO’nun dört stratejik hedefi bulunmaktadır:

1. Çalışma yaşamında standartların, temel ilkelerin ve hakların yaygınlaştırılması ve yaşama geçirilmesi

2. Kadınların ve erkeklerin insana yakışır işlerde çalışıp insana yakışır kazanç sağlayabilmeleri için gerekli fırsatların artırılması

3. Herkes için sosyal korumanın kapsamının genişletilmesi ve etkililiğinin artırılması

4. Üç taraflılığın ve sosyal diyaloğun güçlendirilmesi

Uluslararası Çalışma Konferansı:

Uluslararası çalışma standartları ve ILO’nun genel politikaları her yıl toplanan Uluslararası Çalışma Konferansı tarafından belirlenir. Sıkça emeğin uluslararası parlamentosu olarak atıfta bulunulan Konferans aynı zamanda belli başlı toplumsal ve çalışma yaşamına ilişkin konuların tartışıldığı bir forum durumundadır.

ILO Yönetim Kurulu :

Yönetim kurulu ILO’nun icra organı olup yılda üç kez Cenevre’de toplanır. Kurul ILO politikalarına ilişkin kararlar alır, onaylanmak üzere Konferansa
sunulacak programı ve bütçeyi hazırlar.

ILO, hükümet, işveren ve işçi temsilcilerinin yer aldıkları üç taraflı tek BM kuruluşudur.
ILO 1919 yılında kurulmuş olup, Türkiye’nin 1932 yılında üye olmuştur.

İLO’nun HEDEFLERİ:

İstihdam ve işsizliğin önlenmesi
Maksimum çalışma saatlerinin düzenlenmesi
Uygun asgari ücret
İşçilerin genel ve mesleki hastalıklara ve iş kazalarına karşı korunması
Çocukların .gençlerin ve kadınların korunması
Yaşlılıkta ve maluliyette koruma
Eşit işe eşit ücret
Örgütlenme özgürlüğü
Teknik ve mesleki eğitimin düzenlenmesi, sürekli eğitim
Sendikal özgürlük ilkesinin sağlanması

ILO sözleşme :

İlke ve kuralların belirlenmesinde temel araçtır. Uluslararası antlaşma niteliğindedir, ulusal politikaya yol gösterir ve onaylayan ülkeyi bağlar.

ILO tavsiye kararı:

Sözleşmeyle eşzamanlı çıkarılan, onaylanması gerekmeyen,bağlayıcı olmayan, ilke ve kuralların nasıl uygulanacağını açıklayan sözleşmeyi tamamlayan bir araçtır.

Türkiye
Temel Sözleşmeler: 8’inin tamamı
Yönetişim Sözleşmeleri (Öncelikli): 4’ünden 3’ü
Teknik Sözleşmeler: 177 Sözleşmeden 48’sı onayladı

Türkiye’nin Onayladığı ILO Sözleşmeleri Listesi

2 No’lu işsizlik Sözleşmesi
11 No’lu Örgütlenme Özgürlüğü (Tarım) Sözleşmesi
14 No’lu Haftalık Dinlenme (Sanayi) Sözleşmesi
15 No’lu Asgari Yaş (Trimciler ve Ateşçiler) Sözleşmesi
26 No’lu Asgari Ücret Belirleme Yöntemi Sözleşmesi
29 No’lu Zorla Çalıştırma Sözleşmesi
34 No’lu Ücretli iş Bulma Büroları Sözleşmesi
42 No’lu İşçinin Tazmini (Meslek Hastalıkları) Sözleşmesi (Revize)
45 No’lu Yeraltı İşleri (Kadınlar) Sözleşmesi
53 No’lu Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar Ve Gemi Zabitlerinin Meslekî
Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına ilişkin Sözleşme
55 No’lu Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün
Sorumluluğuna İlişkin Sözleşme
58 No’lu Asgari Yaş (Deniz) Sözleşmesi (Revize)
59 No’lu Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesi (Revize)
68 No’lu Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin Sözleşme
69 No’lu Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin Sözleşme
73 No’lu Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine ilişkin Sözleşme
77 No’lu Gençlerin Tıbbi Muayenesi (Sanayi) Sözleşmesi
80 No’lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi
81 No’lu İş Teftişi Sözleşmesi
87 No’lu Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi
88 No’lu İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Sözleşmesi
92 No’lu Mürettebatin Gemide Barınmasına İlişkin Sözleşme
94 No’lu Çalışma Şartları (Kamu Sözleşmeleri) Sözleşmesi
95 No’lu Ücretlerin Korunması Sözleşmesi
96 No’lu Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi (Revize)
98 No’lu Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi
99 No’lu Asgari Ücret Tespit Mekanizması (Tarım) Sözleşmesi
100 No’lu Eşit Ücret Sözleşmesi
102 No’lu Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi
105 No’lu Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi

108 No’lu Gemiadamları Ulusal Kimlik Katlarına İlişkin Sözleşme
111 No’lu Ayırımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi
115 No’lu Radyasyondan Korunma Sözleşmesi
116 No’lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi
118 No’lu Muamele Eşitliği (Sosyal Güvenlik) Sözleşmesi
119 No’lu Makinaların Korunma Tertibatı ile Teçhizi Sözleşmesi
122 No’lu İstihdam Politikası Sözleşmesi

123 No’lu Asgari Yaş (Yeraltı işleri) Sözleşmesi
127 No’lu Azami Ağırlık Sözleşmesi
133 No’lu Mürettebatın Gemide Barındırılmasına İlişkin Sözleşme (ilave Hükümler)
134 No’lu İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin Sözleşme
135 No’lu İşçi Temsilcileri Sözleşmesi
138 No’lu Asgari Yaş Sözleşmesi
142 No’lu İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sözleşmesi
144 No’lu Üçlü Danışma (Uluslararası Çalışma Standartları) Sözleşmesi
146 No’lu Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin Sözleşme
151 No’lu Çalışma İlişkileri (Kamu Hizmeti) Sözleşmesi
152 No’lu Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sözleşme
153 No’lu Karayolları Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin
Sözleşme
155 No’lu İş Sağliği ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme
158 No’lu Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi
159 No’lu Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam (Sakatlar) Sözleşmesi
161 No’lu Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme
164 No’lu Gemi adamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin Sözleşme
166 No’lu Gemi adamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin Sözleşme
167 No’lu İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi, 1988
176 No’lu Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi, 1995
182 No’lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına
İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi
187 No’lu İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi

 

BENZER YAZILAR
YORUMLAR
KPSS
İşyeri Hekimliği ve İş güvenliği
SEÇME SINAVI

18 mayıs 2019

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
  • Sarımsak Tansiyonu Düşürür Mü ?

    Sarımsak Tansiyonu Düşürür Mü ?  Sarımsağın birçok faydası olduğu bilinmektedir. Bunlardan bir tanesi de yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olmasıdı... Devamını Oku

KPSS
DERS DOKÜMANLARI
KATEGORİLER