Tehlikeli Kimyasalların Sınıflandırılması

Tehlikeli Kimyasalların Sınıflandırılması

Öncelikle tehlikeli kimyasalın ne olduğunun çerçevesini çizmek gerekir. Tehlikeli kimyasallar sağlığa, güvenliğe ve çevreye akut veya kronik zarar veya hasar verebilen kimyasallar olarak tanımlanabilir

Bu zararlar da üç ana başlık altında toplanabilir:

1-  Ani, tekrarlanan veya uzun süreli maruziyet sonunda sağlığa zararlı olan.

* Zehirli veya çok zehirli
* Zararlı
* Aşındırıcı
* Tahriş edici
* Duyarlılık yaratan veya alerjik tepkileri provoke eden
* Kanserojen
* Mutajen

Canlı organizmaların DNA veya RNA gibi hücresel bilgi ve yönetim zincirlerinin moleküler yapısını değiştirerek söz konusu organizmanın doğal olarak beklenen seviyenin çok üzerinde mutasyona uğramasına sebep olan fiziksel veya kimyasal etmenlerdir. Nükleer radyasyon sonucu oluşan gama ve güneşten
yayılan UV ışınımlar en bilinen doğal mutajenlerdendir.

*  Teratojen

Teratojen madde: maruz kalınması durumunda anne karnındaki bebekte yapısal bozukluk meydana getirerek zarar veren etken anlamına gelir

* Üreme sistemine zarar veren Genetik olmayan doğum anormalliklerine sebep olan maddeler

2- Fiziksel ve kimyasal ozeillikleri nedeniyle fiziksel ve kimyasal zarar verme riski taşıyan

* Patlayıcı
* Oksrtleyici
*  Çok kolay parlayıcı çok parlayıcı ve parlayıcı maddeler

3- Çevreye zarar veren

* Canlı organizmalar için zehirli ve zararlı olan

* Çevrede yok olmayıp kimyasal artıklar olarak kalıcı olan .Biyolojik anlamda birikim meydana getiren maddelerdir

* Ayrıca yukarıda belirtilen sınıflandırmaya girmeyen ancak ozellikleri nedeniyle sağlığa ve canlı organizmalara zarar veren tüm kimyasallar da tehlikeli kimya sallar olarak kabul edilir.


Uluslararası Çalışma örgütünün (ILO) 1990 yılında kabul ettiği “Kimyasalların Kullanımında Güveni* Hakkında 170 no’lu Sözleşme’ ve *177 no lu Tavsiye Kararı ile kimyasalların üretimi, kullanımı, depolanması, taşınması kimyasal atıkların yok edilmesi ve işlenmesi, içerisinde kimyasal bulunan kapların bakım ve onarımında alınacak önlemleri sıralamıştır.

177 Sayılı Tavsiye Kararında kimyasalların:

* Vücudun herhangi bir kısmında meydana getirecekleri akut ve kronik sağlık sorununa neden olabilecek toksik özellikleri.

* Parlama, patlama, oksitleme, tehlikeli reaksiyon verme gibi özelliklerini de içerecek şekilde fiziksel ve kimyasal karakteristikleri

* Aşındırıcı ve tahriş edici özellikleri.

* Alerjik ve hassasiyet oluşturma özellikleri.

* Kanserojen etkileri

* Teratojenik ve mutajenik etkileri

* Üreme sistemine etkileri gibi özellikleri göz önünde bulundurularak sınıflandırılması önerilmektedir.

Görüldüğü üzere ILO sınıflandırmasında: çevreye zarar verenler kimyasallar sıkıştırılmış gazlar radyoaktif maddeler enfeksiyona neden olanlar ve diğerleri için  bir düzenleme yoktur.

Sıkıştırılmış gazlar, çevreye zarar verenler, radyoaktif maddeler, enfeksiyona neden olanlar ve diğerleri ayrı sınıflandırmalar içinde yer almaktadır.

Dünya Sağlık örgütü (WHO) ve Gıda ve Ta- rım Örgütü (FAO) dışındaki uluslararası kuruluşlar kimyasalların sınıflandırılmasında, genellikle pestisitleri genel kimyasal sınıflandırmanın dışında bırakmışlardır. 

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan tavsiye kararı UNRTDG (United Nauons Recommendations on the Transport Dangerous Goods Tehlikeli Maddelenn Taşınmasına Dair Birleşmiş Milletler Tavsiyeleri) kimyasalları 9 sınıfa ayırmaktadır.

* Patlayıcı Maddeler

* Sıkıştırılmış sıvılaştırılmış basınç altında yoğunlaştırılmış parlayıcı. parlayıcı olmayan ve zehirli gazlar

* Kolaylıkla parlayabilen sıvılar

* Kolaylıkla patlayabilen katılar

* Oksidan maddeler organik peroksitler

* Zehirli ve enfeksiyona neden olabilecek maddeler

* Radyoaktif maddeler

* Aşındırıcı maddeler

* Diğer zararlı maddeler

Bazı tehlikeli maddeler ile pestisitlerin uluslararası ticaretinde uygulanacak ön bildirimli kabul sistemine ilişkin Rotterdam sözleşmesi” ile sözleşme kapsamındaki kimyasallar için GHS (Globally Harmonized System Of Classification And Labelling Of Chemicals ) Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi Konusunda Küresel Uyumlaştırılmış Sistem) sisteminin kullanılması zorunlu hale getirilmiştir.

GHS sisteminin amacı:

Uluslararası kabul görmüş zarar iletişim sisteminin etkin uygulanması ile kimyasal madde ve karışımları hakkında doğru bilgi sahibi olunmasını temin ederek elleçleme (4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre elleçleme deyimi, gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi. büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması. kalburlanması, karıştırılması ve
benzeri işlemleri) taşıma ve kullanımında çevreve insan sağlığını azami düzeyde korumak, Ülkelere sınıflandırma ve etiketlemede yol göstermek ve uluslararası ticareti kolaylaştırmaktır

BENZER YAZILAR
YORUMLAR
KPSS
İşyeri Hekimliği ve İş güvenliği
SEÇME SINAVI

18 mayıs 2019

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
  • Sarımsak Tansiyonu Düşürür Mü ?

    Sarımsak Tansiyonu Düşürür Mü ?  Sarımsağın birçok faydası olduğu bilinmektedir. Bunlardan bir tanesi de yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olmasıdı... Devamını Oku

KPSS
DERS DOKÜMANLARI
KATEGORİLER