Risklerin belirlenmesi ve analizi

Risklerin belirlenmesi ve analizi

1- Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenir. Bu belirleme yapılırken mevcut kontrol tedbirlerinin etkisi de göz önünde bulundurulur .

2) Toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen riskler, işletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri iş yerindeki tehlike veya risklerin nitelıkleri ve iş yerinin kısıtları gibi faktörler ya da ulusal veya uluslararası standartlar esas alınarak seçilen yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak analiz edilir.

3) İş yerinde birbirinden farklı işlerin yürütüldüğü bölümlerin bulunması halinde birinci ve ikinci fıkralardaki  hususlar her bir bölüm için tekrarlanır

4) Analizin ayrı ayrı bölümler için yapılması halinde bölümlerin etkileşimleri de dikkate alınarak bir bütün olarak ele alınıp sonuçlandırılır.

5) Analiz edilen riskler kontrol tedbirlerine karar verilmek üzere etkilerinin büyüklüğüne ve önemlerine göre en yüksek risk seviyesine sahip olandan başlanarak sıralanır ve yazılı hale getirilir


Risk kontrol adımları

Risklerin kontrolünde şu adımlar uygulanır

a) Planlama Analiz edilerek etkilerinin büyüklüğüne ve önemine göre sıralı hale getirilen risklerin kontrolü amacıyla bir planlama yapılır.
b) Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması.

Riskin tamamen bertaraf edilmesi, bu mümkün değil ise riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için aşağıdaki adımlar uygulanır

           1) Tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması

           2) Tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi.

           3) Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi

c) Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması kararlaştırılan tedbirlerin iş ve işlem basamakları, istemi yapacak kişi ya da iş yeri bölümü sorumlu kişi  yada iş yeri bölümü başlama ve bitiş tarihi ile benzeri bilgileri içeren planla hazırlanır. Bu planlar işverence uyulamaya konulur. 


Uygulamaların izlenmesi:

Hazırlanan planların uygulama adımları düzenli olarak izlenir, denetlenir ve aksayan yönler tespit edilerek gerekli düzeltici ve önleyici işlemler tamamlanır.
Risk kontrol adımları uygulanırken toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi ve uygulanacak önlemlerin yem risklere neden olmaması sağlanır.
– Belirlenen risk için kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesinden sonra yeniden risk seviyesi tespiti yapılır. Yeni seviye, kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde ise bu maddedeki adımlar tekrarlanır.


Dokümantasyon

Risk değerlendirmesi asgari aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde dokümante edilir,

a) iş yerinin ünvanı, adresi ve işverenin adı

b) Gerçekleştiren kişilerin isim ve ünvanları ile bunlardan iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi olanların Bakanlıkça verilmiş belge bilgileri.

c) Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi

d) Risk değerlendirmesi iş yerindeki farklı bölümler için ayrı ayrı yapılmışsa her birinin adı.

e) Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler Tespit edilen riskler.

f) Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler

g)Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını da içeren analiz sonuçları.

ğ) Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk seviyesi.

h) Risk değerlendirmesi dokümanının sayfaları numaralandırılarak, gerçekleştiren kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve iş yerinde saklanır.

ı) Risk değerlendirmesi dokümanı elektronik ve benzen ortamlarda hazırlanıp arşivlenebilir


Risk değerlendirmesinin yenilenmesi

  • Yapılmış olan risk değerlendirmesi tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli iş yerlerinde sırasıyla en geç iki.,dört ve altı yılda bir yenilenir,
  • Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin iş yerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir

a) İş yerinin taşınması veya binalarda  değişiklik yapılması

b) İş yerinde uygulanan teknoloji kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.

c) Üretim yönteminde değişiklikler olması 

d) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.

e) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması

f) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi

g) İş yeri dışından kaynaklanan ve iş yerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.


Büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlanması gereken iş yerlerinde risk değerlendirmesi:

Birden fazla işveren olması durumunda risk değerlendirmesi çalışmaları:

1- Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda, yürütülen işler için diğer iş verenlenn yürüttüğü işler de göz önünde bulundurularak ayrı ayrı risk değerlendirmesi gerçekleştirilir İşverenler, risk değerlendirmesi çalışmalarını, koordinasyon içinde yürütür, birbirerini ve çalışan temsilcilerini tespit edilen riskler konusunda bilgilendirir.
2- Birden fazla iş yerinin bulunduğu iş merkezleri , iş hanları, sanayi belgelen veya siteleri gibi yerlerde, iş yerlerinde ayn ayrı gerçekleşilen risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu yönetim tarafından yürütülür. Yönetim, bu koordinasyonun yürütümünde. iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer iş yerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için ilgili işverenleri uyarır Bu uyanlara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir.

 

Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde risk değerlendirmesi:

1- Bir ış yerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde:

a) Her alt işveren yürüttükleri işlerle ilgili olarak, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli risk değerlendirmesi çalışmalarını yapar veya yaptırır.

b) Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl işverenin sorumluluk alanları ile ilgili ihtiyaç duyduktan bilgi ve belgeler asıl işverence sağlanır. 

c) Asıl işveren alt işverenlerce yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarını denetler ve bu konudaki çalışmaları koordine eder

2- Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene verir . Asıl işveren, bu risk değerlendirmesi çalışmalarını kendi çalışmasıyla bütünleştirerek, risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar

BENZER YAZILAR
YORUMLAR
KPSS
İşyeri Hekimliği ve İş güvenliği
SEÇME SINAVI

18 mayıs 2019

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
  • Sarımsak Tansiyonu Düşürür Mü ?

    Sarımsak Tansiyonu Düşürür Mü ?  Sarımsağın birçok faydası olduğu bilinmektedir. Bunlardan bir tanesi de yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olmasıdı... Devamını Oku

KPSS
DERS DOKÜMANLARI
KATEGORİLER