Risk Değerlendirmesi Aşamaları tehlikenin tanımlanması

Risk Değerlendirmesi Aşamaları

Risk değerlendirmesi
1- Risk değerlendirmesi, tüm iş yerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.
2- Çalışanların risk değerlendirmesi çalışması yapılırken ihtiyaç duyulan her aşamada surece katılarak görüşlerinin alınması sağlanır


Tehlikelerin tanımlanması
1- Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve iş yerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler toplanır
a) İş yeri bina ve eklentileri.
b) iş yerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler.
c) Üretim süreç ve teknikleri

ç) İş ekipmanları
d) Kullanılan maddeler.
e) Artık ve atıklarla ilgili işlemler
f) Organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorumluluklar
g) Çalışanların tecrübe ve düşünceleri. ğ) İşe başlamadan önce ilgili mevzuat gereği alınacak çalışma izin belgeleri.
h) Çalışanların eğitim, yaş. cinsiyet ve benzen özellikleri ile sağlık gözetimi kayıtları.
ı) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu,
i) iş yerinin teftiş sonuçları.
J) Meslek hastalığı kayıtları.
k) İş kazası kayıtları.
l) İş yerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde iş yeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan olaylara ilişkin kayıtlar
m) Ramak kala olay kayıtları.
n) Malzeme güvenlik bilgi formları.
oj Ortam ve kişisel maruziyet düzeyi ölçüm sonuçları.
ö) Varsa daha önce yapılmış risk değerlendirmesi çalışmaları.

p) Acil durum planları

r) Sağlık ve güvenlik planı ve patlamada korunma dokümanı gibi belirli iş yerlerinde hazırlanması gereken dokümanlar

 

2. Tehlikelere ilişkin bilgiler toplanırken ayn, üretim, yöntem ve teknikleri ile üretim yapan benzer iş yerlerinde meydana gelen iş kazaları ve ortaya çıkan meslek hastalıkları da değerlendirilebilir.
3. Toplanan bilgiler ışığında, iş sağlığı ve üvenliği ile ilgili mevzuatta yer alan hükümler de dikkate alınarak, çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarından oluşan veya bunların etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenir ve kayda alınır .

Bu belirleme yapılırken aşağıdaki hususlar, bu hususlardan etkilenecekler ve ne şekilde etkilenebilecekleri göz önünde bulundurulur

 

a) İşletmenin yen nedeniyle ortaya çıkabilecek tehlikeler
b) Seçilen alanda, iş yen bina ve eklentilerinin plana uygun yerleştirilmemesi veya planda olmayan ilavelerin yapılmasından kaynaklanabilecek tehlikeler
c) İş yen bina ve eklentilerinin yapı ve yapım tarzı ile seçilen yapı malzemelerinden kaynaklanabilecek tehlikeler
ç) Bakım ve onarım işlen de dahil iş yerinde yürütülecek her türlü faaliyet esnasında çalışma usulleri, vardiya düzeni, ekip çalışması, organizasyon, nezaret sistemi, hiyerarşik düzen, ziyaretçi veya iş yeri çalışanı olmayan diğer kişiler gibi faktörlerden kaynaklanabilecek tehlikeler.
d) İşin yürütümü, üretim teknikleri, kullanılan maddeler, makine ve ekipman, araç ve gereçler ile bunların çalışanların fiziksel özelliklerine uygun tasarlanmaması veya kullanamamasından kaynaklanabilecek tehlikeler
e) Kuvvetli akım, aydınlatma, paratoner topraklama gibi elektrik tesisatının bileşenleri ile ısıtma, havalandırma, atmosferik ve çevresel şartlardan korunma, drenaj, arıtma, yangın önleme ve mücadele ekipmanı ile benzen yardımcı tesisat ve donanımlardan kaynaklanabilecek tehlikeler.

f) İş yerinde yanma, parlama veya patlama ihtimali olan maddelerin işlenmesi kullanılması, taşınması, depolanması yada imha edilmesinden kaynaklanabilecek tehlikeler .

g) Çalışma ortamına ilişkin hijyen koşulları ile çalışanların kişisel hijyen koşulları ile çalışanların kişisel hijyen alışkanlıklarında kaynaklanabilecek tehlikeler . 

ğ) Çalışanların iş yeri içerisindeki ulaşım yollarının kullanımından kaynaklanabilecek tehlikeler 

h) Çalışanların iş  sağlığı ve güvenliği ile ilgili  yeterli eğitim almaması, bilgilendirilmemesi ,çalışanlara uygun talimat verilmemesi veya çalışma izni prosedürü gereken durumlarda bu izin olmaksızın çalışmasından kaynaklanabilecek tehlikeler

 

4-  Çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal,biyolojik ve psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike  kaynaklarının neden olduğu tehlikeler ile ilgili  iş yerinde daha önce kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırma çalışması yapılmamış ise risk değerlendirmesi çalışmalarında kullanılmak üzere, bu tehlikelerin, nitelik ve niceliklerini ve çalışanların bunlara maruziyet seviyelerini belirlemek amacıyla gerekli bütün kontrol , ölçüm, inceleme ve araştırmalar yapılır

BENZER YAZILAR
YORUMLAR
KPSS
İşyeri Hekimliği ve İş güvenliği
SEÇME SINAVI

18 mayıs 2019

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
  • Sarımsak Tansiyonu Düşürür Mü ?

    Sarımsak Tansiyonu Düşürür Mü ?  Sarımsağın birçok faydası olduğu bilinmektedir. Bunlardan bir tanesi de yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olmasıdı... Devamını Oku

KPSS
DERS DOKÜMANLARI
KATEGORİLER