OSGB Sorumlu Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

Sorumlu Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 • OSGB personelinin görevlendirilmesinin takibinden,
 • OSGB kayıtlarının tutulması ve düzenli olarak arşivlenmesinden,
 • Genel Müdürlük tarafından istenen belgelerin hazırlanmasından,
 •  OSGB’lerin başvuru, yetkilendirme, vize işlemlerinin takibinden, sorumludur.

OSGB’lerde tam zamanlı görevli bulunan iş yeri hekimleri veya iş güvenliği uzmanları aynı zamanda sorumlu müdürlük görevini de yürütebilir.

OSGB’lerce talep edilen veya bildirilen her türlü bilgi ve belgeye ilişkin iş ve işlemlerde, Genel Müdürlük tarafından sadece sorumlu müdür muhatap kabul edilir.

OSGB’de sorumlu müdür olarak görevlendirilen kişinin değişmesi veya bu kişinin görevinden ayrılması durumunda, 30 iş günü içerisinde yeni sorumlu müdür atanır ve durum Genel Müdürlüğe yazıyla bildirilir.

Osgb’lerin Faaliyet Alanları

OSGB’ler, yetki aldıkları adreste ve başvuru dosyasında yer alan planda belirtilen bölümlerde Genel Müdürlükçe yetkilendirilmedikleri konularda hizmet veremez ve faaliyette bulunamazlar.
Ancak, ilgili kurum ve kuruluşların izinlerini almak ve Genel Müdürlükten onay almak şartıyla, OSGB’ler hizmet verdikleri işyerlerindeki çalışanlar ve iş yeri ile sınırlı kalmak şartı ile iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü ölçüm ve analiz için gerekli donanımı OSGB’nin faaliyet gösterdiği adreste bulundurabilir
ve ilgili personeli bünyesinde çalıştırabilirler.

Vize İşlemleri

Vize işlemlerini yaptırmak isteyen kurumların;

* OSGB’ler yetki belgelerinin düzenlenmesinden itibaren beş yılın tamamlanmasına en fazla 60, en az 45 gün kala vize işlemleri için 16’ıncı maddede belirtilen belgelerle Genel Müdürlüğe müracaat eder. Eksikliği bulunmayan kurumların vize işlemleri,vize süresinin bitiminden önce Genel Müdürlükçe sonuçlandırılır.

Yukarıda belirtilen süreler içinde müracaat etmeyen ve vize süresi sona erdikten sonra vize işlemlerini tamamlamamış olanların yetki belgelerinin geçerliliği altı ay süreyle askıya alınır. Bu altı aylık süre boyunca vize işleminin tamamlanmaması durumunda yetki belgesi Genel Müdürlükçe doğrudan iptal edilir.

İhtarlar

Yetki belgesinin doğrudan iptalini gerektiren  durumların dışındaki ihlallerde, OSGB’lere İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin eklerinde yer alan Ek-7′ de ihtar puanları uygulanır.

Bir takvim yılı içinde hafif ihlallerin ihtar puanlarının toplamının 30’a, orta ihlallerin puanlarının toplamının 60’a ulaşması durumunda OSGB’nin o yıl içinde işleyecekleri diğer hafif ve orta ihlaller bir üst derecenin taban puanı esas alınarak uygulanır.

Beş yıllık sürenin sonunda vize işlemini tamamlayan kişi ve kurumların; uygulanmasının üzerinden en az bir yıl geçmiş olan ihtar puanları silinir.

Yetkilerin Askıya Alınması ve İptali

OSGB’lerin yetki belgelerinin geçerliliği;

 • İhtarlar puanlarının toplamının 200’e ulaşması,
 •  Denetim veya kontrollerde tespit edilen noksanlıkların giderilmesi için verilen en fazla 30 günlük süre sonunda noksanlıkların devam etmesi, hallerinden birinin gerçekleşmesi durumunda altı ay süreyle askıya alınır.


Yetki belgesi askıya alınan OSGB’ler, askıya alınma süresince bu Yönetmelik kapsamındaki yetkilerini kullanamazlar.

OSGB’lere verilen yetki belgesinin geçerliliği:

 • Bakanlıkça belirlenen esaslara aykırı şekilde şube açmaları. yetki aldığı adres veya il sınırları dışında hizmet vermeleri.
 • Sunmakla yükümlü oldukları hizmetlerin tamamını veya bir kısmını devretmeleri,
 • Şirket ortaklarında yapılan değişikliğin zamanında bildirilmemesi veya uygunsuzluğun bildirilmesine rağmen durumun 30 gün içerisinde düzeltilmemesi ve gerekli bildirimlerin zamanında yapılmaması,
  hallerinden birinin varlığı halinde doğrudan iptal edilir.
 • OSGBnin ilgili birimine verilen yetki belgesinin geçerliliği;

  Askıya alınma işlemini gerektiren durumların aynı vize dönemi içinde tekrarı,
  Yetki belgesinin amacı dışında kullanıldığının tespiti,
  Belgesinin geçerliliğinin askıda olduğu süre içinde sözleşme yaptığının veya hizmet verdiğinin tespiti,

 • Bu yönetmelik gereği düzenlenen evrakın gerçeğe aykırılığının tespiti , hallerinden birinin varlığı halinde doğrudan iptal edilir. 

Yetki belgesi iptal edilen OSGB ve şubelerinin kurucu ve ortakları başka bir ticari işletmenin bünyesinde yer aldıkları takdirde bu ticari işletmenin iptal tarihinden itibaren iki yıl içinde yaptığı başvurular, iki yılın tamamlanmasına kadar askıya alınır. 

Bahsi geçen kurucu veya ortakların yetkili bir OSGB’ye ortak olmaları halinde , bu OSGB’nin yetki belgesi birinci cümlede belirtilen sürenin sonuna kadar askıya alınır. 

Kendi isteği ile yetki belgesini iptal eden OSGB’ler  aynı şirket veya kurucular ile altı ay içerisinde OSGB başvurusunda bulunduğu takdirde başvuru bu sürenin tamamlanmasına kadar askıya alınır .

Belgelendirme ve vize aşamasında gerçeğe aykırı belge ibraz ettiği veya beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenlere ait belgeler Genel Müdürlükçe iptal edilir.

Belgesinın geçerliliği askıya alınanlar veya iptal edilenlere Genel Müdürlükçe yazılı bildirim yapılır ve internet sayfasında ilan edilir. 

Yetki belgeşinin iptali veya geçerliliğinin askıya alınması durumunda önceden yapılan hizmet ve sözleşmelerinden doğan hukuki sonuçlardan OSGB’er sorumludur.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

 

BENZER YAZILAR
YORUMLAR
KPSS
İşyeri Hekimliği ve İş güvenliği
SEÇME SINAVI

18 mayıs 2019

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
 • Sarımsak Tansiyonu Düşürür Mü ?

  Sarımsak Tansiyonu Düşürür Mü ?  Sarımsağın birçok faydası olduğu bilinmektedir. Bunlardan bir tanesi de yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olmasıdı... Devamını Oku

KPSS
DERS DOKÜMANLARI
KATEGORİLER