Kimyasal Madde Güvenliği ile ilgili Terimler

Tehlikeli Kimyasal Madde

Uygun yöntemlerle depolanmadığında ve işlenmediğinde insanlara, diğer canlılara ve çevreye zarar verebilecek, ayrıntılı özellikleri ilgili yönetmeliklerde belirlenmiş olan, radyoaktif, yanıcı, patlayıcı, zehirli ve aşındırıcı özelliklere sahip madde.

a) Patlayıcı oksitleyici çok kolay alevlenir kolay alevlenir alevlenir toksik, çok toksik zararlı ,aşındırıcı, tahriş edici, alerjik , kanserojen, mutajen üreme için toksik ve çevre için tehlikeli özelliklerden bir veya birkaçına sahip maddeler

b) Yukarıda sözü edilen sınıflamalara girmemekle beraber kimyasal fiziko-kimyasal veya toksikolojik özellikleri ve kullanılma veya iş yerinde bulundurulma şekli nedeni ile işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek maddeler

c) Mesleki maruziyet sınır değeri belirlenmiş maddelerdir.

 

Parlayıcı, Patlayıcı Madde

Ateş kaynağı ile kısa süreli temasta kendiliğinden yanabilen ve ateş kaynağının uzaklaştırılmasından sonra da yanmaya devam eden katı haldeki maddeler
parlayıcı maddeler olarak tanımlanır.
Atmosferik oksijen olmadan da anı gaz yayılımı ile ekzotermik reaksiyon verebilen ve/veya kısmen kapatıldığında ısınma ile kendiliğinden patlayan maddeler patlayıcı maddeler olarak tanımlanır.

                  

 

EINECS:

European Inventory of Exiting Chemicals Substracts Number: Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri

CAS (Chemical Abstracts Service)

Kimyasal maddelerin en kapsamlı listesini vermektedir. CAS kaydı yapılan her bir maddeye, bir CAS Kayıt Numarası atanır. CAS Kayıt Numarası
(CAS no.su olarak geçer) kimyasal maddeye özgü bir tanımlayıcı olarak kullanılır. Söz konusu listeye, 50 milyon kadar kimyasal kayıtlıdır.

Ppm:

1 m3 havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarıdır. (ml/ m3)

STEL==> Short Term Exposure Limit ==> Kısa Süreli Maruziyet Limiti

Çalışma günü boyunca asla aşılmaması gereken ve 15 dakikalık maruziyet temelinde belirlenmiş zaman ağırlıklı ortalama sınır-limit değerdir Başka bir süre
belirtilmedikçe 15 dakikalık bir sure için aşılmaması gereken maruziyet üst sınır değerine STEL denir

Bu konsantrasyonlarda maruziyet 15 dakikayı aşmamak maruziyet günde 4 defadan fazla yinelenmemeli ve 2 maruziyet arası süre 60 dakikadan kısa olmamalıdır.

MAK Değeri ==> Maximum Acceptable Concentration ==> Müsaade Edilen Azami Konsantrasyon

Günde 8 saat ve haftada 45 saatlik çalışma süresi için kapalı iş ven ortamında bulunmasına izin verilen ve gün boyu çalışanların sağlıklarını bozmayacak
maksimum kimyasal madde konsantrasyonudur.
Kanserojen (kanser yapan) maddeler için MAK değeri yoktur .MAK kavramı daha çok toksik (zehirleyici) etkisi olan kimyasal maddeler için kullanılmaktadır.
MAK düzeyinin aşılması durumunda Akut Toksik Belirtilerinin ortaya çıkacağı kabul edilir.
Limit değerler konusunda yaygın olarak. “Eşik Sınır Değer (ESD) ve Müsaade edilen azami konsantrasyon (MAK değer)’ kullanılmaktadır.
Azami = sınır = limit = maksimum = en fazla = aşılmaması gereken kavramları aynı anlamlarda kullanılmaktadır.

TWA ==> Time Weighted Average ==> Zaman Ağırlıklı Ortalama

Günde 8 haftada 40 saat çalışan işçinin bir kimyasala uzun süreli tekrarlanan bir biçimde maruz kalması durumunda sağlığının zarar görmeyeceği
düşünülen zaman ağırlıklı ortalama kimyasal madde konsantrasyonudur

Oksitleyici Madde:

Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile de temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddelerdir.

Toksik Madde

Az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında veyaderi yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddelerdir . Bu maddelerle çalışılan işyerlerinde diğer kayıtlarla birlikte sağlık kayıtlarının da iş yerinde saklanması, iş yerinde faaliyetin sona
ermesi durumunda sağlık  kayıtlarının bakanlığa verilmesi gerekir

 

Çok Toksik Madde

Çok az miktarlarda solunduğunda ağız yoluyla alındığında deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme ne-
den olan maddelerdir. Tehlike işareti toksik madde ile aynıdır.

Zararlı Madde:

Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında veya deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddelerdir

 

Alevlenir Madde:

Parlama noktası 21 °C – 56 C arasında olan sıvı haldeki maddelerdir.

 

Kolay Alevlenir Madde:

a) Enerji uygulaması olmadan ortam sıcaklığında hava ile temasında ısınabilen ve sonuç olarak alevlenen.

b) Ateş kaynağı ile kısa süreli temasta kendiliğinden yanabilen ve ateş kaynağının uzaklaştırılmasından sonra da yanmaya devam eden katı haldeki.

c) Parlama noktası 21 °C ‘nin altında olan sıvı haldeki,

d) Su veya nemli hava ile temasında, tehlikeli miktarda çok kolay alevlenir gaz yayan
maddelerdir.

Çok kolay alevlenir madde:

0 “C’den düşük parlama noktası ve 35 °C den düşük kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz haldeki maddelerdir.

Tahriş Edici Madde:

 Mukoza veya cilt ile direkt olarak ani, uzun süreli veya tekrarlanan temasında yerel kızarıklıklar veya ödem oluşumuna neden olabilen aşındırıcı olarak
sınıflandırılmayan maddelerdir

Güçlü tahriş edicilerin etkileri tek bir maruziyet sonunda görülebilir. H2S04. HCI. NaOH vb kuvvetli asit ve bazlar gibi Zayıf tahriş ediciler geniş bir gruptur: zayıf asitler ve alkaliler ,sabunlar, deterjanlar organik çözücüler, su bazlı melal sıvılar (çözünebilir yağlar) seyreltici ve oksitleyici maddeler gibi…

Aşındırıcı Madde:

Canlı doku ile temasında dokunun tahribatına neden olabilen maddelerdir. İşsareti tahriş edici madde ile aynıdır .

 

BENZER YAZILAR
YORUMLAR
KPSS
İşyeri Hekimliği ve İş güvenliği
SEÇME SINAVI

18 mayıs 2019

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
  • Sarımsak Tansiyonu Düşürür Mü ?

    Sarımsak Tansiyonu Düşürür Mü ?  Sarımsağın birçok faydası olduğu bilinmektedir. Bunlardan bir tanesi de yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olmasıdı... Devamını Oku

KPSS
DERS DOKÜMANLARI
KATEGORİLER