logo
İşyeri Hekimliği Mayıs 2019 sınavı
1.
1982 Anayasası'nda aşağıdakilerden hangisi için özel karar yeter sayısı öngörülmemiştir?
Doğru Cevap: "E" Bir ilin kurulmasına ilişkin kanun teklifinin kabul edilmesi
Soru Açıklaması
2.
4857 sayılı İş Kanunu’na göre, belirli süreli iş
sözleşmesi ile aynı il sınırları içerisinde toplam
200 işçinin çalıştığı yerüstü işlerinde faaliyet
gösteren bir özel sektör işyerinde işverenin
çalıştırmakla yükümlü olduğu engelli işçi sayısı
kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 6
Soru Açıklaması
3.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu na göre. Kanun'un 4. maddesinin
1. fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı kadının
analığı hâlinde, doğumundan önceki bir yıl içinde en az kaç gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması
şartıyla Kanun'da belirtilen sürelerde çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir?
Doğru Cevap: "C" 90
Soru Açıklaması
4.
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
Hakkında Yönetmelik’e göre, bu Yönetmelik
kapsamına giren çalışmalara başlamadan önce
işverenin hazırlaması gereken iş planında
aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu
değildir?
Doğru Cevap: "D" Çalışma ortamındaki asbest tozuna maruziyet ölçüm sonucu
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği'nin iş sağlığı
ve güvenliği alanında fiziksel, kimyasal ve biyolojik
etkenler hakkındaki direktiflerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İşçilerin İşte İş Teçhizatı Kullanmalarında Asgari Sağlık ve Güvenlik Gerekleri Hakkında Direktif
Soru Açıklaması
6.
Ulusal İş Sağlığı ve Güv§nliğ|i Konseyi
Yönetmeliği’ne göre, Konseyin çalışma usul ve
esaslarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Kararları bağlayıcıdır.
Soru Açıklaması
7.
Çalışanların Gürültü ile ilgili Risklerden
Korunmalarına Dair Yönetmelik'e göre, maruziyet
eylem değerleri ve maruziyet sınır değerleriyle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Maruziyet eylem değerlerinde kulak koruyucularının etkisi dikkate alınmaz.
Soru Açıklaması
düzeyi, 85 desibel maruziyet sınır değerini aşamaz.
8.
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve
Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelikle,
kuruluşta büyük bir kaza , meydana geldiğinde valilik
ve diğer ilgili birimleri haberdar ederken
işletmecinin sağlaması gereken bilgiler arasında
aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?
Doğru Cevap: "E" Kazada meydana gelen mal kayıpları
Soru Açıklaması
9.
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve
Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik’e göre,
bu Yönetmelik kapsamına giren tehlikeli maddeleri
bulunduran işletmeci, daha önceden beyan ettiği
tehlikeli maddelerin miktarında kuruluşun seviyesini
etkileyecek bir değişiklik olması durumunda en fazla
kaç gün içerisinde bildirimini günceller?
Doğru Cevap: "E" 30
Soru Açıklaması
10.
Kâğıt ve odun hamuru üretimi işlerinde faaliyet gösteren
bir işyeri, bu alanda çalıştırmak üzere işçi alımı ilanına
çıkmıştır. Bu iş için başvuru yapan üç kişiden; Ahmet'in
15 yaşını doldurmasına bir ay, Murat’ın 16 yaşını
doldurmasına iki ay, Fikret'in 17 yaşını doldurmasına üç
ay kaldığı anlaşılmıştır.
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik’e göre, bu işyeri hemen işbaşı
yaptırmak üzere aşağıdakilerden hangisinin
başvurularını kabul edebilir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız Fikret
Soru Açıklaması
logo
İşyeri Hekimliği Mayıs 2019 sınavı
11.
6331 sayılı İş Sağlığı vc Güvenliği Kanunu’na göre, işyeri tehlike sınıfı tespitinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınır?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
12.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre özel sektöre ait, dokuz çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde; I. iş güvenliği uzmanı II. işyeri hekimi, III. diğer sağlık personeli iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinden hangilerinin görevlendirilmesi zorunludur?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
13.
işyerlerinde İşin Durdurtmasına Dair Yönetmelik'e göre, işin durdurulması kararlarına karşı işveren aşağıdakilerden hangisine itiraz edebilir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
14.
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ’e göre çalışan temsilcisi seçimiyle ilgili, I. Çalışan temsilcisi, aday başvurularının yapılması için beş günden az olmmak üzere süre tanınarak işveren tarafından işyerinde ilan edilir. II. Aday sayısı, işyerinde zorunlu çalışan temsilcisi sayısının beş katından fazla olamaz. III. Seçim, işyerindeki çalışanların en az yarıdan bir fazlasının katılacağı oylamayla yapılır. ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
15.
Çalışanların İş Sağlığı vg Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları hakkında Yönetmelik’e göre, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
16.
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre, aşağıdakilerden hangisi işyeri sağlık ve güvenlik biriminin görev, yetki ve sorumluluklarından biri değildir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
alanındaki seminer, konferans gibi faaliyetlerin yıllık olarak planlanması ve değerlendirmesi
17.
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre, bu Yönetmelik uyarınca kurumlara uygulanan yetki belgesinin askıya alınması veya iptaline ilişkin itirazlar aşağıdakilerden hangisine yapılır?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
18.
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre, tehlikeli sınıfta yer alan ve 2300 çalışanı bulunan bir işyerinde çalıştırılacak işyeri hekimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
19.
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre, aşağıdaki durumIarın hangisinde risk değerlendirmesinin tamamen veya kısmen yenilenmesi gerekmez?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
20.
Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği'ne göre, kişilerin maruz kaldığı yıllık toplam doza, aynı yıl içindeki; I. iç ışınlama, II. dış ışınlama, III. tıbbi ışınlama, IV. doğal radyasyon sonucu alınan dozlardan hangileri dâhil edilir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
logo
İşyeri Hekimliği Mayıs 2019 sınavı
21.
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yonetmelik'e göre, normal çalışma şartlarında. havada bulut hâlinde bulunan tutuşabilir tozların ara sıra patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler aşağıdakilerden hangisiyle sınıflandırılmaktadır?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
22.
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden hangisi işverenin, işyerinde biyolojik etkenlere maruziyet riskinin azaltılması için alması gereken önlemlerden biridir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
23.
Tozla Mücadele ile İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ'e göre, pnömokonyoz yönünden değerlendirme yapan okuyucuların nihai sonuç raporunda akciğer radyografisi teknik kalitesi 4. derece olarak belirtilen radyografinin ait olduğu çalışana, işveren aşağıdaki işlemlerden hangisini uygulamakla yükümlüdür?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda yaralı taşınmasında uyulması gereken genel kurallardan biri değildir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarından biridir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
26.
Bir sağlık kuruluşunun kan alma bölümünde çalışan bir hemşirenin, mesleği gereği; I. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi. II. Amebiyazis, jpSVİVI III. Malarya hastalıklarından hangilerine yakalanma riski fazladır?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
27.
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden hangisi işverenin Yönetmelik kapsamına giren çalışmalara başlamadan önce Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğüne yapacağı bildirimde iş planı ile birlikte yer alacak hususlar arasındadır?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
28.
I. Baryum tozu II. Demir tozu III. Silis tozları Yukarıdakilerden hangileri kronik obstrüktif akciğer hastalığına neden olur?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdakilerden hangisi daha çok alerjik mekanizmalar sonucunda bazı solunum sistemi hastalıklarının gelişmesine neden olabilen organik tozlar arasında ver almaz?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
30.
Çalışma ortamında toz bulunan bir işyerinde, 16 yıldır günde 8-9 saat çalışan 40 yaşındaki erkek işçinin periyodik muayenesinde; son aylarda zaman zaman eforla solunum sıkıntısı ve öksürük tarifi yanında, akciğerde dinlemekle kaba railer dışında patolojik ses duyulmuyor. Akciğer grafisinde patolojik görüntü saptanmayan işçinin solunum fonksiyon testinde patoloji tespit ediliyor. Tozla Mücadele Yönetmeliği’nin pnömokonyoz tanı şemasına göre, işyeri hekimi aşağıdaki uygulamalardan hangisini yapmalıdır?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
logo
İşyeri Hekimliği Mayıs 2019 sınavı
31.
I. Kobalt - Kardiyomiyopati II. Arsenik - Periferik damar hastalığı III. Çinko - Miyokard e İşyerlerindeki maruziyet sonucu oluşabilen kalp damar sistemi hastalıkları bakımından etken-sonuç ilişkisi verilen yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
32.
Mesleki cilt hastalıkları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
kontakt dermatit şeklindedir.
33.
Gebelikte görülen fizyolojik değişiklikler ve çalışma hayatına etkileriyle ilgili, I. Toplam akciğer kapasitesinde ve egzersiz toleransında artma görülür. II. Artmış solunum hızı solunum yoluyla alınan kimyasallara maruz kalımı artırabilir. III. El ve ayak bileklerinde oluşan ödem nedeni ile karpal tünel sendromu ve parestezi görülebilir. ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
34.
Deri ülseri, ateş, lenfadenopati ve konjunktivit gözlenen, çiftçilik de yapan bir orman işçişinde düşünülecek en olası etken aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdaki sektörlerden hangisinin çalışanlarında mesleki nedenli lösemi gelişmesi beklenmez?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
36.
Madencilik sektöründe, radon ve asbest maruziyeti sonucu aşağıdaki mesleki kanserlerden hangisi diğerlerine göre daha sık görülür?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
37.
Karpal tünel sendromuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
38.
Gürültüye bağlı işitme kaybıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
39.
Plastik sanayiinde kullanılan, monomer formunda karaciğer anjiyosarkomuna neden olurken polimerize olduğunda bu özelliğini yitiren kimyasal madde aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdakilerden hangisi krom (VI) bileşiklerine mesleki maruziyet sonucunda ortaya çıkabilecek deri ve mukoza lezyonlarının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
logo
İşyeri Hekimliği Mayıs 2019 sınavı
41.
Aşağıdakilerden hangisi, çalışma ortamında düşük dozda uzun süreli maruziyet durumunda kronik akciğer hastalığına ve hemoglobine yüksek afinitesi nedeniyle hemoglobine bağlanarak methemoglobinemiye yol açabilir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
42.
Aşağıdakilerden hangisi çalışan sağlığını etkileyen işyeri ortam faktörlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
43.
Aşağıdakilerden hangisi yetişkin eğitimi kapsamında, çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin uygulamalardan biri değildir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdakilerden hangisi epidemiyolojinin iş sağlığı alanında kullanım amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
45.
Aşağıdakilerden hangisi prospektif kohort tipi araştırmaların olumsuz yanlarından biridir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
46.
Bir otomotiv fabrikasın da işyeri hekimi, periyodik muayenelerden sonra montaj işlerinde çalışanlarda karpal tünel sendromlu hasta sıklığının, taşıma ve depo bölümlerinde çalışanlara göre daha fazla olduğunu saptıyor. Bu işyeri hekimi, aşağıdaki epidemiyolojik çalışma yöntemlerinden hangisiyle elde edilen ölçütlerle montaj bölümünün daha riskli olduğunu ortaya koyabilir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
47.
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre, kayıt ve raporlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
48.
Fiziksel risk etmenlerinden biri olan elektromanyetik ışımanın taşıdığı enerji, frekansıyla doğru orantılıdır. Buna göre; elektromanytik dalga spektrumunda kızılötesi, görünür ışık ve morötesi bölgelerinde bulunan üç monokromotik ışığın frekansları sırasıyla fıR, fvL ve fuv arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? (Monokromatik: Tek dalga boylu)
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
49.
Aşağıdaki maddelerden hangisi oda sıcaklığında su ile temas ettiğinde alevlenir gaz çıkmasına neden olur?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
50.
Mekanik titreşimin zararlı etkilerinden korunmak amacıyla; I. yayılımını engellemek II. oluşumunu engellemek, III. kişisel koruyucu donanım kullanmak tedbirlerine hangi öncelik sırasıyla başvurulmalıdır?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.