logo

1.
Hak sahibine, tek taraflı irade açıklamasıyla yeni bir hukuki sonuç doğurmak yada mevcut bir hukuki
durumu değiştirmek yahut mevcut bir hukuki durumu tamamen ortadan kaldırma yetkisi veren haklar Türk hukuk sisteminde aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Yenilik doğuran haklar
Soru Açıklaması
2.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre kadının analığı hâlinde kısa vadeli sigorta kolları için verilecek geçici iş göremezlik ödeneğinin miktarı, Kanun'un ilgili maddesine göre hesaplanacak günlük kazancının ne kadarıdır?
Doğru Cevap: "A" Yatarak tedavilerde yarısı, ayakta tedavilerde üçte ikisi
Soru Açıklaması
3.
4857 sayılı İş Kanunu'na go re işverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde kaç engelli işçi çalıştırmakla yükümlüdürler?
Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması
4.
Uluslararası Atom Enerji Ajansına göre zayıf güvenlik kültürünün belirtileri; örgütsel ve düzenleyici olmak üzere iki farklı şekilde ele alınabilir
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi örgütsel açıdan zayıf güvenlik kültürünün belirtileri arasında
yer almaz?

 
Doğru Cevap: "A" Paylaşmaya veya iş birliğine isteksiz olunması
Soru Açıklaması
5.
Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) temel uygulama aracı olan sözleşmelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Zaman aşımına tabidir.
Soru Açıklaması
6.
iş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre, işyerlerinde yapılacak olan risk
değerlendirmesiyle ilgili;

I. risk kontrol adımlarının uygulanması,
II. risklerin belirlenmesi ve analizi
III. tehlikelerin tanımlanması,
IV. dokümantasyon,
V. risk değerlendirmesinin yenilenmesi

aşamalarının izleniş sırası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" III-II - I - IV-V
Soru Açıklaması
7.
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler
Hakkında Yönetmelik’e göre su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerde çalışan bir
kişi, 32 metre derinlikte yapılan bir işte günde en çok kaç saat çalıştırılabilir?
Doğru Cevap: "B" 5
Soru Açıklaması
8.
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi kantitatif risk değerlendirmesinde dikkate alınması gereken hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Çalışma ortamının gürültü düzeyinin ölçülmesi
Soru Açıklaması
9.
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik’e göre,
saha denetimleri neticesinde üst seviyeli bir kuruluşun güvenlik raporunun olmaması, incelenmek üzere gönderilmemesi veya yetersiz bulunması nedeniyle verilen işin durdurulması kararı, mülki idare amiri tarafından ne kadar süre içinde yerine getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" 24 saat
Soru Açıklaması
10.
Çocuk ve Genç işçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'e göre, çocuk ve genç işçilerin
çalışma ve dinlenme süreleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Dört saatten yedi buçuk saate kadar olan işlerde çalışma süresinin ortasında bir saat olmak üzere ara dinlenmesi verilmesı zorunludur.
Soru Açıklaması
logo

11.
Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu
İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik'e göre, diğer askeri işyerlerinin ünvan ve
adres değişikliklerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirme yükümlülüğü aşağıdakilerden
hangisine aittir?
Doğru Cevap: "E" Millî Savunma Bakanlığı
Soru Açıklaması
12.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair
Yönetmelik'in ekinde yer alan Mesleki Eğitim Alınacak işlere Ait Çizelgede belîrtilen işlerde çalıştırılacakların yapılan işe uygun mesleki eğitim belgesi olarak diploma, sertifika veya belgelerinin
bulunduğu hususu, aşağıdakilerin hangisi tarafından denetlenir?
Doğru Cevap: "A" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş mûfettişleri
Soru Açıklaması
13.
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'e göre, tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimi her çalışan için en az kaç saat olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" 12
Soru Açıklaması
14.
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit işlemleri Yönetmeliği’ne göre, pnömokonyozun meslek hastalığı sayılabilmesi için sigortalının havasında pnomkonyoz yapacak yoğunluk ve nitelikte toz bulunan yer altı veya yer üstü işyerlerinde kural olarak toplamda en az kaç yıl çalışmış olması şarttır?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
15.
iş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre, işyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" En az bir işyeri hekimi ile işyeri çalışan temsilcisinin görevlendirilmesi ile oluşur.
Soru Açıklaması
16.
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre denetimler, destekten
yararlanmanın sonlandırılması ve uygulanacak müeyyidelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Birden fazla işyerine sahip işverenler bakımından işverenin hangi işyerinde kayıt dışı istihdam tespit edilirse yalnızca o işyeri üç yıl süre ile destekten yararlanamaz.
Soru Açıklaması
17.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurullarında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" İş müfettişi
Soru Açıklaması
18.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi işveren tarafından iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve yedeklerine verilmesi sağlanacak olan eğitimin kapsadığı konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İş kazalarının maliyetleri
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi ,İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin kapsamına girer?
Doğru Cevap: "E" Türk Silahlı Kuvvetlerinin bakım merkezlerinde yürütülen işyeri faaliyetleri
Soru Açıklaması
20.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'e göre; işveren, işyerinde gürültüye maruziyetin önlenmesi veya azaltılması için;

I. gürültüye maruziyetin daha az olduğu başka çalışma yöntemleri seçilmesi,
II. yapılan işe göre mümkün olan en düşük düzeyde gürültü yayan uygun iş ekipmanının seçilmesi.
III. işyeri, işyeri sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programlarının uygulanması

hususlarından hangilerini göz önünde bulundurmalıdır?

 
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
logo

21.
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre, birden fazla
işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde bu Yönetmeliğin
uygulanması ile ilgili koordinasyon yönetim tarafından sağlanır. Yönetim, işyerlerinde patlayıcı ortamlarla ilgili diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarır.
Buna göre yönetim, uyarılara uymayan işverenleri aşağıdakilerden hangisine bildirir?
Doğru Cevap: "A" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Soru Açıklaması
22.
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre, çalışanlar için ciddi
sağlık riski oluşturabilecek ancak, kesin bir değerlendirme yapılamayan biyolojik etkenlerle çalışmaların yapıldığı tüm işyerlerinde alınacak önlemlerin koruma düzeyi en az kaç olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" 3
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi işyerinde karşılaşılabilecek tehlikeli durumlara örnek olarak verilemez?
Doğru Cevap: "E" kişisel koruyucu donanımın uygun kullanımı
Soru Açıklaması
24.
I. Bireyin gelecekteki hayatı için bir temel sağlayan zorunlu okul eğitimidir.
II. Kişilerin ilgi ve gereksinim duydukları alanlarda yapılan eğitimlerdir,
III. Yaş ve süre sınırı söz konusu değildir.

Yukarıdakilerden hangileri yaygın eğitimin özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması
25.
Hastalık bulaşan kişinin derisinde siyah püstül oluşturan, enfekte inek, koyun veya bunların ürünlerinden bulaşan; özellikle çiftçi, kasap ve veterinerlerde görülen meslek hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Şarbon
Soru Açıklaması
26.
işle ilgili hastalıklar hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Hastalıkla meslek arasında özgül bir nedensellik ilişkisi vardır
Soru Açıklaması
27.
Aşağıdakilerden hangisi benign pnömokonyoza yol açar?
Doğru Cevap: "A" Kalay oksit
Soru Açıklaması
28.
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre, asbest veya asbestli
malzeme ile yapılan çalışmalarda asbest tozuna maruziyetin olabileceği tüm işlerde ve işyerlerinde
sağlık gözetimi kapsamında çalışanların akciğer radyografilerinin tekrarlanma süresi kaç yılı
aşamaz?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
29.
I. Plevral plak
II. Mezotelyoma
III. Akciğer kanseri

Yukarıdakilerden hangileri asbestin sağlık etkilerindendir?
Doğru Cevap: "E" I. II ve III
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi organik tozların neden olduğu mesleki solunum sistemi hastalığıdır?
Doğru Cevap: "E" Bisinozis
Soru Açıklaması
logo

31.
"Pazartesi sabahı ölümü" fenomeni olarak da adlandırılan, kısa süreli izin sonrası işbaşı yapıldığında kalp krizi nedenli ölümler aşağıdaki sektörlerden hangisiyle daha çok ilişkilidir?
Doğru Cevap: "A" Patlayıcı madde üretimi
Soru Açıklaması
32.
Mesleki cilt hastalıkları ile ilgili,

I. Lezyonlar en sık alt ekstremitelerde gözlenir.
II. Büyük bir kısmı kontakt dermatitlerdir
III. Radyasyon ve basınç bu hastalıklara neden olabilen fiziksel etmenlerdendir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
33.
Katarakt ve fertilite bozukluğu bulgularıyla meslek hastalığı tanısı alan 45 yaşındaki erkek çalışan
aşağıdakilerin hangisinde çalışıyor olabilir?
Doğru Cevap: "D" Dökümhane
Soru Açıklaması
34.
Bazı meslekler ve bu mesleklerde görülebilecek meslek hastalıkları arasında yapılan aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Plazalarda ofis çalışanı - Ankilostomiazis
Soru Açıklaması
35.


 
Doğru Cevap: "C" III ve IV
Soru Açıklaması
36.
I. Kadmiyum
II. Arsenik
III. P-naftilamin

Yukarıdaki etkenlerden hangilerine maruziyet mesleksel mesane kanserine neden olur?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
37.
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit işlemleri Yönetmeliğine göre meslek hastalıkları 5 grupta ele alınmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu gruplardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Mesleki kas iskelet sistemi hastalıkları
Soru Açıklaması
38.
Gürültünün insan sağlığı üzerindeki etkileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" İşitme kaybı başlangıçta tipik olarak yalnızca 1.000 Hertz düzeyindeki seslerde olur
Soru Açıklaması
39.
I. Çalışma ortamlarında solunum yoluyla maruz kalınabilir.
II. Organik cıva bileşiklerinin çoğu sindirim kanalında
emilir.
III. Vücuttan atılımı sadece dışkı yoluyla gerçekleşir.

Civayla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
40.
Kurşun zehirlenmesinin sinir sistemi bulgularıyla ilgili,

I. Hem periferik hem de merkezi sinir sistemi ile ilgili belirti ve bulgular
II. Periferik motor sinir felci her zaman duyu bozukluğu ile birlikte olur.
III. Kurşun kan-beyin bariyerini aşıp beyne ulaşabilir,

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
logo

41.
Deri tabaklanması işlerinde çalışan ustanın ellerinde ve kollarında papül şeklinde başlayan lezyonlar bir süre sonra ülserleşmeye başlıyor. Hekime başvuran çalışanın mevcut ülserlerinin zımba deliği" şeklinde, kenarları hafifçe deri yüzeyinden kabarık ve tabanı eksuda ile kaplı olduğu saptanıyor.

Bu hastanın maruz kaldığı olası metal aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Krom
Soru Açıklaması
42.
Gerçek anlamda sigarasızlık politikası; işyerinin yemek salonu, tuvaletler, depo vb. yerler dâhil olmak üzere bütün kapalı alanlarında sigara içilmemesi demektir. Bu şekilde hem sigara içmeyenlerin hem de sigara içenlerin sağlığı için olumlu bir uygulama yapılmış olur. Ancak uygulamada başarıya ulaşmak için iyi bir planlama yapılması gerekmektedir.
Bu konuda yapılacak bir planlamada;

I. durumun belirlenmesi
II. uygulanacak politikanın belirlenmesi,
III. programın duyurulması ve uygulamanın başlaması,
IV. konu ile ilgili planın çalışanlarla ve yönetimle tartışılması

adımlarının izlenme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" I-II-IV-III
Soru Açıklaması
43.
İş sağlığında kullanılan epidemiyolojik ölçütlerden biri olan prevalans hızıyla ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Çok kişide hastalık ortaya çıkıyorsa prevalans hızı azalır.
Soru Açıklaması
44.
Bir işyerinde tarama amaçlı kesitsel bir çalışma planlanmasında dikkate alınması gerekenlerle ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Ani başlayan, kısa suren, akut hastalıklara öncelik verilmelidir
Soru Açıklaması
45.
Bir işyerinde toza maruziyeti olan gruptakilerin akciğer kanserine yakalanma riskinin, toza
maruziyeti olmayan gruptakilerin akciğer kanserine yakalanma riskine oranlanması sonucu elde edilen
değer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Rölatif risk
Soru Açıklaması
46.
işverenlerin iş Kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili kayıt ve bildirim yükümlülüğü kapsamında
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" İşyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen iş kazası ve meslek hastalıklarını öğrendiği tarihten itibaren üç işgünü içinde Sağlık Bakanlığına bildirir.
Soru Açıklaması
47.
I. İlk yardım hizmetlerinin organizasyonunda diğer sağlık personeli ile işyeri hekimi birlikte çalışır.
II. İlk yardım uygulamaları yaralanma/kazalardan korunmada birincil korunma yöntemleri arasında
yer alır.
III. İşyeri hekimi, işyerinde ilk yardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu çalışmalarını ilgili
mevzuat doğrultusunda yürütür.

İlkyardım ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
48.
Elektrik akımının öngörülen bir sınır değeri aşması sonucu devre enerjisini kendiliğinden kesen aygıt
aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "C" Sigorta
Soru Açıklaması
49.
I. Karın ağrısı
II. Şok
III. Solunum yetmezliği

Yukarıdakilerden hangileri akut arsenik zehirlenmesinin belirtilerindendir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
50.
Aşağıdakilerden hangisi yorgınluk belirtilerini ölçme yöntemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Statik antropometri ölçümü
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.