logo
Aralık 2018
1.
1982 Anayasası'na göre kamu hizmetlerine girme hakkıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap: "C" Yasama organında görev alanlar hariç kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmaları ve bu bildirimi tekrarlamarı zorunludur
Soru Açıklaması
2.
4857 sayılı İş Kanunu'na göre çalıştırma yasaklarıyla ilgili,

I.Yer altinda yapilan kablo döşemesi işinde on sekiz yaşını doldurmamiş erkekler çaliştirilamaz
II. Sanayiye ait işlerde on sekiz yaşıni doldurmamiş çocuk ve genç işçiler gece çaliştirilamaz
III. Yer alti tünel inşaati işinde kadinlar çaliştirilamaz

ifadelerinden hangileri dogrudur?

 
Doğru Cevap: "E" I , II ve III
Soru Açıklaması
3.
4857 sayili İs Kanunu'na göre işveren, 17 yaşında ve 2 yıl kıdemi bulunan bir isçiye en az kaç gün yıllık
ücretli izin vermelidir?
Doğru Cevap: "B" 20
Soru Açıklaması
4.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre, meslek hastalığına neden olabilecek ortamların
bulunmasına rağmen işveren tarafından gerekli önlemlerin alınmaması işyeri hekiminin bildirim yapması gereken yerlere bildirim yapmamasının tekrarı hâlinde işyeri hekimliği belgesi ne kadar süreyle askıya alınır?

Doğru Cevap: "B" 6 ay
Soru Açıklaması
5.
Uluslararası Çalışma Örgütü'nün aşağıda sözleşmelerinden hangisi Türkiye tarafından onaylanmamistir?
Doğru Cevap: "C" Mesleki Kanser Sözleşmesi
Soru Açıklaması
6.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre aşağıdaki işlerin hangisinde rišk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulmaz?
Doğru Cevap: "C" Açık yüzme havuzu inşaatı
Soru Açıklaması
7.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre; iş sağlığı ve güvenliği kurulunun bulunmadığı işyerlerinde, ciddi ve yakın tehlikeyle karşı karşıya kalan çalışanlar, durumun tespit edilmesi ve gerekli
tedbirlerin alınmasına karar verilmesi için aşağıdakilerden hangisine başvurur?
Doğru Cevap: "B" İşveren
Soru Açıklaması
8.
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkındą Yönetmelik'e göre,
aşağıdakilerden hangisi kuruluşta büyük bir kaza meydana geldiği takdirde derhâl haberdar edilmesi
gereken mercilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Soru Açıklaması
9.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na gere aşağıdakilerden hangisi iş kazası sonucunda ilgili kişiye sağlanan haklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Gelir bağlanmış olan erkek çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi
Soru Açıklaması
10.
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair
Yönetmelik'e göre, aşağıdakilerden hangisi oda ve yurtlarda bulundurulması zorunlu personelden biri
değildir?
Doğru Cevap: "D" Sosyolog
Soru Açıklaması
logo
Aralık 2018
11.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre, işyerinde acil ve hayati tehlike arz eden bir durumun
tespit edilmesi ve bu durumun işverene bildirilmesine rağmen işverenin gerekli tedbirleri almaması hâlinde bu durum, işyeri hekimi veya is güvenliği uzmanınca Bakanlığın yetkili birimine varsa yetkili sendika temsilcisine, yoksa çalışan temsilcisine bildirilir. Bu bildirim üzerine işverenin, işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş sözleşmesini sona erdirmesi hâlinde, bu kişilere ödemesi gereken asgari tazminat ne kadardır?
Doğru Cevap: "A" Bir yıllık sözleşme ücreti
Soru Açıklaması
12.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan işlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik'e göre, aşağıdaki nakliye benzeri işlerden hangisi mesleki eğitim alınacak işlere ait
çizelgede yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Araçsız olarak yirmi beş kilodan aşağı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri taşıma, boşaltma ve yükleme işleri kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme
Soru Açıklaması
13.
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği'ne göre, malul
olarak kabul edilebilmek için iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü kaybının
en az yüzde kaç olarak tespit edilmesi gerekir?
Doğru Cevap: "E" 60
Soru Açıklaması
14.
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'e öre, aşağıdakilerden hangisi sadece 16 yaşını  doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin çalıştırılabileceği işlerden
biridir?
Doğru Cevap: "E" Kâğit ve odun hamuru üretimi işleri
Soru Açıklaması
15.
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik'e göre  Sosyal Güvenlik Kurumu, kapsama giren işverenlere sağlanan hizmet bedelini kaçar aylık dönemler halinde hesaplar?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
16.
iş yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'e göre, çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan is kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali yargı kararıyla kesinleşen iş yeri hekiminin belgesine ilişkin aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "C" Altı ay süreyle askıya alınır
Soru Açıklaması
17.
iş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik’e göre, altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hâllerde iş sağlığı ve güvenliği kurulunun oluşturulmasıyla ilgili;

I. Asıl işverenin ve alt işverenin çalışan sayıları ayrı elli ve daha fazla ise asıl işveren ve alt işverence ayrı ayrı kurul oluşturulur.
II. Sadece asıl işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla olsa bile alt işveren tarafından da kurul
oluşturulur.
III. Sadece alt işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla ise kurul, alt işverence oluşturulur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
18.
iş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik'e göre, kurul çalışma usulleriyle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Kurul toplantılarının günlük çalışma saatleri dışında yapılması asıldır
Soru Açıklaması
19.
Risk değerlendirmesi uygulama rehberi, aşağıdakilerin hangisi Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne uygunluğu yönünden onaylanarak yayımlanır?
Doğru Cevap: "A" Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Soru Açıklaması
20.
Yapı İşlerinde iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine göre, yapı alanlarındaki çalışma yerlerinin,
barakaların ve yolların aydınlatılmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Gerekli hâllerde darbeye karşı korumalı taşınabilir bir aydınlatma aracı kullanılır.
Soru Açıklaması
logo
Aralık 2018
21.
Tozla Mücadele Yönetmeliğine göre işveren; işyerinde çalışanların yapıları iş, çalışma süresi,
toz ölçüm sonuçları ile kişisel sağlık dosyalarının kayıtlarını, ilgili mevzuatta ayrıca belirlenmemişse,
çalışanın işten ayrılma tarihinden itibaren en az kaç yıl süreyle saklar?
Doğru Cevap: "C" 15
Soru Açıklaması
22.
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik'e göre, grup 3 biyolojik
etkenler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı olan biyolojik etkenlerdir.
Soru Açıklaması
23.
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri hakkında Yönetmelik’e göre, işyerinde verilen iş sağlığı ve güvenliği hizmetleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanıştır?
Doğru Cevap: "A" Az tehlikeli sınıftaki işlerde periyodik muayene en geç altı yılda bir defa tekrarlanır.
Soru Açıklaması
24.
Meslek hastalıklarının tanısında, ayrıntılı çalışma öyküsünde aşağıdakilerden hangisi ver almaz?
Doğru Cevap: "E" İşyeri ortam ölçûmlerinin sonuçları
Soru Açıklaması
25.
Radyasyonun sağlık etkileriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Ultravıyole ışınlar vücutta yüzeyel dokuları etkilemez, yalnızca derin dokularda irritasyona neden olur.
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdakilerden hangisi hipersensitivite pnömonisi tablosu görülebilen mesleki solunum sistemi
hastalıklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kömür işçisi pnömokonyozu
Soru Açıklaması
27.
Uzun süredir tekstil fabrikasında çalışan bir çalışanda, özellikle pazartesi günleri işe başladıktan sonra göğüste sıkışma hissi, prodüktif öksürük nefes darlığı şikayetleri gözleniyor.
Bu tablo aşağıdaki hastalıklardan hangisini düşündürür?
Doğru Cevap: "B" Bisinozis
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdakilerin hangisinde, gemi söküm işyerindeki maruziyet etkeni ve bu etkenle oluşabilecek meslek
hastalığı doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Asbest-Mezotelyoma
Soru Açıklaması
29.
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri hakkında Yönetmelik’e göre, serbest asbest liflerine
maruziyet;
I. akciğer kanseri (bronşiyal  karsinom),
II. mesane kanseri,
III. mide-bağırsak kanseri
hastalıklarından hangilerine sebep olabilir?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
30.
I. Karbon monoksit
II. Karbon sülfür
III. Nitratlar
Yukarıdakilerden hangileri kalp damar hastalığına neden olabilen mesleki risk faktörlerindendir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
logo
Aralık 2018
31.
Mesleki etkilenim sonucu oluşan cilt hastalıkları arasında aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre
daha sık görülür?
Doğru Cevap: "A" Kontakt dermatit
Soru Açıklaması
32.
I. Konvülsiyon
II. Sfinkter disfonksiyonuna bağlı idrar ve gaita inkontinansı
III. Koordinasyon bozukluğu
Dekompresyon hastalığında (vurgun) yukarıdakilerden hangileri görülebilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
33.
Bir hastanenin enfeksiyon hastalıkları bölümünde çalışmakta olan 32 yaşındaki hemşirede yüksek ateş,
hâlsizlik, cilt altında kızarıklıklar ve morarmaların başladığı belirleniyor. Anemnezinde 10 gün önce il dışı yüksek rakımlı kırsal alandan gelen ve hayvancılıkla uğraşan bir hastanın bakımını yaptığı saptanıyor.
Bu hastada aşağıdaki mesleki bulaşıcı hastalıklardan hangisi öncelikle düşünülmelidir?
Doğru Cevap: "C" Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
Soru Açıklaması
34.
Ayakkabı üretiminde çalışan işçilerde, mesleki maruz kalım sonucunda lösemi ve  diğer bazı
hematolojik değişikliklere neden olan kimyasal madde aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Benzen
Soru Açıklaması
35.
Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (İARC) tarafından yapılan sınıflandırmaya göre, elektromanyetik radyasyon hangi grupta yer alır?
Doğru Cevap: "C" Grup 2B
Soru Açıklaması
36.
Yirmi yıldır günde 3-4 saat traktör kullanan 40 yaşındaki erkek hastanın intervertebral disklerinde gelişen erken dejenerasyonun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Titreşim
Soru Açıklaması
37.
I. Hipofiz hormonlarının salgılanmasında genellikle
artma
II. Uykuya dalmada
III. Kan basıncında düşme
Yukarıdakilerden hangileri gürültünün sağlık üzerindeki etkilerindendir?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
38.
On yıldan fazla zamandır madenci olarak çalışan 38 yaşındaki erkek hastada maske yüz, ekstremitelerde
titremeler, motor sistem testlerinde reaksiyon zamanında gerileme ve sorunları saptanıyor.
Bu madenci aşağıdakilerden hangisine maruz kalmış olabilir?
Doğru Cevap: "A" Manganez
Soru Açıklaması
39.
1950-1960 yılları arasında Japonya'nın Minamata Körfezi'ndeki fabrikaların neden olduğu çevre
kirliliği sonucu bu bölgede yaşayanlarda öfori. irritasyon. anksiyete, duygusal bozukluklar, tremor
ve serebellar ataksi,işitme kaybıyla birlikte yaygın ensefalopati bulgularının gözlenmesine neden olan
etken aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Metil civa
Soru Açıklaması
40.
Mesleki krom maruziyeti ile ilgili,
I. Krom VI bileşikleri, ileri derecede tahriş özelliğine maruziyette akciğer kanseri riskini artırır.

II. Krom III bileşikleri kısa süreli yüksek doz maruziyette akciğer kanseri riskini arttırır

III. Burun septumunda perforasyon meydana gelebilir,
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
logo
Aralık 2018
41.
Beş bin kişinin araştırma, geliştirme, satış, bakım ve onarım işlerinde görev aldığı bir bilgisayar şirketinde, kanserden korunma amacıyla aşağıdaki çalışmaların
yapılması planlanıyor:

I. Kullanılan maddeler ve işlemlerin kanserojen
etken olasılığı açısından değerlendirilmesi

II. Erken tanı amaçlı tarama çalışmalarının yapılması

III. Çalışanlara kanserden korunma yöntemleri konusunda eğitimler verilmesi

Yukarıdaki çalışmalardan hangileri, bu işyerinde kanserden birincil düzeyde (primer) korunma
çalışmasıdır?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
42.
Bir sabun fabrikasında çalışanlara kimyasal maddelerden korunma hakkında eğitim verilmesi
planlanmaktadır. Eğiticinin çalışanlara nelerin öğretileceğine, kullanılacak görsel ve işitsel destek öğelerine karar vererek bilgiyi aktarmasına dayanan yöntemi kullanması, eğiticinin aşağıdakilerden hangisini kullanmayı tercih ettiğini gösterir?
Doğru Cevap: "C" Sunuş yoluyla öğretme
Soru Açıklaması
43.
Bir araştırmada yaş, cinsiyet, meslek ve radyasyona maruz kalmanın lösemi inceleniyor.
Bu araştırmanın bağımlı değişkeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Lösemi
Soru Açıklaması
44.


 
Doğru Cevap: "A" Sigara içenlerin akciğer kanserine yakalanma riski içmeyenlerin beş katıdır
Soru Açıklaması
45.
Bin işçinin çalışmakta olduğu bir akümülatör fabrikasında yapılan tarama çalışmasında, 50'sinin ilk
kez olmak üzere 200 kişinin kan kurşun düzeyi, izin verilen sınır değerin üzerinde bulunmuştur.
Bu iş yerinde kurşun etkilenmesi prevalans hızı yüzde kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 20
Soru Açıklaması
46.
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre, tedaviye rağmen uzun süreler boyunca tekrarlayan hastalıklarla sonuçlanan biyolojik etkenlere maruziyet söz konusu olduğunda, işverenler grup 3 ve/veya grup 4 biyolojik etkenlere maruz kalan çalışanların listesini en az kaç yıl saklamalıdır?
Doğru Cevap: "C" 40
Soru Açıklaması
47.
Bir işyerinde çalışanların, gürültünün etkilerinden korunması amacıyla;

I. makinelerin düzenli bakımının yapılması,

II. yeterli dinlenme aralarıyla çalışma  sürelerinin
düzenlenmesi,

III. koruyucu kulaklık kullanılması
uygulamalarından hangileri yapılabilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
48.
Karbon dioksitle ilgili,

I. Kandaki hemoglobin ile karboksi hemoglobin
oluşturur

II. Katı hâli kuru buz olarak bilinir.

III. Yangın söndürücü olarak kullanılır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
49.
Karpal tünel sendromu vücudun;

I. el bileği,

II. boyun,

III. ayak bileği

bölgelerinin hangilerinde ortaya çıkar?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.