logo

1.
Özel hukuk alanında birhukuki işlemin kanunun öngördüğü kurucu unsurlara sahip olmaması
hâlinde, bu işlem için öngörülen geçersizlik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yokluk
Soru Açıklaması
2.
4857 sayılı iş Kanununa göre asgari ücrete ilişkin.

I. Bu Kanun kapsamında olsun veya olmasın iş sözleşmesi ile çalışan tüm işçiler yararlanır.
II. Asgari Ücret Tespit komisyounun kararı idari anlamda kesin olmayıp Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına itiraz edilebilir.
III Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgari sınırları en geç yılda bir belirlenir

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
3.
I. Yer altı ve su altı işlerinde engelli işçi çalıştırılamaz.

II. İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlernde yüzde üç oranında engelli
işçi çalıştırmak zorundadır.

III. işverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları kamu işyerlerinde yüzde altı oranında engelli işçi
çalıştırmak zorundadır

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
4.
Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı
olma niteliğini haiz personel gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen
çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst
yöneticinin onayı ile diğer kâmu kurumm ve kuruluşlarında görevlendirilebilir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre görevlendirilecek personele, görev yaptığı her kaç
saatlik süre için 200 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme yapılır?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
5.
İşyerindeki gaz, toz, gürültü, titreşim ve termal konfor ölçümlerini gerçekleştiren ve bu ölçümlerle
ilgili kendisine bağlı olârak faaliyet gösteren laboratuvarlarda analiz çalışmalarını da yürüten birim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı
Soru Açıklaması
6.
TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Standardı na gore; tehlikenin tanımlanması, risk
değerlendirmesi ve kontrollerin belirlenmesi faaliyetleri aşağıdakilerin hangisinde gerçekleştirilir?
Doğru Cevap: "C" Planlama
Soru Açıklaması
7.
6331 sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu na göre: işyerindeki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bildirilen
eksiklik ve aksaklıkların acil durdurmayı gerektirmesi veya yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı ve
benzeri acil ve hayati tehlike arz etmesi, meslek hastalığına sebep olabilecek ortamların bulunmasına
rağmen işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması hâlinde, bu durum İşyeri hekimi veya iş
güvenliği uzmanınca, Bakanlığın yetkili birimine, varsa yetkili sendika temsilcisine, yoksa çalışan
temsilcisine bildirilir.
Buna göre. bildirim yapmadığı tespit edilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının belgesi kaç ay
süreyle askıya alınır?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
8.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre işveren, işyerinde meydana gelen bir iş kazasını kazadan sonra ne kadar süre içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir?
Doğru Cevap: "B" 3 iş günü
Soru Açıklaması
9.
Çalışma ve Sosyal Güvenli Bakanlığı'nca yapılan inceleme sonucunda yeterli bulunan güvenlik
raporu, kuruluşta büyük endüstriyel kazaya neden olabilecek;
I. kazaya ramak kalması
II. kullanılan prosesin, mevcut tehlikeli maddelerin niteliğinin, miktarının veya depolama şeklinin
değiştirilmesi,
III. kurumda çalışan personel sayısının raporun onaylandığı tarihteki sayıdan %50 ve üzeri artması
durumlarının hangilerinde işletmeci tarafından
gözden geçirilir ve güncellenir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
10.
Çocuk ve Genç işçilerin Çalıştınlma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'e göre çocuk ve genç işçilerin
günlük çalışma süreleri 24 saatlik zaman diliminde, kesintisiz kaç saat dinlenme süresi dikkate alınarak
uygulanır?
Doğru Cevap: "C" 14
Soru Açıklaması
logo

11.
Kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılmaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Aynı işyerinde çalışan eşler aynı gece postasında çalıştırılamazlar
Soru Açıklaması
12.
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri göre, pnömokonyoz değerlendirmeleri aşağıdakilerden hangisinin standartları dikkate alınarak yapılır?
Doğru Cevap: "C" Uluslararası Çalışma örgütü
Soru Açıklaması
13.
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'e göre, işverenin iş sözleşmesi ve belge yükümlülüğü ile ilgili,

I. Okula devam eden genç işçiden, çalıştırmaya başlamadan önce öğrenci olduğuna dair belge ister

II. Çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisi ile yazılı iş sözleşmesi yapmak zorundadır

III. Çocuk ve genç işçiden, önceden bildirdiği mesleki riskler nedeniyle sorumlu olmayacağına dair yazılı taahhüt alır.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
14.
İşyerlerinde işin Durdurulmasına Dair Yönetmelik'e göre işyerinde işin bir bölümünü veya tamamını
durdurmaya yetkili heyet kaç müfettişten oluşur?
Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması
15.
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki. Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'e göre,
aşağıdakilerden hangisi A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi almaya hak kazanmış sayılmaz?
Doğru Cevap: "B" B sınıfı ış güvenliği uzmanlığı belgesiyle üç yıl fiilen görev yapmış olanlar
Soru Açıklaması
16.
iş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki. Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'e göre, iş
güvenliği uzmanlarının çalışma sürelerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Birden fazla ışyeri için kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde iş güvenliği uzmanının yolda geçirdiği süre haftalık kanuni çalışma süresinden sayılır.
Soru Açıklaması
17.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik'e göre iş sağlığı ve güvenliği kurulunun
çalışma usulüyle ilgili,

I. Tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde kurulun iki ayda en az bir kere toplanmasına karar verilebilir.
II. Oyların eşitliği hâlinde başkanın oyu kararı belirler
III. Kurul toplantılarının günlük çalışma saatleri içinde yapılması asıldır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
18.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik’e göre, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurullarının en geç hangi sıklıkta toplanmasına karar verilebilir?
Doğru Cevap: "D" Üç ayda bir
Soru Açıklaması
19.
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre. aşağıdakilerden hangisi risk
değerlendirmesi ekibinde yer almaz?
Doğru Cevap: "E" İşyerinde sağlık hizmetini yürüten işyeri hemşiresi
Soru Açıklaması
20.
Bir işyerinde gerçekleştirilen sağlık gözetimi sonucunda, çalışanlardan birinde mekanik titreşime maruziyet sonucu tanımlanabilir bir hastalık saptanmıştır.

Bu durumda aşağıdakilerden hangisi, Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'e göre işveren tarafından yapılması gerekenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Çalışanın sağlık gözetimi sonuçları hakkında ailesini bilgilendirmek
Soru Açıklaması
logo

21.
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkıma Yönetmelik'e göre,
tehlikeli kimyasal madde yerine çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az
tehlikeli olan kimyasal madde kullanılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İkame yöntemi
Soru Açıklaması
22.
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik'e göre, insandan yeni izole
edilen ve henüz değerlendirilmemiş ve adı sınıflandırılmış biyolojik etkenler listesinde yer almayan bütün virüsler hastalığa neden olmadığı kanıtlanmadıkça en az hangi grupta sınıflandırılmış
sayılacaktır?
Doğru Cevap: "B" Grup 2
Soru Açıklaması
23.
Sağlık gözetimi kapsamında özel politika gerektiren grupta yer alanlardan ve gebe çalışanların periyodik muayeneleri kural olarak en geç hangi sıklıkta yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Altı ayda bir
Soru Açıklaması
24.
Çok tehlikeli işyerlerinde bulundurulması gereken ilk yardımcı sayısı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Her 10 çalışana kadar 1
Soru Açıklaması
25.
I. Et kesme işleri
II. El aletleri ile yapılan montaj işleri
III. Berberlik

Yukarıdakilerden hangileri karpal tünel sendromu için riskli işlerdendir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
26.
Klinik ve çalışma koşulları gösterilerek meslek hastalığı tanısı konduğunda belirlenmiş yükümlülük
süresi aşılmışsa aşağıdakilerden hangisi geçerli değildir?
Doğru Cevap: "E" Kamu üniversiteleei hastaneleri tarafından değerlendirilip onaylanırsa meslek hastalığı sayılabilir.
Soru Açıklaması
27.
Mesleki astım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Mesleki astımda klinik bulgular genel astımın klinik bulgularından belirgin şekilde farklıdır.
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdakilerden hangisi asbestin özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Boyu eninin üç katından daha fazla olan lifleri daha tehlikelidir.
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdakilerden hangisi organik tozlara bağlı olarak meydana gelen akciğer hastalıklarından biridir?
Doğru Cevap: "C" Bagasozis
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdaki etkenlerden hangisi mesleki kanser nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Şarbon basili
Soru Açıklaması
logo

31.
I. Arsenik
II. Titreşim
III. Florokarbonlar,

Yukarıdakilerden hangileri periferik damar hastalığına neden olan etkenlerdendir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
32.
Uzun süre soğuk ve nemli  ortamlarda çalışan işçilerde ayaklarda maserasyon ve doku nekrozu ile
kendini gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Siper ayağı
Soru Açıklaması
33.
Cam üfleyicilerinin kataraktında aşağıdakilerden hangisi etkendir?
Doğru Cevap: "D" Kızılötesi ışınlar
Soru Açıklaması
34.
Aşağıdakilerin hangisinde tularemi etkeni olan “Francisella tularerısis" açısından risk diğerlerinden
daha azdır?
Doğru Cevap: "A" Dökümhane çalışanları
Soru Açıklaması
35.
Uluslararası Kanser Ajansı (İARC) tarafından yapılan sınıflandırmada nikel, aşağıdaki grupların hangisinde yer alır?
Doğru Cevap: "A" Grup 1
Soru Açıklaması
36.
Asbestli malzeme üretimi yapılan bir işyerinde, işyeri hekiminin çalışanların işe giriş ve periyodik
muayenelerinde akciğer kanseri riski bakımından dikkate alması gereken en önemli durum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sigara alışkanlığı
Soru Açıklaması
37.
Yirmi beş yıldır gemi yapımı işinde çalışan 48 yaşındaki erkek hasta günde 3-4 saat kadar kaynak işleri
yapmakta olduğunu ve işiyle ilgili olan titreşimli el aletlerini sıklıkla kullandığını söylüyor. On altı yıldır
özellikle soğuk havalarda artan şekilde el parmaklarında beyaz renk değişikliği, parmaklarda karıncalanma olduğunu, parmaklarının tutma ve sıkma yeteneğinin azaldığını belirtiyor.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Bu çalışanda bütün vücut vibrasyonu vardır.
Soru Açıklaması
38.
Gürültüye bağlı işitme kayıplarında odyogramda tipik olarak öncelikle hangi frekanslardaki seslerde
işitme kaybı tespit edilir?
Doğru Cevap: "A" 4000 Hertz frekansında
Soru Açıklaması
39.
Aşağıdakilerden hangisi Kronik zehirlenme sonucunda tremor. stomatit ve eretizme neden olur?
Doğru Cevap: "A" Civa
Soru Açıklaması
40.
On iki yıl lehim ve kaynak işlerinde çalışmış, 3 yıldan beri de boya imalatında çalışmakta olan 46 yaşındaki erkek işçi öksürük, göğüs ağrısı, titreme ve terleme şikâyetleriyle hastaneye başvuruyor. Öyküsünden diyabet tanısı almamış olduğu öğreniliyor, Muayene ve tetkikler sonucunda idrarında şeker ve protein tespit edilen işçinin böbrek fonksiyonlarının bozulduğu saptanıyor.
Bu işçi, çalışma ortamında aşağıdaki kimyasallardan hangisine maruz kalmış olabilir?
Doğru Cevap: "A" Kadmiyum
Soru Açıklaması
logo

41.
Kurşuna maruziyetin söz konusu olduğu işyerlerinde korunma ve erken tanı yöntemleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Altı ay aralıkla burun sinüslerinin radyolojik olarak değerlendirilmesi
Soru Açıklaması
42.
Aşağıdakilerden hangisi kadınların çalışma hayatında riskli grup olarak kabul edilme nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kadınlarda boya göre omurga uzunluğunun daha az olması
Soru Açıklaması
43.
Aşağıdakilerden hangisi örgütsel strese neden olmaz?
Doğru Cevap: "C" İş tanımının tam olarak yapılmış olması
Soru Açıklaması
44.
Belli bir iş türünde bir yılda görülen toplam ölüm sayısının, o işte çalışanların yıl ortası nüfusuna
bölünerek bir katsayı ile çarpılmasıyla aşağıdakilerden hangisi hesaplanır?
Doğru Cevap: "C" İşe özel ölüm hızı
Soru Açıklaması
45.
Vaka-kontrol araştırmalaryla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Bias olasılığı yoktur
Soru Açıklaması
46.
Sekiz yüz işçinin çalışmakta olduğu bir akümülatör fabrikasında yapılan tarama çalışmasında 200 kişinin kan kurşun düzeyi izin verilen sınır değerin üzerinde bulunmuş ve bu durumda da kurşun etkilenmesi %25 olarak saptanmıştır.

Bu değer aşağıdakilerden hangisini gösterir?
Doğru Cevap: "E" Prevalans hızı
Soru Açıklaması
47.
İşverene bağlı fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri bulunduğu
hâllerde, elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu her bir işyerinde ayrı ayrı iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulur İhtiyaç duyulursa işveren, kurullar arasında koordinasyonu ve bilgi alışverişini sağlar.

Bu durumda işveren, birden çok işyerinin her birinde kurulacak kurulların çalışma usullerini düzenlemek, iş ve görüş birliğini sağlamak amacıyla bu işyerlerine ait iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
raporların en az hangi sıklıkta ilgili teknik eleman ve uzmanlarca incelenmesini sağlar?
Doğru Cevap: "B" Üç ayda bir
Soru Açıklaması
48.
I. X-ışınları
II. Gama
III. Mikrodalga

Yukarıdaki ışınlardan hangileri iyonizan radyasyondur?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
49.
Aşağıdakilerden hangisi akciğerler de demir tozu ve demir oksit tozlarının birikmesi sonucu ortaya
çıkan bir pnömokonyoz türüdür?
Doğru Cevap: "A" Siderozis
Soru Açıklaması
50.
Çalışmadan kaynaklanan yorgunluğu azaltmak için;

I. insan ile makine diyaloğunu basitleştirmek,
II. yardımcı araçlar yerine kassal çalışmayla ağırlık taşımak,
III. gürültü kaynaklarını yalıtmak

önlemlerinden hangilerine başvurulabilir?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.