İşverenin Cezai Sorumluluğu

İşverenin Cezai Sorumluluğu

işverenin cezai sorumluluğu, Türk Ceza Kanununun 20. 21, 22. maddeleri ile 85 ve 89. maddelerinde düzenlenmiştir. Cezai sorumluluk kapsamında, adli para cezası uygulaması ile hapis cezaları bulunmaktadır.

İş Kazalarından Kaynaklanan Cezai Sorumluluk

İş kazaları kural olarak kusurlu davranış sonucu oluşur. Kusurlu davranışın doğal sonucu ise cezai sorumluluğun gündeme gelmesidir. Kusurlu davranış ise kişinin hukuka aykırı şekilde sonucu bilerek ve isteyerek hareket etmesi (kast) veya hukuka aykırı sonucu istememekle birlikte, bu sonucu önlemek İçin durumun gerektirdiği dikkat ve özeni göstermemesidir.

iş kazaları; (İhmal), ikinci tip hareket (ihmal) sonucunda oluşmaktadır. Bu tür suçlara, “taksirli suçlar” denilmektedir. Buna göre, fiil, failin kendisinden beklenilenden aykırı olarak, hareketin sonucunu öngörmemesinden veya bunu göz önünde tutmamasından ileri gelmiş ise, failin suçu taksir ile işlemiş olduğu kabul edilmektedir.

Taksirin Koşulları

Sonuca neden olan eylemin iradi olması
Sonucun öngörülebilir-tahmin edilebilir olması
Failin sonucu istememiş olması
Eylem ile sonuç arasında illiyet bağının bulunması

iş kazasının sorumlusu, işveren veya işveren vekili ya da iş yerinde çalışan bir mühendis, iş güvenliği uzmanı, ustabaşı veya işçi olabilir. Ya da oluşan iş kazası bu kişilerden birkaçının olumsuz davranışlarının birleşmesi sonucu da meydana gelebilir. Bu takdirde, sorumlu kişiler, olumsuz davranışları-kusurları oranında müteradif (birlikte) kusurluluk prensibine göre cezalandırılacaklardır.

Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği

Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz. Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Ancak, suç dolayısıyla kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar saklıdır. (5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 20)

Kasıt

Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast,suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve isteyerek gerçekleştirilmesidir.

Olası Kasıt

Kişinin, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi hâlinde olası kasıt vardır.

Bu hâlde, ağırlaşmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda müebbet hapis cezasına, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıldan yirmi beş yıla kadar hapis cezasına hüküm olunur; diğer suçlarda ise temel ceza üçte birden yarısına kadar İndirilir. (5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 21)

Taksir

Taksirle İşlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hâllerde cezalandırılır. Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir. Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi hâlinde bilinçli taksir vardır; bu hâlde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır. Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna göre belirlenir. Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu olur. Her failin cezası kusuruna göre ayrı ayrı belirlenir. Taksirli hareket sonucu neden olunan netice, münhasıran failin kişisel ve ailevi bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza verilmez; bilinçli taksir hâlinde verilecek ceza yarıdan altıda bire kadar indirilebilir. (5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 22)

Bilinçli Taksir

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 22. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, kişinin öngördüğü neticeyi istememesine rağmen, neticenin meydana gelmesi hâlinde bilinçli taksir vardır; bu hâlde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artınlırNormal taksir durumunda verilecek ceza, cezanın
limitine bakılmaksızın adli para cezasına çevrilebilirken, bilinçli taksir durumunda verilecek ceza, adli para cezasına çevrilememektedir.

Mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununa göre;

Tedbirsizlik veya dikkatsizlik veya meslek ve sanatta acemilik veya nizama ve ev amir ve talimata riayetsizlik ile bir kimsenin ölümüne sebebiyet veren şahıs iki seneden beş seneye kadar hapis cezasına mahkum olur. (Asliye) Eğer fiil birkaç kişinin ölümüne mucip olmuş veya bir kişinin ölümü ile beraber bir veya birkaç kişinin de meşruiyetine sebebiyet vermiş ise dört seneden on seneye kadar hapis cezasına mahkum olur. (Asliye)

Yukarıdaki fıkralarda beyan olunan cezalar, kusurun derecesine göre zanipre kadar indirilebilir. (765 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 455)

Her kim tedbirsizlik veya dikkatsizlik yahut meslek ve sanatta acemilik veya nizam, talimat ve emirlere riayetsizlik neticesi olarak bir şahsa cismen eza verecek veya
sıhhatini ihlal edecek bir zarar irs eder yahut akli melekelerinde teşevvüş husulüne sebebiyet verirse;

Yaralanmanın derecesine ve ağırlığına göre;
1 Takibat icrası şikâyete bağlı olmak şartıyla üç aya kadar hapis,
2 Üç aydan yirmi aya kadar hapis,
3 Birkaç kişi cürümden mutazarrır olmuş ise al tı aya kadar hapis veya Altı aydan otuz aya kadar hapis cezasına mahkûm olur. (Asliye)

Yukarıdaki fıkralarda beyan olunan cezalar, kusurun derecesine göre sekizde birine kadar indirilebilir. (765 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 459)

Yeni 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre ise;

Taksirle öldürme; Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin olumu ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise kişi üç yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 85)

Taksirle yaralama

1. Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

2. Taksirle yaralama fiili, mağdurun;
a) Duyularından veya organlarından birinin
işlevinin sürekli zayıflamasına,
b) Vücudunda kemik kırılmasına,
c) Konuşmasında sürekli zorluğa.
d) Yüzünde sabit ize,
e) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
f) Gebe bir kadının çocuğunun vaktinden
önce doğmasına neden olmuşsa, birinci
fıkraya göre belirlenen ceza yarısı oranında artırılır.

3. Taksirle yaralama fiili, mağdurun;
a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,
b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
d) Yüzünün sürekli değişikliğine,
e) Gebe bir kadının çocuğunun düşmesine neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza bir kat artırılır.

 

BENZER YAZILAR
YORUMLAR
KPSS
İşyeri Hekimliği ve İş güvenliği
SEÇME SINAVI

18 mayıs 2019

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
  • Sarımsak Tansiyonu Düşürür Mü ?

    Sarımsak Tansiyonu Düşürür Mü ?  Sarımsağın birçok faydası olduğu bilinmektedir. Bunlardan bir tanesi de yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olmasıdı... Devamını Oku

KPSS
DERS DOKÜMANLARI
KATEGORİLER