İş yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminin (OSGB) Çalışma Usul ve Esaslar

İş yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminin (OSGB) Çalışma Usul ve Esasları: İSGB ve OSGB’Ierin görev, yetki ve sorumlulukları:

ISGB ve OSGB’Ier, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla;

* İş yerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulmasından,

* Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanmasından,

* Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılarak işverenin onayına sunulmasından,

İş yerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından,

* Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi. çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt altına alınmasından,

* Çalışanların yürüttüğü işler, iş yerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, iş yerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından,

* İş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri ile ilgili yönetmelik ile İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk  e Eğitimler HakkındaYönetmelik kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesinden, sorumludurlar.

* İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere OSGB’lerce görevlendirilen iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından saklanması gereken onaylı defter suretleri OSGB arşivinde tutulur ve istenmesi halinde denetime yetkili memurlara gösterilir. Kendilerinden talep edilmese dahi, sözleşme süresi sonunda bütün kayıt ve dosyalar OSGB’lerce işverene teslim edilir.

*  ISGB ve OSGB’Ier iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması sırasında işin normal akışını aksatmamaya özen gösterirler.

*  OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını başka bir kişi veya kuruma devredemezler.

*  OSGB’lerce istihdam edilen kişilere ilişkin sözleşmeler İSG-KATİP üzerinden beş iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

OSGB’ler herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları veya belgelerinin Genel Müdürlükçe iptal edilmesi halinde 30 gün içinde yetki belgelerinin asıllarını Genel Müdürlüğe iade ederler,

Görevlendirme belgesi ve sözleşme

İş yerinde çalışanlar arasından iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi durumunda bu kişilerle işveren arasında; OSG’lerden hizmet alınması durumunda OSGB ile işveren arasında sözleşme imzalanır.

*  İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması amacıyla işyerlerinde görevlendirilen kişilerin, doğum, hastalık ve yıllık izin gibi zorunlu nedenler sebebiyle değiştirilmesi ve değişiklik süresinin 30 günü geçmesi halinde, durum Genel Müdürlüğe bildirilir. iş Kanunundaki çalışma süreleri saklı kalmak kaydıyla. iş yerine hizmetin sunulması için hesaplanan zorunlu süre bölünmek suretiyle birden fazla kişi görevlendirilemez.

*  Sözleşme ve görevlendirme belgeleri üç nüsha halinde ve Yönetmelikteki eklerine uygun olarak aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenir.

*  OSGB ile işveren arasında Ek-3’teki örneğine uygun sözleşme düzenlenir ve nüshalardan biri işveren tarafından. biri OSGB tarafindan saklanır. Son nüsha beş iş günü içinde işveren veya OSGB tarafindan Genel Müdürlüğe bildirilir.O SGB, sözleşme yaptığı iş yerine hizmet verecek iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelini,bu konuda ayrıca bilgilendirir.

*  İş yerinde çalışanlar arasından görevlendirmeyapılması durumunda İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin eklerinde yer alan iş yeri hekimi ile Ek-4a, iş güvenliği uzmanı ile Ek-4b, diğer sağlık personeli ile Ek-4c’deki örneğine uygun sözleşme veya görevlendirme  elgesi düzenlenir ve bu belgenin
bir nüshası işveren tarafından,biri sözleşme yapılan kişiler tarafından saklanır. Son nüsha işveren tarafından beş iş günü içinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

* Kamuya ait işyerlerinde 657 sayılı Kanuna tabi çalışanlar arasından görevlendirme yapılması durumunda, görevlendirme yapılan kurum tarafindan iş yeri hekimi ile Ek-5a, iş güvenliği uzmanı ile Ek-5b, diğer sağlık personeli ile Ek-5c’deki ömeğine uygun görevlendirme belgesi düzenlenir ve bu belgenin
bir nüshası kurum tarafından, biri sözleşme yapılan kişiler tarafından saklanır, Son nüsha kurum tarafından beş iş günü içinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

işverenın, iş yeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı veya diğer sağlık personeli görevini kendisinin üstlenmesi durumunda, işveren tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin eklerinde yer alan Ek 6’daki örneğine uygun çalışma taahhütnamesi iki nüsha halinde düzenlenir ve bu belgenin
bir nüshası beş iş günü içinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

*  Gerekli şartları taşıması halinde, İSG-KATIP üzerinden bildirilen sözleşme veya görevlendirme belgeleri üç iş günü içinde. yazılı olarak bildirilenler ise 15 iş günü içinde Genel Müdürlükçe onaylanır ve durum ilgili taraflara bildirilir .

Sözleşme veya görevlendirilmeleri Genel Müdürlükçe onaylanmayan iş yeri hekimi, iş güvenliği  zmanı ve diğer sağlık personeli İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki görevlerine başlatılamaz ve yetkilerini kullanamazlar.

*  İş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeline iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaları yaptığı süre içinde başka görev
verilemez.

*  Bu maddede belirtilen sözleşme veya görevlendirme belgelerinin fesih veya başka bir nedenle geçerliliğini yitirmesi halinde, çalışanlar arasından iş yerinde görevlendirme yapılmış olması halinde işveren; iş yeri dışından hizmet alınmış olması halinde OSGB tarafından durum beş iş günü içinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

İSGB ve OSGB’lerde görevlendirme zorunluluğu bulunanların görevlerinden ayrılması durumunda yerine 30 gün içerisinde aranan niteliklere sahip personel görevlendirilir ve Genel Müdürlüğe bildirilir.

*  Bu maddede belirtilen sözleşme ve görevlendirme belgeleri ile bu belgelere ilişkin fesih işlemlerinin tamamı veya bir kısmı İŞGKATİP üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilebilir.Bu konuda düzenleme yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

İşbirliği ve Koordinasyon

*  ISGB veya OSGB personeli, görevlerinin yürütümünde ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında öngörülen tedbirlerin uygulanmasında işbirliği ve koordinasyon içinde çalışır.

*  ISGB veya OSGB’ler işverenle. iş yerinde çalışanlarla, çalışan temsilcileriyle ve bulunması halinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 nci maddesinde belirtilen iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışır. 

*  İşletme içinden veya dışından iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilenler arasında koordinasyon işveren tarafından sağlanır.

Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimlerinin Başvurulan ve Yetkilendirilmesi: Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin Başvuru İşlemleri:

OSGB yetki belgesi almak amacıyla Genel Müdürlüğe bir dilekçe ve aşağıda belirtilen ekleri ile başvurulur.

* Ticari şirketler için tescil edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ve imza yetkisi olanları gösteren imza sirküleri.     

          * Tam süreli görevlendirilen kişilerin iş sözleşmeleri veya görevlendirme belgeleri ile bu kişilere ait iş yeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı, diğer                          sağlık personeli belgeleri bu kişiler OSGB sahibi veya ortağı ise tam süreli çalışacaklarına dair taahhütname.

            * OSGB’nin sorumlu müdürünün kabul şerhli görevlendirme yazısı, bu kişi şirket sahibi veya ortağı ise sorumlu müdürlük taahhütnamesi.

            * Faaliyet gösterilecek yere ait olan yapı kullanma izin belgesi.

             * Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve yetkili makamlarca verilen numarataj veya adres tespit belgesi.

             * Faaliyet gösterilecek yere ait olan kira sözleşmesi veya tapu senedi veya intifa hakkı belgesi.

              * Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve bütün bölümlerin ve kullanım amacının belirtildiği, yetkili teknik eleman tarafından onaylanmış olan 1/50                         ölçekli plan.

             * İlgili mevzuata göre faaliyet gösterilecek yerde yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına ve bu yerde OSGB açılmasında sakınca olmadığına dair                    yetkili merciler tarafından verilen belge.

BENZER YAZILAR
YORUMLAR
KPSS
İşyeri Hekimliği ve İş güvenliği
SEÇME SINAVI

18 mayıs 2019

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
  • Sarımsak Tansiyonu Düşürür Mü ?

    Sarımsak Tansiyonu Düşürür Mü ?  Sarımsağın birçok faydası olduğu bilinmektedir. Bunlardan bir tanesi de yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olmasıdı... Devamını Oku

KPSS
DERS DOKÜMANLARI
KATEGORİLER