logo

1.
Aşağıda yer alanlardan hangisi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinde bulunacak asgari malzemeler arasında değildir?
Doğru Cevap: "E" Laringoskop
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki etkenlerden hangisi pnömokonyoza yol açma bakımından en yüksek potansiyele sahiptir?
Doğru Cevap: "A" Silis tozu
Soru Açıklaması
3.
Asansör İşletme, Bakım Ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’ne göre I- Tahrik ünitesi, askı sistemi, kumanda sistemi, taşıyıcı/kabin, durak kapısı ve/veya asansör güvenlik aksamlarının değişimi II- İtfaiye tarafından yapılan kurtarma çalışmaları III- Asansör kuyusunun dış bölümlerinin temizlenmesi IV- Asansörün yerinin değiştirilmesi İşlemlerinden hangileri asansörün bakımı kapsamında değildir?
Doğru Cevap: "A" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
4.
Meslek hastalıklarından korunmada en etkili yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Riskin kaynakta kontrolü
Soru Açıklaması
5.
Tanker, boru hattı, kimyasal fabrikaların temizlenmesinde kullanılan sıvı azot ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Azot yüksek konsatrasyonda sistemik zehirli gaz olarak davranır.
Soru Açıklaması
6.
I- El aletleri II- İş tezgâhları III- Ofis mobilyaları IV- Kişisel koruyucu donanımlar Antropometrik tasarım yukarıdakilerden hangisi/ hangilerine uygulanabilir?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
7.
I- Benzidin II- Poliklorlu terfenil (PCT) III- Poliklorlu bifenil (PCB) Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre atık yağların oluşturacağı tehlikeli kimyasallarda yukarıdakilerden hangisi/hangileri vardır?
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
8.
Kişisel Koruyucu Donanımların işyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımların kullanım şartları ve özellikle kullanım sürelerinin belirlenmesinde dikkate alınmaz?
Doğru Cevap: "B" Işyenndekı çalışan sayısı
Soru Açıklaması
9.
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre Lassa virüsü ve Marburg virüsü hangi biyolojik etken risk grubuna girer?
Doğru Cevap: "E" Grup 4
Soru Açıklaması
10.
İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre İSGB ve OSGB’lerin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" OSGB’de sorumlu müdür olarak görevlendirilen kişinin değişmesi veya bu kişinin görevinden ayrılması durumunda, OSGB’ce en geç 45 gün içerisinde yeni sorumlu müdürün İSG-KATİP üzerinden atanması zorunludur.
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdaki maddelerden hangisinin elektriksel direnci en büyüktür?
Doğru Cevap: "A" Kauçuk
Soru Açıklaması
12.
I- Topraklama elemanı bulunan özel fiş ve prizlerle yapılacaktır. II- Yüksek amperajlı prizlere akım sağlayan kablolar dağınık bulundurulmayacak ve geçitlerde yüksekten geçirilecektir. III- Aletler, besleme kablosu içinde bulunan özel topraklama iletkeni ile topraklanacaktır. Taşınabilir elektrikli el aletlerinin topraklanmasıyla ilgili yukarıdakilerden hangisi / hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
13.
Söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işlerine başlamadan önce, asbest içerebilecek malzeme ve yerlerini belirlemek için tesis, bina, gemi ve benzeri yapı ve sistemlerde inceleme yaparak gereken tedbirleri aşağıdakilerden hangisi alır?
Doğru Cevap: "C" İşveren
Soru Açıklaması
14.
. I- Fosgen II- Azot dioksit III- Kükürt dioksit Verilenlerden hangileri aşındırıcı gazlardadır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
15.
Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’ne göre; I. bir haberleşme sistemi oluşturulması, II. kaçış yollarının belirlenmesi, III. havalandırma arızası durumunda yer altı çalışmalarının durdurulması ve çalışanların tahliye edilmesi tedbirlerinden hangilerinin yer altı çalışmalarında dikkate alınması gerekir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
16.
Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre çalışanların maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun, sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama değerinin (ZAOD-TWA) kaç lif/cm3 ’ü geçmemesi gerekir?
Doğru Cevap: "C" 0,1
Soru Açıklaması
17.
Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre can kurtarma ve hayatta kalma ekipmanı ile ilgili asgari güvenlik ve sağlık gereklerinden hangisi yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Limanda veya denizde, yılda bir kez, hayat kurtarma tatbikatı yapılır
Soru Açıklaması
18.
Uzun süre maruziyet sonucunda çalışanlarda el yazısının bozulması (titrek yazı) şikayetlerinin gözlendiği kimyasal madde aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Civa
Soru Açıklaması
19.
I. Ana vanayı kapatmak II. Yangın söndürücüyü gazın basınçla çıktığı yere uygulamak III. Tüm çalışanların binayı tahliye etmesini sağlamak Gaz yangınlarına müdahale edilirken yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerinin yapılması gerekir?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi vücuttaki terin buharlaşmasını tanımlar?
Doğru Cevap: "B" Evaporasyon
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.