logo

1.
Bireylerin birbirleriyle ve toplumla ilişkilerini düzenleyen; emirler, yasaklar, yetkiler içeren; devlet tarafından yaptırıma bağlanmış kurallar bütünü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hukuk kuralları
Soru Açıklaması
2.
4857 sayılı iş Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi günlük çalışma sürelerinden sayılmaz?
Doğru Cevap: "D" İşçilerin. işveren tarafından sırf sosyal yardımamacıyla ışyerine götürülüp getrilmesi esnasındaaraçta geçen süreler
Soru Açıklaması
3.
4857 sayılı İş Kanuna göre arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması hâlinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren kaç hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilir?
Doğru Cevap: "B" İki
Soru Açıklaması
4.
I. işyeri yatakhanesi II. İnşaat firmasının kum taşıma işinde kullandığı kamyon III. Şeker fabrikası SAHİBİ işverene ait şekerlerin kutulandığı atölye 4857 sayılı iş Kanunu'na göre, yukarıdakilerden hangileri işyeri sayılır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
5.
4857 sayılı iş Kanunu’na göre haftalık çalışma süresi kırk beş saat olan bir işyerinde işçilerin bu süreyi aşan her bir saat fazla çalışmaları için alacakları ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde kaç yükseltilmesiyle ödenir?
Doğru Cevap: "C" 50
Soru Açıklaması
6.
TS 18001:2008 standardına göre asağıdakilerden hangisi bir kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği politikasının sağlaması gereken hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kuruluşun risk değerlendirmesinde kullanacağı temeltehlikeleri içermesi
Soru Açıklaması
7.
İngiltere'de baca temizliği işinde çalışan çocuklarda ileri yaşlarda skrotum kanserinin sık görüldüğüne dikkat çeken hekim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Percival Pott
Soru Açıklaması
8.
ş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre; riskin tamamen bertaraf edilmesi, bunun mümkün olmadığı hâllerde riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için çalışmaların yapılması, aşağıdaki risk kontrol adımlarından hangisinin kapsamına girer?
Doğru Cevap: "A" Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması
Soru Açıklaması
9.
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre, asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde risk değerlendirmesiyle ilgili, I. Alt işverenler kendi yürüttükleri işlerle ilgili risk değerlendirmesini yapar veya yaptırır. II. Alt işverenler, hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene vermekle yükümlüdür. III. Asıl işverenlerin alt işverenlerce yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarını denetleme yetkileri bulunmamaktadır. ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki yönetmeliklerden hangisini “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı” yürütür?
Doğru Cevap: "B" Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
Soru Açıklaması
logo

11.
1. I- Baret II- Parafudr III- Solunum maskesi IV- Gaz detektörü V- Dalgıç elbisesi Yukarıdakilerden hangileri kişisel koruyucu donanımdır?
Doğru Cevap: "D" I,III ve V
Soru Açıklaması
12.
510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, iş kazası sonucu oluşan özürler nedeniyle kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden kurum sağlık kurulunca meslekte kazanma gücü en az ne kadar azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalıya, sürekli iş göremezlik geliri bağlanır?
Doğru Cevap: "B" % 10
Soru Açıklaması
13.
İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler hangi risk grubu için geçerlidir?
Doğru Cevap: "B" Grup 4
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisinin hesaplanmasında kaza sonucu oluşan toplam kayıp gün sayısı dikkate alınır?
Doğru Cevap: "A" Kaza ağırlık oranı
Soru Açıklaması
15.
Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne göre telhalat/halat-halat ucu kombinasyonlarının Çalışma kat sayısı yeterli bir güvenlik düzeyi sağlayacak şekilde seçilmeli; genel bir kural olarak bu katsayı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 5
Soru Açıklaması
16.
Çocuk ve Genç işçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'e göre, çocuk ve genç işçilerin tatilleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Yıllık ücretli izin sürelen otuz günden az olamaz
Soru Açıklaması
17.
Elektronik kumanda sistemi ile donatılmış makine ve tezgâhların periyodik kontrolünü yapmaya yetkililerden hangisi yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Endüstri Mühendisi
Soru Açıklaması
18.
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik'e göre; aşağıdakilerden hangisi gebe, yeni doğum yapmış veya emziren çalışanların çalışabileceği işler veya işyerlerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Eğitim kurumlan
Soru Açıklaması
19.
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre, iş güvenliği uzmanlığı sınavlarında başarılı olanlara belgeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?
Doğru Cevap: "B" İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
Soru Açıklaması
20.
Sağlığın korunması çalışmalarında birincil koruma basamağına karşılık gelen faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Maruziyetten koruma
Soru Açıklaması
logo

21.
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne göre, aşağıdakilerden hangisi temel nitelikleri dikdörtgen veya kare biçiminde olan ve yeşil zemin üzerine beyaz piktogramla yapılan işaretlerdir?
Doğru Cevap: "A" Acil çıkış ve ilk yardım
Soru Açıklaması
22.
. İnsan kulağı hangi titreşimler arasındaki seslere karşı duyarlıdır?
Doğru Cevap: "A" 20 – 20.000 Hz
Soru Açıklaması
23.
Yağ endüstrisinde ayçiçeğinden yağ çıkarmada kullanılan hekzanın parlama noktası -23 oC ve kaynama noktası 69 oC ‘dir. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’ine göre hekzanın sınıfı nedir?
Doğru Cevap: "B" Sınıf IB sıvılar -Parlayıcı
Soru Açıklaması
24.
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinde PS basıncı kaç bar’dan daha büyük olan basınçlı ekipmanların ve donanımların tasarım, üretim ve uygunluk değerlendirmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektedir?
Doğru Cevap: "B" 0,5
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerden hangisi iyonlaştırıcı olmayan radyasyon çeşididir?
Doğru Cevap: "D" Morötesi ışınlar
Soru Açıklaması
26.
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre yapılmış olan risk değerlendirmesi, çok tehlikeli işyerlerinde en geç kaç yılda bir yenilenir?
Doğru Cevap: "B" 2 Yıl
Soru Açıklaması
27.
Aşağıdakilerden hangisi basınçlı ekipmanlar kapsamına girer?
Doğru Cevap: "E" Buhar kazanları
Soru Açıklaması
28.
Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre Limanda veya denizde hayat kurtarma tatbikatları hangi periyotlarda yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "E" ayda bir kez
Soru Açıklaması
29.
Bütün vücut titreşimi için sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri nedir?
Doğru Cevap: "C" 1,15 m/s2
Soru Açıklaması
30.
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği’ne Göre grizulu maden ocakları için verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Bacalar, ani grizu boşalabilecek yönlerde veya grizu bulunabilecek eski çalışma yerlerinde devam ettirildiği takdirde, yapısal özellikler göz önünde bulundurularak en az 30 metre boyunda kontrol sondajları yapılması sağlanır.
Soru Açıklaması
logo

31.
Solunumla alınan tozlara bağlı hastalıkların gelişmesinde hangi büyüklükteki toz partikülleri daha fazla risk oluşturur?
Doğru Cevap: "B" 0,5-5 mikron
Soru Açıklaması
32.
I-Kablonun döşenme yöntemi II-Gelecekteki yük artışı III-Özgül ısı dayanımı Hangileri Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’ne göre yüksek gerilim ve yeraltı kablolarının kesiti belirlenirken göz önünde bulundurulması gereken hususlardandır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
33.
. Yüksek gerilim hatlarında gerilim ölçülmesinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
Doğru Cevap: "D" Elektrostatik voltmetreler
Soru Açıklaması
34.
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik'e göre, aşağıdakilerden hangisi ekranlı araçlarla çalışmalarda çalışma ortamında aranacak asgari gereklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Zemin döşemesinin rengi
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdakilerden hangisi yorgunluk türlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Yemek saatleri sonrasında meydana gelen yorgunluk
Soru Açıklaması
36.
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre Sıvı Oksijen tankları için Ofis, kantin, çalışanların ve ziyaretçilerin toplandığı bina ve benzeri yerlere 1500 m3 lük bir tankın mesafesi en az kaç metre olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" 10
Soru Açıklaması
37.
. B sınıfı yangınlar sıvı yangınları olup yanıcı sıvıların bir parlama noktası “flash point” vardır. Buna göre I- Bir yanıcı sıvı ne kadar uçucu ise o kadar parlama davranışı göstermektedir. II- Flash noktası bir yanıcı sıvının alev alabilecek şekilde yanıcı buhar üretebileceği en düşük sıcaklık değeridir. III- Bir yanıcı sıvının flash noktası ne kadar düşük olursa hemen parlayarak ve kolayca yanacaktır. Hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
38.
2016 yılında çalışmaya başlayan bir işçi Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik’ine göre Millî Eğitim Bakanlığı ile protokolü olan bir kurum veya kuruluştan en az kaç saatlik eğitim modüllerini tamamlayarak belgelendirilmeleri halinde mesleki eğitim almış olarak kabul edilir?
Doğru Cevap: "C" 32
Soru Açıklaması
39.
I. İşin yürütümü sırasında karşılaşılan etkenler nedeniyle olan meslek hastalıkları II. Hedef organlara görp meslek hastalıkları III. Mesleksel kanserler Yukarıdakilerden hangileri. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yapılan meslek hastalıkları sınıflamasının ana başlıkları arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
40.
Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre Benzenin mesleki maruziyet sınır değeri kaç mg/ m3 ’dür?
Doğru Cevap: "C" 3.25
Soru Açıklaması
logo

41.
İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’ne göre verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" İşyerinin tehlike sınıfı değişikliğine neden olması halinde tehlike sınıfının gerektirdiği iş ve işlemleri, işverenler 30 gün içinde yerine getirmek ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.
Soru Açıklaması
42.
I- Çok kolay alevlenir madde: 0°C’den düşük parlama noktası ve 35°C’den düşük kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz haldeki maddeler II-Alevlenir madde: Parlama noktası 21°C’nin altında olan sıvı haldeki maddeyi veya su veya nemli hava ile temasında, tehlikeli miktarda, çok kolay alevlenir gaz yayan maddeler III- Kolay alevlenir madde: Parlama noktası 21°C - 55°C arasında olan sıvı haldeki maddeler Hangileri doğdurur?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
43.
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi kimyasal maddelerle çalışmalarda yapılacak risk değerlendirmelerinde dikkat edilecek hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İmalatçı, ithalatçı ya da satıcı firmanın yeterlikleri
Soru Açıklaması
44.
Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre Kazı (yan) yüzlerinde bazı durumlarda genel kontrol yapılır, kontrol sonucunda çalışma ortamının güvenli olduğu belirtilmeden çalışmaya başlanılmaz. Hangisi bu durumlardan değildir?
Doğru Cevap: "A" Her vardiyadan sonra
Soru Açıklaması
45.
Doğal gaz tehlikesi için aşağıdakilerden hangisi geçerli bir açıklama değildir?
Doğru Cevap: "A" Zehirli olması
Soru Açıklaması
46.
Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre çalışanların maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun, sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama değerinin (ZAOD-TWA) kaç lif/cm3 ’ü geçmemesini sağlar?
Doğru Cevap: "C" 0,1
Soru Açıklaması
47.
Tarım, orman, balıkçılık gibi işlerde deri, akciğer, dudaklarda kansere neden olan pestisitte bulunabilen kimyasal aşağıdakilerden hangidir?
Doğru Cevap: "A" Arsenik
Soru Açıklaması
48.
Fiziki yapısı ve biyolojik etkisi bakımından değerlendirildiğinde silis, asbest, talk gibi tozlar aşağıdaki toz sınıflarından hangisine girer?
Doğru Cevap: "C" Fibrojenik
Soru Açıklaması
49.
Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen iş güvenliği uzmanları/iş yeri hekimleri/diğer sağlık personeli (çalışma süresinden sayılması koşuluyla) bir yıl içerisinde en fazla kaç gün mesleki gelişmelerini sağlayacak eğitim ve seminerlere katılabilirler?
Doğru Cevap: "A" 5
Soru Açıklaması
50.
Çalışanların İş Sağlığı vp Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'e göre, aşağıdakilerden hangisi eğitim konuları tablosunda "Genel Konular" başlığı altında ver almaz?
Doğru Cevap: "E" İlkyardım
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.