logo

1.
-Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Hukuku tarafından düzenlenemez?
Doğru Cevap: "C" Hangi fiillerin suç teşkil ettiği
Soru Açıklaması
2.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre iş kazası işveren tarafından kolluk kuvvetlerine ne zaman bildirilir?
Doğru Cevap: "A" Derhal
Soru Açıklaması
3.
“De Morbis Artificum Diatriba” adlı kitabında doktorlara hastalarının mesleğini sormalarını öğütlemiş olan, iş sağlığına önemli katkıları nedeniyle iş sağlığının kurucusu ve babası olarak bilinen kişi kimdir?
Doğru Cevap: "E" Bernardino Ramazzini
Soru Açıklaması
4.
4857 sayılı iş kanuna göre nitelikleri bakımından otuz iş gününden fazla devam eden işlere ne denir?
Doğru Cevap: "B" Sürekli iş
Soru Açıklaması
5.
Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. Bir iş yerinde 14 ay çalışmış olan çalışana sözleşme feshi fesihten önce ne zaman bildirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" 4 hafta
Soru Açıklaması
6.
6. I-Sağlık sebepleri II-Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri III-Zorlayıcı sebepler 4857 sayılı iş kanuna göre İşçinin yada işverenin haklı nedenle derhal fesih yapabilmesi hususunda yukarıdakilerden hangisi/hangileri vardır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
7.
Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. Yeni iş arama izni ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" İşçi iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanamaz.
Soru Açıklaması
8.
ILO’nun İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 187
Soru Açıklaması
9.
Kaynak işlerinde Gaz Kaynağında alınması gerekli önlemlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Asetilen üretim aparatları mümkün olduğunca beslenme suyu ile birlikte taşınmamalı, önce çamurlu suyun alınıp sonra gazın boşaltılması gerekir.
Soru Açıklaması
10.
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre acil durum ekipleri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İlk yardım ekipleri en az 1'şer kişiden oluşur.
Soru Açıklaması
logo

11.
Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre İşverenin yükümlülüklerinden hangisi yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Asgari eğitim sürelerinin belirlenmesi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisinin iş sağlığı ve güvenliği konularında ölçüm ve analiz hizmetleri sunmak öncelikli görevleri arasındadır?
Doğru Cevap: "E" İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü (İSGÜM)
Soru Açıklaması
13.
Uluslararası Çalışma Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütünün paylaştığı tanıma göre, bütün mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hâllerini en üst düzeyde sürdürme ve daha üst düzeylere çıkarma çalışmalarına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İş sağlığı
Soru Açıklaması
14.
Aşağıda verilen risk kontrol önlemlerinin hangisi diğerlerine göre daha önceliklidir?
Doğru Cevap: "B" Kaynakta kontrol
Soru Açıklaması
15.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisinin uygulamasında az tehlikeli sınıfta yer alan bir işyeri ile çok tehlikeli sınıfta yer alan bir işyeri arasında fark yoktur?
Doğru Cevap: "E" İş kazası ve meslek hastalıklarının bildirimi
Soru Açıklaması
16.
Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre Asbest tozuna maruziyetin sona ermesinden sonra kayıtlar en az kaç yıl süreyle saklanır?
Doğru Cevap: "E" 40
Soru Açıklaması
17.
Alt İşverenlik Yönetmeliği’ne göre hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Alt işveren, üstlendiği iş için görevlendirdiği işçilerini işyerinde her işte çalıştırabilir.
Soru Açıklaması
18.
Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğine göre Basınçlı Kapların üzerinde mutlaka olması gereken etikette hangisi bulunmaz?
Doğru Cevap: "D" Kabın boş ağırlığı
Soru Açıklaması
19.
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre Bina tehlike sınıflandırmasında aşağıdakilerden hangisi vardır?
Doğru Cevap: "E" Orta tehlikeli yerler
Soru Açıklaması
20.
I- İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek, ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı bulunan biyolojik etkenler. II- İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler. III- İnsanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik etkenler. IV- İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı olan biyolojik etkenler. a- Grup 3 biyolojik etkenler b- Grup 4 biyolojik etkenler c- Grup 2 biyolojik etkenler d- Grup 1 biyolojik etkenler Verilen bilgilerin eşleştirmesi hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" I-c, II-b, III-d, IV-a
Soru Açıklaması
logo

21.
Doğru Cevap: "A" Oksitleyici madde
Soru Açıklaması
22.
Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik’e göre maruziyetin önlenmesi ve azaltılması ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap: "E" Duyma kaybı yaşayan çalışanların daha iyi duyanlarla değiştirilmesi
Soru Açıklaması
23.
Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre hangisi teknik konulardan değildir?
Doğru Cevap: "B" İşyeri temizliği ve düzeni
Soru Açıklaması
24.
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre Patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinde dikkate alınacak unsurlarda hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "D" Çalışanların cinsiyet dağılımları ve vardiya düzenleri
Soru Açıklaması
25.
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik’e göre titreşimden kaynaklanacak risklerin değerlendirmesinde dikkate alınacak unsurlarda hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "C" Çalışanların özel yaşamları
Soru Açıklaması
26.
Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ne göre Kurum, zift, katran, asfalt, antrasen, mineral yağlar, parafin ve benzeri maddelerin kullanımıyla oluşan deri kanserleri ve Prekanseröz Deri Hastalıkları hangi grup meslek hastalığıdır?
Doğru Cevap: "B" B
Soru Açıklaması
27.
Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Çocuk ve genç işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 30 günden az olamaz. Yıllık ücretli iznin kesintisiz kullandırılması esastır.
Soru Açıklaması
28.
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e ekranlı araçlarla çalışmalarda çalışma ortamında karşılaşılacak tehlike kaynaklarında hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "E" Basınç
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdakilerden han pis i alçak gerilim tesislerinde dolaylı temasa karşı koruma yöntemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Tesisin uygun yerlenne uyarı levhaları yerleştirerekkoruma
Soru Açıklaması
30.
Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik’e göre verilenlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Sağlık raporu ile gerekli görüldüğü takdirde gebe çalışan, sağlığına uygun hafif işlerde çalıştırılır.Bu halde çalışanın ücretinde bir kesinti yapılmaz.
Soru Açıklaması
logo

31.
Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği’ne göre hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" İşçiler, 24 saatlik süre içinde kesintisiz en az on dört saat dinlendirilmeden çalıştırılamaz
Soru Açıklaması
32.
İlkyardım Yönetmeliği’ne göre İlkyardımcı belgesinin geçerlilik süresi kaç yıldır?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
33.
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre forkliftlerin devrilmesinden kaynaklanan risklerin azaltılması için gerekli olan tedbirlerden hangisi yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Patlayıcı ortamda kullanılan forkliftin benzinli olması tercih edilmelidir.
Soru Açıklaması
34.
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre LPG tanklarında bulunan emniyet valfleri ise kaç yılda bir kontrol ve teste tabi tutulur?
Doğru Cevap: "D" 5
Soru Açıklaması
35.
İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimi ( OSGB) ve İşyeri Sağlık Ve Güvenlik Birimi (İSGB) ile ilgili hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Adres değişikliği işlemi tamamlanıncaya kadar hizmet vermek isteyen OSGB’ler, yetki aldığı mevcut adreste faaliyetine devam eder. Unvan değişikliğinde yetki belgesi yenileme başvuru süresi 60 gündür.
Soru Açıklaması
36.
İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik’e göre kurulun çalışma usulleriyle ilgili hangisi yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az yirmi dört saat önce kurul üyelerine bildirilir.
Soru Açıklaması
37.
şyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’e göre acil çıkış yolları ve kapıları ile ilgili hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılması özel izne tabidir
Soru Açıklaması
38.
işyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik’e göre işin durdurulması kararına karşı işverenin yerel iş mahkemesinde, bu kararın yerine getirildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde itiraz hakkı vardır?
Doğru Cevap: "B" 6
Soru Açıklaması
39.
Taşınabilir söndürme cihazlarının tipi ve sayısı, mekânlarda var olan durum ve risklere göre belirlenir. Buna göre bulundurulması gereken söndürme cihazları için I- A sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle çok maksatlı kuru kimyevi tozlu veya sulu, II- B sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli veya köpüklü, III- C sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli, IV- D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle sulu, Hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması
40.
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik’e göre kişisel koruyucu donanımlarla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Uygun şekilde CE işareti olmalı gerekirken ve Türkçe kullanım kılavuzu bulundurulmasına gerek yoktur.
Soru Açıklaması
logo

41.
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Kömür ve kükürt ocaklarında, benzinli lokomotiflerin ve benzinle çalışan araçların kullanılması yasaktır
Soru Açıklaması
42.
Makina Emniyeti Yönetmeliği’ne göre Kaldırma zincirleri, yeterli bir güvenlik düzeyi sağlayacak şekilde seçilmiş bir çalışma katsayısına sahip olmalıdır. Genel bir kural olarak bu katsayı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 4
Soru Açıklaması
43.
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre gece çalışması hangi saatler arası için geçerlidir?
Doğru Cevap: "E" 20.00-06.00
Soru Açıklaması
44.
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat Veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik’e göre hangisi günde azami yedi buçuk saat çalışılabilecek işlerden değildir?
Doğru Cevap: "E" İnsektisitler
Soru Açıklaması
45.
Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği’ne göre Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "A" Yasaklayıcı işaretler
Soru Açıklaması
46.
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi düşen cisimlere ilişkin genel asgari sağlık ve güvenlik şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Yapılan işlerin özelliğine uygun bağlantı noktaları veya yaşam hatları oluşturularak tam vücut kemer sistemlerinin kullanılmasının sağlanması
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdakilerden hangisi kimyasal özelliğinden dolayı boğucu bir gazdır?
Doğru Cevap: "B" Karbon monoksit
Soru Açıklaması
48.
Türkiye'de meslek hastakklanyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Tanısı yalnızca meslek hastalıkları hastanelerinde konulur.
Soru Açıklaması
49.
Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi, sanayiden sayılacak işlerden birisi değildir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
50.
Yetişkin eğitimiyle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.