logo

1.
Hukukta aynı durumda bulunan insanların aynı muameleye tâbi tutulmasınıifade eden deyim Aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kanun önünde eşitlik
Soru Açıklaması
2.
4857 sayılı İş Kanunu’na göre, işçinin yıllık ücretli izne hak kazanabilmesi için işe başladığı günden itibaren deneme süresi dâhil en az kaç yıl çalışması gerekir?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
3.
4857 sayılı iş kanuna göre belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ile ilgili hangisi yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Emsal işçi, işyerinde aynı veya benzeri işte belirli süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçidir.
Soru Açıklaması
4.
6331 sayılı iş sağılığı ve güvenliği kanuna göre çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorunda olunan durumlarda hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "E" Kurs,eğitim ve seminer dönüşlerinde.
Soru Açıklaması
5.
4857 sayılı iş kanuna göre İşçi hak ettiği serbest zamanı kaç ay zarfında, çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır?
Doğru Cevap: "D" 6
Soru Açıklaması
6.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, iş kazası sonucu oluşan özürler nedeniyle kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden kurum sağlık kurulunca meslekte kazanma gücü en az ne kadar azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalıya, sürekli iş göremezlik geliri bağlanır?
Doğru Cevap: "B" % 10
Soru Açıklaması
7.
. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanuna göre çalışmaktan kaçınma hakkı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Çalışanların çalışmaktan kaçınma hakkından dolayı hakları kısıtlanamaz. Sadece ücretlerinde azaltma yapılabilir.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi güvenlik kültürünün özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Bir organizasyonda kazalardan ve hatalardan sonra görevlendirmeyi yansıtır.
Soru Açıklaması
9.
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre, çalışanlara verilen aşağıdaki eğitim konularından hangisi, sağlık konularından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Acil hastalıkların tedavisi
Soru Açıklaması
10.
Her madde zehirdir ve zehir olmayan madde yoktur. Zehir ile ilacı ayıran dozdur." diyerek toksikolojinin temelini atan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Paracelsus
Soru Açıklaması
logo

11.
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin sunulması amacıyla iş yerlerinde görevlendirilen kişilerin, doğum, hastalık ve yıllık izin gibi zorunlu nedenler sebebiyle değiştirilmesi ve değişiklik süresinin kaç günü geçmesi hâlinde, durum Genel Müdürlüğe bildirilir?
Doğru Cevap: "D" 30
Soru Açıklaması
12.
“İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birim” cümlesi ile hangi kavram tanımlanmaktadır?
Doğru Cevap: "E" İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB)
Soru Açıklaması
13.
Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre Asbest ölçümleri ile ilgili hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Numune alma yerleri belirlenirken işveren ve/veya işveren vekillerinin görüşleri alınır.
Soru Açıklaması
14.
I- Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce yapılır. II- Yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarına göre işyeri hekimince belirlenecek düzenli aralıklarla yapılır. III- Ekranlı araçlarla çalışmadan kaynaklanabilecek görme zorlukları yaşandığında yapılır. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre Ekranlı araçlarla çalışmalarda operatörlerin gözlerinin korunması amacıyla yapılan göz muayeneleri için hangisi/hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
15.
Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ne göre cıva ve bileşikleri hangi sınıf meslek hastalığıdır?
Doğru Cevap: "A" A
Soru Açıklaması
16.
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik’e göre, işveren, emziren çalışanı günde en fazla kaç saat çalıştırabilir?
Doğru Cevap: "D" 7,5
Soru Açıklaması
17.
I- Parafudr II- Eklatör III- Yalıtım transformatörü Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre Elektrik tesis ve aygıtlarını yıldırım etkisinden korumak için yukarıdakilerdne hangisi /hangileri kullanılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
18.
I-İnsan sağlığına zararlı olan veya olabilecek biyolojik etkenlerin sınıflandırılması. II- Yetkili makamların, çalışanların sağlığını korumak için biyolojik etkenlerin denetim altına alınması hakkındaki önerileri. III- Çalışanların yaptıkları işler sonucunda ortaya çıkabilecek hastalıklarla ilgili bilgiler. IV- Çalışanların yaptıkları işler sonucunda ortaya çıkabilecek alerjik veya toksik etkiler. V- Yaptıkları işle doğrudan bağlantılı olarak çalışanların yakalandığı hastalıklar ile ilgili bilgiler. Yukarıda verilenlerden hangileri Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde dikkate alınmalıdır?
Doğru Cevap: "E" I, II,III,IV ve V
Soru Açıklaması
19.
Mukoza veya cilt ile direkt olarak ani, uzun süreli veya tekrarlanan temasında lokal eritem, eskar veya ödem oluşumuna neden olabilen, aşındırıcı olarak sınıflandırılmayan madde tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "B" Tahriş edici
Soru Açıklaması
20.
Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre can kurtarma ve hayatta kalma ekipmanı ile ilgili asgari güvenlik ve sağlık gereklerinden hangisi yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Limanda veya denizde, yılda bir kez, hayat kurtarma tatbikatı yapılır.
Soru Açıklaması
logo

21.
I- Balık kılçığı diyagramı olarak da bilinen risk değerlendirme tekniği kullanır. Hata ağacı analizi ve olay ağacı analizi yöntemlerini birlikte kullanan tehlike değerlendirme tekniğidir. II- Kazayı kaydetmede başlatıcı zincirleme olaylar arasındaki ilişkileri inceleyen tehlike değerlendirme tekniğidir. Başlangıçta nükleer endüstride daha çok uygulama görmüş ve nükleer enerji santrallerinde işletilebilme analizi olarak kullanılmıştır, daha sonra diğer sektörlerde de sıklıkla uygulanmaya başlanmıştır. III- Tesisin tasarımı aşamasında tehlikelerin analizi için kullanılan tehlike değerlendirme tekniğidir. Bir işletmede hangi tür tehlikelerin sıklıkla ortaya çıktığını ve hangi analiz metodunun uygulanacağını belirleyen metodolojidir. IV- Tecrübeli bir takım lideri önderliğinde disiplinli bir takım çalışması gerektiren bir yöntemdir. Mutlaka 5 yıllık geçmiş kaza araştırmasına ihtiyaç duyulan bir yöntemdir. Yukarıda verilen bilgilere göre risk değerlendirme metedolojileri hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" I Neden - Sonuç Analizi , II Olay Ağacı Analizi , III Ön Tehlike Analizi , IV X Tipi matris
Soru Açıklaması
22.
Kaynaklı baklalı zincirler kullanıldığında, bunlar kısa baklalı tipte olmalıdır. Zincirlerin çalışma katsayısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 4
Soru Açıklaması
23.
I. Tehlikeli maddelerin kullanımından kaçınmak II. Tutuşabilir çözücülerin ve temizleme ajanlarının yerine sulu çözeltiler kullanmak III. Tozu yığın oluşturmaması için ıslatmak Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri tehlikeli patlayıcı maddelerin kullanımında alınması gereken birincil önlemlerdir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
24.
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
25.
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi kimyasal maddelerle çalışmalarda yapılacak risk değerlendirmelerinde dikkat edilecek hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İmalatçı, ithalatçı ya da satıcı firmanın yeterlikleri
Soru Açıklaması
26.
İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre Risk değerlendirmesinin yenilenmesi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" İşyerinde özel statüdeki çalışanların sayısında yasal olarak artış yapılması halinde yenilenmelidir.
Soru Açıklaması
27.
Denizaltı kaynak işinde çalışanların basıncın yüksek olduğu yerlerde kullandıkları basınçlı tüplerin içindeki gazlar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Oksijen + Helyum
Soru Açıklaması
28.
Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre iskelelerin kontrol edilmesi gerekli durumlardan hangisi yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Ayda en az bir kez,
Soru Açıklaması
29.
I- Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri II- Alkol ve sigara üretilen yerler III- Gürültü ve/veya vibrasyonun yüksek olduğu ortamlarda yapılan işler IV- Parça başı ve prim sistemi ile ücret ödenen işler Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre çocuk işçiler yukarıdaki hangi işlerde çalıştırılamazlar?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
30.
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre, 4.000 çalışanı olan ve çok tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde tam gün çalışacak en az kaç iş güvenliği uzmanı görevlendirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" 16
Soru Açıklaması
logo

31.
Yüksekte çalışmada korunma yöntemlerinden hangisi pasif olan düşmeyi durdurucu ve önleyici sistemlerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Kişisel Koruyucu Sistemler
Soru Açıklaması
32.
Kaynak ve kesim işlerinin yapıldığı bina veya yapım yerlerinde alınacak önlemlerle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Çok rüzgarlı havalarda dışarıda MIG/MAG kaynağı yapmak örtücü gazın dağılmasına neden olacağı için önerilir.
Soru Açıklaması
33.
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımı ifade etmez? çıkmış soru
Doğru Cevap: "E" Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetlerinde kullandıkları ekipman
Soru Açıklaması
34.
Temel niteliklerinde “daire şeklinde” ve “mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır.)” açıklamaları ile verilen güvenlik ve sağlık işareti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Emredici işaretler
Soru Açıklaması
35.
Ulusal İş Sağlığı Ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği’ne göre Konsey sekretaryası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
Soru Açıklaması
36.
Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik’e göre Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi hususunda aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "C" Gürültü ölçüm yöntemleri
Soru Açıklaması
37.
I. İlk yardım masrafları II. Ekipman hasarları III. Tazminatlar IV. Siparişlerin karşılanamaması halinde oluşacak itibar kayıpları Yukarıdakilerden hangileri iş kazaları sonucu işyerlerinin uğradığı doğrudan kayıplardandır?
Doğru Cevap: "C" I, II, III
Soru Açıklaması
38.
Tıbbi gözetim yapılması için havadaki kurşunun, haftada 40 saat çalışma süresine göre hesaplanmış, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" 0.075 mg/m3
Soru Açıklaması
39.
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre İnsan ve malzeme taşımasında kullanılan kuyularda, lağımlarda, ana nefeslik yollarında, eğimli ve düz yollarda, hava hızı, saniyede kaç metreyi geçmez?
Doğru Cevap: "D" 8
Soru Açıklaması
40.
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre bina tehlike sınıfları hangisinde yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Orta Tehlike Çimento işleri , Yüksek Tehlike Deri eşya fabrikaları
Soru Açıklaması
logo

41.
Tozla Mücadele Yönetmeliği’ne göre tozlu işlerde yapılacak risk değerlendirmesinde özellikle dikkate alınması gereken hususlardan hangisi yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Alınması gereken düzeltici tedbirler
Soru Açıklaması
42.
ILO’nun stratejik hedeflerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Meslek hastalıklarının sayısını azaltmak
Soru Açıklaması
43.
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik’e göre risk değerlendirmesinde, mekanik titreşimden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirirken özel önem verilecek hususlarda hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "B" El-kol titreşimine maruziyetin, işverenin sorumluluğundaki normal çalışma saatleri dışında da devam edip etmediğine
Soru Açıklaması
44.
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık oluştuğu yerler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bölge 0
Soru Açıklaması
45.
Çalışan baretsiz çalışma yaparkan başını iskele borusuna sert biçimde çarpmıştır. Kazasedenin beyninde hasar olma durumunun göstergelerinden hangisi yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Yorgunluk
Soru Açıklaması
46.
Doğru Cevap: "A" A
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdaki gazlardan hangisi solunum sistemleri üzerinde tahriş edici etki göstermez?
Doğru Cevap: "B" Karbon dioksit
Soru Açıklaması
48.
Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkkında Yönetmelik’e göre, sanayide yaygın olarak kullanılan çözücülerden biri olan benzen için işyeri ortamında sekiz saatlik referans zamanına göre hesaplanan veya ölçülen mesleki maruziyet sınır değeri kaç ppm (mL/m3 )’dir?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
49.
Aşağıdakilerden hangisi çalışan sağlığı için etkili bir sürveyans programının özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" İşletmenin kalite politikası
Soru Açıklaması
50.
Alaşımsız alüminyumdan imal edilen basınçlı kaplarda emniyet için azami çekme mukavemeti kaç N/mm²’dir?
Doğru Cevap: "B" 350
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.