logo

1.
Hukuk kurallarına aykırı hareket etmek suretiyle bir başkasına verilen zararın giderilmesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tazminat
Soru Açıklaması
2.
İskoçya'daki fabrikasında on yaşının altında kimseyi çalıştırmadan, çalışma saatini azaltarak, gençler ve yetişkinler için eğitim programları hazırlayarak ve işyerindeki çevre koşullarını düzelterek ticari başarısının devam ettiğini göstermiştir. Bahsedilen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Robert Owen
Soru Açıklaması
3.
4857 sayılı iş kanuna aşağıdakilerden hangine uygulanır?
Doğru Cevap: "E" Tarım işletmelerinde yapılan yapı işleri
Soru Açıklaması
4.
6331 sayılı iş sağılığı ve güvenliği kanuna göre aile hekimlerinin sağlık raporu verebilme şartı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri
Soru Açıklaması
5.
4857 sayılı İş Kanunu’na göre, vardiyalı çalışmalarda işçiler kesintisiz en az kaç saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz?
Doğru Cevap: "B" 11
Soru Açıklaması
6.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi iş kazası sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan haklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İş kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerinedestekten yoksun kalma tazminatı verilmesi
Soru Açıklaması
7.
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanuna göre eğitimlerle ilgili hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılmaz.
Soru Açıklaması
çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler
8.
I- Kurul kararları uygulanması yükümlülüğü işverenin onayına bağlıdır. II- Kurul tarafından verilen kararları uygulamakla yükümlüdür. III- Kurul kararlarını uygulamak için işveren mevcut kaynaklarını kullandırır. İş sağlığı ve güvenliği kurullarınca, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak alınan kararlar ile ilgili olarak işveren hangisini/hangilerini yapamaz?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
9.
Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne iş planı ile birlikte yapılacak bildirimde hangisi bulunmaz?
Doğru Cevap: "A" İş yeri hekimliği belgesi
Soru Açıklaması
10.
ş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre; riskin tamamen bertaraf edilmesi, bunun mümkün olmadığı hâllerde riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için çalışmaların yapılması, aşağıdaki risk kontrol adımlarından hangisinin kapsamına girer?
Doğru Cevap: "A" Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması
Soru Açıklaması
logo

11.
Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik’e göre verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanın, grup1, grup 2 ve grup 3 biyolojik etkenlerin risk teşkil ettiği yerlerde ve işlerde çalıştırılmaları yasaktır.
Soru Açıklaması
12.
Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Herhangi bir sebeple üç aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.
Soru Açıklaması
13.
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi ile ilgili özellikle verilmesi gereken eğitimlerde hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "D" Kulakların korunması
Soru Açıklaması
14.
Biyolojik etkenlere maruziyette Hijyen ve kişisel korunma ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Gerekli koruyucu donanım ve ekipman, belirlenmiş bir yerde uygun olarak muhafaza edilir. Koruyucu donanım ve ekipman, kullanımından önce bozuksa tamir edilebilse bile kesinlikle kullanılmaz ve atılır.
Soru Açıklaması
15.
İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’ne göre Tehlike sınıfının tespitinde hangisi dikkate alınır?
Doğru Cevap: "C" Asıl işin tehlike sınıfı
Soru Açıklaması
16.
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre Patlama riskinin değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlardan hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "E" İşletmenin büyüklüğü ve çalışan sayısı
Soru Açıklaması
17.
Analık İzni Veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik’e göre Analık izni hakkı ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Kadın işçinin erken doğum yapması hâlinde ise doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler,doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılmaz.
Soru Açıklaması
18.
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre I- Arama, kurtarma ve tahliye konusunda görevlendirilen destek elemanı sayısının 10’dan az olduğu ocaklarda en az 10 çalışanın konu ile ilgili eğitim alması sağlanır. II- Çalışan sayısının 10’dan az olduğu durumlarda arama, kurtarma ve tahliye konusundaki eğitimi her çalışanın alması sağlanır. III- Yarıçapı en çok 100 kilometre olan alan içinde bulunan maden işyerleri; merkezi bir yerde, ortaklaşa bir kurtarma istasyonu kurabilirler IV- Yapılan işin özelliği nedeniyle çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli hallerde veya 10 ve daha fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde uygun bir dinlenme yeri sağlanır. V- İş aralarında uygun dinlenme imkanı bulunan büro ve benzeri işlerde ayrıca dinlenme yeri aranmaz. Hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
19.
Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ne göre Kurum, zift, katran, asfalt, antrasen, mineral yağlar, parafin ve benzeri maddelerin kullanımıyla oluşan deri kanserleri ve Prekanseröz Deri Hastalıkları hangi grup meslek hastalığıdır?
Doğru Cevap: "B" B
Soru Açıklaması
20.
Etik açıdan iş sağlığı çalışanlarının görevleri ve yükümlülükleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Sağlık izlemi çalışmalarında ilgili işçinin onayını almaya gerek yoktur.
Soru Açıklaması
logo

21.
Elle taşıma işleri yönetmeliğine göre bireysel risk faktörlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Çalışanlar için yetersiz ara ve dinlenme süresi
Soru Açıklaması
22.
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne göre, aşağıdakilerden hangisi temel nitelikleri dikdörtgen veya kare biçiminde olan ve yeşil zemin üzerine beyaz piktogramla yapılan işaretlerdir?
Doğru Cevap: "A" Acil çıkış ve ilk yardım
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarından korunmada kullanılan tıbbi yaklaşımlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Çalışma ortamında bulunan maddelerin düzeyinintespiti
Soru Açıklaması
24.
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği’ne göre AT uygunluk beyanında hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "E" Kullanıcının adı ve adresi
Soru Açıklaması
25.
Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği’ne göre Kap tasarımında dikkat edilecek hususlarda hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "C" Asgari çalışma basıncı
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdakilerden hangisi toz altı kaynağının avantajlarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Her metal ve alaşım için uygulanabilir.
Soru Açıklaması
27.
İnsan kulağı hangi titreşimler arasındaki seslere karşı duyarlıdır?
Doğru Cevap: "D" 20 – 20.000 Hz
Soru Açıklaması
28.
I. Titreşimin bedene etki noktası II. Frekansı III. Etkilenen sistemin özgül frekansı ve rezonans IV. Etki süresi Hangilerinin mekanik titreşimin etkisini anlayabilmek için bilinmesi gerekir?
Doğru Cevap: "E" I,II, III ve IV
Soru Açıklaması
29.
Risk değerlendirme yöntemlerinden Hata Türleri ve Etkileri Analizinde (FMEA) azami risk puanı kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 1000
Soru Açıklaması
30.
I. grup 1 II. grup 2 III. grup 3 IV. grup 4 İşverenler, hangi biyolojik etkenlerin ilk kez kullanımında çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne ön bildirimde bulunmazlar?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
logo

31.
İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik’e göre İşveren tarafından, kurulun üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesi sağlanır. Aşağıdakilerden hangisi eğitim konularından değildir?
Doğru Cevap: "E" Mesleki yeterlilik
Soru Açıklaması
32.
İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’e göre Soyunma yeri ve elbise dolapları için verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Çalışanların soyunma yerleri dışındaki yerlerde giysilerini değiştirmelerine izin verilir.
Soru Açıklaması
33.
Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’in Ek-III’ünde mesleki maruziyet sınır değerleri verilen 3 kimyasal maddenin adı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Benzen - Vinilklorür monomeri - Sert ağaç tozları
Soru Açıklaması
34.
Statik antropometrik veriler ile ilgili hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Ayakta duran bir kişinin ileriye doğru ulaşabileceği maksimum mesafenin verileri örnek olarak verilebilir.
Soru Açıklaması
35.
Duyarlı kişilerde ateş, astma, dermatitler gibi çeşitli alerjik reaksiyonlara yol açabilen tozlar hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Allerjik Tozlar
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdakilerden hangisi primer koruma aşamasıdır?
Doğru Cevap: "D" İşe uygun işçi seçimi
Soru Açıklaması
37.
İnsan bedeninden geçen en az kaç mA akım kalpte fibrilasyona ve şuur kaybolmasına neden olur?
Doğru Cevap: "D" 80-100
Soru Açıklaması
38.
. Hava akım hızını ölçen cihaz aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Anemometre
Soru Açıklaması
39.
Günde 8 saat ve haftada 45 saatlik çalışma süresi için kapalı işyeri ortamında bulunmasına izin verilen ve gün boyu çalışanların sağlıklarını bozmayacak maksimum kimyasal madde konsantrasyonu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" MAK
Soru Açıklaması
40.
I. Zaman baskısı II. Vardiya sistemi III. Rol belirsizliği Yukarıdakilerden hangisi/hangileri işyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek psikososyal risk etmenlerindendir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
logo

41.
Aşağıdakilerden hangisi C sınıfı yangın maddelerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Benzin
Soru Açıklaması
42.
Serbest Asbest liflerine maruziyetin sebep olduğu Hastalıklardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Troit kanseri
Soru Açıklaması
43.
Keskiler ile çalışma yapılırken uyulacak kurallara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Keski gevşek tutulmalıdır.
Soru Açıklaması
44.
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner Standartlarda süre belirtilmemişse periyodik kontrolleri kaç yılda bir yapılır?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
45.
Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrollerini aşağıdakilerden hangisi yapamaz?
Doğru Cevap: "E" Mekatronik mühendisi
Soru Açıklaması
46.
I- İşyeri hekimi II- İş güvenliği uzmanı III- Diğer sağlık personeli IV-Eğitici eğitmeni İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan ve en az bir adet olması gereken çalışanlar yukarıdakilerden hangisi/hangileridir?
Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması
47.
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre patlayıcı maddelerin taşınması ve depo edilmesine ilişkin esaslar hususunda, ilgili mevzuat hükümlerinin de göz önünde tutularak patlayıcı maddelere ilişkin yönerge hazırlanır. Bu yönergede aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Risk değerlendirmesi sonuçları
Soru Açıklaması
48.
I- Cebri havalandırma sistemi kullanıldığında sistemin her zaman çalışır durumda olması sağlanır. II- Havalandırma sisteminin çalışmaması durumunda arızayı bildiren uyarı sistemi bulunur. III- Suni havalandırma sistemlerinde hava akımı, çalışanları rahatsız etmeyecek şekilde olur. IV- Çalışma ortamı havasını kirleterek çalışanların sağlığına zarar verebilecek toz,gaz,artık ve pisliklerin dışarı atılmasında doğal havalandırma tercih edilmelidir. Kapalı işyerlerinin havalandırılması ile ilgili verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması
49.
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği’ne göre hangisi basit yapıdaki kişisel koruyucu donanımlardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Yüksekten düşmelere karşı kullanılan donanımlar
Soru Açıklaması
50.
I- Gemi yapım işleri II- İskeleler ve yüksekte çalışma platformlarının üstünde, altında veya yakınında yapılan işler III- Yeraltında ve taşocaklarında yapılan işler IV- Boru hatlarında yapılan işler Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik’e göre yukarıdakilerden hangisi/ hangileri Koruyucu baret kullanılması gereken işlerdendir?
Doğru Cevap: "E" I, II ,III ve IV
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.