logo

1.
Türkiye’de suç işleyen bir yabancının Türkiye’de cezalandırılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bir yabancı, TCK da belirtilen bazı suçlar dışında , Türk kanunlarına göre aşağı sınırı en az bir yıl hapis cezasını gerektiren bir suçu yabancı ülkede Türkiye'nin zararına işlediği ve kendisi Türkiye'de bulunduğu takdirde, Türk kanunlarına göre cezalandırılır. Yargılama yapılması Adalet Bakanının istemine bağlıdır.
Doğru Cevap: "A" Türk kanunlarına göre cezalandırılır
Soru Açıklaması
2.
4857 sayılı İş Kanunu’na göre, Ankara’da belirsiz tam zamanlı iş sözleşmesiyle 101 işçi çalıştıran bir kamu kuruluşu kaç engelli işçi çalıştırmakla yükümlüdür?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
3.
Ara dinlenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" İş Kanunu’na göre ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılır.
Soru Açıklaması
4.
4857 sayılı iş kanuna göre, 4 ay sürmüş belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa en az ne kadar süre önce bildirilmesi gerekir?
Doğru Cevap: "C" 2 hafta
Soru Açıklaması
5.
) I. İlk yardım masrafları II. Ekipman hasarları III. Tazminatlar IV. Siparişlerin karşılanamaması halinde oluşacak itibar kayıpları Yukarıdakilerden hangileri iş kazaları sonucu işyerlerinin uğradığı doğrudan kayıplardandır?
Doğru Cevap: "C" I, II, III
Soru Açıklaması
6.
"De Re Metallica" adlı kitabında, madencilerde ortaya çıkan hastalıkları tanımlamış, bunlara karşı korunma önlemlerini anlatmış, toza karşı maden ocağının havalandırılmasından, iş kazalarından ve korunma yöntemlerinden söz etmiştir. Tanımlanan bilim adamı hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Georgius Agricola
Soru Açıklaması
7.
İşyeri ortamında bulunan tehlikelerin kontrolüne yönelik önlemler bakımından öncelikli olan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kaynakta kontrol
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi OHSAS 18001’in uygulanmasına ilişkin kılavuzluk bilgisi veren standarttır?
Doğru Cevap: "A" OHSAS 18002
Soru Açıklaması
9.
Ülkemizde asbest söküm uzmanlığı eğitimi aşağıdakilerden hangisi tarafından verilmektedir?
Doğru Cevap: "D" İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü (İSGÜM)
Soru Açıklaması
10.
Bellek, mantık yürütme ve motor cevap vb. hangi ergonominin çalışma yeri düzenlemesinde araştırma konusudur?
Doğru Cevap: "A" Bilişsel Ergonomi
Soru Açıklaması
logo

11.
6331 sayılı iş sağılığı ve güvenliği kanuna göre İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" İşveren Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeligörevlendirilmesi zorundadır.
Soru Açıklaması
12.
6331 sayılı iş sağılığı ve güvenliği kanuna göre Çalışmaktan kaçınma hakkı ile ilgili hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine sözlü olarak bildirilir.
Soru Açıklaması
13.
6331 sayılı iş sağılığı ve güvenliği kanuna göre Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren en geç ne zaman bildirilmesi gerekir?
Doğru Cevap: "D" 3 iş günü
Soru Açıklaması
14.
Eşi iş kazasında ölen kişi aşağıdaki davalardan hangilerini açabilir? I. Manevi tazminat davası II. Destekten yoksun kalma tazminatı davası III. İş göremezlik tazminatı davası IV. Rücu davası
Doğru Cevap: "A" l ve II
Soru Açıklaması
15.
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu göre ………………sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, ……………….. yapılmamış olması durumunda iş durdurulur. Boşluğa hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "D" çok tehlikeli- risk değerlendirmesi
Soru Açıklaması
16.
Hangisi 4/1-b kapsamında sigortalı sayılanlardan değildir?
Doğru Cevap: "B" Çıraklar ve mesleki eğitim gören öğrenciler
Soru Açıklaması
17.
İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik’e göre İşveren tarafından, kurulun üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesi sağlanır. Aşağıdakilerden hangisi eğitim konularından değildir?
Doğru Cevap: "E" Kalite kontrol sistemleri
Soru Açıklaması
18.
)İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre, asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde risk değerlendirmesiyle ilgili, I. Alt işverenler kendi yürüttükleri işlerle ilgili risk değerlendirmesini yapar veya yaptırır. II. Alt işverenler, hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene vermekle yükümlüdür. III. Asıl işverenlerin alt işverenlerce yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarını denetleme yetkileri bulunmamaktadır. ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
19.
Aşağıda belirtilenlerden hangisi mekanik tehlike kaynağı değildir?
Doğru Cevap: "C" Yüksek basınç
Soru Açıklaması
20.
I- Olumsuz hava şartlarına ve gerekli hallerde cisim düşmelerine II- Zararlı düzeyde gürültüden ve gaz, buhar, toz gibi zararlı dış etkilere III- Düşme ve kaymalara İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’e Göre Açık alanda yapılan çalışmalarda riskler değerlendirilerek çalışanlar özellikle yukarıdaki verilenlerden hangisi/hangilerine karşı özellikle korunur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
logo

21.
Risk Değerlendirme ekibinin içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "D" İş hijyenisti
Soru Açıklaması
22.
Gürültü en düşük maruziyet eylem değeri nedir?
Doğru Cevap: "C" 80 dB (A)
Soru Açıklaması
23.
Termal konfor bölgesini etkileyen faktörlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Makinelerin kalitesi
Soru Açıklaması
24.
Fiziki yapısı ve biyolojik etkisi bakımından değerlendirildiğinde silis, asbest, talk gibi tozlar aşağıdaki toz sınıflarından hangisine girer?
Doğru Cevap: "C" Fibrojenik
Soru Açıklaması
25.
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi kimyasal maddelerle çalışmalarda yapılacak risk değerlendirmelerinde dikkat edilecek hususlardan biri değildir? ÇIKMIŞ SORU
Doğru Cevap: "B" İmalatçı, ithalatçı ya da satıcı firmanın yeterlikleri
Soru Açıklaması
26.
Biyolojik etkenlere maruziyette risk değerlendirmesi sonuçları, çalışanların sağlığı ve güvenliği yönünden risk bulunduğunu ortaya koyuyorsa, Bakanlıkça istenmesi halinde, işveren tarafından çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne verilen konularda hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "A" Çalışanların, grup 2 veya grup 3’te biyolojik etkenlere ait fiziksel korumalarının ortadankalkması sonucu oluşacak maruziyetten korunması için yapılan acil eylem planı.
Soru Açıklaması
27.
Gözlerde kum hissi, mercek ve korneada hasar ve deride yanıklar oluşturabilecek ve kaynak ışığının % 60’ını oluşturan zararlı ışın grubu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kızıl ötesi (infared)
Soru Açıklaması
28.
Kaynak ve kesim işlerinin yapıldığı bina veya yapım yerlerinde alınacak önlemlerle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Çok rüzgarlı havalarda dışarıda MIG/MAG kaynağı yapmak örtücü gazın dağılmasına nedenolacağı için önerilir.
Soru Açıklaması
29.
I- Vücuttan geçen akımın miktarı II- Akımın vücutta izlediği yol III- Akıma maruz kalma süresi IV- Vücut direnci Yukarıdakilerden hangileri elektrik çarpmalarının insana vereceği zararları belirleyicidir?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
30.
Kuru kimyevi tozlar (KKT), ateşin üzerine tatbik edildikleri zaman, ne şekle dönüşerek ateşi söndürür?
Doğru Cevap: "C" Sodyum bikarbonat ve su
Soru Açıklaması
logo

31.
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e göreYüksek bina Bina yüksekliği ………………… m’den, yapı yüksekliği ……………….. m’den fazla olan binaları ifade etmektedir.Verilen boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" 21.50-30.50
Soru Açıklaması
32.
Basit basınçlı kap yapımında kullanılan malzeme alüminyum veya alaşımlı alüminyum ise minimum et kalınlığı nedir?
Doğru Cevap: "B" 3 mm
Soru Açıklaması
33.
I-Emniyet vanası II-Bel verme çubukları III-Patlama diskli emniyet aletleri Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği’ne göre hangisi/hangileri Emniyet aksesuarlarındandır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
34.
Sondajla Maden Çıkarılan İşlerin Yapıldığı İşyerleri ile Yeraltı Ve Yerüstü Maden İşlerinin Yapıldığı İşyerlerinde Uygulanacak Asgari Genel Hükümlere göre hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Çalışma gerilimi 24 voltun üzerinde ise, elektrik kaçağı yapabilecek elektrikli aygıtlar ve madeni kısımlar, topraklamayla güvenlik altına alınır.
Soru Açıklaması
35.
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği’ne Göre grizulu maden ocakları için verilenlerden hangisi yanlıştır? ( en son güncellemelere göre)
Doğru Cevap: "E" Bacalar, ani grizu boşalabilecek yönlerde veya grizu bulunabilecek eski çalışma yerlerinde devam ettirildiği takdirde, yapısal özellikler göz önünde bulundurularak en az 30 metre boyunda kontrol sondajları yapılması sağlanır.
Soru Açıklaması
36.
Dirsekte eklem-kemik, el bilek kemik ve omuzlarda zararları olan ve genellikle elle kullanılan aletlerden kaynaklanan titreşim meslek hastalığının, yükümlülük süresi ne kadardır?
Doğru Cevap: "B" 2 yıl
Soru Açıklaması
37.
Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’in Ek-II’inde mesleki maruziyet sınır değerleri verilen 3 kimyasal maddenin adı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Benzen - Vinilklorür monomeri - Sert ağaç tozları
Soru Açıklaması
38.
Oksijen ve elektrik kaynağı işlerinde çalışanlar günde azami kaç saat çalıştırılabilirler?
Doğru Cevap: "B" 7,5
Soru Açıklaması
39.
I-Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar II-Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından mezun olanlar III-Üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olanlar Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ’e göre yukarıdakilerden hangilerinde diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlardamesleki yeterlilik belge şartı aranmaz?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
40.
Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre Kazı işleri, kuyular, yeraltı işleri ile tünel ve kanal çalışmalarında uyulması gereken hususlardan hangisi yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Çalışmalar, iş güvenliği uzmanı tarafından görevlendirilen ehil kişi gözetiminde yapılır.
Soru Açıklaması
logo

41.
Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre hangisi inşa işi değildir?
Doğru Cevap: "B" Kazı, yarma ve doldurma işleri
Soru Açıklaması
42.
Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne göre Bir sapanı oluşturan ve sapanla birlikte kullanılan bütün metalik aksamlar yeterli bir güvenlik düzeyi sağlayacak şekilde seçilmiş bir çalışma katsayısına sahip olmalıdır; genel bir kural olarak bu katsayı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 4
Soru Açıklaması
43.
Aşağıdakilerden hangisi mobbing bileşenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kararlara katılma imkânı
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda yaralıya yapılacak ilk işlemdir?
Doğru Cevap: "E" Bilinç kontrolü
Soru Açıklaması
45.
Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Dâhili Acil Durum Planı Tebliği’ne göre verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Risk: Kuruluşta büyük bir kazaya dönüşmedenönlenebilen olayı,
Soru Açıklaması
46.
İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’e göre Soyunma yeri ve elbise dolabları için verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Çalışanların soyunma yerleri dışındaki yerlerde giysilerini değiştirmelerine izin verilir.
Soru Açıklaması
47.
İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre Tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının % de kaçıdır?
Doğru Cevap: "A" %1,4
Soru Açıklaması
48.
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği’ne göre, “Patlayıcı madde” işareti hangi işaret levhaları kategorisinde yer alır?
Doğru Cevap: "B" Uyarı işaretleri
Soru Açıklaması
49.
Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine göre Özellikle zayıf doğal görüş şartlarında floresan özellikli bu renk çok dikkat çekicidir. Emniyet işaretleri dışında sarı yerine kullanılabilir. Tanımlamadaki renk hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Parlak turuncu
Soru Açıklaması
50.
Aşağıdakilerden hangisi sürekli taşıyıcılardandır?
Doğru Cevap: "A" Konveyör
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.