logo

1.
I- Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş
göremezlik ödeneği verilmesi
II- Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması
III- İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için
cenaze ödeneği verilmesi
IV- Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği
verilmesi
Yukarıdaki ifadelerden hangisi / hangileri 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu’na göre iş kazası veya meslek hastalığı
sigortasından sağlanan haklardandır?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
2.
. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre yetkili iş mahkemesi, işin durdurulması kararına karşı yapılan itirazı kaç iş günü içinde karara bağlar?
Doğru Cevap: "A" 6
Soru Açıklaması
3.
Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok ne kadar olabilir?
Doğru Cevap: "D" 4 ay
Soru Açıklaması
4.
İş akdine ilişkin hususları düzenlemek amacıyla işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendikaya üye olmayan işveren arasında yapılan yazılı sözleşmeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Toplu iş sözleşmesi
Soru Açıklaması
5.
Ev hizmetlerinde işveren yanında kaç gün ve daha fazla süreyle çalışanlar, ev hizmetlerinde 5510 sayılı kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında tabi sigortalılara sağlanan haklardan aynı şekilde yararlanabilmektedir?
Doğru Cevap: "A" 10
Soru Açıklaması
6.
6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre çalışanların bilgilendirilmesinde hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "D" üretim kalitesi ve verimliliği
Soru Açıklaması
mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen
7.
Aşağıdakilerde n hangisinde destekten yoksun kal- ma tazminat hakkı düzenlenmişti!?
Doğru Cevap: "D" Türk Borçlar Kanunu
Soru Açıklaması
8.
. Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak .............................. az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.
Doğru Cevap: "C" 50
Soru Açıklaması
9.
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre, iş güvenliği uzmanlığı sınavlarında başarılı olanlara belgeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?
Doğru Cevap: "B" İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
Soru Açıklaması
10.
. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile ilgili hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" 10'ar metrekareden az olmamak üzere bir iş güvenliğiuzmanı odası ile işyeri hekimi tarafından kullanılmak üzerebir muayene odası ve 12 metrekareden az olmamak üzerebir ilkyardım ve acil müdahale odası bulunur.
Soru Açıklaması
çalışanlar tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde
logo

11.
İş Sağlığı Bütün mesleklerde çalışanların ………………………………. yönden iyilik hallerinin en üstün düzeyde tutulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi çalışmalarıdır. WHO tarafından tanımlanan İş Sağlığı cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" Bedensel, ruhsal ve sosyal
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisinin işveren tarafından yapılması gerekli değildir?
Doğru Cevap: "A" Çırak ve stajyer öğrenciler için özel önlemleralınması
Soru Açıklaması
13.
Ülkemizde ilk defa hangi Anayasa da iş güvenliğine ilişkin hükümlere yer verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" 1961
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi dünyada bilimsel yöntem- lerle iş analizi çalışmalarına başlayan kişidir?
Doğru Cevap: "D" Vaucanson
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi iş kazaları ve meslek has- talıklarının yol açtığı işveren açısından dolaylı bir mali- yettir?
Doğru Cevap: "D" Kazanın gerektirdiği fazla mesai ödemeleri
Soru Açıklaması
16.
OHSAS 18001'de performans ölçümlerine bağlı geri besleme hangi aşamada yapılır?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
17.
OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan I) İşyeri hekimi, II) İş güvenliği uzmanı, III) Diğer sağlık personeli, IV) Mühendis V)Destek elemanı Hangilerinin bulunması zorunludur?
Doğru Cevap: "D" I,II ve III
Soru Açıklaması
18.
Gürültü kontrolünde uygulanan “tavanın ve duvarın ses yutucu malzeme ile kaplanması”ne tür bir risk kontrolüdür?
Doğru Cevap: "D" Gürültünün kaynak ile alıcı arasında kontrolü
Soru Açıklaması
19.
Çok sayıda yaralının olduğu büyük endüstriyel bir kazada en son taşınması gereken yaralı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ayak bileğinde çıkık olan
Soru Açıklaması
20.
Temel eğimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların günlük çalışmaları…….……, haftalık çalışmaları ise ………………. fazla olamaz. Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gerilmelidir?
Doğru Cevap: "E" 7 saat, 35 saatten
Soru Açıklaması
logo

21.
Aşağıdakilerden hangisinin mesleki cilt hasta- lıklarından korunmada yeri voktur?
Doğru Cevap: "C" Sık sık sabunla el yıkama
Soru Açıklaması
22.
Mesleki kalp hastalığı meydana gelmesinde rolü olan mesleksel faktörlerden hangisi hangileri yanlıştır? I.Stres II.Sigara içilmesi III.Karbon sülfür maruziyeti IV.Sürekli oturarak çalıştırmak
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi asbest maruziyetinin etkileri bakımından doğru dedildir? I. Akciğer kanseri II. Plevral kalsifıkasyon III Radyolojik görüntüde yuvarlak opasıteler IV Akciğer alt segmentlerınde fıbrotık görüntüler
Doğru Cevap: "B" Yalnız III
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdakilerden hangisi kranial nöropati yapar?
Doğru Cevap: "D" Talyum
Soru Açıklaması
25.
Presbycusis” aşağıdakilerden hangisini tanımlar?
Doğru Cevap: "E" Gürültü nedeniyle oluşan bir meslek hastalığı
Soru Açıklaması
26.
Termal konfor aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?
Doğru Cevap: "E" İyonize ışınlar
Soru Açıklaması
27.
. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne göre, aşağıdakilerden hangisi temel nitelikleri dikdörtgen veya kare biçiminde olan ve yeşil zemin üzerine beyaz piktogramla yapılan işaretlerdir?
Doğru Cevap: "A" Acil çıkış ve ilk yardım
Soru Açıklaması
28.
Biyolojik etkenlere bağlı meslek hastalıkları aşağıdaki sektörlerin hangisinde daha fazla görülür?
Doğru Cevap: "C" Tarım
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdakilerden hangisi/hangileri mesleki cilt hastalık larının tanısında kullanılmaz? I Kan kurşun düzeyi II Mesleki anamnez III Mantar kültürü IV Patch test
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
30.
Bir işyerinde gürültü düzeyi 85 dB ise ILO standardına göre işgörenler bu ortamda kaç saat çalıştırılmalıdırlar?
Doğru Cevap: "B" 8
Soru Açıklaması
logo

31.
Başlıca konuları arasında; mental iş yükü, karar verme, becerili performans, insan ve bilgisayar etkileşimi, insan güvenilirliği, iş sistemi ile bunların insan ve sistem tasarımıyla ilişkili becerileri gibi konular yer almaktadır. Tanımda geçen ergonomi hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bilişsel ergonomi
Soru Açıklaması
32.
Gebe çalışanın çalıştığı yerdeki gürültü seviyesinin, en düşük maruziyet etkin değeri kaç dB(A) geçmemesi sağlanır.
Doğru Cevap: "E" 80 dB(A)
Soru Açıklaması
33.
Aşağıda yer alanlardan hangisi biyolojik iz- lemde kullanılmaz? I.Kan II Tırnak III İdrar IV Solunum sırasında dışarıya verilen hava
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
34.
Titreşim yönetmeliğine göre 8 saatlik sürede El-Kol titreşimi için maruziyet sınır değeri aşağıdakilerin hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 5 m/s2
Soru Açıklaması
35.
işçilerin yeterli ve dengeli beslenmeleri için beslen- me rejimlerinde en az yüzde kaç oranında protein bu- lunmalıdır?
Doğru Cevap: "E" 15
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdakilerden hangisi temel besin grupları arasında değildir?
Doğru Cevap: "D" Protein ve vitaminler
Soru Açıklaması
37.
iş kazaları konusundaki bir çalışmada, son 2 yılda iş kazası geçirmiş olan 50 işçi ile, aynı işletmede çalışan ve kaza geçirmemiş olan 100 işçi çalışma kapsamına alınıyor. Sonuçta kaza geçirmiş olan işçiler arasında eğitim düzeyi düşük olan ve çalışma süresi kısa olan işçilerin yüzde olarak daha çok olduğu saptanıyor. Bu çalışma aşağıdaki epidemiyolojik araştır- ma türlerinden hangisine uymaktadır?
Doğru Cevap: "D" Vaka-Kontrol araştırması
Soru Açıklaması
38.
Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkkında Yönetmelik’e göre, sanayide yaygın olarak kullanılan çözücülerden biri olan benzen için işyeri ortamında sekiz saatlik referans zamanına göre hesaplanan veya ölçülen mesleki maruziyet sınır değeri kaç ppm (mL/m3 )’dir?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
39.
Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkkında Yönetmelik’e göre, sanayide yaygın olarak kullanılan çözücülerden biri olan benzen için işyeri ortamında sekiz saatlik referans zamanına göre hesaplanan veya ölçülen mesleki maruziyet sınır değeri kaç ppm (mL/m3)’dir?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
40.
Asbestli malzeme üretimi yapılan bir işyerinde çalışmakta olan 1500 işçinin geçmiş 10 yıllık sağlık kayıtları inceleniyor. On yıl önceki kayıt- lara göre sigara içen 600 işçi ile sigara içme- yen 900 işçide, geçen 10 yıl içinde asbestozis tanısı konulan işçiler belirleniyor. Bu çalışma aşağıdaki epidemiyolojik araştır- ma türlerinden hangisine uymaktadır?
Doğru Cevap: "A" Kohort araştırması
Soru Açıklaması
logo

41.
Asbestle çalışanlara yönelik sağlık gözetimi kapsamında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Çalışan ve işveren, sağlık muayenesini tekrarlama hakkınasahip değildir.
Soru Açıklaması
solunumsal muayene ve tetkik sonuçlarına göre, çalışanın
42.
Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli davranışlara yol açan fizyolojik faktörler arasında sınıflandırılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Statü
Soru Açıklaması
43.
2. I- Operatörün/çalışanın oturduğu sandalye II- Ekranlı aracın konulduğu masa ya da yüzey III- Monitör ve klavye IV- Faks, modem vb. aksesuarlar Ekranlı araçlarla çalışmalarda yukarıdakilerden hangisi /hangileri çalışma merkezi tanımına dahil edilir?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdaki gazlardan hangisi organik maddelerin bozulmasıyla ( eski kuyular, lağım çukurları, tanklar vb.) ortaya çıkan ve sinir sistemine zarar veren gazlardandır?
Doğru Cevap: "D" Hidrojen sülfür
Soru Açıklaması
45.
Solunumla akciğerlere ulaşmasın rağmen akciğerlerde yapısal ve/veya fonksiyonel bozukluk yapmayan tozlara ne denir?
Doğru Cevap: "B" inert toz
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdakilerden hangisi çalışan sağlığı için etkili bir sürveyans programının özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" İşletmenin ticari bağlantıları
Soru Açıklaması
47.
Balthazard (Baltazar) formülü nedir?
Doğru Cevap: "C" Birden fazla iş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekliiş göremezlik dereceleri veya birden fazla özürlülükderecelerinin birleştirilmesinde kullanılan hesaplama şekli
Soru Açıklaması
uluslarası standartları karşılayıp karşılamadığının
48.
Meslek Hastalıkları Listesi’nde bulunmayan herhangi bir hastalığın klinik ve laboratuvar bulgularıyla kesinleştiği ve meslek hastalığına yol açan etkenin, işyeri incelenmesiyle kanıtlandığı hâllerde, hastalığın meslek hastalığı sayılmasına aşağıdaki hangi kurum karar verir?
Doğru Cevap: "B" Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu
Soru Açıklaması
49.
Gece postasında çalışan kadın çalışanların sağlık muayeneleri ne kadar süreler ile tekrarlanır?
Doğru Cevap: "E" İşyeri hekimince belirlenen düzenli aralıklarla
Soru Açıklaması
50.
Zayıflatılmış mikropların hasta olmayan kişiye veri- lerek hastalığa karşı bağışıklık kazanmasını sağlamaya yönelik koruyucu sağlık hizmetine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Aşılama
Soru Açıklaması
logo

51.
Aşağıdakilerden hangisi pnömokonyozların tanısında en yararlı laboratuvar incelemesidir?
Doğru Cevap: "A" Radyografi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.