logo

1.
İş Kanunu’na göre, tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde en çok kaç saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir?
Doğru Cevap: "D" On bir saati
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi İSG kurulunun kesinlikle üyesi değildir?
Doğru Cevap: "E" İş hijyenisti
Soru Açıklaması
3.
Aşağıda belirtilen işlerden hangisinde 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanmaz?
Doğru Cevap: "C" Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşityapı işleri
Soru Açıklaması
4.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu m.4/I, a kapsamında çalışmaya başlayan sigortalıların çalışmaya başladıkları tarihten itibaren ne kadar zaman içinde SGK’ya sigortalı olarak çalışmaya başladıklarını bildirmeleri gereklidir?
Doğru Cevap: "D" 30 gün
Soru Açıklaması
5.
Sürekli iş göremezlik ödeneği alabilmek için mesleki çalışma gücü kaybı hangi orandan az olmamalıdır?
Doğru Cevap: "A" %10
Soru Açıklaması
6.
İş sağlığı ve güvenliğini en dolaysız biçimde güvence altına alan ve sosyal güvenlik hakkını düzenleyen Anayasa maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 60
Soru Açıklaması
7.
4857 sayılı İş Kanunu'nun kapsamına giren nitelikte bir işyerinin çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren işveren, işyerinin unvan ve adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, işin başlama veya bitme gününü, kendi adını ve soyadını ya da unvanını, adresini, varsa işveren vekili veya vekillerinin adı, soyadı ve adreslerini ne kadar süre içinde bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır?
Doğru Cevap: "C" 30 gün
Soru Açıklaması
8.
Eşi iş kazasında ölen kişi aşağıdaki davalardan hangilerini açabilir? I.Manevi tazminat davası II.Destekten yoksun kalma tazminatı davası III. İş göremezlik tazminatı davası IV. Rücu davası
Doğru Cevap: "A" l ve II
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi dünyada bilimsel yöntemlerle İş analizi çalışmalarına başlayan kimdir?
Doğru Cevap: "D" Taylor
Soru Açıklaması
10.
Dört saat veya daha kısa süreli işlerde uygulanacak asgari ara dinlenme süresi kaç dakikadır?
Doğru Cevap: "C" 15
Soru Açıklaması
logo

11.
Kabul edilebilir risk için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Yasal zorunluluklara ve işletmenin kendi İSG politikasınagöre, tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risk olarakifade edilir.
Soru Açıklaması
12.
. I. İlk yardım masrafları II. Ekipman hasarları III. Tazminatlar IV. Siparişlerin karşılanamaması halinde oluşacak itibar kayıpları Yukarıdakilerden hangileri iş kazaları sonucu işyerlerinin uğradığı doğrudan kayıplardandır?
Doğru Cevap: "C" I, II, III
Soru Açıklaması
13.
Kaynakçılık yapanlarda karbon monoksit, azot dioksit, kadmium dumanı ve diğer metal dumanlara maruz kalınması da oldukça tehlikelidir. Bir metalin ya da oksitlerinin partiküllerinin solunmasından birkaç saat sonra ortaya çıkan akut bir durumdur. Önce ağızda kötü bir tat hissedilir daha sonra solunum yolları mukozası tahriş olur. İlerleyen saatlerde ise öksürük, göğüs daralması, halsizlik ve ishal kendini gösterir. Hastalığın etkisi 24 saatten çok daha fazla sürebilir. Tanımlanan akut sistemik febril hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Metal Dumanı ateşi
Soru Açıklaması
14.
İşverenler, işyerinde meydana gelen iş kazasını ne kadar süre içinde SGK’ya bildirmekle yükümlüdürler?
Doğru Cevap: "E" 3 iş günü
Soru Açıklaması
15.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi “asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişiyi”ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "A" Destek elemanı
Soru Açıklaması
16.
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre ekranlı araç neyi ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın ekranında harf,rakam, şekil, grafik ve resim gösteren her türlü aracı
Soru Açıklaması
17.
. Hangisi risk değerlendirme ekibinde bulunmaz?
Doğru Cevap: "C" İşyerindeki sendika temsilcileri
Soru Açıklaması
18.
Belirli bir dönemde, bir milyon insan-saatlik çalışma süresi içinde meydana gelen ve bir günden fazla iş göremezlikle sonuçlanan kaza sayısını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kaza sıklık oranı
Soru Açıklaması
19.
Tozlu işlerde yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıda belirtilen hususlar özelliklerden hangisi dikkate alınmaz?
Doğru Cevap: "E" Tozun özgül ağırlığı
Soru Açıklaması
20.
İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı olan biyolojik etkenler aşağıdaki risk gruplarından hangisine girer?
Doğru Cevap: "C" Grup 3
Soru Açıklaması
logo

21.
Sıklıkla elle çamaşır yıkama gibi güçlü kombine kavrama ve sıkma hareketlerinin sonucunda ortaya çıkan, tendon yapısının bozulması ve sinovial kılıfın basısının artması ile parmaklarda ağrı ve şişlik ile karakterize, tenosinovit aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" De Quervain sendromu
Soru Açıklaması
22.
Yüksek sıcaklıkta çalışmaya bağlı gelişebilen ısı krampının asıl nedeni aşağıdaki hangi mineral eksikliğinden kaynaklanır?
Doğru Cevap: "C" Potasyum
Soru Açıklaması
23.
Bir tekstil fabrikasında çalışan 400 isçiden 42 tanesi son 5 yıl içinde kaza geçirmiştir. Bu kazaların 18 tanesi tarak bölümünde, 11 tanesi dokuma bölümünde, 8 tanesi bakim-onarım isçileri arasında meydana gelmiştir. 5 kaza da fabrikanın değişik bölümlerinde çalışan isçilerde olmuştur. Bu çalışma aşağıdaki epidemiyolojik araştırma Türlerinden hangisine uymaktadır?
Doğru Cevap: "B" Tanimlayici çalisma
Soru Açıklaması
24.
Epidemiyoloji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Epidemiyoloji sağlıkla ilgili olayları inceleyenbir bilimdir.
Soru Açıklaması
25.
Sekiz saatlik çalışma için müsaade edilen en yüksek hidrojen sülfür oranı nedir?
Doğru Cevap: "B" % 0,002
Soru Açıklaması
26.
Silikoz, asbestoz gibi pnömokonyoza sebep olan tozlar hangileridir?
Doğru Cevap: "A" Fibrojenik tozlar
Soru Açıklaması
27.
1. Karbondisulfit 2. Karbonmonoksit 3. Arsenik 4. Sigara dumanı 5. Optik radyasyon Yukarıdakilerden hangileri işyerinden kaynaklı kardiyovasküler hastalıklar için tehlike oluşturur?
Doğru Cevap: "A" 1-2-3-4
Soru Açıklaması
28.
Dirsekte eklem-kemik, el bilek kemik ve omuzlarda zararları olan ve genellikle elle kullanılan aletlerden kaynaklanan titreşim meslek hastalığının, yükümlülük Süresi ne kadardır?
Doğru Cevap: "B" 24 ay
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdakilerden hangisi el-kol titreşiminde 8 saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeridir?
Doğru Cevap: "D" 5 m/s2
Soru Açıklaması
30.
Bir akümülatör fabrikasında, hipertansiyon taraması yapılıyor. 40 yaşın üzerindeki 200 kişinin 50’sinin kan basıncı yüksek bulunuyor. 50 / 200 = %25 değeri aşağıdaki ifadelerden hangisine uymaktadır?
Doğru Cevap: "C" Prevalans hızı
Soru Açıklaması
logo

31.
Günümüzde inorganik kurşun aşağıdaki hangi iş kolunda daha sıklıkla kullanılmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Akümülatör yapımı
Soru Açıklaması
32.
Aşağıda verilen kimyasal madde ve yaptığı kanserden hangisi yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Ultraviyole ışın -Akciğer
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdakilerden hangisi solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen ve ya bu etkinin oluşumunu hızlandıran maddedir?
Doğru Cevap: "E" Mutajen madde
Soru Açıklaması
34.
Madenci nistagmusu klinik verileriyle ilgili hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Mide yanması ve bulanması
Soru Açıklaması
35.
Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için iş yerlerinde hangi sıklıkla tatbikat yapılır?
Doğru Cevap: "B" 1 yılda bir
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdakilerden hangisi Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği'ne göre konutlarda solunum yoluyla alınmasına izin verilebilen azami radon gazı yoğunluğudur?
Doğru Cevap: "A" 400 Bq/m3
Soru Açıklaması
37.
Bir fabrikada amonyak, nitrik asit, sülfürik asit gibi kimyasallar kullanılmaktadır. Bu kimyasallar aşağıdaki hangi grup meslek hastalığına neden olur?
Doğru Cevap: "A" A
Soru Açıklaması
38.
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre “Bu biyolojik etkene maruz kalan çalışanların listesinin bilinen son maruziyetten sonra 15 yıldan daha fazla saklanması gereken” göstergesi aşağıdaki harflerden hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "B" D
Soru Açıklaması
39.
Kadın çalışanlar her ne şekilde olursa olsun gece postasında kaç saatten fazla çalıştırılamaz ?
Doğru Cevap: "B" 7.5
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdaki frekans aralıklarından hangisi iç organlarda rezonans etkisi yapar?
Doğru Cevap: "E" 4-10Hz
Soru Açıklaması
logo

41.
Aşağıdakilerden hangisi virütik mesleki hastalıklardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Hepatit B
Soru Açıklaması
42.
Aşağıdakilerden hangisi iyonlaştırıcı olmayan radyasyon çeşididir?
Doğru Cevap: "B" Morötesi ışınlar
Soru Açıklaması
43.
Aşağıdakilerden hangisi kandaki hemoglobin ile birleşerek karboksihemoglobin oluşturur?
Doğru Cevap: "B" Karbon monoksit
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdakilerden hangisi solunum koruyucu cihazlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Yüzsiperlikleri
Soru Açıklaması
45.
Antropometri aşağıdaki alanların hangisinde kullanılır?
Doğru Cevap: "A" Ergonomi
Soru Açıklaması
46.
I. Evre 0: Normal bulgular II. Evre ½ : Bazı Pazartesi sabahları işe geldikten sonra nefes darlığı olması III. Evre 1: Her Pazartesi sabahı işe geldikten sonra nefes darlığı olması IV. Evre 2: Kronik akciğer hastalığı tablosu Bisinozis’in evrelemesi bakımından yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I,II ve IV
Soru Açıklaması
47.
Ülkemizde iyonlaştırıcı radyasyonun ölçülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili denetimler hangi kurum tarafından yapılır?
Doğru Cevap: "C" Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Soru Açıklaması
48.
Karpal tunel sendromunun aşağıdaki mesleklerden hangisinde görülme olasılığı düşüktür?
Doğru Cevap: "A" Lehimleme
Soru Açıklaması
49.
Mesleki kontak dermatitli olgulara önerilmesi gereken koruyucu önlemlerden hangisi yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Aşılama
Soru Açıklaması
50.
Aşağıda sıralanan etmenlerden merkezi sinir sistemi etkileri daha geri planda kalanhangisidir?
Doğru Cevap: "A" n-hexan
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.