logo

1.
Aşağıdakilerden hangisi hukukun görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Üretimi ve kaliteyi artırır.
Soru Açıklaması
2.
Padişah tarafından onaylanmadığı için bir tüzük niteliği kazanamamıştır.Çalışma koşullarına ilişkin olarak getirdiği düzenlemeler yanında, madende bir hekim bulundurulmasını da hükme bağlamıştır. Kömür madenlerinde çok sık görülen iş kazalarına ilişkin olarak ise bir hüküm getirilmemiştir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili ilk yasal belge olması açısından önemlidir. Aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır?
Doğru Cevap: "D" Dilaver Paşa Nizamnamesi
Soru Açıklaması
3.
4857 sayılı iş kanuna göre Fazla çalışma/ fazla sürelerle çalışma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekmez.
Soru Açıklaması
4.
Haftalık çalışma süresinin 40 saat olarak belirlendiği bir işyerinde saat ücreti 10 TL olan bir çalışana 5 saat fazla sürelerle çalışma yapması halinde ödenmesi gereken ücret kaç TL’dir?
Doğru Cevap: "B" 462,5
Soru Açıklaması
5.
İşçinin iş kazası sonucu hayatını kaybetmesi sonucu, SGK işçinin yakınlarına gelir bağlamış, yapılan incelemede, iş kazasının meydanagelmesinde işverenin %100 kusurlu olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda SGK’nın; bağlanan gelirin işverenden tazmini için işveren aleyhine açacağı dava aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Rücu davası
Soru Açıklaması
6.
Kamu işyerlerinde engelli çalıştırma oranı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" %4
Soru Açıklaması
7.
İşyerinin bütünüyle kapatılarak kesin ve devamlı suretle faaliyete son verilmesi halinde, işveren sadece durumu en az kaç gün önceden ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirmek ve işyerinde ilan etmekle yükümlüdür?
Doğru Cevap: "C" 30
Soru Açıklaması
8.
Kısmî süreli ve tam süreli iş sözleşmesi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Ebeveynlerden birinin çalışmaması hâlinde, çalışan eş kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilir.
Soru Açıklaması
9.
. İş mahkemesince verilen kararın temyizi halinde, hangisi bir ay içinde kesin olarak karar verir?
Doğru Cevap: "C" Yargıtay
Soru Açıklaması
10.
4857 sayılı İş Kanunu'na göre 20 ile 100 işçi arasında işçi çalışan bir iş yerinde, en az kaç işçinin işten çıkarılması toplu işçi çıkarma sayılır?
Doğru Cevap: "A" 10
Soru Açıklaması
logo

11.
Uluslararası Çalışma Örgütüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Kararlarının Birleşmiş Milletlerin onayındangeçmesi gerekir.
Soru Açıklaması
12.
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, işçilere, haftanın bir gününde kaç saatten az olmamak üzere ve nöbetleşme yolu ile hafta tatili verilmesi zorunludur?
Doğru Cevap: "A" 24
Soru Açıklaması
13.
4857 sayılı İş Kanunu'na göre işveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından kaç işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz?
Doğru Cevap: "B" 6
Soru Açıklaması
14.
Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda işçilerin sağlık ve güvenliğini korumak üzere alınması gereken önlemlerden hangisi önceliklidir?
Doğru Cevap: "C" Tehlikeli kimyasal madde yerine tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan kimyasal madde veya işlem kullanılması
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede gerçekleştirilen risk analizi ve yönetimi açısından bir problem teşkil etmez?
Doğru Cevap: "C" Risk analizi için bir metodolojinin kullanılması
Soru Açıklaması
16.
Alt İşverenlik Yönetmeliği’ne göre hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Asıl işe bağımlı ve asıl iş sürdüğü müddetçe devameden bir iş olmalıdır.
Soru Açıklaması
17.
I- Tehlikelerin belirlenmesi II- Risklerin derecelendirilmesi III- Kontrol önlemlerinin uygulanması Yukarıdakilerden hangileri 5 adımda risk değerlendirmesinin adımlarından biridir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
18.
“Sekiz saatlik bir iş günü için, anlık darbeli gürültünün de dahil olduğu bütün gürültü maruziyet düzeylerinin zaman ağırlıklı ortalaması” aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
Doğru Cevap: "D" Günlük gürültü maruziyet düzeyi
Soru Açıklaması
19.
. I- İşçilerin gece çalışmaları 7.5 saati geçemez. II- Gece fazla çalıştırma yapılabilir. III- Gece çalıştırılacak işçilerin sağlık durumlarının gece çalışmasına uygun olduğunun işe başlamadan önce alınacak sağlık raporuyla belgelenmesi gerekmez. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği uzmanının ve iş yeri hekiminin tespit ve tavsiyelerini yazacağı defterin özelliklerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "B" A4 boyutunda olmalı
Soru Açıklaması
logo

21.
Aşağıdakilerden hangisi basınç birimidir?
Doğru Cevap: "A" Bar
Soru Açıklaması
22.
Mevzuatlara göre radyasyonla ilgili yetkili kılınmış kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" TAEK
Soru Açıklaması
23.
Karbondioksit, karbonmonoksit ve metan gazlarının özellikleri için aşağıda yazılış sırasına göre verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Yanmaz - Patlayıcı - Patlayıcı
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdakilerden hangisi el‐kol titreşimi için sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeridir?
Doğru Cevap: "C" 5 m/s2
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurullarının görev ve yetkilerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Personel yönetimi konusunda yönetime tavsiyede bulunmak
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdakilerden hangisi çalışanın sağlığını belirleyen fiziksel işyeri ortam faktörleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Epoksi
Soru Açıklaması
27.
ş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre kullanımdaki LPG tüpleri standartlarda süre belirtilmemişse kaç yılda bir kontrol ve teste tabi tutulmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Yılda bir
Soru Açıklaması
28.
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre çalışanlardan herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi hangi değerden fazla ise tıbbi gözetim yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" 40µg Pb/100 ml kan
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdakilerden hangisi makine koruyucularında aranan özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
30.
Fine-Kinney metodunda bir sistemin“çok yüksek riskli” olarak nitelendirilmesi için hesaplanan risk değeri hangi aralıkta olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" R > 400
Soru Açıklaması
logo

31.
Meslek hastalıklarından korunmada en az etkili yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kişisel koruyucu uygulamaları
Soru Açıklaması
32.
Ergonomik tasarımda insan vücut ölçülerini konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
33.
I- Titreşimin frekansı II- Rezonans III- Etki süresi Mekanik titreşimlerin etkisini değerlendirmek için yukarıdakilerden hangilerinin bilinmesi gerekir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
34.
Yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi aşağıdaki hangi maruziyet sınır değerini aşmamalıdır?
Doğru Cevap: "C" 87 db
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdakilerden hangisi elle taşıma işlerinde riski artıran faktörlerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Yükün vücuda yakın taşınması
Soru Açıklaması
36.


Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği’ne göre verilen uyarı işaretinin anlamı aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Lazer Işını
Soru Açıklaması
37.
I. 1. grup biyolojik etkenler II. 2. grup biyolojik etkenler III. 3. grup biyolojik etkenler IV. 4. grup biyolojik etkenler Yukarıdaki biyolojik etkenlerin hangisi / hangilerinde ilk kez kullanım için en az 30 gün öncesinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ön bildirimde bulunulur?
Doğru Cevap: "D" II, III ve IV
Soru Açıklaması
38.
Pestisidler aşağıdaki işyeri ortam faktörlerinden hangi gruba girer?
Doğru Cevap: "C" Kimyasal faktörler
Soru Açıklaması
39.
Çelik malzemeden yapılmış basınçlı kabın iç basıncı ne olursa olsun gerçek et kalınlığı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" 2 mm’den az olmamalıdır.
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdakilerden hangisi matkap ile çalışmada karşılaşılabilecek risklerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Sıcak çarpması
Soru Açıklaması
logo

41.
. I- İşaret levhaları özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen yakınına yerleştirilir. II- İşaret levhaları genel tehlike olan yerlerin girişine yerleştirilecektir. III- İşaret levhasının gösterdiği durum ortadan kalktığında, işaret levhası da kaldırılacaktır. IV- Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde işaret levhası kullanılmayacaktır. İşaret levhalarının kullanım koşulları ile ilgili yukarıda belirtilen gerekliliklerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması
42.
Maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinde göre grizulu veya yangına elverişli kömür damarlarının bulunduğu ocaklarda, tüm çalışanlar, çalışma süresince, yanlarında her halükarda en az kaç dakika kullanım süresi olan oksijen ferdi kurtarıcısı taşır ve gerektiğinde kullanır?
Doğru Cevap: "A" 30
Soru Açıklaması
43.
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamına girmeyen kişisel koruyucu donanımlar, aşağıdakilerden hangisi olarak sınıflandırılır?
Doğru Cevap: "A" Kategori 0
Soru Açıklaması
44.
. I. Kanalizasyon II. Tadilat ve yıkım işleri III. Sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı işleri IV. Badana ve boya işleri Yapı alanları için asgari sağlık ve güvenlik koşullarının sağlanması zorunluluğu, yukarıdaki hangi işlem/işlemler için geçerlidir?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
45.
Kapali alanda yapılan kaynak işleri için asagidakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Kaynak yapilirken sadece kaynak malzemesinden kaynaklanan kimyasal etki vardir.
Soru Açıklaması
46.
. I- Vücuttan geçen akımın miktarı II- Akımın vücutta izlediği yol III- Akıma maruz kalma süresi IV- Vücut direnci Yukarıdakilerden hangileri elektrik çarpmalarının insan organizmasına vereceği zararları belirleyicidir?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Hava
Soru Açıklaması
48.
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre; çocuk ve genç işçilerin günlük çalışma süreleri, yirmidört saatlik zaman diliminde,kesintisiz kaç saat dinlenme süresi dikkate alınarak uygulanır?
Doğru Cevap: "C" 14
Soru Açıklaması
49.
Meslek hastalıkları sınıflandırması göz önüne alındığında; “Salmonella enfeksiyonları” hangi grupta yer alan enfeksiyonlardan biridir?
Doğru Cevap: "D" D grubu
Soru Açıklaması
50.
I.Yalnızca sözleşme yapılan ortak sağlık ve güvenlik biriminden eğitim alınması zorunludur. II- İlgili mevzuatın değişmesi hâlinde yıllık eğitim programına bağlı kalmaksızın çalışanların uygun eğitim almaları sağlanır. III- Yıllık eğitim programında, verilecek eğitimlerin konusu, hangi tarihlerde düzenleneceği, eğitimin süresi, eğitime kimlerin katılacağı, eğitimin hedefi ve amacı hususlarına yer verilir. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.