logo

1.
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre, çalışmaktan kaçınma hakkıyla ilgi aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi oldukları kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini feshedebilir.
Soru Açıklaması
2.
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre, Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise aşağıdakilerden hangisine başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir?
Doğru Cevap: "E" İşveren
Soru Açıklaması
3.
I- İşveren, iş kazalarını kazadan sonraki 3 iş günü içinde kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunur. II-Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç 10 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir. III- İşveren sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde bildirir. IV- İşveren, iş kazalarını kazadan sonraki 3 iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi ile ilgili hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" II, III ve IV
Soru Açıklaması
4.
Maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre grizulu veya yangına elverişli kömür damarlarının bulunduğu ocaklarda, tüm çalışanlar, çalışma süresince, yanlarında her halükarda en az kaç dakika kullanım süresi olan oksijen ferdi kurtarıcısı taşır ve gerektiğinde kullanır?
Doğru Cevap: "A" 30
Soru Açıklaması
5.
İnsan kulağı hangi titreşimler arasındaki seslere karşı duyarlıdır?
Doğru Cevap: "A" 20 – 20.000 Hz
Soru Açıklaması
6.
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne göre, aşağıdakilerden hangisi temel nitelikleri dikdörtgen veya kare biçiminde olan ve yeşil zemin üzerine beyaz piktogramla yapılan işaretlerdir? ÇIKMIŞ SORU
Doğru Cevap: "A" Acil çıkış ve ilk yardım
Soru Açıklaması
7.
ş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre, iş güvenliği uzmanlığı sınavlarında başarılı olanlara belgeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir? ÇIKMIŞ SORU
Doğru Cevap: "B" İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
Soru Açıklaması
8.
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği’ne göre, işyerinde kullanılan sağlık ve güvenlik işaretlerinde uyarı işaretinin zemini olarak aşağıdaki renklerden hangisi kullanılmalıdır? ÇIKMIŞ SORU
Doğru Cevap: "B" Sarı
Soru Açıklaması
9.
“Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmeliğe göre deniz ve hava taşımacılığında titreşim ile ilgili birtakım özel koşullar yer almaktadır.” Buna göre, özel koşullar dikkate alınarak ortaya çıkan risklerin en aza indirildiğinin ve ilgili çalışanların uygun sağlık gözetimine tabi tutulduklarının iş müfettişlerince tespit edilmesi halinde özel koşullarda sözü edilen uygulamalara kaç yıl için izin verilebilir?
Doğru Cevap: "C" 4 yıl
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi ergonomik aydınlatmanın etkilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Enerji sarfiyatının azalması
Soru Açıklaması
logo

11.
Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ne göre Başka birinin sürekli bakımına muhtaç olma hâllerinde hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "C" Bir elin kaybı.
Soru Açıklaması
12.
Kuvars içeren kayaların bulunduğu bölgelerde ve cam imali, seramik endüstrisi gibi sektörlerde en fazla meydana gelebilen meslek hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Silikoz
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi güvenlik kültürünün özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Bir organizasyonda kazalardan ve hatalardan sonra görevlendirmeyi yansıtır.
Soru Açıklaması
14.
Bir elektrik devresinin herhangi iki noktası arasındaki gerilimi ölçmek için kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" voltmetre
Soru Açıklaması
15.
. I. Olası sağlık riskleri II. Olası kaza sonrası sigorta uygulamaları III. Hijyen gerekleri IV. İlaç kullanımı Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre, işverenin çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi kapsamında çalışanlara vermek zorunda olduğu bilgi ve talimatlar yukarıdakilerden hangileridir? ÇIKMIŞ SORU
Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması
16.
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre; riskin tamamen bertaraf edilmesi, bunun mümkün olmadığı hâllerde riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için çalışmaların yapılması, aşağıdaki risk kontrol adımlarından hangisinin kapsamına girer?
Doğru Cevap: "A" Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması
Soru Açıklaması
17.
Bir acil durum planında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
Doğru Cevap: "D" İş kazası ve meslek hastalığına karşı alınacak önlemve uygulamalar
Soru Açıklaması
18.
I- Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan tüzel kişiye işçi denir. II- İşveren tanımı; işçi çalıştıran yalnız gerçek kişidir, tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar işveren olamaz. III- İşçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. IV- İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" III ve IV
Soru Açıklaması
19.
Kapalı alanda yapılan kaynak isleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Kaynak yapılırken sadece kaynak malzemesinden kaynaklanan kimyasal etki vardır.
Soru Açıklaması
20.
Maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre basınçlı hava teneffüs istasyonu kurulması ile ilgili hangisi yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Ceplere 20 metre mesafe bir kurulur.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.