logo

1.
Hukuk kurallarının hangi özelliği onu diğer sosyal düzen kurallarından ayırır?
Doğru Cevap: "D" Devlet gücüne dayanması
Soru Açıklaması
2.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre iş kazası işveren tarafından SGK ‘ya ne zaman bildirilir?
Doğru Cevap: "E" 3 iş günü içinde
Soru Açıklaması
3.
4857 Sayılı iş Kanuna gore sözleşmede günlük çalışma süresi kararlaştırılmamış ise, işveren her çağrıda işçiyi günde en az kaç saat üst üste çalıştırmak zorundadır?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
4.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna göre asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Destek elemanı
Soru Açıklaması
5.
İş sağlığı ve güvenliğinde I. Çalışanlara eğitim vermek II. Acil eylem planı yapmak III. İş kazası sonucu çalışana tazminat ödenmesi IV. Tatbikat yapmak Faaliyetlerinden hangileri ‘’önleyici yaklaşım’’ içerir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve IV
Soru Açıklaması
6.
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik’e göre hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" İşyerinin açılmasına yönelik taleplere ilişkin düzenlenen raporlar ile işverenin mühürlerin geçici olarak sökülmesi taleplerinin değerlendirilmesi heyet tarafından yapılamaz
Soru Açıklaması
7.
4857 sayılı iş kanuna göre verilen tanımlardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan tüzel kişiye işçi denir.
Soru Açıklaması
8.
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği ekinde İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi’ne göre; işveren asıl iş faaliyet değişikliğini en geç kaç ay içerisinde Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmelidir?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
9.
Tehlikeli bir sınıfa giren işyerinde en az kaç çalışan için tam gün çalışan bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanına ihtiyaç vardır?
Doğru Cevap: "B" 500
Soru Açıklaması
10.
I- Agricola madencilerde ortaya çıkan hastalıkları tanımlamış, bunlara karşı korunma önlemlerini anlatmış, toza karşı maden ocağının havalandırılmasından, iş kazalarından ve korunma yöntemlerinden söz etmiştir. II- Robert Owen ilk kez işçilere yeterli besin verilmesi üzerinde durmuştur. III- Paracelsus madencilerde ve baca temizleyicilerinde meslek hastalıkları saptamış bu gün Pnömokonyoz diye bilinen kronik akciğer hastalıklarının klinik tablosunu çizmiştir. IV- Juvenal demircilerin göz lezyonları ile ayakta durarak çalışanların varislerinden söz etmiştir. V- Hipokrates ilk kez kurşunun zararlı etkileri üzerinde durmuş, kurşun koliğinden söz ederek onu tanımlamıştır. verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması
logo

11.
Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre İşverenin yükümlülüklerinden hangisi yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Asgari eğitim sürelerinin belirlenmesi
Soru Açıklaması
12.
İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik’e göre işveren tarafından, kurulun üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesi sağlanır. Kurul üyelerinin ve yedeklerinin eğitim konularında hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "E" Kalite yönetim sistemi
Soru Açıklaması
13.
İLO'nun ülkemiz tarafından kabul edilen maden işlerine ilişkin sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" 176
Soru Açıklaması
14.
Aşağıda verilen risk kontrol önlemlerinin hangisi diğerlerine göre daha az önceliklidir?
Doğru Cevap: "C" Kişisel korunma
Soru Açıklaması
15.
‘’Birden fazla iş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik dereceleri veya birden fazla özürlülük derecelerinin birleştirilmesinde kullanılan hesaplama şekli’ ’aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Balthazard Formülü
Soru Açıklaması
16.
I-Bakanlıkça belirlenen sürelerde II- Risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gerekli görüldüğü hallerde III- İşyeri hekimince belirlenecek düzenli aralıklarla Gürültüye bağlı olan herhangi bir işitme kaybında erken tanı konulması ve çalışanların işitme kabiliyetinin korunması amacıyla sağlık gözetimi hangisi/hangilerinde yapılır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
17.
İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alinacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik aşağıdakilerden hangisine uygulanır?
Doğru Cevap: "D" Tarım veya orman işyerlerine ait işyeri bina veeklentileri
Soru Açıklaması
18.
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre; çocuk ve genç işçilerin günlük çalışma süreleri, yirmidört saatlik zaman diliminde, kesintisiz kaç saat dinlenme süresi dikkate alınarak uygulanır?
Doğru Cevap: "C" 14
Soru Açıklaması
19.
Acil çıkış yolları ve kapıları ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Acil çıkış kapıları içeriye doğru açılır.
Soru Açıklaması
20.
. Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre havasında kaç ppm’den fazla karbonmonoksit olan yerlerde gerekli güvenlik önlemleri alınarak mevcut olan tehlikeyi bertaraf etmek amacıyla önleyici faaliyetler ve kurtarma çalışmaları dışında çalışılmaz?
Doğru Cevap: "B" 50 ppm
Soru Açıklaması
logo

21.


Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği’ne göre verilen uyarı işaretinin anlamı aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Patlayıcı madde
Soru Açıklaması
22.
. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri konularında hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "B" Meslek hastalıklarının sonuçları
Soru Açıklaması
23.
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik ‘e göre işverenin yükümlülükleri ile ilgili hangisi yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapılmasında iş güvenliği uzmanına yardım eder.
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdakilerden hangisi Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik kapsamına girmez?
Doğru Cevap: "C" Polis kalkanı
Soru Açıklaması
25.
Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. Aşağıdakilerden hangisinde bu maddede belirtilen kıdem şartı aranmaz?
Doğru Cevap: "E" Yer altı işleri
Soru Açıklaması
26.
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre Havalandırma ve Klima Tesisatının periyodik kontrollerinin azami süresi nedir?
Doğru Cevap: "B" 1
Soru Açıklaması
27.
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü, beyan edilen yükün en az kaç katında yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" 1,25
Soru Açıklaması
28.
Hayvansal üretimde bulunan bir çalışanda bruselloz olduğu tespit edilmiştir. Bu hastalık Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ndeki meslek hastalığı gruplarından hangisinde yer alır?
Doğru Cevap: "D" D grubu
Soru Açıklaması
29.
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre yapılacak olan Risk değerlendirmesinde dikkat edilecek hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İmalatçı, ithalatçı veya satıcı firmaların yeterlilikleri
Soru Açıklaması
30.
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı olan biyolojik etkenler hangi risk grubunda sınıflandırılır?
Doğru Cevap: "D" Grup 3
Soru Açıklaması
logo

31.
Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ’e göre mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen meslekler listesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "B" İşaretçi
Soru Açıklaması
32.
Oksi-asetilen kaynak işleminde alevin geri tepmesini; I. üfleç, II. alev tutucu sistem, III. çek-valf ekipmanlarından hangileri önler?
Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması
33.
Tehlikeli gerilimin etkin değeri, alçak gerilimde kaç voltun üstünde olan, yüksek gerilimde hata süresine bağlı olarak değişen gerilimdir?
Doğru Cevap: "A" 50
Soru Açıklaması
34.
El aletlerinin kullanımıyla ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Vidalanacak parça elle tutulmalıdır.
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdakilerden hangisi iyonize radyasyonlardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Mikrodalga
Soru Açıklaması
36.
Tarımsal faaliyetlerde özellikle Pestisit ve herbisit kullanımında hangi kimyasal maddeye bağlı olarak kanser görülme riski oluşmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Arsenik
Soru Açıklaması
37.
Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e Göre Solunum Merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan kaç cm yarıçaplı kürenin, başın ön kısmında kalan yarısını ifade eder?
Doğru Cevap: "C" 30
Soru Açıklaması
38.
Ülkemizde asbest söküm uzmanlığı eğitimi aşağıdakilerden hangisi tarafından verilmektedir?
Doğru Cevap: "D" İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü(İSGÜM)
Soru Açıklaması
39.
I- Karşılaştırmalı çalışmalar II- İş analizi çalışmaları III- Olay çalışmaları IV- Psikometrik uygulamalar hangileri güvenlik kültürünün belirlenmesi için uygulanan yöntemlerdendir?
Doğru Cevap: "C" I, III ve IV
Soru Açıklaması
40.
Tozlara bağlı mesleki akciğer hastalıklarından korunma bakımından aşağıdaki önlemlerden hangisi en fazla yarar sağlar?
Doğru Cevap: "D" Ortamda toz kontrolü uygulamaları
Soru Açıklaması
logo

41.
Benzin, makine yağları, yağlı boyalar, asfalt gibi madde yangınları hangi sınıf yangına girer?
Doğru Cevap: "B" B sınıfı yangın
Soru Açıklaması
42.
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik ekinde depolama tankları ile ilgili güvenlik mesafelerinde hangi sıvı kimyasallar için mesafeler vardır?
Doğru Cevap: "A" Oksijen, Argon ve Azot
Soru Açıklaması
43.
Aşağıdakilerden hangisi titreşimin insan üzerindeki etki düzeyini belirleyen faktörlerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "B" Çalışanın beslenme durumu
Soru Açıklaması
44.
İşçiyi etkileyen maruziyetin belirlenmesinde, işçinin kullandığı kişisel kulak koruyucularının koruyucu etkisi hangisinde dikkate alınır?
Doğru Cevap: "A" Maruziyet sınır değeri
Soru Açıklaması
45.
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre, asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde risk değerlendirmesiyle ilgili, I. Alt işverenler kendi yürüttükleri işlerle ilgili risk değerlendirmesini yapar veya yaptırır. II. Alt işverenler, hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene vermekle yükümlüdür. III. Asıl işverenlerin alt işverenlerce yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarını denetleme yetkileri bulunmamaktadır. ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
46.
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinde PS basıncı kaç bar’dan daha büyük olan basınçlı ekipmanların ve donanımların tasarım, üretim ve uygunluk değerlendirmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektedir?
Doğru Cevap: "B" 0,5
Soru Açıklaması
47.
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat Veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik’e göre hangisi Günde yedi buçuk saatten daha az çalışılması gereken işlerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Toz altı kaynak işleri
Soru Açıklaması
48.
I- İş yaparken kısa yol uygulaması yapma II- İş disiplinine uymama III- Koruyucuları kullanılmaz hale getirme IV-Kötü termal konfor şartları V- Çalışan makineler üzerinde bakım, onarım ve temizlik yapma Hangisi tehlikeli davranış ( güvensiz davranış ) değildir?
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
49.
Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir. Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam kaç saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmaz?
Doğru Cevap: "D" 80
Soru Açıklaması
50.
I- Meslek hastalıklarının sebepleri II- İlk yardım III- Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler IV- İmalat usulleri V- Mesleği ile ilgili bilgiler Yukarıdakilerden hangileri Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in Ek’inde yer alan eğitim konularındandır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.