logo

1.
. I- Bilimsel Görüşler II- Uluslararası Mahkeme Kararları III- Hukukun genel ilkeleri IV- Uluslararası Anlaşmalar Devletler Hukukunda başvurulacak kaynaklarda yukarıdakilerden hangileri vardır?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
2.
. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı hizmet veren birimlerden hangisinin temel görevi çalışanların sağlığının korunması bakımından işyerlerinde inceleme ve ortam ölçümleri yapmaktır?
Doğru Cevap: "A" İSGÜM
Soru Açıklaması
3.
İşveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak istediğinde, bunu en az kaç gün önceden bir yazı ile, işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirmesi gerekir?
Doğru Cevap: "A" 30
Soru Açıklaması
4.
4857 sayılı iş kanunu’na göre, 37 ay sürmüş belirsiz süreli bir iş sözleşmesinin feshinden önce durumun diğer tarafa en az ne kadar süre önce bildirilmesi gerekir?
Doğru Cevap: "D" Sekiz hafta
Soru Açıklaması
5.
"De Morbis Artificum Diatriba"isimli kitabında özellikle iş kazalarını önlemek için iş yerlerinde koruyucu güvenlik önlemlerinin alınmasını öneren ve meslek hastalıkları konusunda öne kavuşmuş işçi sağlığının kurucusu sayılan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bernardino Ramazzini
Soru Açıklaması
6.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre I. Tehlikeli bir durumun iş kazası ya da meslek hastalığı olarak ortaya çıkması potansiyelinin büyüklüğüdür. II. Tehlikeli bir olayın meydan gelme olasılığı ile şiddetinin çarpımıdır. III. Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir. İfadelerinden hangileri riski tanımlar?
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
7.
Hangisi ILO’nun temel sözleşmelerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi
Soru Açıklaması
8.
4857 sayılı iş kanuna göre Fazla çalışma ücreti ile ilgili hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmi beş yükseltilmesi suretiyle ödenir
Soru Açıklaması
9.
İşyeri sağlık birimi kayıtlarından yararlanılarak çalışanların bazı özellikleri ve sağlık düzeyi ile ilgili değerlendirmeler yapılabilir. I- İş kazası sıklık hızı hesaplanması II- Sık görülen hastalıkların türlerinin tespiti III- Emeklilik yaşı ortalaması hesaplanması IV- Hastalık nedenli absentizm sıklığı hesaplanması Hangisi/hangileri işyeri sağlık biriminin görevleri arasında değildir?
Doğru Cevap: "D" I ve IV
Soru Açıklaması
10.
I-Sağlık sebepleri II-Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri III-Zorlayıcı sebepler İşçinin yada işverenin haklı nedenle derhal fesih yapabilmesi hususunda yukarıdakilerden hangisi/hangileri vardır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
logo

11.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi işverenin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde göz önünde bulundurulan ilkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kişisel koruma tedbirlerine, toplu koruma tedbirlerine göre öncelik vermek
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi bir çevre yönetim sistemi standardıdır?
Doğru Cevap: "C" TS EN ISO 14001
Soru Açıklaması
13.
Aşağıda verilen risk kontrol önlemlerinin hangisi diğerlerine göre daha önceliklidir?
Doğru Cevap: "A" Yerine koyma
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi bir riskin olasılığını etkileyen nedenlerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Bir kazanın yol açtığı yaralanmanın ciddiyetderecesi
Soru Açıklaması
15.
Hayvansal üretimde bulunan bir çalışanda bruselloz olduğu tespit edilmiştir. Bu hastalık Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ndeki meslek hastalığı gruplarından hangisinde yer alır?
Doğru Cevap: "D" D grubu
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi, iş sağlığı ve güvenliği bakımından çalışma ortamında yer alan fiziksel faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Solventler
Soru Açıklaması
17.
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre kaç yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılmaları yasaktır?
Doğru Cevap: "D" 18
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi, inorganik tozların neden olduğu bir akciğer hastalığı değildir?
Doğru Cevap: "E" Bisinozis
Soru Açıklaması
19.
I. Solunum II. Deri III. Sindirim Yukarıdakilerden hangileri iş hijyeni kapsamında kimyasal tehlike yaratan maddelerin vücuda girme yollarındandır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi vücuttaki terin buharlaşmasını tanımlar?
Doğru Cevap: "B" Evaporasyon
Soru Açıklaması
logo

21.
İşveren gürültüye maruziyeti hangi değeri aştığında kulak koruyucu donanımların çalışanlar tarafından kullanılmasını sağlar ve denetler?
Doğru Cevap: "B" 85 dB(A)
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği açısından bir tehlike olarak değerlendirilemez?
Doğru Cevap: "A" Aşırı hızlı forkliftin yaya işçiye çarpması sonucuyaralanma
Soru Açıklaması
23.
Aydınlatma şiddetinin ölçü birimi nedir?
Doğru Cevap: "C" Lüks
Soru Açıklaması
24.
İş Kanunu’na göre, dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar süreli işlerde ara dinlenme süresi ne kadardır?
Doğru Cevap: "B" 30 dakika
Soru Açıklaması
25.
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre kaygan ve sulu yerlerde şev açısı kaç dereceyi geçemez?
Doğru Cevap: "B" 30
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdakilerden hangisi bütün vücut titreşiminde 8 saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeridir?
Doğru Cevap: "D" 0.5 m/s2
Soru Açıklaması
27.
Aşağıdakilerden hangisinin bulunduğu işyerinde mevzuata göre çalışmaya başlamadan önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilmesine gerek yoktur?
Doğru Cevap: "A" Grup 1 biyolojik etkenler
Soru Açıklaması
28.
“Benzidin ve tuzları”nın başka bir kimyasal madde içindeki konsantrasyonu, aşağıda verilen hangi limit değerin altında bulunuyorsa kullanımına ilişkin yasak uygulanmaz?
Doğru Cevap: "D" Ağırlıkça % 0,1
Soru Açıklaması
29.
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre çalışanlardan herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi hangi değerden fazla ise tıbbi gözetim yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" 40 µg Pb/100 ml kan
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi antropometriyi tanımlar?
Doğru Cevap: "E" İnsan vücut ölçülerini inceleyen bilim dalıdır.
Soru Açıklaması
logo

31.
Aşağıdaki maddelerden hangisinin yanması A-grubu yangın sınıfına girmez?
Doğru Cevap: "D" Mazot
Soru Açıklaması
32.
Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ’e göre mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen meslekler listesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "B" İşaretçi
Soru Açıklaması
33.
Türkiye’de standart olarak kabul edilen “Toz Ölçer” hangi esasa dayanmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Gravimetrik esaslı
Soru Açıklaması
34.
I- Vücuttan geçen akımın miktarı II- Akımın vücutta izlediği yol III- Akıma maruz kalma süresi IV- Vücut direnci Yukarıdakilerden hangileri elektrik çarpmalarının insan organizmasına vereceği zararları belirleyicidir?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdakilerden hangisi yapı iskelelerinin periyodik kontrollerini yapmaya yetkilidir?
Doğru Cevap: "D" Makine Mühendisi
Soru Açıklaması
36.
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik kapsamında aşağıda belirtilenlerden hangisi kişisel koruyucu donanımdan sayılır?
Doğru Cevap: "A" Koruyucu krem ve merhemler
Soru Açıklaması
37.
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre Yangın tesisatının kontrolü standartlarda belirtilmemişse kaç yıldır?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
38.
2016 yılında yapılan bir rafineride kullanılacak olan ‘’Acil Durum Yönlendirme’’ işaretlerinin boyut yüksekliği en az kaç cm olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" 15
Soru Açıklaması
39.
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre, iş yeri sağlık ve güvenlik birimlerinde (İSGB) ilk yardım ve acil müdahale odası en az kaç metrekare olmalıdır?
Doğru Cevap: "E" 12
Soru Açıklaması
40.
5510 sayılı Kanun’a göre ölümlü olmayan iş kazalarının SGK’ye bildirilmesi kaç iş günü içinde yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
logo

41.
Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik’e göre gebe veya emziren çalışan günde kaç saatten fazla çalıştırılamaz ?
Doğru Cevap: "D" 7,5
Soru Açıklaması
42.
Fosseptikler gıda maddelerinin depolandığı veya işlendiği yerlere kaç metreden daha yakın bir yerde yapılmamalıdır?
Doğru Cevap: "B" 30
Soru Açıklaması
43.
İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’ine Soyunma yeri ve elbise dolabı için verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Nemli, tozlu, kirli, tehlikeli maddeler ile çalışılan yerlerde ve benzeri işlerde iş elbiseleri ile harici elbiselerin konulabileceği tek bölmeli bir dolap sağlanır.
Soru Açıklaması
44.
İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik’e göre Kurul üyelerinin ve yedeklerinin eğitimlerinde hangisi yoktur ?
Doğru Cevap: "E" Ürün kalitesi ve kalite politikası
Soru Açıklaması
45.
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e göre Acil durumların belirlenmesinde hangisi göz önüne alınmaz?
Doğru Cevap: "A" Grev yapılması
Soru Açıklaması
46.
İş hijyeni eğitim yönetmeliği kapsamına girmeyen iş kolu hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sondaj işleri
Soru Açıklaması
47.
Radyasyonun insan üzerindeki etkileriyle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Proton ışınları da vücudun derinliklerine giremezler ve dokulara hafif derecede nüfuz edebilir.
Soru Açıklaması
48.
I- Paskal (N/m²) II-Newton III- Bar (kg/cm²) IV- atm ( mm Hg) Birim yüzey üzerine uygulanan kuvvete basınç denir. Basınç birimi yukarıdakilerden hangisinde /hangilerinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" I, III ve IV
Soru Açıklaması
49.
Gürültünün azaltılması için, hava yoluyla yayılan gürültünün; perdeleme, kapatma, gürültü emici örtüler ve benzeri yöntemlerle ve yapı elemanları yoluyla iletilen gürültünün ise; yalıtım, sönümleme ve benzeri yöntemlerle azaltılması gerekir. Yukarıdaki gibi bilgi veren bir kişi hangi yöntemi tanımlamıştır?
Doğru Cevap: "B" Teknik yolla azaltma
Soru Açıklaması
50.
Aşağıdakilerden hangisi stresten korunmada en etkili yöntemdir?
Doğru Cevap: "A" Ekip çalışması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.