logo

1.
50 yaşına erkek hastada kafa travmasına bağlı sub- dural hematom nedeniyle ameliyata alındıktan 2 gün sonra letarji ve oligüri gelişiyor. Santral venöz basıncı normal olan hastanın labaratuar incelemelerinde Na+: 115, K+: 3.4, Cl: 90, serum osmola- ritesi: 240 mOsm/L, idrar sodyumu 45 mEq/L ve idrar osmolalitesi: 450 mOsm/L olarak saptanıyor. Bu hasta için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Hiponatremi hiperglisemiden kaynaklanmaktadır
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi vücuttaki en büyük sıvı kompartımanıdır?
Doğru Cevap: "D" İntraselüler sıvı
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki katyonlardan hangisi intraselüler sıvıda en fazla miktarda bulunur?
Doğru Cevap: "C" Potasyum
Soru Açıklaması
4.
Travma sonrası erken dönemde hormon düzeyi değişiklikleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" İnsülin salınımı azalır
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi ısı şok proteinlerinin bir fonksiyonudur?
Doğru Cevap: "A" Ligand bağlanmasını artırmakiçinotologprotein lerin bağlanması
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi eikosanoiddir?
Doğru Cevap: "C" Tromboksan
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi masif kan transfüzyonuna bağlı gelişebilecek komplikasyonlardan değildir?
Doğru Cevap: "B" Alkaloz
Soru Açıklaması
8.
Kronik warfarin tedavisi alan bir hasta akut apandisit tanısıyla başvuruyor. INR>si 1.4. Aşağıdaki- lerden hangisi en uygun yaklaşımdır?
Doğru Cevap: "A" Warfarini kesmeden hemen cerrahiye almak
Soru Açıklaması
9.
Heparin tedavisi alırken masif kanaması olan hastada heparin etkisini antagonize etmek için hangisi kullanılır?
Doğru Cevap: "D" Protamin Sülfat
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi hemostaz sürecinde oluşmaz?
Doğru Cevap: "D" Sempatik aktiviteye bağlı vazokonstrüksiyon
Soru Açıklaması
logo

11.
Divertikülit perforasyonu nedeni ile ameliyat edilen hastanın postoperatif 4. gününde alınan arteriyel kan gazında pH: 7.49, p02: 53 mmHg, pC02: 28 mmHg olarak ölçülmüştür. Hasta bu sırada nazal %50 oksijen solumaktadır. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" ARDS
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki durumlardan hangisi Adult Respiratuar Distress Sendromu (ARDS)'nun göstergelerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Hipoksi ile birlikte hipokarbi
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi ARDS ' nin fizyopatoloji- sinde temel faktördür?
Doğru Cevap: "E" Alveol ile kapiller arası membranda hasarlanma
Soru Açıklaması
14.
Hipovolemik şokta aşağıdakilerden hangisi bir kompanzasyon mekanizması değildir?
Doğru Cevap: "C" Tüm organlarda kan akımı azalması
Soru Açıklaması
15.
Cilt cilaltı apselerde en yaygın etken mikroorganizma hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Staphilokok grubu
Soru Açıklaması
16.
Cilt altı apselerde temel tedavi nedir?
Doğru Cevap: "D" Drenaj
Soru Açıklaması
17.
Tetanoz aşısı şeması bilinmeyen kirli yarası olan hastada önerilen tedavi planı ne olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Teatanoz aşısı ve immünglobulin
Soru Açıklaması
18.
Altmış beş yaşında bir diyabetik hasta, 24 saat önce bahçede çalışırken, kalçasına saplanan tahta parçasıyla yaralanmış olarak acil servise başvuruyor. Muayenesinde 39°C ateş, yara çevresinde morluk ve krepitasyon saptanıyor. Yara yerinde kötü kokulu akıntı tesbit ediliyor. Bu hasta ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Antibiyotikler ile düzelme görülmez ise cerrahi debridman yapılmalıdır
Soru Açıklaması
19.
Karaciğerde 4 cm'lik kitle nedeniyle tru-cut biyopsi yapılan 55 yaşındaki bayan hastada 5gün sonra sağ üst kadran ağrısı, sarılık ve melena ortaya çıkıyor. Bu hastada kesin tanı yöntemi nedir?
Doğru Cevap: "B" Anjiyografi
Soru Açıklaması
20.
Trafik kazası sonucu splenektomi yapılan hastada postoperatif 2. gün hıçkırık ve sol omuz ağrısı şikayetleri gelişiyor. Muhtemel tanı nedir?
Doğru Cevap: "B" Sol subdiafragmatik hematom
Soru Açıklaması
logo

21.
20 yaşındaki genç bir erkekte sol ön 8. interkostal boşlukta bıçak yarası vardır. Hasta distresi yok ve göğüs grafisi normaldir. Teşhise yönelik perito- nal yıkama yapılır ve RBC sayısı 8,000/ul ve WBC sayımı da 300/uPdir. Aşağıdakilerden hangisi bu hasta için en iyi tedavidir?
Doğru Cevap: "C" Laparoskopi
Soru Açıklaması
22.
45 yaşındaki sağlıklı bir kadın hareket halindeki bir araçla kaza yapar. Hemodinamik açıdan stabildir ve sadece sağ üst kadranında minimal bir hassasiyet vardır. FAST incelemesi (Travma için karın odaklı ultra-sonografi) pozitiftir ve hepatorenal boşluk ve pelviste sıvı görülmektedir. Aşağıdakilerden hangisi hastanın tedavisi için en İyi sonraki aşamadır?
Doğru Cevap: "B" BT taraması
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi yanığın bir geç komplikasyonudur?
Doğru Cevap: "A" Heterotopik ossifikasyon
Soru Açıklaması
24.
Topikal antimikrobiyal ajan mafenid asetatın aşağıdaki komplikasyonlardan hangisine neden olma olasılığı en yüksektir?
Doğru Cevap: "C" Metabolik asidoz
Soru Açıklaması
25.
24 yaşında bir hasta sıcak su tüpünde tutulduktan sonra yaygın yanık yarası göstermektedir. Sağ ba- caktadairesel kabarcıklar (kalçadan ayak parmaklarına kadar) ve sol alt bacakta dairesel kabarcıklar (dizden ayak parmaklarına kadar) vardır. Sağ uyluk, karın vegöbeğin altına denk gelen arka kısım ile kalça ve perine kızarıktır fakat kabarcık yoktur. Toplam BSA (vücut yüzey alanı) yanığı nedir?
Doğru Cevap: "A" %25
Soru Açıklaması
26.
75 kg ağırlığında 35 yaşında itfaiyeci hasta total vücut alanın %60'ım kaplayan derin 2. ve 3. derece yanıklarla acil servise kazadan 30 dak. sonra getiriliyor. Intravenöz sıvı ihtiyacı Parkland formülüne göre hesaplanırsa, seçilecek sıvı ve infüzyonun hızı nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Ringer laktat, 1125 ml/saat, 8 saatte
Soru Açıklaması
27.
Tiroidin en sık görülen konjenital anomalisi aşağı- dakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Aberran tiroid
Soru Açıklaması
28.
En sık görülen fonksiyonel ektopik tiroid formu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Lingual tiroid
Soru Açıklaması
29.
Boyun orta hatta kitle şikayeti ile başvuran hastanın fizik muayenesinde kitlenin dil hareketleriyle yer değiştirdiği tespit ediliyor. Laboratuvar tetkiklerinde hastanın ötiroid olduğu görülüyor. Hasta için bundan sonraki en uygun tedavi planı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kitlenin hyold kemikle birlikte eksizyonu
Soru Açıklaması
30.
Tiroidektomi sırasında superior tiroid arteri ve veni disseke edilirken hangi oluşuma zarar verme olasılığı en yüksektir?
Doğru Cevap: "A" Superior larlngeal sinir
Soru Açıklaması
logo

31.
Antimikrozomal antikor ve antitiroglobülin antikorun yüksek oranda pozitif olması beklenen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hashimato tiroiditi
Soru Açıklaması
32.
Karaciğerinde hemanjiyom olduğu düşünülen 2 cm çaplı kitlenin ayırıcı tanısı için üst abdomen bilgisayarlı tomografi çekilen 43 yaşında erkek hastada sol adrenalde 55 mm çaplı heterojen görünümlü kitle tespit edilmiştir. Bu hastaya yaklaşımda hangi tetkikin yeri yoktur?
Doğru Cevap: "E" Kalsitonin
Soru Açıklaması
33.
45 yaşında bayan hasta ataklar şeklinde olan şiddetli hipertansiyon nedeniyle başvurmuştur. Fe- okromositoma ön tanısı düşünülen hastada aşa- ğıdakilerden hangisi tanısal amaçlı kullanılmaz?
Doğru Cevap: "B" Adrenal İİAB
Soru Açıklaması
34.
Karaciğer hemanjiyomuna yönelik abdominal BT yapılırken 63 yaşında bayan hastanın sağ adrenal bezde 6 cm çaplı kitle tespit edilmiş olup kitlenin non fonksiyone olduğu gösterilmiştir. Hastaya yaklaşım ne olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Adrenalektomi
Soru Açıklaması
35.
Tarama tetkikleri ile feokromasitoma tanısı konan 45 yaşında erkek hastada üst abdomen BT ile her iki adrenal bez normal olarak görüntülenmiştir. Hastaya yaklaşımda bir sonraki aşama ne olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" MİBG sintigrafisi
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdaki biyopsi bulgularından hangisi daha sonra memede gelişecek karsinom açısından en yüksek riske sahiptir?
Doğru Cevap: "B" Atipik lobüler hiperplazi
Soru Açıklaması
37.
Memenin yokluğu (amasti) aşağıdakilerden hangisiyle birliktedir?
Doğru Cevap: "C" Poland sendromu
Soru Açıklaması
38.
Klinik olarak pozitif supraklaviküler lenf nodu aşağıdakilerden hangisi ile uyumludur?
Doğru Cevap: "C" Level III noduldur
Soru Açıklaması
39.
Meme başının Paget hastalığı için uygun tedavi nedir?
Doğru Cevap: "D" Rezeksiyon
Soru Açıklaması
40.
Renal transplantasyon sonrası aşağıdaki maligni- telerden hangisi en sık görülür?
Doğru Cevap: "B" Deri kanseri
Soru Açıklaması
logo

41.
Renal transplantasyon sonrası uzun dönemde mortaliteden öncelikle sorumlu olan hagisidir?
Doğru Cevap: "D" Kardiyovasküler hastalıklar
Soru Açıklaması
42.
Renal transplantlı hastalarda greft kaybının en sık nedeni hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kronik rejeksiyon
Soru Açıklaması
43.
Gastroözefajeal reflüsü olan hastalarda mutlak cerrahi endikasyon hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Perforasyon
Soru Açıklaması
44.
Parietal Hücrelerin çoğu nerede yerleşmiştir?
Doğru Cevap: "C" Korpus
Soru Açıklaması
45.
Aşağıdakilerden hangisi jejunumu ileumdan ayıran özelliklerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Daha uzun vasa recta
Soru Açıklaması
46.
Familiyal polipozis koli tanısı alan bir hastada ko- lonoskopik olarak çıkartılan polip en yüksek olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tübüler adenom
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdakilerden hangisi inferior mezenterik arterin bir dalıdır?
Doğru Cevap: "C" Sigmoidal arterler
Soru Açıklaması
48.
Aşağıdakilerden hangisi en yüksek olasılıkla erişkindeki akut apandisit gelişimini açıklar?
Doğru Cevap: "A" Fekalitler
Soru Açıklaması
49.
10 yaşında erkek çocuk hematokezya nedeniyle başvurmuştur. N/G aspirasyonu temiz, safralı gelen hastada en muhtemel tanı hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Meckel divertikülü
Soru Açıklaması
50.
Koroner baypas ameliyatı sonrasında yoğun bakımda izlenen hastada 4. gün karın ağrısı, ateş ve lökositoz gelişiyor. Abdominal USG'de safra kesesinin hidropik olduğu fakat içinde taş olmadığı tespit ediliyor. En uygun tedavi hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Perkütan kolesistostomi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.