logo

1.
Cerrahi hastalarda en sık görülen sıvı bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hücre dışı sıvı açığı
Soru Açıklaması
2.
Cerrahi hastada en sık görülen elektrolit bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hiponatremi
Soru Açıklaması
3.
Akut hiperkalsemi tedavisinde Hjk basamak hangisi olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" İsotonik sıvılarla hidrasyon
Soru Açıklaması
4.
Hipomagnezemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Serum magnezyum düzeyine göre doz ayarlanmalıdır.
Soru Açıklaması
5.
Aşırı terleyen bir insanda aşağıdakilerden hangisi görülebilir?
Doğru Cevap: "B" Hipernatremi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi adrenal yetmezlikli hastalarda izlenir?
Doğru Cevap: "B" Hiperkalemi
Soru Açıklaması
7.
Travmadan sonra aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Karaciğerde akut faz proteinlerinin sentezi azalır
Soru Açıklaması
8.
Hipovolemik şoktaki bir hastada aşağıdaki meta- bolik değişikliklerden hangisi mevcuttur?
Doğru Cevap: "D" Sistemik vasküler rezisttans artar
Soru Açıklaması
9.
Warfarin kullanan bir hastada hemostaz profili hangisi ile takip edilir?
Doğru Cevap: "A" Protrombin zamanı
Soru Açıklaması
10.
Heparin tedavisi alan bir hastanın hemostaz açısından monitörizasyonu hangisi ile yapılır?
Doğru Cevap: "B" Aktive parsiyel tromboplastin zamanı
Soru Açıklaması
logo

11.
Vazokonstrüksiyon hipovolemik şoka karşı oluşan başlangıç fizyolojik yanıtlardan biridir. Bu aşağı- dakilerden hangisi aracılığı ile olur?
Doğru Cevap: "A" Arteriyollerde alfa adrenerjik reseptörlerin ak- tivasyonu
Soru Açıklaması
12.
Antidiüretik hormon şoka yanıt olarak salınır ve yaklaşık I hafta yüksek seyreder. Aşağıdakilerden hangisi artmış ADH salimini sonucu görülür?
Doğru Cevap: "C" Mezenterik Vazokonstrüksiyon
Soru Açıklaması
13.
70 kg erkekte brakiyal arter laserasyonu sonucu toplam 800 cc kan kaybı oluşuyor. Amerikan Cerrahları Koleji sınıflandırmasına göre hangi kategori hemoraji vardır?
Doğru Cevap: "B" II. kategori hemoraji
Soru Açıklaması
14.
Travmalı bir hastanın tedavisinde aşağıdakiler- den hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Travmalı hastalar Trandelenburg pozisyonuna alınmalıdır.
Soru Açıklaması
15.
Diastol sonu basınç sabit tutulduğunda aşağıdaki parametrelerden hangisinin artması kardiyak indeksi arttırır?
Doğru Cevap: "C" Kalp hızı
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi santral venöz basınçta (CVP) düşmeye neden olur?
Doğru Cevap: "D" Septik şok
Soru Açıklaması
17.
Hücre dışı sıvı açığı oluştuğunda aşağıdakilerden hangisi görülmez?
Doğru Cevap: "E" Nabız basıncında artma
Soru Açıklaması
18.
Hangisi DVT için risk oluşturmaz?
Doğru Cevap: "E" Hipotiroidi
Soru Açıklaması
19.
Hangisi pulmoner embolisi profilaksisi için kullanılmaz?
Doğru Cevap: "A" Aspirin
Soru Açıklaması
20.
Mide içeriğini aspire eden bir hastada ilk olarak yapılması gereken tedavi hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Trakeal aspirasyon
Soru Açıklaması
logo

21.
Elektif kolon rezeksiyonu işlemi geçiren bir hastada aşağıdakilerden hangisi en etkili antibiyotik dozudur?
Doğru Cevap: "A" Cilt insizyonundan önce 30 dakika içerisinde verilen tek bir doz
Soru Açıklaması
22.
Politravmalı hastalarda j]k değerlendirme hangi sıraya göre yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Havayolu - solunum - dolaşım- nörolojik muayene - elbiseleri çıkartma
Soru Açıklaması
23.
Kesici - delici aletle batma nafiz yaralanması olan hastalardan hangisinde acil laparotomi endikas- yonu yoktur?
Doğru Cevap: "E" Hepsinde acil laparatomi yapılır.
Soru Açıklaması
24.
Künt travmadan iki hafta sonra sarılık ve hematemez gelişen hastada aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?
Doğru Cevap: "A" Hemobilia
Soru Açıklaması
25.
Yukarıdaki soruda tarif edilen hastada en eüveni- Ür tanı yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Anjiografi
Soru Açıklaması
26.
Bilinci kapalı hastada havayolu tıkanıklığının en şik sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Dilin geri düşmesi
Soru Açıklaması
27.
Yanıklı hastaların yaralarında en fazla izole edilen nonbakteriyel, oportunistik organizma hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kandida
Soru Açıklaması
28.
Yanıklı hastalarda yanık alanında en sık enfeksiyona neden olan mikroorganizma hangisidir?
Doğru Cevap: "A" S. Aureus
Soru Açıklaması
29.
Kimyasal yanıklar hakkında hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Yanık alanına derhal nötralize edici pomadlar uygulanır.
Soru Açıklaması
30.
Yanık nedeniyle tedavisi planlanan aşağıdaki hastalardan hangisinde yatırılarak tedavi gerekliliği yoktur?
Doğru Cevap: "E" Toraksta %8 2. derece yanık erişkin
Soru Açıklaması
logo

31.
Bacağında çepeçevre yanık oluşan hasta olaydan 1 saat sonra başvuruyor. Fizik muayenesinde yanık taraf ayağında siyanoz, ödem ve soğukluk dikkati çekiyor. Uygun olan yaklaşım hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Eskarotomi
Soru Açıklaması
32.
En sık görülen tiroidit formu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hashimato tiroiditi
Soru Açıklaması
33.
Hipotiroidinin en sık sebebi aşağıdakileden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hashimato tiroiditi
Soru Açıklaması
34.
Aşağıdakilerden hangisi Hashimato tiroiditi için yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Hastalık ataklar ve remisyonlar halinde seyreder
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdakilerden hangisi Riedel tiroiditi için yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Cerrahi tek tedavi seçeneğidir
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdakilerden hangisi hipertiroidide beklenmeyen bir semptomdur?
Doğru Cevap: "D" Kilo artışı
Soru Açıklaması
37.
Tek şikayeti hipertansiyon olan, laboratuar bulgularında metabolik alkaloz, hipokalemi ve renin düşüklüğü olan hastada en muhtemel tanı nedir?
Doğru Cevap: "A" Primer hiperaldosteronizm
Soru Açıklaması
38.
Cushing sendromu düşünülerek tetkikleri yapılan 52 yaşındaki bayan hastada bazal kortizol ve idrar kortizolü çok yüksek, ACTH ise suprese olarak bulunmuştur. Hastada hangi görüntüleme yöntemi tercih edilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Abdominal BT
Soru Açıklaması
39.
Memede 4x5 cm'lik kist saptanan hastaya aspirasyon yapılmış ve rezidüel kitlenin kalmadığı görülmüştür. Takiplerde aynı bölgede 2 kez daha aspi- rasyona rağmen 3x4 cm'lik kist saptanmıştır. Bu hastanın tedavisinde en uygun basamak hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Eksizyon
Soru Açıklaması
40.
58 yaşında kadın hasta son 2 aydır memesinde hızlı büyüyen kitle nedeniyle başvurmuştur. Fizik muayenede sağ memede saat 11 hizasında 6 cm çaplı düzgün sınırlı, mobil kitle lezyonu mevcuttur. Aksil- ler lenfadenopati yoktur. En olası tanı nedir?
Doğru Cevap: "B" Sistosarkoma filloides
Soru Açıklaması
logo

41.
Meme kanserinde aşağıdakilerden hangisi sağ kalımı belirlemede en az etkiye sahiptir?
Doğru Cevap: "A" Menapozal durum
Soru Açıklaması
42.
Aşağıdakilerden hangisi 20-30 yaş arası kadınlarda memenin en sık görülen benign tümörüdür?
Doğru Cevap: "D" Fibroadenom
Soru Açıklaması
43.
Genç kadın hastanın meme başı akıntısının en olası tanısı nedir?
Doğru Cevap: "B" İntraduktal papillom
Soru Açıklaması
44.
75 yaşında ve daha önce ameliyat geçirmemiş erkek hasta 3 gündür devam eden karın ağrısı, gaz ve gayta çıkartamama şikayetleriyle geliyor. ADKG'de safra yollarında hava ve ince barsakta hava - sıvı seviyeleri görülüyor. En olası tanı hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Biliyo-enterik fistül
Soru Açıklaması
45.
Aşağıdakilerden hangisinde kolonda kanser gelişme riski en düşüktür?
Doğru Cevap: "E" Peutz-Jeghers sendromu
Soru Açıklaması
46.
Rektum kanserlerinde tümörün çevreye yayılımının ve rektum çevresindeki lenf nodlarının değerlendirilmesinde en önemli tetkik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Endorektal USG
Soru Açıklaması
47.
Rektal kanama şikayeti olan bir hastada dentate çizginin (mukokütanöz çizgi) 2 cm üzerinde 2 cm çapında sapsız bir polip saptanıyor ve polipektomi uygulanıyor. Patolojik incelemede karsinoma in- situ olduğu gözleniyor. Aşağıdaki tedavilerden hangisini önerirsiniz?
Doğru Cevap: "E" Ek tedaviye gerek yoktur
Soru Açıklaması
48.
Radyasyon kolitinde aşağıdaki komplikasyonlardan hangisi gözlenmez?
Doğru Cevap: "E" İnvajinasyon
Soru Açıklaması
49.
Aşağıdakilerden hangisi Crohn kolitinde cerrahi endikasyonu değildir?
Doğru Cevap: "C" Enterokutanöz fistül
Soru Açıklaması
50.
Sigmoid volvulusu olan hastada Nk istenecek tetkik hangisidir?
Doğru Cevap: "C" AD KG
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.