logo

1.
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği'ne göre titreşime bağlı hastalıklar hangi grupta yer almaktadır?
Doğru Cevap: "E" E
Soru Açıklaması
2.
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisinde el-kol titreşimine bağlı meslek hastalığı oluşmaz?
Doğru Cevap: "E" Forklift kullanımı
Soru Açıklaması
3.
Birbiri ile bağlantılı dört titreşim parametresi vardır. Tek frekans değeri için bu parametrelerden ikisi biliniyorsa, geri kalan parametreler hesaplanabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu parametrelerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Güç
Soru Açıklaması
4.
İnsanlar aşağıdaki frekans aralıklarından hangisine direnç gösterebilirler?
Doğru Cevap: "A" 16-20Hz
Soru Açıklaması
5.
Titreşimle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Sönümleme, belirli bir frekansta titreşen bir sistemin, aynı frekanstaki dış titreşimin tesirinde kalarak yüksek genlikle titreşmesi olayıdır.
Soru Açıklaması
6.
Eller ve titreşimli alet arasındaki bağlantı, el-kol titreşim büyüklüğü değerlendirilirken raporda bulunması gereken birçok faktörden etkilenir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Çalışanın yaşı ve cinsiyeti
Soru Açıklaması
7.
Raynaud fenomeni tipik olarak soğuk ya da duygusal stres sonrasında ortaya çıkan, genel olarak el parmaklarında, daha az sıklıkta ise kulakta, burunda veya ayak parmaklarında görülen dolaşım bozukluğudur. En önemli belirtisi parmaklardaki beyazlaşma olduğu için “beyaz parmak hastalığı" olarak da bilinir. I-Titreşim II- Vinil klorür III-Benzepiren Raynaud fenomeni tipik olarak soğuk ya da duygusal stres sonrasında ortaya çıkan, genel olarak el parmaklarında, daha az sıklıkta ise kulakta, burunda veya ayak parmaklarında görülen dolaşım bozukluğudur. En önemli belirtisi parmaklardaki beyazlaşma olduğu için “beyaz parmak hastalığı" olarak da bilinir. I-Titreşim II- Vinil klorür III-Benzepiren Hangileri Raynaud fenomenine yol açar?
Doğru Cevap: "C" l ve II
Soru Açıklaması
8.
"Makina Emniyeti Yönetmeliği'ne göre talimatlar makina tarafından el kol sistemine veya tüm vücuda iletilen titreşimlerle ilgili olarak aşağıdaki hangi bilgileri vermesine gerek yoktur?
Doğru Cevap: "D" 5 m/s2 yi geçiyorsa, bel ve sırtın maruz kaldığı toplam titreşim değeri
Soru Açıklaması
9.
Titreşim Yönetmeliği'ne göre, "El-kol titreşimi: İnsanda el-kol sistemine aktarıldığında, işçilerin sağlık ve güvenliği için risk oluşturan ve özellikle de, .......... sinir ve kas bozukluklarına yol açan ............. titreşimdir." Cümlesindeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" damar, kemik, eklem, / mekanik
Soru Açıklaması
10.
Titreşim Yönetmeliği'ne göre, titreşimli ortamda çalışan üzerinde sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri 2,5 m/sn2 olan titreşime ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" El-kol titreşimi
Soru Açıklaması
logo

11.
Titreşim ve sağlık etkilerine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" El kol vibrasyonu sonucu oluşan beyaz parmak tablosu ile ilişkili semptomlar soğuk ortamda artar.
Soru Açıklaması
12.
I- Düşük sıcaklık ve bunun gibi özel çalışma koşulları II- İş ekipmanı üreticilerinin mevzuat gereği verdiği bilgileri III- Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi IV- Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri İşveren, yapılacak risk değerlendirmesinde, titreşim ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangilerini dikkat almalıdır?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
13.
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Titreşimli cihazlarla çalışanların her saatte 15 dakika süre ile dinlenmeleri sağlanacaktır.
Soru Açıklaması
14.
Çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunmasıyla ilgili genel ilkelere uyulması koşuluyla, bütün vücut titreşimi bakımından, işin ve işyerinin özellikleri açısından, alınan tüm teknik ve idari önlemlere rağmen maruziyet sınır değerlerine uyulmasının mümkün olmadığı koşullarda Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'inin bazı hükümleri uygulanmaz. Aşağıdakilerden hangisi bu işlerdendir?
Doğru Cevap: "E" Deniz ve hava taşımacılığı
Soru Açıklaması
15.
Çalışanın mekanik titreşim maruziyetinin genellikle maruziyet eylem değerlerinin altında olduğu ama zaman zaman belirgin değişiklikler gösterdiği ve maruziyet sınır değerini aştığı durumlarda, Yönetmeliğin Maruziyetin sınırlandırılması maddesi uygulanmaz. Bu durumda; 40 saatlik ortalama maruziyet değeri, maruziyet sınır değerinden düşük olmalı ve çalışma ortamındaki farklı kaynakların neden olacağı toplam riskin, maruziyet sınır değerine ulaşıldığında oluşabilecek riskten daha az olduğu kanıtlanmalıdır. Bu uygulamaya özel koşullar dikkate alınarak ortaya çıkan risklerin en aza indirildiğinin ve ilgili çalışanların uygun sağlık gözetimine tabi tutulduklarının Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerince tespit edilmesi halinde kaç yıl için izin verilebilir?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
16.
Titreşim Yönetmeliği'ne göre bütün vücut titreşimine maruziyet düzeyinin değerlendirimesinde aşağıdaki standartlardan hangisi kullanılır?
Doğru Cevap: "D" TS EN 1032
Soru Açıklaması
17.
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'ine göre göre el-kol titreşimine maruziyet düzeyinin değerlendirimesinde aşağıdaki standartlardan hangisi kullanılır?
Doğru Cevap: "E" TS EN 5349
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi El-kol titreşim sendromunun tespitinde kullanılan testlerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Patch testi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi temel olarak titreşimin neden olduğu bir meslek hastalığıdır?
Doğru Cevap: "A" Beyaz parmak hastalığı
Soru Açıklaması
20.
I-Matkap II-Çim biçem makinesi III- Yüksek basınçlı su hortumu Hangileri el-kol titreşiminin mesleki maruziyet kaynaklarındandır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
logo

21.
Tüm vücut titreşiminden etkilenmesinin bağlı olduğu faktörlerden hangisi yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Çalışanın yaşı ve cinsiyeti
Soru Açıklaması
22.
El kol titreşimi için sekiz saatlik çalışma süresinde günlük maruziyet "sınır değeri" ve "eylem değeri" nedir?
Doğru Cevap: "A" 5,00 m/s2 - 2,5 m/s2
Soru Açıklaması
23.
İşveren; titreşim riskine maruz kalan işçilerin ve/veya temsilcilerinin, yapılan risk değerlendirmesi sonuçları hakkında, aşağıdaki konulardan hangisinde bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlamak zorunda değildir?
Doğru Cevap: "B" Maruz kalınan titreşimin frekans ve enerji değerleri
Soru Açıklaması
24.
Titreşime maruz kalan çalışanlarda görülen beyaz parmak hastalığı hangi frekans aralığında oluşan titreşimler sonucu meydana gelir?
Doğru Cevap: "D" 20-1000 Hz
Soru Açıklaması
25.
I- Titreşimin bedene etki noktasını II- İvme ve frekansını III- Etki süresi ve rezonans Mekanik titreşimlerin etkisini değerlendirmek için yukarıdakilerden hangilerinin bilinmesi gerekir?
Doğru Cevap: "E" I - II - III
Soru Açıklaması
26.
Bir sisteme dışarıdan uygulanan kuvvetin frekansı, sistemin doğal titreşim frekansına eşit olduğunda, titreşim hareketinin genliğinin çok büyük bir değere çıkması olayını tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Rezonans
Soru Açıklaması
27.
Parmaklarda vazo motor bozukluk oluşturup, sonuçta renk değişikliği ve beyazlaşma ile ortaya çıkan, beyaz parmak veya ölü parmak adı verilen tabloyu ortaya çıkaran iş yeri ortam faktörü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Titreşim
Soru Açıklaması
28.
I- Profil taşlama makineleri II- İğne kazıcılar III- Astarlama makineleri Hangileri el-kol titreşimin söz konusu olduğu işlerdir?
Doğru Cevap: "E" I - II - III
Soru Açıklaması
29.
İnsan vücudunun farklı kısımlarının farklı rezonans frekansları vardır ve rezonans frekansları kişiden kişiye ve duruş biçimine göre değişir. Titreşimin vücudu hareket ettirdiği durumu tanımlamak için vücudun verdiği mekanik cevaplarda I- Geçirgenlik II- Empedans III-Frekans Hangileri vardır?
Doğru Cevap: "D" I - II
Soru Açıklaması
30.
I- Hava sıcaklığı- Kuru termometre II-Nem-Higrometre III- Hava Akım Hızı-Anemometre Termal konfor unsuru ve ölçen ekipman eşleştirmesinde hangileri doğ verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" I - II - III
Soru Açıklaması
logo

31.
Termal konfor ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Genel olarak herhangi bir iş yerinde bağıl nem %80 ile %100 arasında olmalıdır.
Soru Açıklaması
32.
Aşağıdakilerden hangisi 1 m3 havadaki su buharı miktarının gram olarak ağırlığını tanımlayan kavramdır?
Doğru Cevap: "A" Mutlak nem
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdakilerden hangisi çevre ile ısı alış verişini etkileyen faktörlerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Genleşme yoluyla ısı alışverişi
Soru Açıklaması
34.
Aşağıdakilerden hangisi termal konfor şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Havadaki ses oranı
Soru Açıklaması
35.
İnsan vücuduyla çevresel yüzeyler arasında sıcaklık farkı olduğunda ışınım yoluyla gerçekleşen ısı alışverişine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Radyant ısı
Soru Açıklaması
36.
Sualtı kaynak işi yapan bir çalışanın yüzme ve dalma sonucu ısı kaybı yaşaması aşağıdakilerden hangisinden dolayıdır?
Doğru Cevap: "C" Kondüksiyon
Soru Açıklaması
37.
I-Kalsiyum II-Sodyum III-Magnezyum Hangilerinin vücutta kaybı aşırı terleme ile kaslarda ani kasılmalar şeklinde ısı kramplarına neden olur?
Doğru Cevap: "E" I - II- III
Soru Açıklaması
38.
I- Higrometre II- Psikrometre III-Altimetre Hangileri nem ölçen aletlerdendir?
Doğru Cevap: "D" I - II
Soru Açıklaması
39.
I-Yansıtan siper kullanımı II-lsı geçirmeyen siper kullanımı III- Sıcak cisimlerin yüzeylerini ışıma özelliği zayıf maddelerle boyamak veya kaplamak. Hangileri radyant ısıdan korunmak için kullanılmaktadır?
Doğru Cevap: "E" I - II - III
Soru Açıklaması
40.
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik'ine göre çalışma ortamı sıcaklığı ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Ofis sıcaklıkları ofiste çalışma durumuna bakılmaksızın gerekli dereceye sabitlenmiş olarak çalışılacaktır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.