Fiziksel risk etmenleri işitme kaybı tanımlar

işitme kaybı tipleri nelerdir?

* İletim tipi işitme kaybı
* Algı tipi işitme kaybı

İletim tıpı işitme kaybı :Kulak zarında ve orta kulak kemiklerinde meydana gelen kayıplardır.
Algı tipi sağırlık: İç kulakta duyma hücrelerinde meydana gelen kayıplardır.


Gürültü, insanda işitme kaybının yanı sıra aşağıda belirtilen zararlara da neden olur:

* Damarların daralması
* Kas gerilmeleri
* Yüksek tansiyon
* Adrenalin artması
* Sinirlilik
* Konuşma yeteneğinin engellenmesi
* Çalışma ortamında personelin işitme duygu ve duyarlılığını koruyacak birimde ses şiddetini düşürerek koruyucu sağlık araçları kullanılabilir,
* Endüstride gürültünün sebep olduğu işitme kayıpları fizik etkenlerle ortaya çıkan meslek hastalıkları grubuna giren bir meslek hastalığıdır.


Gürültü Zararlarının Meslek Hastalığı Sayılabilmesı için;

Gürültülü iş te en az iki yıl Gürültü şiddeti sürekli olarak 85 dB’ in üstünde olan işlerde en az 30 Gün çalışmış olmak gereklidir

Gürültü için yükümlük süresi 6 ay olarak belirtilmiştir.


TANIMLAR

Ses Şiddeti : Birim alandaki sesin yoğunluk düzeyidir. İnsan kulağının seslere verdiği logaritmik tepki. dB

Ses yoğunluğu : Ses gücünün, belirlenmiş birim zamanda, birim alana düşen miktarı . W/cm2

Günlük gürültü maruziyet düzeyi (LEX, 8saat) [dB(A) re. 20 pPa]: TS 2607 ISO 1999 standardında tanımlandığı gibi en yüksek ses basıncının ve anlık darbeli gürültünün de dahil olduğu A-ağırlıklı bütün gürültü maruziyet düzeylerinin, sekiz saatlik bir iş günü için zaman ağırlıklı ortalaması.

Haftalık gürültü maruziyet düzeyi (LEX, 8saat): TS 2607 ISO 1999 standardında tanımlandığı gibi A-ağırlıklı günlük gürültü maruziyet düzeylerinin, sekiz saatlik beş iş gününden oluşan bir hafta için zaman ağırlıklı ortalaması

En düşük maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 80 dB(A) veya (Ptepe) = 112 Pa [135 dB(C) re. 20 pPa] (20 pPa referans alındığında 135 dB (C) olarak hesaplanan değer).

En yüksek maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 85 dB(A) veya (Ptepe) = 140 Pa [137 dB(C) re. 20 pPa].

Maruziyet sınır değerleri: (LEX, 8saat) = 87 dB(A) veya (Ptepe) = 200 Pa [140 dB(C) re.
20 pPa]

**Maruziyet sınır değerleri uygulanırken, çalışanların maruziyetinin tespitinde, çalışanın kullandığı kişisel kulak koruyucu donanımların koruyucu etkisi de dikkate alınır.
** Maruziyet eylem değerlerinde kulak koruyucularının etkisi dikkate alınmaz.

Darbe Gürültüsü : Aralıklı gürültünün özel bir şeklidir. Çekiç veya pres makinasının çıkardığı türdendir. Çarpma olduğu anda yüksek düzeyde gürültü olur.

Kararsız Gürültü: Ses basıncı düzeyi zaman zaman iniş çıkışlar gösterir. Pek çok iş yerinde bulunan gürültü bu türdendir. Örnek trafik gürültüsü gibi…

Aralıklı gürültü: Aralıklı çalışan motorun çıkardığı ses bu türe örnektir. Gürültü düzeyinin artması ve azalması belli bir periyodik süre gösterebilir. Motorun çalışmadığı zamanlarda ses düzeyi azdır, ancak motorun çalışmaya başlaması ile birlikte düzeyi artar. Örneğin
kompresörün çalışması sırasında gürültü düzeyi aralıklı olarak artma ve azalma gösterir.

Gürültünün teknik yollarla azaltılması ve bu amaçla;
1) Hava yoluyla yayılan gürültünün; perdeleme, kapatma, gürültü emici örtüler ve benzeri
yöntemlerle azaltılması,
2) Yapı elemanları yoluyla iletilen gürültünün; yalıtım, sönümleme ve benzeri yöntemlerle azaltılması yapılır.

Gürültünün, iş organizasyonu ile azaltılması ve bu amaçla;
1) Maruziyet süresi ve düzeyinin sınırlandırılması,
2) Yeterli dinlenme aralarıyla çalışma sürelerinin düzenlenmesi, hususlarını göz önünde bulundurur.

İşyerinde en yüksek maruziyet eylem değerlerinin aşıldığının tespiti halinde, işveren;
a) Bu maddede belirtilen önlemleri de dikkate alarak, gürültüye maruziyeti azaltmak için teknik veya iş organizasyonuna yönelik önlemleri içeren bir eylem planı oluşturur ve uygulamaya koyar.

b) Gürültüye maruz kalınan çalışma yerlerini uygun şekilde işaretler. İşaretlenen alanların sınırlarını belirleyerek teknik olarak mümkün ise bu alanlara girişlerin kontrollü yapılmasını sağlar.

Gürültüye maruziyetten kaynaklanabilecek riskler önlenemiyor ise işveren;

a) Çalışanın gürültüye maruziyeti en düşük maruziyet eylem değerlerini aştığında, kulak koruyucu donanımları çalışanların kullanımına hazır halde bulundurur.

b) Çalışanın gürültüye maruziyeti en yüksek maruziyet eylem değerlerine ulaştığında ya da bu değerleri aştığında, kulak koruyucu donanımların çalışanlar tarafından kullanılmasını sağlar ve denetler.

c) Kulak koruyucu donanımların kullanılmasını sağlamak için her türlü çabayı gösterir ve bu madde gereğince alınan kişisel korunma tedbirlerinin etkinliğini kontrol eder.

 

İşveren tarafından sağlanan kulak koruyucu donanımlar;

a) Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik ve Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygun olur.

b) İşitme ile ilgili riski ortadan kaldıracak veya en aza indirecek şekilde seçilir.

c) Çalışanlar tarafından doğru kullanılır ve korunur,

ç) Çalışana tam olarak uyar.

d) Hijyenik şartların gerektirdiği durumlarda çalışana özel olarak sağlanır.

Maruziyetin sınırlandırılması

Çalışanın maruziyeti, hiçbir durumda maruziyet sınır değerlerini aşamaz. Bu Yönetmelikte belirtilen bütün kontrol tedbirlerinin alınmasına rağmen, maruziyet sınır değerlerinin aşıldığının tespit edildiği durumlarda, işveren;

a) Maruziyeti, sınır değerlerin altına indirmek amacıyla gerekli tedbirleri derhal alır.

b) Maruziyet sınır değerlerinin aşılmasının nedenlerini belirler ve bunun tekrarını önlemek amacıyla, koruma ve önlemeye yönelik tedbirleri gözden geçirerek yeniden düzenler.

Sağlık gözetimi
Gürültüye bağlı olan herhangi bir işitme kaybında erken tanı konulması ve çalışanların işitme kabiliyetinin korunması amacıyla;

a) İşveren;

1) Gereken durumlarda, ( kanunun belirlediği sürelerde)

2) İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gerekli görüldüğü hallerde,

3) İşyeri hekimince belirlenecek düzenli aralıklarla, çalışanların sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

b) En yüksek maruziyet eylem değerlerini aşan gürültüye maruz kalan çalışanlar için, işitme testleri işverence yaptırılır.

c) Risk değerlendirmesi ve ölçüm sonuçlarının bir sağlık riski olduğunu gösterdiği yerlerde, en düşük maruziyet eylem değerlerini aşan gürültüye maruz kalan çalışanlar için de işitme testleri yaptırılabilir.

 


İşitme ile ilgili sağlık gözetimi sonucunda, çalışanda tespit edilen işitme kaybının işe bağlı gürültü nedeniyle oluştuğunun tespiti halinde;

a) Çalışan, işyeri hekimi tarafından, kendisi ile ilgili sonuçlar hakkında bilgilendirilir.

b) İşveren;

1) İşyerinde yapılan risk değerlendirmesini gözden geçirir.

2) Riskleri önlemek veya azaltmak için alınan önlemleri gözden geçirir.

3) Riskleri önlemek veya azaltmak için çalışanın gürültüye maruz kalmayacağı başka bir işte görevlendirilmesi gibi gerekli görülen tedbirleri uygular.

4) Benzer biçimde gürültüye maruz kalan diğer çalışanların, sağlık durumunun gözden geçirilmesini ve düzenli bir sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.


KAYNAKTA KORUMA

Makineyi Değiştirmek

Kullanılan makinelerin, gürültü düzeyi düşük makineler ile değiştirilmesi»

İşlemi Değiştirmek: Gürültü düzeyi yüksek olarak yapılan işlemin, daha az gürültü gerektiren işlemle değiştirilmesi»

İşleyişi Değiştirmek: Gürültü çıkartan makinelerin işleyişini yeniden düzenlemek (bakım, titreşen veya vuran bölümleri yumuşak maddelerle kaplamak, süreçte bazı değişiklikler yapmak gibi)»


Yükümlülük Süresi
Kanunla sağlanan yardımlardan yararlanabilmek için sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tartı arasında geçecek azami sureye yükümlülük suresi denir

işitme kaybına etki eden faktörler
1 – Gürültünün Şiddeti
2 – Gürültünün Frekansı
3 – Gürültüden Etkilenme Süresi
4 – Gürültüye Karşı Kişisel Duyarlılık
5 – Gürültüye Kalan Kişinin Yaşı
6 – Gürültüye Kalan Kişinin Cinsiyeti

* Genç ve sağlıklı bir insan kulağı, frekansı 20 Hz ile 20000 Hz arasındaki seslere duyarlıdır.

* İnsan seslerinin frekansı 175 Hz ile 7500 Hz arasında olup normal şartlarda konuşma şiddeti ise 25 dB ile 65 dB arasındadır.


GÜRÜLTÜ DÜZEYİ FAKTÖRLERİ
0 dB
İşitme eşiği
20 dB
Sessiz bir orman
30 dB
Fısıltı ile konuşma
40 dB
Sessiz bir oda
50 dB
Şehir içinde bir büro
60 dB
Karşılıklı konuşma
70 dB
Dikey matkap
80 dB
Yüksek sesle konuşma
90 dB
Kuvvetlice bağırma
100 dB
Dokuma salonları
110 dB
Havalı çekiç. Ağaç işleri
120 dB
Bilyalı değirmen
130 dB
Uçakların yanı
140 dB
Ağrı Eşiği


ORTAMDA KORUMA

Ses Emici Malzeme Kullanarak Yansımayı Engellemek
«Sesin geçebileceği ve/veya yansıyabileceği duvar, tavan, taban gibi yerleri ses emici malzeme ile kaplanmak. Ses dalgası bir engele çarptığında enerjisinin bir kısmı yutulur buna soğrulma denir»

Araya Engel (Bariyer) Koyarak

Sesin Yayılmasını Engellemek
«Gürültü kaynağı ile kişi arasına gürültüyü önleyici engel koymak»

Kaynağı Ayrı Bölmeye Almak
«Gürültü kaynağını ayrı bir bölmeye almak»

Mesafeyi Artırmak
«Gürültü kaynağı ile kişi arasındaki mesafeyi artırmak»

Kaynağın Yerini Değiştirmek
«Gürültü kaynağının konumunu değiştirmek»


KİŞİDE KORUMA

Sessiz Bölme İçine Almak
«Gürültüye maruz kalan kişinin, sese karşı iyi izole edilmiş bir bölme içine alınması»

Maruziyet Süresini Azaltmak
«Gürültülü ortamdaki çalışma süresinin kısaltılması»

(Kişiye Yönelik Yönetsel Uygulama)
İş Programını Değiştirmek (Rotasyonla Çalıştırmak)

«Kişiye Yönelik Yönetsel Uygulama»
KKD Kullanmak
«Gürültüye karşı etkin kişisel koruyucu kullanmak»
A Skalası; A skalasındaki ölçme, insan kulağının duyduğu değerdir. 1000-5000 Hz frekanstaki sesleri ölçer. Gürültünün işitmeye olan etkisi ölçülür.
B skalası; telefon şirketleri tarafından kullanılan skala
C skalası; tüm seslerin ölçmesinde kullanılan skala
Lineer skala; frekans analizinde kullanılan skala


 

BENZER YAZILAR
YORUMLAR
KPSS
İşyeri Hekimliği ve İş güvenliği
SEÇME SINAVI

18 mayıs 2019

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
  • Sarımsak Tansiyonu Düşürür Mü ?

    Sarımsak Tansiyonu Düşürür Mü ?  Sarımsağın birçok faydası olduğu bilinmektedir. Bunlardan bir tanesi de yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olmasıdı... Devamını Oku

KPSS
DERS DOKÜMANLARI
KATEGORİLER