logo

1.
Aşağıdaki hastalıklardan hangisi paraneoplastik bir sendrom olarak ortaya çıkabilir? (Eylül - 2001)
Doğru Cevap: "A" Dermatomiyozit
Soru Açıklaması
2.
Uygunsuz antidiüretik · hormon . (ADH) salınımı sendromuna en sık sebep olan kanser aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan - 201 O)
Doğru Cevap: "A" Küçük hücreli akciğer kanseri
Soru Açıklaması
3.
Ektopik ACTH salınımı sendromuna en sık sebep olan kanser aşağıdakilerden hangisidir? (Aralık- 2010)
Doğru Cevap: "B" Küçük hücreli akciğer kanseri
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisinde,malign hiperkalseminin görülmesi beklenmez? (Nisan 2013)
Doğru Cevap: "D" Kolon kanseri
Soru Açıklaması
5.
Ektopik hormon salgılanmasına bağlı eritrositoz aşağıdaki tümörlerden hangisinde beklenen bir bulgu değildir? (Nisan 2014 Orijinal)
Doğru Cevap: "A" Meme kanseri
Soru Açıklaması
6.
Elli sekiz yaşındaki erkek; öksürük, kilo kaybı ve nefes darlığı şikayetiyle başvuruyor. Öyküsünden, 40 yıldır sigara içtjği öğrenilen hastanın kontrastlı toraks ve abdomen tomografisinde sağ akciğer hilusundan orta loba uzanan malign görünümlü kitle ile karaciğerde multipl metastatik lezyonlar görülüyor. Laboratuvar tetkiklerinde serum sodyum düzeyi: 119 mEq/L büluiıuyor. Klinik olarak hastanın övolerrıik olauğu düşünülüyor. Tomografi eşliğinde yapılan biyopsinin sonucu akciğer kanseri olarak raporlanıyor. Bu hastadaki en olası akciğer kanseri alt tipi aşağıdakilerden hangisidir? (Şubat 2018 Orijinal)
Doğru Cevap: "E" Küçük hücreli karsinom
Soru Açıklaması
7.
Akut miyeloid lösemi nedeniyle indüksiyon kemoterapisi sonrasında nötropenik ateş gelişen hastanın amikasin ve seftazidim ampirik antibiyotik tedavisi ile ateşleri düşüyor. Hastanın nötropeniden çıkması ile birlikte antibiyotik tedavisi altında iken ateşleri tekrar yükseliyor. Yapılan laboratuvar incelemelerinde serumda alkalen fosfataz düzeyinin normalin iki katı olduğu belirleniyor. Abdominal ultrasonografi ve bilgisayarlı · tomografi incelemelerinde karaciğer ve dalak içinde çok sayıda apse görünümünde lezyon saptanıyor. Bu lezyonlardan yapılan aspirasyon materyalinin kültüründe aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisinin üreme olasılığı en yüksektir? (Nisan 2003)
Doğru Cevap: "C" Candida albicans
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisinin neden olduğu enfeksiyonun sıklığı spesifik olarak azalmış T hücre immünitesi ile ilişkili değildir? (Eylül - 2003)
Doğru Cevap: "E" P. aeruginosa
Soru Açıklaması
9.
Nöropenik ateş .nedeniyle takip edilen hastanın üç günlük antibiyotik tedavisine rağmen ateşleri düşmüyor. Bu durumda aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması en az gereklidir? (Nisan 2001)
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
10.
Akut lenfoblastik lösemi nedeniyle kemoterapi alan bir hastada nefes darlığı, kuru öksürük, ateş ve hipoksi gelişmiştir. Hastanın akcığer grafisinde ise bilateral interstisyel infiltrasyon saptanmıştır. Bu hastada klinik tablo en büyük olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan - 2004)
Doğru Cevap: "B" Pnömosistis jiroveci pnömonisi
Soru Açıklaması
logo

11.
Kırk iki yaşında bir erkek hasta son 6 aydır süren gece terlemesi, kilo kaybı ve ateş yakınmalarıyla başvuruyor. Öyküsünden yaklaşık 2 haftadır nefes darlığı, yüzde ve üst ekstremitelerde şişme olduğu öğrenilen hastanın fizik muayenesinde sol servikal bölgede 2 adet 1 x 1.5 cm çapında, ağrısız, hareketli lenf bezi ve boyun ven dolgunluğu saptanıyor. Bu hastada, kesin tanı için ilk yapılması gereken tetkik aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan - 2005)
Doğru Cevap: "C" Servikal lenf bezi biyopsisi
Soru Açıklaması
12.
Meme kanseri tanısıyla bir hafta önce adjuvan kemoterapi almış bir kadın hasta febril nötropeni nedeniyle başvurmuştur. Bu hastaya aşağıdaki durumlardan hangisinde ayaktan antibiyotik tedavisi önerilebilir? (Eylül 2012)
Doğru Cevap: "B" Yaşının 60'dan küçük olması
Soru Açıklaması
13.
Akut lenfoblastik lösemi tanısı olan ve lökosit sayısı 168.000/mm3 olan hastaya kemoterapi başlanıyor. Tedavinin 2. gününde hastada bilinç bulanıklığı, konvülziyon ve oligüri gelişiyor. Bu hastada aşağıc;laki laboratuvar bulgularından hangisinin görülmesi beklenmez? (Eylül 2014 Orijinal)
Doğru Cevap: "E" Hiperkalsemi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisinde hipertansiyon ile birlikte düşük serum renin ve yüksek serum aldosteron seviyesi görülmesi beklenir? (Nisan 89)
Doğru Cevap: "B" Primer hiperaldosteronizm
Soru Açıklaması
15.
Osteomalazisi olan 18 yaşındaki erkek hastanın laboratuvar tetkiklerinde idrar pH< 5.5 ve aminoasidüri saptanıyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 88)
Doğru Cevap: "A" Fanconi sendromu
Soru Açıklaması
16.
Direkt karın grafısinde nefrokalsinozisi saptanan kadın hastanın laboratuvar tetkiklerinde kan pH'sı 7.2 ve idrar pH'sı 6.5 olarak ölçülüyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 90)
Doğru Cevap: "A" Distal renal tübüler asidoz
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisinde tübüler proteinüri görülmesi beklenmez? (Nisan 90)
Doğru Cevap: "B" Fanconi aplastik anemisi
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisinde serum total protein düzeyi yüksek olması beklenir? (Eylül 89)
Doğru Cevap: "D" Waldenström makroglobulinemisi
Soru Açıklaması
19.
Glomerüler fıltrasyon hızı normal olan bir hastada, antidiüretik hormon ve kan ozmolaritesi yüksek, idrar sodyumu ve idrar ozmolaritesi ise düşük saptanıyor. Hipernatremisi de olan bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan 90)
Doğru Cevap: "D" Nefrojenik diabetes insipidus
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi renin salınımında artışa yol açan nedenlerden biri değildir? (Eylül 93, Eylül 97, Eylül 99, Eylül 2006)
Doğru Cevap: "E" Hipokalemi
Soru Açıklaması
logo

21.
Aşağıdakilerden hangisi Bartter sendromunda görülmesi beklenen bulgulardan biri değildir? (Eylül 92, Nisan 2007)
Doğru Cevap: "A" Hipertansiyon
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi klasik distal (tip 1) renal tübüler asidozun bulgularından biri değildir? (Nisan 2004)
Doğru Cevap: "E" Hiperkalsemi
Soru Açıklaması
23.
Evre 2 hipertansiyonu olan 30 yaşındaki erkek hastanın fizik muayenesinde ödem saptanmıyor. Laboratuvar tetkiklerinde serum potasyum 2.9 mEq/L ve 24 saatlik idrar potasyumu artmış olarak bulunuyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 2006)
Doğru Cevap: "D" Primer hiperaldosteronizm
Soru Açıklaması
24.
Böbrek fonksiyonlarının normal olan bir erişkinde, glomerüler ultrafıltrat en çok aşağıdaki nefron segmentlerinin hangisinde reabsorbe edilir? (Eylül 2005)
Doğru Cevap: "A" Proksimal tübül
Soru Açıklaması
25.
Hipertansiyon tanısı konulan ve diğer fizik inceleme . bulguları normal olan 24 yaşındaki erkek hastanın serum kreatinin düzeyi: 0,9 mg/dL ve serum potasyum düzeyi: 2,8 mEq/L bulunuyor. Plazma renin aktivitesi ve serum aldosteron düzeyi düşük olan bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 2016 Orijinal)
Doğru Cevap: "C" Liddle sendromu
Soru Açıklaması
26.
Böbrek nakli sonrası gelişen komplikasyonlardan hangisi dinamik renal sintigrafi ile gösterilemez? (Eylül 2013 Orijinal)
Doğru Cevap: "D" Akut rejeksiyon
Soru Açıklaması
27.
Aşağıdakilerden hangisi siklosporinin yan etkilerinden birisi değildir? (Eylül 2006)
Doğru Cevap: "A" Hipokalemi
Soru Açıklaması
28.
Erkek kardeşinde erken yaşta inme öyküsü olan 19 yaşındaki erkek hasta bacaklarındaki anjiokeratomlar nedeniyle Dermatoloji polikliniğinde değerlendiriliyor. Burada bakılan serum kreatinin 1.9 mg/dl ve üre 66 mg/dl olarak saptanıyor. · 24 saatlik idrar incelemesinde 1200 mg protein bulunan hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan 2013)
Doğru Cevap: "C" Fabry hastalığı
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdakilerden hangisi hipokalemide görülmesi beklenen bulgulardan biri değildir? (Nisan 89)
Doğru Cevap: "B" Metabolik asidoz
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin seyri esnasında hipokalemi görülme olasılığı en yüksektir? (Eylül 95)
Doğru Cevap: "C" Bartter sendromu
Soru Açıklaması
logo

31.
Alkolizm öyküsü olan erkek hasta konvülsiyon geçirmesi sonrasında acil servise getiriliyor. Fizik muayenede nistagmus ve atetoid hareketler görülen hastanın laboratuvar testlerinde serum kalsiyumu düşük ve fosfatı yüksek olarak saptanıyor. Bu hastanın tanısında öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini düşünürsünüz? (Eylül 95)
Doğru Cevap: "E" Hipomagnezemi
Soru Açıklaması
32.
Aşağıdakilerden hangisi idrar potasyum atılımını arttırıcı etki yapar? (Nisan 96)
Doğru Cevap: "A" Hiperaldosteronizm
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdaki. ilaçlardan hangisi . metabolik alkaloza neden olabilir? (Nisan 2000)
Doğru Cevap: "A" Tiyazidler
Soru Açıklaması
34.
Hiperkalemi tedavisinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? (Nisan 2001)
Doğru Cevap: "E" Beta blokör
Soru Açıklaması
35.
ileri derecede dehidrate olan bir hastanın laboratuvar incelemelerinde sodyum 124 mEq/L, potasyum 3.7 mEq/L, idrar sodyumu 43 mEq/L ve idrar dansitesi 1011 bulunmuştur. Bu hastada en olası · tanı aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan 2002)
Doğru Cevap: "E" Kronik böbrek yetmezliği
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdaki durumların hangisinde idrarla potasyum atılımı azalması beklenir? (Nisan 2005)
Doğru Cevap: "E" Adrenal korteks yetmezliği
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdakilerden hangisi kan potasyum düzeyi 7.2 mEq/dL olan bir hastada saptanabilecek elektrokardiyografı bulgularından biri değildir? (Eylül 2006}
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
38.
Aşağıdakilerden hangisi kronik ağır hipokalemide görülmesi beklenen bulgularından biri değildir? (Nisan 2007)
Doğru Cevap: "A" EKG'de PR m,esafesinde kısalma
Soru Açıklaması
39.
Aşağıdakilerden hangisi hiperozmolar hiponatremi sebeplerinden birisidir? (Nisan 2006)
Doğru Cevap: "A" Kontrolsüz diabetes mellitus
Soru Açıklaması
40.
Bakteriyel menenjit nedeniyle yoğun bakımda izlenmekte olan hastanın hiponatremisi gelişiyor. Fizik muayenede ödemi ve boyun·ven-ôz-doigu-nluğu olmayan hastanın idrar dansitesi 1025 olarak ölçülüyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 87)
Doğru Cevap: "C" Uygunsuz ADH salınımı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.