logo

1.
Elli yaşında kadın hasta hiponatremi nedeniyle değerlendiriliyor. Fizik muayenede ödem, postural hipotansiyon ve dehidratasyonu olmayan hastanın idrar osmolalitesi 300 mOsm/L olarak saptanıyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 94)
Doğru Cevap: "B" Uygunsuz ADH sendromu
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi uygunsuz ADH salınımı sendromunun karakteristik özelliklerinden biri değildir? (Nisan 2000)
Doğru Cevap: "A" Ödem
Soru Açıklaması
3.
Küçük hücreli akciğer kanseri nedeniyle izlenen bir hastada kontrol muayenesinde serum sodyum düzeyi 118 mEq/L olarak saptanıyor.Fizik muayenede ödem, ortostatik hipotansiyon ya da dehidratasyon bulguları olmayan hastanın laboratuvar incelemelerinde idrar osmolalitesi 320 mOsm/L serum BUN, kreatinin ve glukoz düzeyleri ise normal olarak bulunuyor. Bu hastada başlangıç tedavisinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? (Eylül 2008)
Doğru Cevap: "B" Sıvı kısıtlaması
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi uygunsuz antidiüretik · hormon sendromunun özelliklerinden biri değildir? (Mayıs 2011)
Doğru Cevap: "E" Plazma renin aktivitesinin yüksek olması
Soru Açıklaması
5.
On yıldır hipertansiyon tanısıyla izlenen, ramipril ve hidroklorotiazid tedavisi uygulanan 55 yaşındaki kadın hastanın kan basıncı 125/75 mmHg ölçülüyor. Herhangi bir yakınması olmayan hastanın laboratuvar incelemelerinde BUN 15 mg/dL, serum kreatinin 0,8 mg/dL, Na+ 128 mmol/L ve K+ 4,0 mmol/L bulunuyor: Bu hastada hiponatreminin tedavisi için en YY.9.Y.D. yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan 2016 Orijinal)
Doğru Cevap: "A" Hidroklorotiazid kesilmeli ve hasta takip.. edilmelidir •..
Soru Açıklaması
6.
Hipertonik hiponatremi tanısı koyabilmek için aşağıdakilerden hangisinin serum düzeyi ölçülmelidir? (Nisan 201 O)
Doğru Cevap: "A" Glukoz
Soru Açıklaması
7.
Elli dört yaşında bir erkek hasta acil servise bulantı ve kusma şikayetleriyle başvuruyor. Hastanın fizik muayenesinde nabız 44/dakika ve aritmik, kan basıncı 90/60 mmHg saptanıyor. Laboratuvar incelemelerinde üre 240 mg/dL, kreatinin 12 mg/dL, sodyum 128 mEq/L ve potasyum 7.2 mEq/L bulunuyor. Bu hastaya kardiyak arresti önlemek amacıyla öncelikle aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır? (Eylül 2011)
Doğru Cevap: "B" lntravenöz kalsiyum glukonat
Soru Açıklaması
8.
Ciddi hiperkaleminin acil tedavisinde aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi öncelikli olarak uygulanmalıdır? (Nisan 2013)
Doğru Cevap: "E" Kalsiyum glukonat % 1 O
Soru Açıklaması
9.
Anoreksia nervoza nedeniyle izlenen 25 yaşındaki kadın hasta; vücut kitle indeksinin 12,5 olması, bradikardi, hipotansiyon ve genel durum bozukluğu nedeniyle parenteral nütrisyon desteği için yatırılıyor. Dekstroz-amino asit-lipid karışımından oluşan parenteral nütrisyon desteğinin verilmesiyle birlikte kas güçsüzlüğü belirginleşen hastada solunum sıkıntısı, uykuya eğilim ve konfüzyon artıyor. Bu hastada parenteral nütrisyon sonrası ortaya çıkan bu klinik tablonun en olası nedeni aşağıdakilerden hangisidir? (Şubat 2018 Orijinal)
Doğru Cevap: "C" Yetersiz fosfat replasmanı
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi hipotonik hipovolemik hiponatremi nedenleri arasında yer alır? (Şubat 2018 Orijinal)
Doğru Cevap: "B" Mineralokortikoid yetmezliği
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisinde anyon gapli metabolik asidoz (Nisan 93, Eylül 2001, Nisan 2012)
Doğru Cevap: "D" Distal renal tübüler asidoz
Soru Açıklaması
12.
Hipokalemik metabolik alkaloz saptanan bir hastada bu durumun aşağıdaki diüretiklerden hangisinin kullanımına bağlı olması en olasıdır? (Eylül 96)
Doğru Cevap: "A" Tiyazid
Soru Açıklaması
13.
Yirmi dört yaşında kadın hasta kas kuwetsizliği ve elleri ve ayaklarında karıncalanma şikayetleri nedeniyle değerlendiriliyor. Laboratuvar incelemelerinde serum sodyumu 138 mEq/L, potasyumu 2.5 mEq/L, bikarbonatı 38 mEq/L, pH'ı 7.51, idrar sodyumu 10 mEq/L, idrar kloru 85 mEq/L, idrar potasyumu 60 mEq/ L ve idrar dansitesi 1017 olarak saptanıyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan 99)
Doğru Cevap: "B" Kusma
Soru Açıklaması
14.
Respiratuvar alkalozda aşağıdaki elektrolitlerden hangisinin böbreklerden atılımı artış gösterir? (Nisan 99)
Doğru Cevap: "A" Potasyum
Soru Açıklaması
15.
Hipertansiyonu olan ve tiazid grubu diüretik kullanan hastada pH 7.49, PCO2 40 mmHg, PO2 75 mmHg olarak ölçülüyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 99)
Doğru Cevap: "A" Metabolik alkaloz
Soru Açıklaması
16.
Serum sodyum düzeyi 140 mEq/L, klor 103 mEq/L ve serum bikarbonat değeri 13 mEq/L olan bir hastanın anyon açığı (Anyon gap) mEq/L olarak aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan 2002)
Doğru Cevap: "D" 24
Soru Açıklaması
17.
Aşırı bulantı ve kusması olan bir hastada aşağıdaki asit-baz bozukluklarından hangisinin görülmesi en ,ÇQk beklenir? (Eylül 2002)
Doğru Cevap: "D" Hipokloremik-hipokalemik metabolik alkaloz
Soru Açıklaması
18.
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı alevlenmesi nedeniyle acil servise başvuran hastadan oda havası soluyorken alınan arteryal kan gazı örneğinde analizinde; pH 7.30, Pa02 50 mmHg, PaC02 55 mmHg ve HC03 25 mEq/L bulunuyor. Bu hastadaki asit-baz dengesi bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 2011)
Doğru Cevap: "B" Akut respiratuvar asidoz
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki durumlardan hangisinde hastanın arteryal kan gazı incelemesinde respiratuvar alkaloz görülmesi beklenmez? (Nisan 2013)
Doğru Cevap: "C" Obezite-hipoventilasyon sendromu
Soru Açıklaması
20.
Plazma sodyum konsantrasyonu 136 mmol/L bikarbonat konsantrasyonu 30 mmol/L klorür 98 mmol/L karbondioksit basıncı 60 mmHg ve pH'sı 7 .32 olan bir hastadaki asit baz bozukluğu aşağıdaki tanılardan hangisiyle uyumludur? (Eylül 2013 Orijinal)
Doğru Cevap: "C" Kronik bronşit
Soru Açıklaması
logo

21.
Altmış yaşındaki erkek hasta, oligürik akut böbrek hasarı tablosuyla yoğun bakıma yatırılıyor. Öyküsünden, son bir hafta içinde 8 kg vücut ağırlığı artışı olduğu öğreniliyor. Fizik incelemede kan basıncı normal olan ve taşikardi ile takipnesi olan hastanın solunum sesleri her iki akciğer bazalinde azalmış bulunuyor. Arter. kan gazı analizinde, hasta maske ile 6 Udakika oksijen alırken, pH: 7,25, PaO2 : 60 mmHg, PaCO2: 65 mmHg, bikarbonat: 18 mEq/L tespit ediliyor. Serum Na+: 142 mEq/L ve cı- düzeyi: 104 mEq/L olarak saptanıyor. Bu hastadaki asit-baz bozukluğu ıçın en .ID!9.Y!!. ifade aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan 2017 Orijinal)
Doğru Cevap: "C" Yüksek anyon açıklı metabolik asidoz vesolunumsal asidoz
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi laktik asidozu olan bir hastada görülmesi beklenen bulgulardan biri değildir? (Nisan 91)
Doğru Cevap: "A" Poliüri ve hipervolemi
Soru Açıklaması
23.
Bilinç değişikliği, konfüzyonu olan · bir intoksikasyon tablosunda PC02: 40, PO: 7.2, pH:7.2, Kalsiyum: <7.5 ve idrarda okzalat kristalleri saptarıırsa en Olası neden olarak aşağıdakilerden hangisi düşünülür? (Eylül - 99)
Doğru Cevap: "D" Etilen glikol intoksikasyonu
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdaki klinik durumların hangisinde kan üre nitrojeni (BUN) değerinde artış olması beklenmez? (Eylül 91)
Doğru Cevap: "A" Karaciğer yetmezliği
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerden hangisi glomerüler fıltrasyon hızını hesaplamada kullanılan endojen maddedir? (Eylül 95)
Doğru Cevap: "A" Mannitol
Soru Açıklaması
26.
Glomerüler fıltrasyon hızının belirlenmesinde en duyarlı yöntem aşağıdakilerden hangisidir? (Aralık 2010)
Doğru Cevap: "C" lnülin klirensi
Soru Açıklaması
27.
düzeyi 5 mEq/L, kan glukoz düzeyi 90 mg/ dl, kan üre düzeyi 28 mg/dL olan bir hastanın plazma ozmolalitesi değeri mOsm/L olarak aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan 2000)
Doğru Cevap: "C" 320
Soru Açıklaması
28.
Günlük idrar volümü 4 litre, plazma ozmolalitesi 270 mOsm/L, idrar ozmolalitesi 100 mOsm/L olan bir hastanın serbest su klirensi mL/dk olarak aşağıdakilerden hangsidir? (Nisan 2003)
Doğru Cevap: "D" 1.7
Soru Açıklaması
29.
Akut böbrek aşağıdakilerden bir patolojinin (Eylül 2003) yetmezliği olan hastalarda hangisi etiyolojide glomerüler rol oynadığını düşündürür?
Doğru Cevap: "D" Eritrosit silendirleri
Soru Açıklaması
30.
Akut tübüler nekrozlu hastaların idrarında görülen tipik silendir aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan 2014 Orjinal)
Doğru Cevap: "C" Kahverengi granüler silendir
Soru Açıklaması
logo

31.
Kan üre düzeyinde yükselme gözlenen aşağıdaki durumların hangisinde temel mekanizma üre sentezindeki artıştır? (Eylül 2004)
Doğru Cevap: "E" Multipl travma
Soru Açıklaması
32.
Aşağıdakilerden hangisi overflow (taşma) tipi proteinüriye neden olun durumlardan birisidir? (Eylül 2003)
Doğru Cevap: "C" Multipl miyelom
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdaki durumların hangisinde hematüri görülme olasılığı diğerlerine göre daha düşüktür? (Eylül 2005)
Doğru Cevap: "A" Amiloidoz
Soru Açıklaması
34.
Yirmi yaşındaki erkek hasta iki gündür devam eden ağrısız ve kırmızı renkli idrar yapma yakınmasıyla başvuruyor. Daha önce de birkaç kez benzer yakınması olduğu öğrenilen hastanın idrar sedimentinde %80 dismorfık eritrositler görülüyor. Bu hastada böbreğin aşağıdaki yapılarından hangisinde patoloji olduğu düşünülür? (Eylül 2016 Orijinal)
Doğru Cevap: "A" Glomerül
Soru Açıklaması
35.
Solunumsal problemi olmayan erişkin bir hasta için akut hemodiyaliz uygulanmasına karar veriliyor. Bu hastada diyaliz kateteri yerleştirilmesi . için ilk tercih edilmesi gereken ven aşağıdakilerden hangisidir? (Ağustos 2017 Orijinal)
Doğru Cevap: "B" Sağ internal juguler
Soru Açıklaması
36.
Akut böbrek yetmezliğine bağlı gelişen hiperkaleminin en etkin tedavisi aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 88, Eylül 91)
Doğru Cevap: "A" Hemodiyaliz
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdakilerden hangisi akut böbrek yetmezliğinde diyaliz endikasyonlarından biri değildir? (Eylül 88)
Doğru Cevap: "B" Hipoalbuminemi
Soru Açıklaması
38.
Akut böbrek yetmezliği olan bir hastada aşağıdaki fizik muayene bulgularından hangisinin varlığı, acil diyaliz tedavisi endikasyonudur? (Eylül 2009)
Doğru Cevap: "A" Perikardiyal frotman
Soru Açıklaması
39.
Akut böbrek yetmezliğinde en son düzelme gösteren böbrek fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan 91)
Doğru Cevap: "A" idrarın konsantrasyonu
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdakilerden hangisi serum üre düzeyinde artışa neden olan prerenal faktörlerden biridir? (Eylül 92)
Doğru Cevap: "D" Karaciğer sirozu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.