logo

1.
Akut glomerülonefritte hastaneye yatırma endikasyonu olmayan aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 88)
Doğru Cevap: "E" Mikroskopik hematüri
Soru Açıklaması
2.
Böbrek biyopsisinde mezengial lgA depolanması aşağıdakilerden hangisinde görülür? (Eylül 89, Nisan 92)
Doğru Cevap: "C" Berger hastalığı
Soru Açıklaması
3.
On dokuz yaşında hasta akut farenjit tedavisinin 2. gününde idrar miktarında azalma nedeniyle başvuruyor. Laboratuvarda kan üre nitrojeni (BUN): 98 mg/dL, kreatinin: 5.8 mg/dL saptanıyor. Akciğerde bazallerde raller ve kalpte gallop ritmi duyuluyor. idrar sedimentinde eritrosit ve eritrosit silendirleri görülen hastanın daha önceden bilinen bir böbrek hastalığı olmadığı öğreniliyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 92)
Doğru Cevap: "C" Akut glomerülonefrit
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi, lgA nefropatisi için kötü prognostik göstergelerden biri değildir? (Nisan 2013)
Doğru Cevap: "E" Tekrarlayan makroskobik hematüri atakları
Soru Açıklaması
5.
Yirmi beş yaşındaki erkek hasta idrar renginde koyulaşma şikayetiyle başvuruyor. Bir gün önce boğaz ağrısı olduğu öğrenilen bu hastanın fizik muayenesinde, göz çevresinde şişlik alt ekstremitelerinde 1+ ödem görülüyor ve kan basıncı 140/100 mmHg olarak saptanıyor. Günlük idrar miktarı 500 mi olan hastanın serum kreatinin düzeyi 1.2 mg/dL. BUN düzeyi 20 mg/ dl ve albümin düzeyi 4.0 g/dl olarak bekleniyor. Tam idrar incelemesinde, mikroskopide her alanda 40-50 entrosit, 3-4 eritrosit silendiri bulunuyor bulunuyor ve 1 + proteinüri tespit ediliyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan 2014 Orijinal)
Doğru Cevap: "B" lgA nefropatisi
Soru Açıklaması
6.
Üst solunum yolu enfeksiyonundan 1 O gün sonra hematüri, proteinüri, C3'de düşme, göz kapaklarında şişlik görülen hastada ilk akla gelecek · tanı aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 90, Eylül 91)
Doğru Cevap: "E" Akut poststreptokoksik glomerülonefrit
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin izleminde kompleman düı;eyi takibi yapılması önemlidir? (Eylül 90)
Doğru Cevap: "B" Akut poststreptokoksik glomerülonefrit
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki böbrek patolojilerinden hangisinde hipokomplemantenemi beklenmez? (Nisan 2014 Orijinal)
Doğru Cevap: "D" Henoch-Schönlein purpurası
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki glomerüler hastalıkların hangisinde, serum kompleman seviyelerinde düşme beklenmez? (Eylül 2015 Orijinal)
Doğru Cevap: "B" lgA nefropatisi
Soru Açıklaması
10.
Hematüri nedeniyle araştırılan bir hastanın böbrek fonksiyon testleri normal saptanıyor. idrar kültüründe üremesi olmayan hastanın birkaç gün önce boğaz enfeksiyonu nedeniyle tedavi aldığı öğreniliyor. Bu hastanın kesin tanısı için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? (Nisan 93)
Doğru Cevap: "B" Böbrek biyopsisi
Soru Açıklaması
logo

11.
Bir önceki (10 numaralı) sorudaki hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan 93)
Doğru Cevap: "E" lgA nefropatisi
Soru Açıklaması
12.
Glomerüler bazal mebranda çift kontur görünümü aşağıdakilerden hangisi için karakteristiktir? (Eylül 97)
Doğru Cevap: "C" Membranoproliferatif glomerülonefrit tip 1
Soru Açıklaması
13.
C3b'ye karşı gelişen otoantikor olan C3 nefritik faktör aşağıdaki böbrek hastalıklarının hangisinde görülür? (Nisan 2006)
Doğru Cevap: "C" Tip il membranoproliferatif glomerülonefrit
Soru Açıklaması
14.
Good Pasture sendromunun spesifik tanısında aşağıdakilerden hangisi kullanılır? (Eylül 95)
Doğru Cevap: "C" Antiglomerül bazal membran antikoru
Soru Açıklaması
15.
Hızlı ilerleyen glomerülonefrit (RPGN) ve pulmoner hemosideroz aşağıdakilerden hangisinde görülür? (Nisan 96)
Doğru Cevap: "B" Good Pasture sendromu
Soru Açıklaması
16.
Hemoptizi ve akut nefritik sendromu olan bir hastaya renal biyopsi yapılıyor. Işık mikroskopisinde glomerüllerin % 70'inde kresent oluşumu saptanıyor. immünofloresan çalışmada glomerül bazal membranlarında lineer immün depolanma gözleniyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 2007)
Doğru Cevap: "C" Good Pasture sendromu
Soru Açıklaması
17.
Önceki (26 numaralı) soruda sozu edilen hastanın tedavisinde öncelikle yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 2007)
Doğru Cevap: "C" lmmünosüpresif tedavi
Soru Açıklaması
18.
Yirmi dört yaşındaki kadın hasta kanlı idrar ve ekstremitelerinde küçük kırmızı lekeler nedeniyle başvuruyor. Öyküsünden 3 gündür karın ağrılarının olduğu öğreniliyor. Laboratuvar incelemelerinde idrarda eritrosit, 1.5 g/gün proteinüri gözleniyor. Serum üre düzeyi 68 mg/dl ve serum kreatinin düzeyi 3.5 mg/ dl olarak saptanıyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 2001)
Doğru Cevap: "E" Henoch-Schönlein purpurası
Soru Açıklaması
19.
Granülomatöz polianjit en sık görülen böbrek patolojisi aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan 2004)
Doğru Cevap: "A" Fokal segmental nekrotizan glomerülonefrit
Soru Açıklaması
20.
Herhangi bir yakınması olmayan 25 yaşındaki erkek kontrol amaçlı laboratuvar tetkikleri yaptırıyor. idrar incelemesinde mikroskobide her alanda her alanda 10-12 eritrosit ve 0,4 g/gün proteinüri tespit ediliyor, serum kreatinin 0,8 mg/dl ölçülüyor. Üriner sistem ultrasonografisi normal olarak değerlendiriliyor. Kan basıncı 120/80 mmHg ölçülen bu hasta için en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan 2016 Orijinal)
Doğru Cevap: "D" 6-12 ayda bir kontrollerle izlemek
Soru Açıklaması
logo

21.
On dört yaşında erkek hasta bir hafta önce geçirdiği ateşli üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası gelişen idrar miktarında azalma ve idrarda kahverengi renk değişikliği, periorbital ve pretibial ödem yakınmalarıyla getiriliyor. Yapılan fizik muayenede kan basıncı 160/105 mmHg olarak saptanıyor. Laboratuvar incelemelerinde serum kreatinini 2.1 mg/dl, BUN: 70 mg/dl, serum potasyumu 5.6 mEq/L, idrarda protein miktarı 1 g/gün olarak bulunuyor ve idrar mikroskopisinde ise bol eritrosit, piyüri ve eritrosit silendirleri gözleniyor. Bu hastanın tanısında aşağıdakilerden hangisinin yapılması diğerlerine göre daha öncelikli değildir? (Eylül 2008)
Doğru Cevap: "D" Böbrek biyopsisi
Soru Açıklaması
22.
Diyabetik nefropatinin karakteristik patolojik bulgusu aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan 91)
Doğru Cevap: "B" Nodüler glomeruloskleroz
Soru Açıklaması
23.
Diyabetik nefropatinin tespit edilebilir en erken klinik bulgusu aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan 95)
Doğru Cevap: "E" Mikroalbuminüri
Soru Açıklaması
24.
Diyabetik nefropati ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (Eylül 2008)
Doğru Cevap: "C" Mikroalbüminüri evresini glukozüri izler.
Soru Açıklaması
25.
Tip I diabetes mellitus tanısı ile takip edilmekte olan bir hastada günde 1 gram proteinüri, hipertansiyon, serum kreatinin ve BUN düzeylerinde artma ve ödem gözlenmesi durumunda öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir? (Nisan 2005)
Doğru Cevap: "B" Diyabetik glomerüloskleroz
Soru Açıklaması
26.
36.Aşağıdakilerden hangisi diyabetik nefropati tanısı için tipik klinik bulgulardan biri değildir? (Nisan 2015 Orijinal)
Doğru Cevap: "E" Böbrek boyutlarının <9 cm olması
Soru Açıklaması
27.
Aşağıdakilerden hangisi renal AA amiloidoza yol açmaz? (Eylül 2014 Orijinal)
Doğru Cevap: "E" Multipl miyelom
Soru Açıklaması
28.
Böbrek nakli sonrası greftte en sık nüks eden renal hastalık aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan 2012)
Doğru Cevap: "A" Membranoproliferatif glomerülonefrit tip il
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdakilerden hangisi Alport sendromunda gözlenen bulgulardan birisi değildir? (Eylül 2013 Orijinal)
Doğru Cevap: "E" Diffüz ince glomerüler bazal membran
Soru Açıklaması
30.
Seyri esnasında böbrek tutulumuna bağlı olarak böbrek fonksiyonlarında bozulmaya neden olması beklenmeyen hastalık aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 87)
Doğru Cevap: "C" Multipl skleroz
Soru Açıklaması
logo

31.
Hepatorenal sendromun en tipik bulgusu aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 87, Eylül 91)
Doğru Cevap: "E" Oligüri, azotemi
Soru Açıklaması
32.
Aşağıdakilerden hangisi kronik piyelonefritte görülmesi beklenen bulgulardan biri değildir? (Nisan 89)
Doğru Cevap: "C" Böbrek boyutlarında büyüme
Soru Açıklaması
33.
Üç gün önce eklem ağrıları ve yüksek ateş başlayan hastada eozinofili, steril piyüri ve akut böbrek hasarı saptanıyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 2012)
Doğru Cevap: "B" lnterstisyel nefrit
Soru Açıklaması
34.
Otuz yaşındaki kadın hasta idrar miktarında azalma, bilinç bulanıklığı ve bacaklarında maküler döküntüler yakınmalarıyla başvuruyor. Öyküsünden bir hafta önce üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle antibiyotik kullandığı ve bunun dışında hiçbir şikayeti olmadığı öğreniliyor. Fizik muayenesinde tansiyon normal tespit ediliyor. Laboratuvar incelemelerinde hemoglobin 13,5 g/dl ve serum kreatinin 2, 7 mg/dl bulunuyor. Periferik kan yaymasında eozinofili saptanıyor. Bu klinik tabloya yol açabilecek en olası hastalık aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan 2016 Orijinal)
Doğru Cevap: "A" Akut tübülointerstisyel nefrit
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, akut interstisyel nefrite neden olarak akut böbrek yetmezliğine yol açabilir? (Nisan 2012)
Doğru Cevap: "A" Omeprazol
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdakilerden hangisi, kronik tübülointerstisyel nefrit nedenlerinden biri değildir? (Eylül 2014 Orijinal)
Doğru Cevap: "D" Ateroembolik hastalık
Soru Açıklaması
37.
Uzun süreli fenasetin kullanımı sonucu aşağıdakilerden hangisi görülür? (Eylül 89)
Doğru Cevap: "D" Kronik interstisyel nefrit
Soru Açıklaması
38.
Ailesel Akdeniz ateşinde en sık görülen renal komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 91)
Doğru Cevap: "C" Amiloidoz
Soru Açıklaması
39.
Renovasküler hipertansiyonun ayırıcı tanısında aşağıdakilerden hangisi yararsızdır? (Eylül 93)
Doğru Cevap: "E" Böbrek biyopsisi
Soru Açıklaması
40.
I. Kalsiyum - fosfat II. Magnezyum-amonyum fosfat III. Ürik asit IV. Sistin V. Salisilat kullanımına bağlı taş Alkali idrarda hangi tipte böbrek taşı ya da taşları oluşabilir? (Nisan 94)
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.