logo

1.
Aşağıdakilerden hangisi prerenal akut böbrek yetmezliği bulgularından biri değildir? (Nisan 93, Eylül 93, Eylül 94, Nisan 96)
Doğru Cevap: "A" idrar sodyum atılımı 40 mmol/L'nin üzerindedir
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi prerenal akut böbrek yetmezliği sebeplerinden biridir? (Nisan 99)
Doğru Cevap: "D" Hipovolemi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki durumlardan hangisi akut böbrek yetmezliğinin en sık görülen nedenidir? (Nisan 2003)
Doğru Cevap: "A" Prerenal azotemi
Soru Açıklaması
4.
Akut böbrek hasarı olan bir hastada, fraksiyonel üre atılımının %30'dan düşük bulunması aşağıdaki durumlardan hangisini düşündürür? (Eylül 2014 Orijinal)
Doğru Cevap: "B" Prerenal akut böbrek hasarı
Soru Açıklaması
5.
Akut tübüler nekrozun ilk bulgusu aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan 97)
Doğru Cevap: "A" Anüri veya oligüri
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin akut tübüler nekroza neden olma riski en yüksektir? (Eylül 2004)
Doğru Cevap: "D" Amfoterisin B
Soru Açıklaması
7.
Akut böbrek yetmezliğinde en sık ölüm nedeni aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan 2004)
Doğru Cevap: "D" İnfeksiyon
Soru Açıklaması
8.
On sekiz yaşında bir erkek hasta birkaç gün önce başlayan idrar miktarında azalma ve kanlı idrar yapma yakınmalarıyla başvuruyor. Fizik muayenede kan basıncı 165/105 mmHg, göz kapaklarında ve pretibial bölgede 2+ ödem bulunuyor. Laboratuvar incelemelerinde serum kreatinin düzeyi 2.1 mg/dl, potasyum düzeyi 5.6 mmol/L ve idrarda protein miktarı 1 g/ gün olarak saptanıyor. idrar mikroskopisinde bol eritrosit ile eritrosit silendirleri görülüyor. Bu hastanın tedavisinde aşağıdaki antihipertansif ilaçlardan hangisinin kullanılması sakıncalıdır? (Mayıs 2011)
Doğru Cevap: "A" Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki akut böbrek yetmezliği durumlarının hangisinde anüri gelişme olasılığı en düşüktür? (Mayıs 2011)
Doğru Cevap: "E" Radyokontrast nefrotoksisitesi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi akut ve kronik böbrek yetmezliği ayrımında kullanılan parametrelerden biri değildir? (Eylül 2012)
Doğru Cevap: "B" BUN / Kreatinin oranının 20'nin üstünde olması
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerin hangisinde böbreklerin radyolojik olarak büyük görünmesi beklenmez? (Eylül 2005)
Doğru Cevap: "E" Hipertansif nefropati
Soru Açıklaması
12.
Aminoglikozidlere bağlı nefrototoksisiteyle Ugili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (Nisan 2014 Orijinal)
Doğru Cevap: "D" Genellikle oligürik böbrek yetmezliğine nedenolur
Soru Açıklaması
13.
Otuz yaşındaki erkek hastaya hipertansiyon nedeniyle · kaptopril başlanıyor. Bir süre sonra kontrole gelen hastada akut böbrek yetmezliği olduğu saptanıyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 98)
Doğru Cevap: "B" Bilateral renal arter stenozu
Soru Açıklaması
14.
On beş yıldır tip 2 diabetes mellitus tanısı ile izlenen 70 yaşında bir erkek hastada son 6 aydır kan basıncı yüksekliği saptanıyor. Plazma kreatinin düzeyi 1.2 mg/dL olan ve mikroalbüminüri saptanan hastada anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü tedavisine başlanıyor. Tedavinin 3. gününde idrar miktarında azalma, dispne ve ortopne gelişiyor. Tekrarlanan laboratuvar testlerinde serum kreatinin düzeyi 2.8 mg/ dl olarak saptanıyor. Bu hastada tanı koymak için. aşağıdakilerden hangisi öncelikle yapılmalıdır? (Nisan 2008)
Doğru Cevap: "D" Renal arter doppler ultrasonografi
Soru Açıklaması
15.
21.Aşağıdakilerden hangisi kronik hemodiyaliz hastalarında anemi ayırıcı tanısında rutin olarak bakılması gereken parametrelerden biri değildir? (Nisan 2015 Orijinal)
Doğru Cevap: "E" Eritropoetin düzeyi
Soru Açıklaması
16.
Kronik böbrek yetmezliğinde görülen anemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (Ağustos 2017 Orijinal)
Doğru Cevap: "E" Tedavide yalnızca eritropoietin vermek yeterlidir.
Soru Açıklaması
17.
Kronik böbrek yetmezliğinde diyaliz tedavisine rağmen düzelme görülmeyen bulgu aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 91)
Doğru Cevap: "C" Renal osteodistrofı
Soru Açıklaması
18.
Kronik böbrek yetmezliği olan renal osteodistrofıye neden olan asıl faktör aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 92)
Doğru Cevap: "D" Hiperfosfatemi
Soru Açıklaması
19.
Renal osteodistrofıde aşağıdaki laboratuvar bulgularından hangisinin görülmesi beklenmez? (Eylül 95, Eylül 98)
Doğru Cevap: "A" Hipomagnezemi
Soru Açıklaması
20.
Kronik böbrek yetmezliğinde aşağıdaki hormonlardan hangisinde plazma düzeyinde azalma meydana gelir? (Nisan 98)
Doğru Cevap: "E" lnsülin
Soru Açıklaması
logo

21.
Aşağıdakilerden hangisi kronik böbrek yetmezliğinde görülen hipokalseminin nedenlerinden biri değildir? (Eylül 2006)
Doğru Cevap: "E" Hiperkalsiüri
Soru Açıklaması
22.
Renal fonksiyon bozukluğu saptanan bir hastada aşağıdakilerden hangisinin bulunması kronik böbrek yetmezliği tanısı için kuvvetli bir kanıt olarak değerlendirilir? (Nisan 2008)
Doğru Cevap: "C" Osteitis fıbroza
Soru Açıklaması
23.
Kalsiyum-algılayan reseptör aktivatörü olan ve sekonder hiperparatiroidi tedavisinde .kullanılan kalsimimetik ajan aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan 2013)
Doğru Cevap: "A" Sinekalset hidroklorid
Soru Açıklaması
24.
Kronikböbrekyetmezliğindegözlenen karbonhidrat intoleransının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan 93)
Doğru Cevap: "C" lnsülin rezistansı
Soru Açıklaması
25.
Kronik böbrek yetmezliğinde aşağıdakilerden hangisinin saptanması beklenmez? (Nisan 94)
Doğru Cevap: "E" Lipoprotein lipaz aktivitesinde artma
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdaki bulgulardan hangisinin kronik böbrek yetmezliği görülmesi beklenmez? (Eylül 2000)
Doğru Cevap: "D" Yüksek dansiteli lipoprotein artışı
Soru Açıklaması
27.
İleri evre kronik böbrek yetmezlikli bir hastanın diyetinde aşağıdakilerden hangisi yer almalıdır? (Nisan 2006)
Doğru Cevap: "B" Esansiyel amino asit preparatları
Soru Açıklaması
28.
Otuz beş yaşında diyaliz hastası, kadavradan böbrek nakli için acil olarak hastaneye çağrılıyor. Aşağıdakilerden hangisi bu hastada böbrek nakli için kesin engel teşkil eder? (Nisan 2009)
Doğru Cevap: "B" Nakil öncesi lenfosit "cross-match" testinin pozitifolması
Soru Açıklaması
29.
Yetmiş yedi yaşında erkek hasta halsizlik, eforla gelişen nefes darlığı ve sırt ve bel ağrısı yakınmalarıyla başvuruyor.Yapılan laboratuvarincelemelerindeanemi, hiperkalsemi, üre - kreatinin yüksekliği, kemiklerde litik lezyonlar ve paraproteinemi saptanıyor. ,' Bu hastada gözlenen renal hasarın en olası nedeni aşağıdakilerden hangisidir? (Mayıs 2011)
Doğru Cevap: "C" Hafif zincire bağlı tübülointerstisyel hasar
Soru Açıklaması
30.
Böbrek nakli yapılmış bir hastada aşağıdaki ·aşılardan · hangisinin yapılması uygun değildir? (Şubat 2018 Orijinal)
Doğru Cevap: "D" Varicella-zoster
Soru Açıklaması
logo

31.
Nefrotik sendromda koagülasyon faktörlerindeki değişikliklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (Ağustos 2017 Orijinal)
Doğru Cevap: "A" Doku tipi plazminojen aktivatörü artar.
Soru Açıklaması
32.
Nefrotik sendroma yol açma .ihtimali en düşük olan böbrek hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 87)
Doğru Cevap: "B" Poststreptokoksik glomerülonefrit
Soru Açıklaması
33.
Nefrotik sendromda aşağıdakilerden hangisinin serum düzeyinde artış olması beklenir? (Nisan 92)
Doğru Cevap: "E" Alfa-2 makroglobulin
Soru Açıklaması
34.
Primer nefrotik sendromda aşağıdaki bulgulardan hangisinin görülmesi beklenmez? (Nisan 96)
Doğru Cevap: "B" Makroskopik hematüri
Soru Açıklaması
35.
Otuz yaşında bir kadın hastada gebeliğin 28. haftasında ortaya çıkan nefrotik sendromun en olası nedeni aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan 201 O)
Doğru Cevap: "D" Ağır preeklampsi
Soru Açıklaması
36.
Nefrotik sendrom tespit edilen 18 yaşındaki kadın hastaya böbrek biyopsisi yapılıyor. Biyopsi spesmeninin elektron mikroskopik incelemesinde podosit ayaksı çıkıntılarında silinme saptanıyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan 95)
Doğru Cevap: "A" Minimal değişiklik hastalığı
Soru Açıklaması
37.
Metastatik meme kanseri nedeniyle izlenen 50 yaşındaki kadın hastada son birkaç haftada yaygın ödem yakınması gelişiyor. Laboratuvar incelemelerinde hipoalbuminemi saptanıyor ve 8 g/gün proteinüri tespit ediliyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan 2015 Orijinal)
Doğru Cevap: "E" Membranöz glomerülonefrit
Soru Açıklaması
38.
Aşağıdakilerden hangisine yönelik idiyopatik membranöz nefropatili çoğunda serumda artmış olarak (Nisan 2017 Orijinal)
Doğru Cevap: "B" M tipi fosfolipaz A2 reseptörü
Soru Açıklaması
39.
Minimal değişiklik hastalığında fill.&QJs; görülmesi beklenen bulgu aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 95)
Doğru Cevap: "D" Selektif proteinüri
Soru Açıklaması
40.
Sistemik steroid tedavisine genelde hızlı ve dramatik cevap veren böbrek hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 97)
Doğru Cevap: "C" Minimal değişiklik hastalığı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.