logo

1.
Aşağıdakilerden hangisi, edinse! hiperkoagülabilite sebeplerinden biridir? (Nisan 2012)
Doğru Cevap: "E" Antifosfolipid antikor sendromu (AFS)
Soru Açıklaması
2.
Otuz dört yaşında bir kadın hastanın öyküsünden, hamileliği sırasında iki kez, daha sonraki yıllarda da tekrarlayıcı venöz trombozu olduğu ve bir kez pulmoner emboli nedeniyle hastaneye yatırıldığı öğreniliyor. Laboratuvar incelemelerinde kan sayımları ve koagülasyon testleri normal sınırlarda bulunuyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan - 2005)
Doğru Cevap: "B" Faktör V Leiden mutasyonu
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisinin alt ekstremitelerin kronik tıkayıcı arter hastalığının tedavisinde . yeri yoktur? (Eylül - 2006) ·
Doğru Cevap: "A" Oral antikoagülasyon yapılması
Soru Açıklaması
4.
Otuz dokuz yaşında bir kadın hasta sağ alt ekstremitesinde ağrı ve şişme yakınmalarıyla başvuruyor. Hastanın öyküsünden 3 yıl önce mezenter arter trombozu nedeniyle ameliyat edildiği ve babasının akut miyokard infarktüsü nedeniyle 49 yaşında öldüğü öğreniliyor. Hastanın yapılan tetkikleri sonucunda doppler ultrasonografide derin ven trombozu gözleniyor ve trombosit sayısı 350 000/mm3 olarak saptanıyor. Bu hastada öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir? (Nisan - 2007)
Doğru Cevap: "A" Herediter trombofili
Soru Açıklaması
5.
Otuz iki yaşında bir kadın hasta sağ bacağında şişlik, ağrı ve kızarıklık şikayetleriyle başvuruyor. Öyküsünden oral kontraseptif kullandığı ve babasının genç yaşta miyokard infarktüsü nedeniyle öldüğü öğreniliyor. Bu hastada · tanı koymak ıçın aşağıdaki testlerden hangisi ilk aşamada gerekli değildir? (Nisan - 201 O)
Doğru Cevap: "E" Kemik iliği sitogenetik analizi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi tromboza eğilim nedenlerinden biri değildir? (Eylül 2014 Orijinal)
Doğru Cevap: "C" lmmün trombositopenik purpura
Soru Açıklaması
7.
Yirmi beş yaşındaki erkek hasta, trafik kazası nedeniyle acil servise getiriliyor. Acilen ameliyata alınması gereken hastada, hemoglobin değeri 5 g/dL olduğu için acil kan transfüzyonu düşünülüyor. Kan grubu bilinmeyen bu hastaya, kan grubu belirleninceye kadar geçecek sürede aşağıdaki grupların hangisinden transfüzyon yapılması uygundur? (Ağustos 2017 Orijinal)
Doğru Cevap: "C" O Rh (-)
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisinin hemolizli kan transfüzyonu sonrası kanda en fazla yükselmesi beklenir? (Eylül-87, Nisan - 89)
Doğru Cevap: "D" Potasyum
Soru Açıklaması
9.
Daha önceden de tekrarlayan trombosit transfüzyon öyküleri olan ve şu anki trombosit sayısı 8.000/mm3 saptanan olan hastaya 2 aferez ünitesi trombosit veriliyor. Kontrol amaçlı bakılan tam kan sayımında trombosit sayısının artmadığı görülüyor. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin yapılmaması sonucu ortaya çıkmıştır? (Nisan - 91)
Doğru Cevap: "C" Kan ürünlerinin filtrelenmesi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi anemisi olan bir hastada transfüzyon endikasyonudur? (Nisan - 93)
Doğru Cevap: "C" Hemoglobinin 7 gr/dl altında olması
Soru Açıklaması
logo

11.
Transfüzyonla ilişkili Graft - Versus - Host hastalığından korunmak amacıyla aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? (Nisan - 2006)
Doğru Cevap: "A" Kan komponenti 2500 cGy ışınlanmalıdır.
Soru Açıklaması
12.
Kan bankalarında sağlıklı vericilerden güvenli kan temini için aşağıdaki testlerden hangisinin yapılması önerilmez? (Eylül - 2008)
Doğru Cevap: "D" Hepatit delta antijeni
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Graft - Versus - Host reaksiyonlarından biridir? (Nisan - 90)
Doğru Cevap: "C" Transplante edilen kemik iliği T hücrelerinin alıcıyakarşı reaksiyonu
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi immünolojik kan transfüzyonu reaksiyonlarından biridir? (Nisan 2014 Orijinal)
Doğru Cevap: "D" Akut hemolitik transfüzyon reaksiyonu
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde splenektomi endikasyonu yoktur? (Nisan - 2000)
Doğru Cevap: "C" Glukoz - 6 - fosfat dehidrogenaz eksikliği
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi eritrosit transfüzyonu yapılan bir hastada görülebilen akut reaksiyonlardan biri değildir? (Şubat 2018 Orijinal)
Doğru Cevap: "E" Posttransfüzyon purpurası
Soru Açıklaması
17.
İnsan papilloma virusa (HPV) bağlı gelişen başboyun kanserleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (Nisan 2016 Orijinal)
Doğru Cevap: "C" En sık larinkse yerleşir.
Soru Açıklaması
18.
Oral kavite kanserlerinin etiyolojisinde rol oynayan virus aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 2016 Orijinal)
Doğru Cevap: "A" insan papilloma virusu
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Ebstein Barr virüsü ile ilişkili hastalıklardan biri değildir? (Eylül - 2006)
Doğru Cevap: "D" Castleman hastalığı
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki jinekolojik kanserlerin hangisinde, insan papilloma virusuna karşı geliştirilen aşı koruyucu olmuştur? (Eylül - 2009)
Doğru Cevap: "D" Serviks kanseri
Soru Açıklaması
logo

21.
Sağ memede ele gelen kitle nedeniyle başvuran 55 yaşındaki bir kadın hastanın öyküsünden, I. annesinde meme kanseri öyküsü olduğu, Il. çocuklarını yeterli emzirdiği, III. ilk gebeliğinin 38 yaşından sonra gerçekleştiği, IV. ilk adet görme yaşının 13 olduğu öğreniliyor. Yukarıdakilerden hangileri bu hastanın meme kanseri riski taşıdığının en doğru göstergeleridir? (Nisan - 2009)
Doğru Cevap: "A" I ve III
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi, meme kanseri gelişimi için risk faktörleri arasında yer almaz? (Nisan 2012)
Doğru Cevap: "B" 30 yaş öncesi doğum yapma
Soru Açıklaması
23.
İleri evre olmasına rağmen tam kür olasılığı en yüksek olan kanser türü aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 2011)
Doğru Cevap: "D" Germ hücreli testis tümörü
Soru Açıklaması
24.
Kırk yaşındaki kadın hasta baş ve gövdesinde ani kızarma, fenalık hissi, şiddetli karın ağrısı ve ishal atakları yakınmalarıyla başvuruyor. Hastaya uygulanan karın ultrasonografide, karaciğerde nodüler lezyonlar saptanıyor. Tanı için aşağıdakilerden hangisinin öncelikle ölçülmesi önerilir? (Eylül 2016 Orijinal)
Doğru Cevap: "D" idrarda 5-hidroksi indol asetik asit
Soru Açıklaması
25.
a-fetoprotein yüksekliğinin en sık görüldüğü malign hastalık aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan 2017 Orijinal}
Doğru Cevap: "C" Gonadal germ hücreli tümör
Soru Açıklaması
26.
Germ hücreli testis tümörlerinde en sık görülen kromozom anomalisi aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan 2013)
Doğru Cevap: "A" i(12p)
Soru Açıklaması
27.
Evre 3 meme kanseri tanısı olan bir kadının patolojik incelemesinde, HER2/neu (ERBB2), östrojen ve progesteron reseptörleri negatif ve histolojik grade 3 olarak bulunuyor. Bu hasta için aşağıdaki adjuvan tedavilerden hangisi en uygundur? (Ağustos 2017 Orijinal)
Doğru Cevap: "E" Sitotoksik tedavi
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdakilerden hangisi sisplatine bağlı en sık gelişen yan etkidir? (Nisan-97)
Doğru Cevap: "A" Nefrotoksisite
Soru Açıklaması
29.
Hodgkin hastalığı için kemoterapi alan bir hastanın 4. kürü sırasında el ve ayaklarda uyuşma, yanma ve karıncalanma meydana geliyor. Bu semptomlara yol açan en olası ilaç aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül - 97)
Doğru Cevap: "E" Vinkristin
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin miyelosüpresif özelliği en azdır? (Nisan - 2002)
Doğru Cevap: "E" Vinkristin
Soru Açıklaması
logo

31.
Tamoksifen tedavisi alan meme kanserli hastalarda aşağıdaki kanserlerden hangisinin gelişme riski vardır? (Eylül- 2008)
Doğru Cevap: "A" Endometriyum kanseri
Soru Açıklaması
32.
Aşağıdaki lösemi tedavisinde kullanılan ilaç eşleştirmelerinden . hangisi doğru değildir? (Eylül - 2006)
Doğru Cevap: "E" Akut lenfoblastik lösemi Tedavi Busulfan
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdaki ilaçlardan hangisi metastatik meme kanseri tedavisinde kullanılan alkilleyici ajanlardan biridir? (Nisan - 2010)
Doğru Cevap: "B" Siklofosfamid
Soru Açıklaması
34.
Aşağıdaki kemoterapötiklerden hangisi alkilleyici bir ajandır? (Mayıs - 2011)
Doğru Cevap: "C" Siklofosfamid
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, uygunsuz antidiüretik hormon salgılanması sendromuna (SIADH) yol açabilir? (Nisan 2014 Orijinali)
Doğru Cevap: "C" Vinkristin
Soru Açıklaması
36.
Hedefe yönelik ilaçlardan trastuzumabın meme kanseri tedavisindeki hedefi aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan 2017 Orijinal)
Doğru Cevap: "A" HER2
Soru Açıklaması
37.
Elli yaşındaki erkek hasta üst gastrointestinal sistem kanamasıyla başvuruyor. Gastroskopide midede submukozal kitlesel lezyon saptanıyor. Biyopsi c-kit (+) gastrointestinal stromal tümörle uyumlu rapor ediliyor. Karın tomografisinde karaciğerde bilobar multipl metastaz tespit ediliyor. Bu hasta için. aşağıdaki tedavi seçeneklerinden hangisi ilk olarak tercih edilmelidir? (Eylül 2016 Orjinal)
Doğru Cevap: "C" İmatinib mesilat tedavisi
Soru Açıklaması
38.
Aşağıdakilerden hangisi, metastatik kolorektal kanser tedavisinde oral olarak kullanılan bir kemoterapi ilacıdır? (Şubat 2018 Orijinal)
Doğru Cevap: "B" Kapesitabin
Soru Açıklaması
39.
Aşağıdakilerin hangisinde jinekomasti görülme olasılığı diğerlerine göre daha yüksektir? (Ağustos 2017 Orijinal)
Doğru Cevap: "B" Germ hücreli tümör
Soru Açıklaması
40.
Küçük hücreli akciğer kanseri teşhisi konulan hastanın serum sodyumu ve ozmolaritesi azalmış, idrar ozmolaritesi ise artmış saptanıyor. Renal, hepatik ve tiroid fonksiyonları normal olan hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül-92, Eylül - 2000)
Doğru Cevap: "A" Uygunsuz ADH sendromu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.