logo

1.
Bel ağrısı nedeniyle başvuran hastada yapılan incelemelerde L2 vertebrada litik-destrüktif kitle tespit ediliyor. Serum kreatinin ve kalsiyum seviyeleri ile tam kan sayımı sonuçları normal bulunuyor. Kemik iliği biyopsisinde plazma hücre oranı %5 olan hastanın serum immünfiksasyon elektroforezinde M bandı saptanmıyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdaki plazma hücre neoplazilerinden hangisidir? (Eylül 2016 Orijinal)
Doğru Cevap: "E" Soliter plazmasitom
Soru Açıklaması
2.
Altmış beş yaşındaki erkek hastanın rutin sağlık kontrolü sırasında, eritrosit sedimentasyon hızı: 67 mm/saat bulunuyor: Sedimentasyon yüksekliğine yönelik yapılan tetkiklerinde protein elektroforezinde 2,2 g/dl M · proteini saptanıyor. Serum immünofıksasyon elektroforezi, lgG lambda monoklonal gammopati ile uyumlu bulunuyor. Kemik iliği biyopsisinde %8 oranında CD138 pozitif plazma hücresi tespit ediliyor. Tüm vücut kemik manyetik rezonans görüntülemesi, serum kalsiyum ve kreatinin düzeyleri normal olan hastada hemoglobin: 13,6 g/dl bulunuyor. Karyotiplemesi 46, XY normal saptanıyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan 2017 Orijinal)
Doğru Cevap: "C" önemi bilinmeyen monoklonal gammopati
Soru Açıklaması
3.
Son aylarda art arda 2 kez pnömoni tedavisi gören 65 yaşında bir erkek hastanın laboratuvar sonuçları şöyledir: Hemoglobin: 14 g/dl, lökosit: 6000/mm3 , trombosit: 250.000/mm3, BUN: 15 nig/dl, kreatinin: 0.8 mg/dl, serum protein elektroforezinde gama bölgesinde monoklonal band; serum lgG: 20 g/L, lgA: 2.5 g/L, lgM: 1.0 g/L, kemik iliğinde plazma hücre oranı % 8, kemik taraması normal saptanmıştır. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? (Aralık - 2010)
Doğru Cevap: "B" Önemi bilinmeyen monoklonaf gammopati (MGUS)
Soru Açıklaması
4.
Altmış altı yaşında bir erkek hasta halsizlik, şuur bulanıklığı, letarji ve zaman zaman dişetlerinde kanama şikayetleriyle başvuruyor. Fizik muayenede solukluk, hepatosplenomegali ve lenfadenopatiler saptanıyor. Laboratuvar tetkiklerinde hemoglobin düzeyi 1 O g/dl, lökosit sayısı 6500/mm3 ve periferik yayma normal bulunuyor. Sedimantasyon hızı 70 mm/ saat, serum protein elektroforezinde M - spike ve lgM - kappa tipinde protein düzeyi 4.0 g/dl olarak saptanıyor. Kemik taraması ve serum kalsiyum düzeyinin normal olduğu gözleniyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan - 2006)
Doğru Cevap: "C" Waldenström makroglobulinemisi
Soru Açıklaması
5.
Altmış iki yaşında bir erkek hasta baş ağrısı, baş dönmesi ve burun kanaması yakınmalarıyla başvuruyor. Hastanın fizik muayenesinde kan basıncı 130/85 mmHg, boyun ve koltuk altında 1-2 cm çapında çok sayıda lenfadenopatiler saptanıyor. Traube mesafesinin kapalı olduğu, göz dibi muayenesinde retinal venlerin genişlediği ve kanama alanları olduğu izleniyor. Periferik yaymada rulo formasyonu ve lenfositoz gözleniyor. Serum globulin değeri 5,8 g/dl olan hastanın öyküsünden raynaud fenomeni, sensorimotor nöropati Ve soği.ılC ürtikerr öldüğu öğreniliyor. Kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi yapılması düşünülen bu hasta ıçın en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 2011)
Doğru Cevap: "B" Waldenström makroglobulinemisi
Soru Açıklaması
6.
El ve ayaklarında uyuşma ve güçsüzlük nedeniyle nöroloji kliniğinde incelenmekte olan 60 yaşında bir hastada otoimmün hipotiroidi, hiperpigmentasyon, hepatosplenomegali ve asit saptanmıştır. Protein elektroforezinde albümin % 60, gama - globulin % 35; lgM 10 g/dl, eritrosit sedimantasyon hızı 110 mm/saat olarak bulunuyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan - 2009)
Doğru Cevap: "A" POEMS sendromu
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi fibrinolitik sisteme dahildir? (Nisan - 88)
Doğru Cevap: "D" Plazmin
Soru Açıklaması
8.
Subendotelyal trombosit adezyonunu sağlayan molekül aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan - 95)
Doğru Cevap: "E" Kollajen
Soru Açıklaması
9.
Pıhtı erimesine ve birçok pıhtılaşma faktörünün inhibe olmasına neden olan faktör aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan-89)
Doğru Cevap: "B" Plazmin
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi antihemofilik faktörün kanda artışına sebep olur? (Eylül - 95)
Doğru Cevap: "A" Desmopressin
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi K vitaminine bağımlı faktörden biri değildir? (Nisan - 90, Nisan-98)
Doğru Cevap: "C" Faktör VIII
Soru Açıklaması
12.
Kolestazda aşağıdaki proteinlerden hangisinin sentez sonrası modifikasyonu etkilenir? (Nisan - 96)
Doğru Cevap: "A" Protrombin
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki faktörlerden hangisi fibrin monomerleri arasında bağ oluşumunu katalizler? (Eylül - 97)
Doğru Cevap: "E" Faktör XIII
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde diş eti kanaması, eklemlerde şiddetli ağrı, ekimozlar ve kurbağa bacağı pozisyonu görülür? (Nisan - 91)
Doğru Cevap: "E" Skorbüt
Soru Açıklaması
15.
Epistaksisi olan bir kız çocuğunda aktive parsiyel tromboplastin zamanı ve kanama zamanı uzun, protrombin zamanı normal saptanıyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül - 91)
Doğru Cevap: "B" Von Willebrand faktör (vWF) eksikliği
Soru Açıklaması
16.
Otuz yaşında kadın hasta diş çekiminden sonra kanaması durmadığı için başvuruyor. Daha önce de küçük darbelerde kanama yakınması olduğu öğrenilen hastada antihemofilik faktör aktivitesi % 5, kanama zamanı uzamış, trombosit sayısı 180.000/mm3 . bulunuyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan - 2001)
Doğru Cevap: "A" vWF eksikliği
Soru Açıklaması
17.
Afibrinojenemi aşağıdaki faktörlerden hangisinin eksikliğine verilen isimdir? (Eylül - 91)
Doğru Cevap: "E" Faktör I
Soru Açıklaması
18.
İmmün trombositopeni (ITP) tanısı konan hastada tedavide ilk olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır? (Eylül - 95)
Doğru Cevap: "C" Kortikosteroid
Soru Açıklaması
19.
Steroide dirençli immün trombositopenik purpurada en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül - 97)
Doğru Cevap: "D" Splenektomi
Soru Açıklaması
20.
Dissemine intravasküler koagülasyon (DİK) tablosu aşağıdakilerden hangisinde en sık olarak görülmektedir? (Nisan - 89)
Doğru Cevap: "B" Akut promiyelositer lösemi (M3 tipi)
Soru Açıklaması
logo

21.
İnfeksiyon nedeniyle takip edilen ve kanama nedeniyle başvuran hastada PT ve aPTT uzamış, trombosit sayısı 50.000/mm3 ise aşağıdakilerden hangisi en olası tanıdır? (Eylül - 92)
Doğru Cevap: "A" Dissemine intravasküler koagülopati
Soru Açıklaması
22.
Gastrointestinal sistem kanaması ve vücutta ekimozlarla başvuran bir hastada aPTT, PT ve trombin zamanı uzamış, fıbrinojen düzeyi ve tı'ombosit sayısı düşük ise en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan - 96)
Doğru Cevap: "B" Dissemine intravasküler koagülasyon
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdaki parametrelerden hangisinin artması dissemine intravasküler koagülopatide tanıya yardımcı olur? (Eylül-97, Eylül-99)
Doğru Cevap: "B" Fibrin yıkım ürünleri
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdaki faktörlerden hangisinin eksikliğinde protrombin zamanında uzama olmaz? (Eylül - 2001)
Doğru Cevap: "D" Faktör VIII
Soru Açıklaması
25.
On dokuz yaşında bir erkek hasta, bir hafta önce geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben kol ve bacaklarda purpurik döküntüler, epistaksis ve dişeti kanamaları nedeniyle başvuruyor. Fizik muayenede peteşi ve purpura dışında bulgu saptanmıyor. Yapılan tam kan incelemesinde kan biyokimyasının ve koagülasyon testlerinin normal değerlerde, trombosit sayısının ise 9.000/ml olduğu bulunuyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan-96, Eylül - 2004)
Doğru Cevap: "A" lmmün trombositopenik purpura (ITP)
Soru Açıklaması
26.
Otuz iki yaşında bir kadın hasta baş ağrısı, şuur bulanıklığı, 39.5 °C ateş, ekstremitelerinde peteşi ve purpuralar nedeniyle acil servise getiriliyor. Fizik muayenede hastanın stupor halinde olduğu, deri ve mukozalarında kanama odakları gözleniyor, hepatosplenomegali saptanmıyor. Laboratuvar incelemelerinde hemoglobin düzeyi 9.6 g/dl, lökosit sayısı 26.000/mm3, trombosit sayısı 8.000/mm3, periferik yaymada % 86 nötrofıl, şistositler, miğfer hücreleri, fragmente eritrositler, polikromazi ve normoblastlar saptanıyor. Protrombin zamanı 14 sn, aPTT 46 sn, fıbrinojen düzeyi normal ve coombs testi negatif bulunuyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan - 2006)
Doğru Cevap: "B" Trombotik trombositopenik purpura
Soru Açıklaması
27.
Kırk yaşındaki kadın hasta bir gün önce başlayan ateş, bacaklarda döküntü ve kısa süren konuşamama yakınmalarıyla acil servise getiriliyor. Fizik muayenesinde vücut sıcaklığı, 39,2°C ölçülen hastanın her iki bacağında yaygın peteşi ve purpura tespit ediliyor. Tam kan sayımında hemoglobin 7,5 g/dl, trombosit 8.000/mm3 , lökosit, 8.000/mm3 bulunuyor. Periferik yaymada şiştositler ve çekirdekli eritrositler izleniyor. Trombositler her alanda tekli görülüyor. Protrombin zamanı, parsiyel tromboplastin zamanı, fıbrinojen düzeyi ve D-dimer tetkikleri normal saptanıyor. Coombs testi negatif bulunuyor. Bu hasta · için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan 2016 Orijinal)
Doğru Cevap: "D" Trombotik trombositopenik purpura
Soru Açıklaması
28.
Daha önce sağlıklı olan 20 yaşındaki erkek hasta, 1 hafta önce başlayan kanlı ishal ve ateşin ardından gelişen halsizlik ve idrar miktarında azalma yakınmalarıyla başvuruyor. Fizik incelemesinde kan basıncı: 120/80 mmHg ve nabız: 98/dakika ölçülüyor. Konjunktivalarında solukluk ve spontan diş eti kanamaları dışında başka bir bulguya rastlanmıyor. Hasta, son 2 gündür ishalinin olmadığını ifade ediyor. Laboratuvar incelemelerinde serum kreatinin: 5,8 mg/dL, LDH: 1.800 U/L, total bilirübin: 2,5 mg/dL, indirekt bilirübin: 1,8 mg/dL, AST: 88 U/L, ALT: 75 U/L, hemoglobin: 8 g/dL, trombosit: 18.000/mm3 olan hastada periferik yaymada şistositler saptanıyor. ADAMTS13 enzim aktivitesi: %80 ve ANA negatif bulunuyor. Gaita kültüründe Escherichia coli O157:H7 üremesi saptanıyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan 2017 Orijinal}
Doğru Cevap: "A" Hemolitik üremik sendrom
Soru Açıklaması
29.
Yaşamında ilk kez alt ekstremitede derin ven trombozu tanısı konulan ve etiyolojisi araştırılan 35 yaşında bir kadın hastada protrombin zamanı, aPTT, fibrinojen ve homosistein düzeyleri normal bulunmuş, aktive protein C rezistansı saptanmıştır. Bu hastadaki tablo aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir? (Mayıs 2011)
Doğru Cevap: "B" Faktör V Leiden mutasyonu
Soru Açıklaması
30.
Bu hastanın (29. sorudaki) tedavisi için en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? (Mayıs 2011)
Doğru Cevap: "D" Antikoagülan tedavi önce 6 ay verilir, kesildiktensonra trombotik atak tekrarlarsa ömür boyu verilir.
Soru Açıklaması
logo

31.
Kanamaya yatkınlık nedeniyle araştırılan bir hastanın parsiyel tromboplastin zamanı (PTT) uzamış bulunmuştur. Dilüsyon (hastanın plazması ile normal plazmanın 1 :1 karışımı) sonrasında da PTT'si uzamış olan bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 2013 Orijinal)
Doğru Cevap: "A" Faktör inhibitörleri varlığı
Soru Açıklaması
32.
Rutin olarak istenen kan sayımında sadece trombositopeni saptanan ancak kanama tarif etmeyen bir hastada bundan sonraki aşamada istenmesi gereken test aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan 2015 Orijinal)
Doğru Cevap: "B" Periferik yayma
Soru Açıklaması
33.
Aktive parsiyel tromboplastin zamanı uzamış ve · protrombin zamanı normal olan bir hastada aşağıdaki testlerden hangisi tanıda yol gösterici değildir? (Nisan 2017 Orijinal)
Doğru Cevap: "D" Faktör II
Soru Açıklaması
34.
Aşağıdaki durumlardan hangisinin tedavisinde antikoagülanlar kullanılmaz? (Nisan - 90)
Doğru Cevap: "E" ldiyopatik trombositopenik purpura
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdaki faktörlerden hangisinin K vitamininin antagonisti kullananlarda etkilenmesi beklenmez? (Eylül - 88)
Doğru Cevap: "B" Fibtinojen
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdaki durumlardan hangisinde tekrarlayan · tromboemboliler görülebilir? (Nisan - 95)
Doğru Cevap: "E" Protein C eksikliği
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdakilerden hangisi heparinin pıhtılaşmayı önleyici mekanizmasıdır? (Eylül - 97)
Doğru Cevap: "E" Antitrombin III ile birleşip trombinin etkisini bloke ederek
Soru Açıklaması
38.
Heparin ile antikoagülasyonda doz ayarlanması için en uygun laboratuvar testi aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan - 2000)
Doğru Cevap: "B" aPTT
Soru Açıklaması
39.
Warfarin kullanan- bir hastada ilacın -doz ayarlamasında aşağıdaki testlerden hangisinin izlenmesi gerekir? (Nisan - 2002)
Doğru Cevap: "B" Protrombin zamanı
Soru Açıklaması
40.
Warfarin kullanmakta olan hasta akut gastrointestinal kanama ile getiriliyor. INR'si 10 bulunan bu hasta için en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül - 2005)
Doğru Cevap: "B" Taze domuş plazma transfüzyonu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.