logo

1.
Lenf bezi biyopsisi ile Hodgkin lenfoma tanısı konulmuş bir hastada tedavi planlaması yapılırken, öncelikle aşağıdakilerden hangisi göz önüne alınmalıdır? (Nisan - 2004)
Doğru Cevap: "B" Hastalığın evresi
Soru Açıklaması
2.
Hodgkin lenfoma tedavisinde kullanılan alkilleyici ilaçlara bağlı en sık gelişen ikincil kanser aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan - 2007)
Doğru Cevap: "C" Akut lösemiler
Soru Açıklaması
3.
Non - Hodgkin lenfoması olan 70 yaşındaki bir hastada aşağıdakilerden hangisi hastalığın prognozunu belirlemede kullanılacak ölçütlerden biri değildir? (Eylül 2007, Eylül 2011)
Doğru Cevap: "E" Serum ALT düzeyinin normalin 2 katından fazla olması
Soru Açıklaması
4.
Erişkinlerde ekstranodal lenfomalar en sık aşağıdaki organların hangisinde ortaya çıkar? (Nisan-2008)
Doğru Cevap: "E" Mide
Soru Açıklaması
5.
Sol servikal lenf nodu biyopsi sonucu Hodgkin lenfoma olarak rapor edilen 20 yaşında bir erkek hastada fizik muayenede sağ aksiller lenfadenopati, ultrasonografide karaciğerde çok sayıda hipoekoik, en büyüğü 2 cm çapında lezyonlar saptanıyor. Bu hastadaki Hodgkin lenfoma hangi evrededir? (Eylül - 2009)
Doğru Cevap: "E" Evre IV
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki aşılardan hangisi kemoterapi uygulanan bir Hodgkin lenfoma hastasına kesinlikle önerilmemelidir? (Eylül 2014 Orijinal)
Doğru Cevap: "D" Varicella-zoster aşısı
Soru Açıklaması
7.
Elli dört yaşındaki erkek hasta halsizlik, yorgunluk, boyunda şişlik ve kilo kaybı yakınmalarıyla başvuruyor. Fizik muayenede sağ ile sol submandibular ve preauriküler lenfadenopati saptanıyor. Son 8 ayda 16 kg zayıflayan hastanın torako-abdominal bilgisayarlı tomografisinde karında paraaortik lenfadenopati tespit ediliyor. Boyun lenf nodu eksizyonel biyopsisinde nonHodgkin lenfoma tanısı konulan hastanın evresi aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan 2015 Orijinal)
Doğru Cevap: "C" Evre 3B
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki Hodgkin dışı lenfoma alt tiplerinin hangisinde, kromozom 8 üzerinde yer alan MYC onkogeni etiyopatogenezde rol oynar? (Eylül 2015 Orijinal)
Doğru Cevap: "D" Burkitt lenfoma
Soru Açıklaması
9.
Altmış beş yaşındaki erkek hasta, karın ağrısı ve halsizlik yakınmalarıyla başvuruyor. Fizik muayenesinde karında hassasiyet dışında özellik tespit edilmiyor. Tam kan sayımında hemoglobin: 9 g/dL, lökosit: 4.300/mm3 ve trombosit: 145.000/mm3 saptanıyor. Biyokimyasal incelemelerde LDH: 1.200 IU/L olması dışında bir anormallik tespit edilmiyor. Kolonoskopide sol kolonda polipoid lezyonlar saptanıyor ve biyopsi alınıyor. lmmünohistopatolojik incelemede CD5, CD20, siklin-D1 ve SOX-11 yaygın pozitif bulunurken CD3, CD23, CD1 O ve bcl-2 negatif tespit ediliyor. Dokunun moleküler incelemesinde t( 11 ; 14) bulunuyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? (Ağustos 2017 Orijinal)
Doğru Cevap: "B" Mantle hücreli lenfoma
Soru Açıklaması
10.
Dalak boyutu artmış, beyaz küresi 120.000/mm3, periferik yaymasında % 4 miyeloblast, % 6 promiyelosit, % 30 metamiyelosit, % 28 miyelosit, % 26 nötrofıl ve % 6 lenfosit bulunan bir hastada gn. olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan - 89, Eylül 94, Nisan 2008)
Doğru Cevap: "E" Kronik miyelositer lösemi
Soru Açıklaması
logo

11.
Kronik miyelositer lösemi ile lökomoid reaksiyon ayrımında aşağıdaki testlerden hangisi kullanılabilir? (Nisan - 89)
Doğru Cevap: "E" Lökosit alkalen fosfataz tayini
Soru Açıklaması
12.
Lökositoz, periferik lökosit formülünde sola kayma, bazofıli ve splenomegali bulguları olan 50 yaşındaki kadın hastanın kemik iliği aspirasyonunda artmış sellülarite ve miyeloid hiperplazi saptanıyor. Bu hastada tanı için ıaşıağı_dıa.!
Doğru Cevap: "E" Sitogenetik inceleme
Soru Açıklaması
13.
Rutin kontroller sırasında lökosit sayısı 50.000lmm3 olarak saptanan 44 yaşındaki bir erkek hastada, aşağıdaki bulgulardan hangisi kronik miyelositer lösemiyi kuvvetle düşündürür? (Eylül - 2007)
Doğru Cevap: "B" Lökosit alkalen fosfataz aktivitesinde düşüklük
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki durumlardan hangisinde lökomoid reaksiyon görülmesi beklenmez? (Eylül - 89)
Doğru Cevap: "D" Hipersplenizm
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi primer miyelofıbrozda beklenmez? (Eylül - 91)
Doğru Cevap: "A" Bence Jones proteinürisi
Soru Açıklaması
16.
Altmış dokuz yaşında bir erkek hasta kilo kaybı, halsizlik ve solukluk şikayetleriyle başvuruyor. Yapılan fizik muayenede splenomegali saptanıyor. Laboratuvar incelemelerinde hemoglobin düzeyi 8.5 g/dL hematokrit değeri % 27, trombosit sayısı 98.000/ mm3, lökosit sayısı 32.600/mm3 olarak bulunuyor. Periferik yaymada gözyaşı hücreleri, miyelosit, bant, metamiyelositler ve normoblastlar gözleniyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan - 2003)
Doğru Cevap: "B" Primer miyelofibrozis
Soru Açıklaması
17.
Kırk altı yaşında meme kanseri tanısı alan bir hastada normokrom - normositer anemi ve lökositoz saptanıyor. Trombosit sayımları ise normal değerlerde bulunuyor. Periferik yaymada gözyaşı hücreleri, belirgin poikilositoz, normoblastlar, miyelositler ve promiyelositler izleniyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan - 2005)
Doğru Cevap: "D" Kemik iliğinde kanser invazyonuna bağlı miyelofibrozis
Soru Açıklaması
18.
Anemi ve masif splenomegali saptanan 68 yaşında bir erkek hastanın periferik yaymasında eritrositlerde poikilositoz, . gözyaşı hücresi ve normoblastlar gözleniyor. Bu hastadaki kemik iliği incelemesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (Eylül-2006)
Doğru Cevap: "E" Kemik iliğinde retikülin artışı gözlenir.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi, klonal pluripotent kök hücre bozukluğu değildir? (Nisan - 2000)
Doğru Cevap: "D" Lökomoid reaksiyon
Soru Açıklaması
20.
Primer ve sekonder polisiteminin ayırıcı tanısında aşağıdakilerden hangisi en yararlıdır? (Nisan-88, Nisan - 89)
Doğru Cevap: "A" JAK-2
Soru Açıklaması
logo

21.
Aşağıdaki bulgulardan hangisi polistemia vera'da görülmez? (Nisan - 90, Eylül-2001)
Doğru Cevap: "D" Hipoksi
Soru Açıklaması
22.
Elli yaşında pletorik yüzü olan bir hastada lökosit 18.000/mm3, trombosit 550.000/mm3, hematokrit % 62, Hb 19.2, gr/dl arteriyel parsiyel oksijen basıncı 95 mmHg ve hepatosplenomegali saptanıyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 91, Eylül 2003)
Doğru Cevap: "C" Polisitemia vera
Soru Açıklaması
23.
2008 Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kriterlerine göre aşağıdakilerden hangisi polisiteinia vera (PV) tanısında kullanılmaz? (Nisan-96, Eylül 2011)
Doğru Cevap: "D" Splenomegali
Soru Açıklaması
24.
Kırk üç yaşındaki bir erkek hasta kaşıntı, baş ağrısı, kulak çınlaması ve görme bozukluğu şikayetleriye başvuruyor. Laboratuvar incelemelerinde hemoglobin düzeyi 16 g/dL, hematokrit değeri % 53, lökosit sayısı 16 000/mm3 ve trombosit sayısı 513.000/ mm3 olarak saptanıyor. Bu hastada ayırıcı tanı için aşağıdaki tetkiklerden hangisinin yapılması gerekli değildir? (Nisan 2004)
Doğru Cevap: "B" Alt ekstremite doppler ultrasonografı
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdaki mastositoz tanı kriterlerinden hangisi major kriter kabul edilir? (Eylül 2014 Orijinal)
Doğru Cevap: "C" Kemik iliğinde multifokal yoğun mast hücreinfıltratları
Soru Açıklaması
26.
Altmış üç yaşındaki erkek hastanın tam kan sayımında trombosit: 907.000/mm3, hemoglobin: 14 g/dl ve lökosit: 9.000/mm3 saptanıyor. · Bu hastada primer trombositoz ayırıcı tanısı için aşağıdaki testlerden hangisine gerek yoktur? (Şubat 2018 Orijinal)
Doğru Cevap: "D" Kan ferritin düzeyi
Soru Açıklaması
27.
Aşağıdaki durumların hangisinde serum viskozitesi artar? (Nisan - 88)
Doğru Cevap: "A" Makroglobulinemi
Soru Açıklaması
28.
Plazma hücre diskrazilerinde gelişen semptomatik hiperviskozitenin acil tedavisi aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan - 2000)
Doğru Cevap: "D" Plazmaferez
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdakilerden hangisi plazma hücre diskrazilerinde monoklonal proteinlerin etkisi ile oluşan durumlardan biri değildir? (Eylül - 2000)
Doğru Cevap: "E" Hiperkalsemi
Soru Açıklaması
30.
Yetmiş yaşında erkek hasta 2 aydır halsizlik, kilo kaybı, çabuk yorulma, bururi kanaması, şiddetli bel ağrısı ve yürüyememe yakınması ile başvuruyor. Hastada vertebral kompresyon kırığı, yaygın osteoporoz, kraniyal grafilerde zımba deliği şeklinde lezyonlar görülüyor. Bu hastada en olası - tanı · aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan - 98)
Doğru Cevap: "A" Multiple miyelom
Soru Açıklaması
logo

31.
Bir önceki (4 numaralı) sorudaki hastada kesin tanı için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? (Nisan - 98)
Doğru Cevap: "A" Kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi
Soru Açıklaması
32.
Altmış yedi yaşında halsizlik şikayetiyle başvuran, yaygın lenfadenopatisi, splenomegalisi saptanan hastada aşağıdakilerden hangisi düşünülmez? (Eylül - 2000)
Doğru Cevap: "C" Multiple miyelom
Soru Açıklaması
33.
Yetmiş yaşında bir hasta bel ağrısı şikayeti ile başvuruyor. Laboratuvarda hemoglobin 7 gr / dl, lökosit 4000 / mm3 trombosit 1_85.000 / mm3 ve sedimantasyon 125 mm / saat olarak tespit ediliyor . Aşağıdaki periferik yayma bulgularından hangisinin bu hastada görülmesi en olasıdır? (Nisan - 2001)
Doğru Cevap: "E" Rulo formasyonu
Soru Açıklaması
34.
On gün önce multiple miyelom tanısı almış ve henüz tedaviye başlanmamış kadın hasta, birkaç gündür devam eden poliüri anoreksi, mental konfüzyon ve konstipasyon şikayetleri ile acil servise getiriliyor. Çekilen EKG'de QT mesafesinde kısalma saptanıyor. Bu hastada aşağıdaki tetkiklerden hangisi öncelikle istenmelidir? (Eylül - 2002)
Doğru Cevap: "D" Serum kalsiyum düzeyi
Soru Açıklaması
35.
Elli bir yaşında erkek hasta giderek artan halsizlik, solukluk, bel ve baş ağrısı şikayetleriyle başvuruyor. Bu hastada yapılan incelemeler sonucunda, hemoglobin 7.6 g/dL, hematokrit % 24, sedimantasyon 112 mm/ saat, total protein 1 O g/dL, albumin 2.5 g/dL, globulin 8 g/dL, kalsiyum 12.5 mg/dL olarak ölçülüyor ve iki yönlü kafa grafısinde iki adet !itik lezyon saptanıyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan 2003)
Doğru Cevap: "C" Multiple miyelom
Soru Açıklaması
36.
Koroner arter hastalığı olduğu bilinen ve sırt ağrısı nedeniyle kliniğe başvuran 70 yaşında bir erkek hastanın yapılan laboratuvar incelemelerinde hemoglobin 11 g/dL, eritrosit sedimentasyon hızı 100 mm/saat, total protein 11 g/dL, BUN 20 mg/dL, kreatinin 0.8 mg/dL, ALT 25 U/L, AST 30 U/L olarak bulunuyor. Bu hastada bundan sonraki aşamada tanıya yönelik olarak öncelikle yapılması gereken tetkik aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan - 2009)
Doğru Cevap: "B" Protein elektroforezi
Soru Açıklaması
37.
I. Generalize lenfadenopati II. Hepatomegali III. AL amiloidoz iV. Vertebrada çökme kırığı V. Hiperviskosite semptomları Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri multiple miyelomlu bir hastada görülmesi beklenen semptom/ bulgular arasındadır? (Eylül 20I2)
Doğru Cevap: "E" III, IV ve V
Soru Açıklaması
38.
Aşağıdaki malignitelerden hangisinde, hedefe yönelik tedavi olarak bortezomib kullanımı endikedir? (Eylül 2014 Orijinal)
Doğru Cevap: "A" Multiple miyelom
Soru Açıklaması
39.
Yetmiş bir yaşında erkek hasta 3 aydır devam eden bel ağrısı şikayetiyle başvuruyor. Hareket etmekle ağrısı artan hastanın laboratuvar incelemelerinde eritrosit sedimantasyon hızı 103 mm/saat, hemoglobin 10,2 . g/dl, total protein 11,3 g/dl ve albümin 2, 7 g/dl olarak bulunuyor. Bu hastada ilk aşamada istenmesi gereken inceleme aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? (Nisan 2015 Orijinal)
Doğru Cevap: "E" Protein elektroforezi
Soru Açıklaması
40.
Yetmiş altı yaşındaki kadın hasta, 3 ayda 5 kilo kaybetme, halsizlik ve yaygın ağrı yakınmalarıyla başvuruyor. Hastanın fizik muayenesinde, otururken sırt ve belinde ağrı ile hareketlerinde kısıtlanma dışında özellik tespit edilmiyor. Laboratuvar incelemelerinde; eritrosit sedimantasyon hızı 70mm/saat, CRP 40 g/L, serum kalsiyum: 11,2 g/dl, fosfor: 4, 1 g/dl, albümin 3,5 g/dl ve kreatinin 2, 1 mg/dl saptanıyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 2016 Orijinal)
Doğru Cevap: "A" Multiple miyelom
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.