logo

1.
1. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, işyerinin devri hâlinde devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar.
Devreden işverenin bu sorumluluğu, devir tarihinden itibaren ne kadarlık süreyle sınırlıdır?
Doğru Cevap: "C" 2 yıl
Soru Açıklaması
2.
2. Aşağıdakilerden hangisi çalışanın vücut ısı yükünü her koşulda negatif (ısı kaybı) olarak etkiler?
Doğru Cevap: "D" Buharlaşma-terleme
Soru Açıklaması
3.
3. Alt İşverenlik Yönetmeliği’ne göre, asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulabilmesi ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Asıl işverenin iş yerinde mal veya hizmet üretimi işlerinde çalışan kendi işçileri bulunmamalıdır.
Soru Açıklaması
4.
4. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında
Yönetmelik’e göre, tehlikeli sınıfta yer alan ve 2.000 çalışanın olduğu bir iş yerinde tam
gün çalışacak en az kaç iş güvenliği uzmanı görevlendirilir?
Doğru Cevap: "C" 4
Soru Açıklaması
5.
5. OHSAS 18001’de meydana gelebilecek zararlı bir olayın sonuçları ve oluşma olasılığının bileşkesi hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Risk
Soru Açıklaması
6.
6. İskelelerin periyodik kontrolleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" İskelelerin periyodik kontrollerini makine mühendisleri yapabilir.
Soru Açıklaması
7.
7. Aşağıdakilerden hangisi atmosferden aldığı havayı sıkıştırarak basıncını arttıran
makinedir?
Doğru Cevap: "D" Kompresör
Soru Açıklaması
8.
8. Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük’e göre “Havasında..............dan az oksijen,
...............................den çok metan, .................. den çok karbonmonoksit ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde çalışılamaz.”
Yukarıda verilen cümledeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" % 19 / % 2 / % 0,5
Soru Açıklaması
9.
9. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre havalandırma sisteminin
arızalanması durumunda, yer altı çalışmalarının durdurulması ve bütün çalışanların tahliye edilmesinden sonra uygun havalandırma sağlanıncaya kadar içeri girilmesi hususu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Kimsenin içeri girmesine izin verilmez.
Soru Açıklaması
10.
10. Çağdaş iş sağlığı anlayışı bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İş sağlığı hizmetlerinde başarılı olan ülkelerin hizmet modelleri bütün ülkelerde aynı şekilde uygulanabilir.
Soru Açıklaması
logo

11.
11. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre ;
aşağıdakilerden hangisi monitörlerde aranacak asgari gereklerden değildir?

Doğru Cevap: "C" Ekran, bir noktaya sabitlenecek ve kolaylıkla her yöne dönmesi engellenecektir.
Soru Açıklaması
12.
12. Kuruluşun, yasal zorunluluk ve kendi iş sağlığı ve güvenliği politikası çerçevesinde
dayanabileceği düzeye indirilmiş risk hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kabul edilebilir risk
Soru Açıklaması
13.
13. TS 1800, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı’na göre “Kuruluşun, yasal
zorunluluklara ve kendi İş Sağlığı ve Güvenliği politikasına göre, tahammül edebileceği
düzeye indirilmiş risk” ifadesi ile aşağıdakilerden hangisi tanımlanmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Kabul edilebilir risk
Soru Açıklaması
14.
14. Bir binada yılda en az kaç kez yangın söndürme ve tahliye tatbikatı yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
15.
15. Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ne göre kuvvetli rüzgâr alan işyerlerinde alınması gereken güvenlik tedbirleri yönünden,

aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Gerekli güvenlik tedbirleri alındıktan sonra çalışma başlatılmalıdır.
Soru Açıklaması
16.
16. 28’i erkek ve 21’i kadın olmak üzere toplam 49 çalışanı olan tehlikeli sınıftaki bir işyerinde, çalışanlar ortam sıcaklığının düşük olması ve işyerinin yeterince aydınlatılmamış olması nedeniyle işverenleri Mehmet Bey’e 1 Kasım 2013 tarihinde şikâyette bulunmuşlardır.
Çalışma ortamındaki bu şikâyetle ilgili olarak yapılan aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Mehmet Bey, iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli önlemleri almalıdır.
Soru Açıklaması
17.
17. Aşağıda belirtilen kişisel koruyucu donanımlardan hangisi Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik kapsamındadır?
Doğru Cevap: "B" Deniz taşımacılığında kullanılan kişisel koruyucular
Soru Açıklaması
18.
18. Aşağıdakilerden hangisi işçilerin maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun TWA değerinin üst sınırıdır?
Doğru Cevap: "B" 0.10 Iif/cm3
Soru Açıklaması
19.
19. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’te, iş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri arasında yer alan “İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelik’te belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin................ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.” cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "D" meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları
Soru Açıklaması
20.
20. Yeraltı maden işletmeleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Gazların etkileri, tadı, kokusu ve rengi bilindiğinde her gazın ortamdaki varlığı belirlenebilir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.